Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5736. Sprememba navodila o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada, stran 16096.

Na podlagi 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) in na podlagi prvega odstavka 7. člena sklepa o vrstah in lastnostih kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter pravilih za razpršitev in omejitev naložb kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada ter načinu in rokih poročanja (Uradni list RS, št. 122/00 in 109/02) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S P R E M E M B O N A V O D I L A
o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada
1. SPLOŠNE DOLOČBE
V navodilu o načinu elektronskega poročanja zavarovalnice o naložbah kritnega premoženja in premoženja kritnega sklada (Uradni list RS, št. 29/01) se spremeni četrti odstavek tako, da se glasi:
”Poročevalci poročajo v elektronski obliki, v eni datoteki s tremi listi (sheets) (1. list vrednostni papirji, 2. list druge naložbe, 3. list terjatve), četudi ima zavarovalnica več kritnih skladov, v Excel formatu v predpisani strukturi. V papirni obliki pa predložijo žigosane in podpisane iztiskane vsebine datotek, vključno s podatkom o osebi odgovorni za pripravo poročila. ”
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
”Zavarovalnica, ki nalaga kritno premoženje v vrednostne papirje tujega izdajatelja, v skladu z dovoljenjem iz drugega odstavka 123. člena ZZavar, je dolžna v polje ”Opomba” vnesti bonitetno oceno izdajatelja oziroma vrednostnega papirja izkazanega v poročilu. Hkrati je zavarovalnica dolžna nemudoma obvestiti Agencijo za zavarovalni nadzor, če bonitetna ocena izdajatelja oziroma vrednostnega papirja, dovoljenega z odločbo po drugem odstavku 123. člena ZZavar, pade pod dovoljeno mejo.”
2. IZPOLNJEVANJE POROČILA
A) VREDNOSTNI PAPIR
Naziv polja ”(15) Knjižna vrednost naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(15) Izvirna vrednost naložbe.”
Naziv polja ”(16) Tržna vrednost naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(16) Poštena vrednost oziroma odplačna vrednost naložbe: za tržne vrednostne papirje se vpiše tržna vrednost naložbe na dan izdelave poročila. ”
Naziv polja ”(21) Popravek vrednosti naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(21) Prevrednotevalni popravek kapitala: v primeru okrepitve s predznakom (+), v primeru oslabitve z (-).”
Dodata se dve novi polji:
(22) Knjigovodska vrednost naložbe.
(23) Znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v obveznice in druge dolžniške vrednostne papirje, v SIT.
Polje ”Opomba” se vpiše pod zaporedno številko 24 in se glasi ”(24) Opomba: v primeru vrednostnega papirja tujega izdajatelja se vpiše bonitetno oceno vrednostnega papirja oziroma izdajatelja.”
B) PREDPLAČILA IN TERJATVE IZ NASLOVA POSOJIL, NEPREMIČNINE, VLOGE V BANKAH, GOTOVINA:
Naziv polja ”(17) Knjižna vrednost naložbe” se spremeni tako, da se glasi: ”(17) Izvirna vrednost naložbe.”
Naziv polja ”(18) Popravek vrednosti naložbe” se spremeni in se hkrati preštevilči tako, da se glasi: ”(19) Prevrednotevalni popravek kapitala: v primeru okrepitve s predznakom (+), v primeru oslabitve z (-). ”
Dodajo se nova polja:
(18) Odplačna vrednost naložbe.
(20) Knjigovodska vrednost naložbe.
(21) Znesek natečenih in razmejenih obresti od naložb v depozite, v SIT.
Polje ”Opomba” se vpiše pod zaporedno številko (22) Opomba.
Prejšnje poglavje ”C) SEZNAM ŠIFRANTOV” postane poglavje ”D) SEZNAM ŠIFRANTOV”.
Doda se novo poglavje:
C) TERJATVE DO ZAVAROVALCEV IZ PREMOŽENJSKIH ZAVAROVANJ Z DOSPELOSTJO DO 30 DNI:
(1) Datum na katerega se poročilo nanaša. Dvomestna oznaka dneva in meseca ter štirimestna oznaka leta.
(2) Matična številka poročevalca iz registra pravnih oseb SURS.
(3) Oznaka zavarovalne vrste: vpiše se zaporedna številka zavarovalne vrste, kot jo določa drugi odstavek 2. člena ZZavar.
(4) Znesek terjatev do zavarovalcev z dospelostjo do 30 dni, po posamezni zavarovalni vrsti, v SIT.
3
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost