Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5719. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti zamrznjenih živil, stran 16064.

Na podlagi četrtega odstavka 16. člena zakona o zdravstveni ustreznosti živil in izdelkov ter snovi, ki prihajajo v stik z živili (Uradni list RS, št. 52/00 in 42/02), izdaja minister za zdravje
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah pravilnika o varnosti zamrznjenih živil
1. člen
V 7. členu pravilnika o varnosti zamrznjenih živil (Uradni list RS, št. 63/02) se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“V prevoznih sredstvih, namenjenih lokalnemu prevozu zamrznjenih živil, ki obsega dostavo zamrznjenih živil v prometu na drobno in dostavo do obratov javne prehrane, mora biti na vidnem mestu v zamrzovalnem delu prevoznega sredstva nameščen kontrolni termometer.”.
Dosedanji drugi in tretji odstavek se črtata.
2. člen
Za 7. členom se doda nov 7.a člen, ki se glasi:
“7.a člen
Ustreznost merilnih naprav v prevoznih sredstvih se dokazuje z izjavo o skladnosti s standardi SIST EN 12830, SIST EN 13485 in SIST EN 13486, ki jo izda dobavitelj merilnih naprav na podlagi določil standarda SIST EN 45014. Izjavo dobavitelja o skladnosti preveri laboratorij iz tretjega odstavka tega člena, ki na podlagi preverjanja izda potrdilo o skladnosti merilnih naprav z zahtevami tega pravilnika.
Merilne naprave v prevoznih sredstvih se morajo periodično preverjati. Periodično preverjanje, ki je določeno v standardu SIST EN 13486, lahko poleg laboratorijev iz četrtega odstavka tega člena izvaja tudi uporabnik, dobavitelj, oziroma od dobavitelja pooblaščena organizacija s certificiranim sistemom kakovosti. Dobavitelj oziroma od dobavitelja pooblaščena organizacija z vpeljanim sistemom kakovosti mora razpolagati z ustrezno preskusno opremo, za katero je bil izdan kalibracijski certifikat v laboratoriju iz četrtega odstavka tega člena.
Potrdilo o skladnosti iz prvega odstavka tega člena izda:
– laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
– laboratorij pravne osebe, ki jo imenuje minister, pristojen za meroslovje, za izvajanje overitev meril na področju termodinamične temperature.
Kalibracijski certifikat iz drugega odstavka tega člena izda:
– laboratorij pravne osebe, ki ga je Urad Republike Slovenije za meroslovje z odločbo priznal kot nosilca nacionalnega etalona za termodinamično temperaturo,
– laboratorij, ki ima veljavno akreditacijo Slovenske akreditacije na področju termodinamične temperature ali
– drug laboratorij, katerega usposobljenost priznava Slovenska akreditacija na podlagi večstranskih in dvostranskih sporazumov o medsebojnem priznavanju kalibracijskih certifikatov, sklenjenih v okviru Evropskega sodelovanja na področju akreditacije.
Zabeležene meritve temperatur iz prejšnjega člena morajo nosilci živilske dejavnosti datirati in jih, glede na lastnosti živila, shranjevati najmanj tri leta.
Za delovanje merilnih naprav v skladu s tem pravilnikom je odgovoren nosilec živilske dejavnosti.”
3. člen
Oprema, ki ne izpolnjuje pogojev iz pravilnika o varnosti zamrznjenih živil, mora biti usklajena najpozneje do 30. 6. 2003.
Zamrznjena živila, ki ne izpolnjujejo pogojev iz pravilnika o varnosti zamrznjenih živil, so lahko v prometu do 30. junija 2003 oziroma do konca roka uporabnosti živila.
4. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 0220-17/2002-1
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost