Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5710. Pravilnik o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami, stran 16055.

Na podlagi drugega odstavka 40. člena zakona o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 54/00) ministrica za šolstvo, znanost in šport izdaja
P R A V I L N I K
o spremembah in dopolnitvah navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami
1. člen
V naslovu in členih navodila centrom za socialno delo o načinu izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 44/01, 106/01 in 48/02), se beseda “navodilo” v vseh sklonih spremeni v besedo “pravilnik” v ustreznem sklonu.
2. člen
1. člen se spremeni tako da se glasi:
“Ta pravilnik določa način izvajanja nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (v nadaljevanju: zakon) in ki jih na podlagi odredbe o določitvi centrov za socialno delo za začasno izvajanje nalog šolskih uprav, ki jih določa zakon o usmerjanju otrok s posebnimi potrebami (Uradni list RS, št. 41/01, 99/01 in 109/02) do 28. 2. 2003 izvajajo centri za socialno delo.”.
3. člen
V prvem odstavku 7. člena se črta zadnja alinea.
4. člen
V drugem odstavku 9. člena se črtata besedi “osnovne šole”.
5. člen
V 12. členu se za drugim odstavkom dodata nov tretji in četrti odstavek, ki se glasita:
“Pravica do brezplačnega prevoza se praviloma zagotavlja v okviru organiziranih prevozov predšolskih oziroma šolskih otrok. Če organiziranega prevoza ni mogoče zagotoviti, se predšolskemu otroku zagotovi povrnitev prevoznih stroškov iz kraja bivališča do kraja, kjer deluje zavod za vzgojo in izobraževanje otrok s posebnimi potrebami. Povrnitev prevoznih stroškov za otroka in njegovega spremljevalca se obračuna v skladu z uredbo o višini povračil stroškov v zvezi z delom in drugih prejemkov, ki se pri ugotavljanju davčne osnove priznavajo kot odhodek (Uradni list RS, št. 72/93, 43/94, 62/94, 7/95, 82/97 in 5/98) ter izplača na podlagi pogodbe, ki jo skleneta upravičenec in zavod, v katerega je otrok usmerjen. Z zavodom iz prejšnjega odstavka sklene ministrstvo, pristojno za šolstvo, posebno pogodbo o zagotavljanju sredstev za izplačevanje prevoznih stroškov upravičencem.”.
Prvi stavek prvega odstavka 19. člena se spremeni tako, da se glasi: “V primeru oddaje v zavod za vzgojo in izobraževanje na podlagi 120. in 121. člena zakona o zakonski zvezi in družinskih razmerij, izda odločbo center za socialno delo.”.
7. člen
V drugem odstavku 21. člena se besedilo: “Zoper odločbo o usmeritvi v vzgojni program,” nadomesti z besedilom: “Zoper odločbo o oddaji v zavod,”.
8. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 011-151/2002
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.