Uradni list

Številka 117
Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 117/2002 z dne 28. 12. 2002

Kazalo

5706. Pravilnik o vozniških dovoljenjih, stran 16031.

Na podlagi tretjega odstavka 132. člena zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 30/98, 33/00 – odl. US, 39/00 – popr. odl. US, 61/00, 100/00 – odl. US, 21/02 in 67/02) ter prvega odstavka 11. člena zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o varnosti cestnega prometa (Uradni list RS, št. 21/02) izdaja minister za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o vozniških dovoljenjih
l. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik natančneje določa postopek za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, nadomestitev in zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije, način vodenja evidenc izdanih vozniških dovoljenj, ter predpisuje obrazec vozniškega dovoljenja.
ll. IZDAJA, PODALJŠANJE VELJAVNOSTI, NADOMESTITEV IN ZAMENJAVA VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA
1. Izdaja vozniškega dovoljenja
2. člen
Vozniško dovoljenje izda na zahtevo upravičenca pristojna upravna enota.
3. člen
Zahteva za izdajo in podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja, izdajo vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega ter obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, vloga za vpis spremembe imena oziroma priimka in spremembe prebivališča ter vloga za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije, se vloži na obrazcu, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del (obrazec št. 1).
4. člen
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja je treba priložiti:
1. potrdilo o opravljenem vozniškem izpitu pred pristojno izpitno komisijo;
2. veljavno zdravstveno spričevalo o telesni in duševni zmožnosti osebe voziti motorna vozila tiste oziroma tistih kategorij, za katere zahteva izdajo vozniškega dovoljenja;
3. dokazilo o plačilu obveznosti (upravna taksa in drugi stroški v zvezi z izdajo vozniškega dovoljenja).
Zahtevi za izdajo vozniškega dovoljenja za vožnjo motornih vozil kategorije F, je treba priložiti tudi potrdilo o uspešno opravljenem tečaju o varnem delu s traktorjem in traktorskimi priključki.
5. člen
Zahtevi iz prejšnjega člena tega pravilnika, je treba priložiti fotografijo, ki kaže pravo podobo osebe in ni retuširana. Fotografija mora biti izdelana na belem tankem fotografskem papirju, velikosti 35x45 mm, v črno-beli ali barvni tehniki. Fotografija ne sme biti izdelana z napravo za samopostrežno fotografiranje.
Oseba mora biti fotografirana od spredaj, z odkritim čelom, brez klobuka, čepice ali rute.
Če je bilo na zdravstvenem pregledu ugotovljeno, da mora oseba med vožnjo nositi očala, mora biti fotografirana z očali.
6. člen
Oseba, katere rok veljavnosti vozniškega dovoljenja je omejen iz zdravstvenih razlogov, mora zahtevi za podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja priložiti veljavno zdravstveno spričevalo iz druge točke 4. člena tega pravilnika.
Določba prejšnjega odstavka se uporablja tudi za imetnike vozniških dovoljenj kategorij A, B, C, D, E in F, ki so dopolnili starost 80 let.
7. člen
Pristojna upravna enota mora preveriti resničnost vpisanih podatkov v zahtevi ter ugotoviti istovetnost osebe.
8. člen
Vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil se izda na obrazcu, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del (obrazec št. 2). Obrazec št. 2 je roza barve (katalog barv PANTONE, šifra barve 203 U), ima tri dele in meri razvit 222x105 mm, prepognjen pa 74x105 mm.
Na območjih, kjer avtohtono živijo skupaj s pripadniki slovenskega naroda tudi pripadniki italijanske oziroma madžarske narodne skupnosti, se vozniško dovoljenje izda na obrazcu v slovenskem jeziku in jeziku narodne skupnosti (dvojezični obrazec vozniškega dovoljenja).
Obrazce vozniških dovoljenj izdeluje gospodarska družba ali samostojni podjetnik posameznik, ki jo določi minister za notranje zadeve v skladu s posebnimi predpisi.
9. člen
V vozniško dovoljenje se na mesto, določeno za kategorijo vozila, za katero velja vozniško dovoljenje, s pečatom pristojne upravne enote, ter vpisom datuma pridobitve vozniškega dovoljenja, potrdi vse kategorije vozil, ki jih ima oseba pravico voziti. Tiste kategorije, ki jih oseba nima pravice voziti pa se uničijo tako, da se vozniško dovoljenje preluknja na mestu, ki je namenjeno za odtis pečata pristojne upravne enote pri posamezni kategoriji vozila.
10. člen
V vozniško dovoljenje se na način, kot je določen v prejšnjem členu, potrdi tudi pravica voziti motorno vozilo kategorije A do 125 ccm oziroma A do 125 ccm in največ 11kW, kategorije A do 350 ccm, kategorije A, katerega moč motorja ne presega 25 kW ali katerega razmerje moč motorja/masa ne presega 0,16 kW/kg ter kategorije E k B tako, da se na mesto določeno za opombe, vpišejo naslednje omejitve:
1. A ( 125 ccm in ( 11kW,
2. A(25kW ali ( 0,16 kW/kg,
3. A(125 ccm,
4. A(350 ccm,
5. E le z vozili B kategorije.
11. člen
V vozniško dovoljenje se na mesto, določeno za opombe, vpišejo zdravstvene ali druge omejitve, ki so navedene v zdravstvenem spričevalu o telesni in duševni zmožnosti stranke, in sicer
korekcija vida na naslednji način:
01. 01. vozi z očali;
01. 02. vozi s kontaktnimi lečami;
01. 06. vozi z očali ali kontaktnimi lečami;
slušni aparat na naslednji način:
02. 01. slušni aparat za eno uho;
02. 02. slušni aparat za obe ušesi;
proteza za ude na naslednji način:
03. 01. proteza za zgornji ud;
03. 02. proteza za spodnji ud;
omejena raba (vožnja ob upoštevanju omejitev zaradi zdravstvenih razlogov) na naslednji način:
05. 01. omejen za dnevne vožnje;
prirejeno vozilo na naslednji način:
10. prilagojen prenos;
15. prilagojena sklopka;
20. prilagojeni sistemi zaviranja;
25. prilagojeni sistemi pospeševanja;
30. prilagojeni sistemi zaviranja in pospeševanja;
35. prilagojena upravljalna garnitura;
40. prilagojeno krmiljenje;
42. prilagojeno vzvratno ogledalo;
43. prilagojen voznikov sedež;
44. prilagoditve za motorna kolesa;
50. vozi določeno vozilo/št. šasije.
Če je v zdravstvenem spričevalu iz prvega odstavka tega člena navedeno, da je oseba zmožna za voznika motornega vozila v cestnem prometu le, če uporablja določeno prirejeno vozilo, mora oseba k vlogi za izdajo vozniškega dovoljenja priložiti tudi dokazilo o ustrezni prirejenosti vozila njenim telesnim zmožnostim.
12. člen
Po pridobitvi pravice voziti motorno vozilo kategorije A brez omejitev, za pridobitev katere je morala oseba opraviti posebni praktični del vozniškega izpita ali pa jo je pridobila na podlagi pravice do vožnje motornih vozil A kategorije z omejitvami, se vozniško dovoljenje za vožnjo motornih vozil kategorije A brez omejitev izda na njeno zahtevo tako, da se vpisane omejitve kategorije A iz 10. člena tega pravilnika črtajo.
13. člen
Če zdravstvene ali druge omejitve, vpisane v vozniško dovoljenje, prenehajo na podlagi novega zdravstvenega spričevala, se vpisane omejitve na zahtevo osebe črtajo.
14. člen
Vpisane omejitve se črtajo tako, da kadar je na mestu, določenem za opombe vpisana le tista omejitev, ki se črta, se vpis te omejitve prečrta, poleg se vpiše datum in priimek uradne osebe, ki se podpiše ter odtisne pečat pristojne upravne enote, sicer pa se vpisana omejitev črta tako, da se izda novo vozniško dovoljenje, v katerega se vpišejo vse tiste omejitve, ki se ne črtajo.
15. člen
Po preteku izvrševanja kazni in varstvenega ukrepa iz drugega odstavka 26. člena tega pravilnika, izda pristojna upravna enota na zahtevo osebe, novo vozniško dovoljenje.
2. Podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja
16. člen
Veljavnost vozniškega dovoljenja se podaljša na zahtevo upravičenca. Pristojna upravna enota v vozniško dovoljenje, katerega veljavnost se podaljšuje, na mesto določeno za uradni zaznamek, vpiše podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja na naslednji način:
VELJAVNOST VOZNIŠKEGA DOVOLJENJA PODALJŠANA DO ...............................................................
DATUM                   PRIIMEK URADNE OSEBE
                     PODPIS IN PEČAT ORGANA
Vsako nadaljnje podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja pristojna upravna enota opravi z vpisom v vozniško dovoljenje na način, kot je določen v prejšnjem odstavku, če mesto, določeno za uradni zaznamek, to dopušča, sicer pa podaljšanje veljavnosti vozniškega dovoljenja opravi tako, da izda novo vozniško dovoljenje.
Veljavnost vozniškega dovoljenja lahko pristojna upravna enota na zahtevo osebe podaljša tudi tako, da izda novo vozniško dovoljenje.
3. Izdaja vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega, ukradenega oziroma obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja
17. člen
Namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega oziroma obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, izda upravna enota, ki vodi osebo v evidenci imetnikov vozniških dovoljenj, na njeno zahtevo, novo vozniško dovoljenje.
Če gre za pogrešano, izgubljeno ali ukradeno vozniško dovoljenje, je treba zahtevi iz prejšnjega odstavka, priložiti dokazilo o preklicu veljavnosti vozniškega dovoljenja v Uradnem listu Republike Slovenije.
Obrabljeno ali uničeno vozniško dovoljenje pristojna upravna enota ob nadomestitvi za novo vozniško dovoljenje, odvzame in vloži v spis imetnika vozniškega dovoljenja.
18. člen
V novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega, ali ukradenega vozniškega dovoljenja, pristojna upravna enota na naslovno stran, desno zgoraj vpiše, da gre za dvojnik vozniškega dovoljenja na naslednji način: DVOJNIK-DUPLIKAT
Novo vozniško dovoljenje, izdano namesto pogrešanega, izgubljenega ali odtujenega ter obrabljenega ali uničenega vozniškega dovoljenja, ima isto številko vpisa v register voznikov, kot prejšnje vozniško dovoljenje.
19. člen
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja namesto pogrešanega, izgubljenega ali ukradenega vozniškega dovoljenja lahko pristojna upravna enota izvede postopek, da ugotovi, v kakšnih okoliščinah je bilo vozniško dovoljenje pogrešano, izgubljeno ali ukradeno oziroma, da ni bilo odvzeto v postopku zaradi storitve prekrška ali kaznivega dejanja. Postopek ne sme trajati več kot 60 dni.
Pristojna upravna enota izda osebi, za čas postopka do izdaje novega vozniškega dovoljenja, začasno potrdilo na obrazcu, ki je objavljen skupaj s tem pravilnikom in je njegov sestavni del (obrazec št. 3). Na potrdilu mora biti fotografija osebe, ki je v skladu s 5. členom tega pravilnika.
Začasno potrdilo, v katerega pristojna upravna enota vpiše tudi strankino naznanitev pogrešanja, izgube ali odtujitve veljavnega vozniškega dovoljenja, nadomešča vozniško dovoljenje, dokler se osebi ne izda novo vozniško dovoljenje.
Pred izdajo novega vozniškega dovoljenja, mora oseba vrniti potrdilo iz prejšnjega odstavka tega člena. Potrdilo mora oseba vrniti tudi v vseh tistih primerih, ko se pogrešano, izgubljeno ali ukradeno vozniško dovoljenje najde.
4. Sprememba imena in priimka
20. člen
Če oseba spremeni ime oziroma priimek, pristojna upravna enota na njeno zahtevo, vpiše spremembo imena oziroma priimka v novo vozniško dovoljenje.
5. Sprememba prebivališča
21. člen
Ob prijavi osebe o spremembi stalnega prebivališča iz območja ene upravne enote v drugo upravno enoto in osebe, ki ima v Republiki Sloveniji le začasno prebivališče, pa začasno prebivališče spremeni iz območja ene upravne enote na območje druge upravne enote, izda pristojna upravna enota na njeno zahtevo novo vozniško dovoljenje, v katerega vpiše zaporedno številko, pod katero je oseba vpisana v novi register voznikov.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka je treba priložiti dosedanje vozniško dovoljenje, ki ga upravna enota novega prebivališča vloži v spis imetnika vozniškega dovoljenja.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja upravna enota novega prebivališča pridobi od upravne enote, ki je izdala prejšnje vozniško dovoljenje.
6. Zamenjava tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije
22. člen
Zahtevi za zamenjavo tujega vozniškega dovoljenja za vozniško dovoljenje Republike Slovenije je treba, ob izpolnjevanju zakonsko določenih pogojev, priložiti:
1. zdravstveno spričevalo iz druge točke 4. člena tega pravilnika, če zakon ne določa drugače;
2. veljavno tuje vozniško dovoljenje;
3. potrdilo o opravljenem praktičnem delu vozniškega izpita, pred pristojno izpitno komisijo v Republiki Sloveniji;
4. dokazilo o plačilu obveznosti (upravna taksa in drugi stroški v zvezi z zamenjavo vozniškega dovoljenja).
Pri zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja ni potrebno priložiti potrdila iz tretje točke prvega odstavka tega člena v vseh tistih primerih, ko je vozniško dovoljenje izdala ena od naslednjih držav:
– Republika Francija;
– ZR Nemčija (vključno z veljavnimi vozniškimi dovoljenji nekdanje DR Nemčije;
– Švica – za kategorije A, B, E k B, F, G in H.
Oseba mora na poziv pristojne upravne enote zahtevi iz prejšnjega odstavka, priložiti overjen prevod tujega vozniškega dovoljenja ter dokazilo o najmanj šest mesečnem bivanju v tujini, če zakon tako določa.
23. člen
Ob zamenjavi tujega vozniškega dovoljenja se v vozniško dovoljenje Republike Slovenije označijo posamezne kategorije tako, kot je določeno v 9. členu tega pravilnika s tem, da se kot datum pridobitve vozniškega dovoljenja, vpiše datum izdaje vozniškega dovoljenja Republike Slovenije.
lll. EVIDENCA O IZDANIH VOZNIŠKIH DOVOLJENJIH
24. člen
Evidenca o izdanih vozniških dovoljenjih je sestavljena iz registra voznikov, spisov imetnikov vozniških dovoljenj in računalniške evidence izdanih vozniških dovoljenj.
Pristojna upravna enota, ki je izdala vozniško dovoljenje oziroma vpisala v vozniško dovoljenje spremembo prebivališča, vodi in hrani evidenco o izdanih vozniških dovoljenjih v arhivu upravne enote v skladu s pravili o pisarniškem poslovanju. V vozniško dovoljenje se vpiše samo kraj stalnega prebivališča.
25. člen
V register voznikov se vpisujejo naslednji podatki: številka vpisa, priimek in ime, rojstni podatki in prebivališče osebe, kategorija in omejitve kategorije vozila, ter zdravstvene ali druge omejitve.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja sestavljajo zahteva, na podlagi katere je bilo osebi izdano vozniško dovoljenje in na podlagi katere so bile vpisane spremembe v vozniško dovoljenje ter zahtevi priložene listine.
Spis imetnika vozniškega dovoljenja pristojna upravna enota hrani do smrti imetnika vozniškega dovoljenja.
V računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj, se vpisujejo podatki iz 133. člena zakona o varnosti cestnega prometa.
26. člen
V spis imetnika vozniškega dovoljenja in računalniško evidenco izdanih vozniških dovoljenj, upravna enota poleg podatkov iz četrtega odstavka 25. člena tega pravilnika, vnese tudi podatke o kaznih prepovedi vožnje motornega vozila ter prenehanju veljavnosti vozniškega dovoljenja, o varnostnih ukrepih odvzema vozniškega dovoljenja in o varstvenih ukrepih prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije ter njihovem trajanju, ki so bili osebi izrečeni zaradi prekrškov oziroma kaznivih dejanj, storjenih v cestnem prometu.
Kazen in varstveni ukrep prepovedi vožnje motornega vozila določene vrste ali kategorije ter čas trajanja, upravna enota vpiše tudi v vozniško dovoljenje.
V spis imetnika vozniškega dovoljena in računalniško evidenco se vpisujejo tudi podatki o odvzemu vozniškega dovoljenja za čas postopka ter podatki o odvzemu oziroma omejitvi uporabe vozniškega dovoljenja iz zdravstvenih razlogov.
lV. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
27. člen
Obrazec št. 1 in določba 11. člena tega pravilnika se pričneta uporabljati v šestih mesecih od uveljavitve pravilnika.
28. člen
Vozniško dovoljenje izdano na obrazcu, predpisanem s pravilnikom o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95), ostane v veljavi do dneva, ko poteče v njem vpisana veljavnost.
29. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, prenehata veljati določba 5. člena pravilnika o obrazcih prometnih dovoljenj in vozniškega dovoljenja ter o registrskih tablicah (Uradni list RS, št. 5/92 in 70/95) ter pravilnik o vozniških dovoljenjih in o potrdilih o znanju predpisov o varnosti cestnega prometa (Uradni list SRS, št. 3/83).
30. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1344/03-226/187-2002
Ljubljana, dne 25. novembra 2002.
dr. Rado Bohinc l. r.
Minister
za notranje zadeve

AAA Zlata odličnost