Uradni list

Številka 116
Uradni list RS, št. 116/2002 z dne 27. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 116/2002 z dne 27. 12. 2002

Kazalo

5627. Uredba o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter začasni uporabi dodatnega Protokola št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma "izdelki s poreklom" in načinih upravnega sodelovanja, stran 15451.

Na podlagi 4. člena Zakona o ratifikaciji Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo (Uradni list RS – Mednarodne pogodbe, št. 11/01) in 72. člena Zakona o zunanjih zadevah (Uradni list RS, št. 45/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o izvajanju Sporazuma o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo ter začasni uporabi dodatnega Protokola št. 2 o spremembi Protokola 3 o opredelitvi pojma »izdelki s poreklom« in načinih upravnega sodelovanja
1. člen
Ta uredba določa pogoje za uvoz blaga, ki se v letu 2003 uvaža v Republiko Slovenijo in je po poreklu iz Republike Turčije.
2. člen
Za namene te uredbe izraz ‘uvoz’ pomeni sprostitev blaga v prosti promet, kakor tudi katerikoli drug carinski postopek, pri katerem nastane carinski dolg.
3. člen
Za industrijske izdelke, ki se uvažajo v Republiko Slovenijo in so po poreklu iz Republike Turčije, se uporablja carinska stopnja »prosto«.
Za industrijske izdelke v smislu prvega odstavka se štejejo izdelki, uvrščeni v 25. do 97. poglavje kombinirane nomenklature, razen izdelkov, navedenih v prilogi 1 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
4. člen
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Turčije, ki so navedeni v prilogah 2 in 3 k tej uredbi, ki sta njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah in v okviru carinskih kvot, določenih v teh prilogah. Posebna uvozna dajatev se plačuje v višini 50% od predpisane v času uvoza.
Za kmetijske in živilske izdelke po poreklu iz Republike Turčije, ki so navedeni v prilogi 4 k tej uredbi, ki je njen sestavni del, se pri uvozu v Republiko Slovenijo plačuje carina po znižanih carinskih stopnjah, določenih v tej prilogi.
5. člen
Količine blaga v okviru posamezne carinske kvote iz priloge 2 k tej uredbi se razdelijo po metodi dražbe pravic do uvoza blaga v okviru carinskih kvot, iz priloge 3 k tej uredbi pa po metodi prednostne obravnave po vrstnem redu prispelih zahtevkov. Ti metodi sta določeni z Uredbo o načinu delitve količin blaga v okviru carinskih kvot.
6. člen
Pri uveljavljanju preferencialne carinske obravnave pri uvozu blaga po 3. oziroma 4. členu te uredbe je treba carinskemu organu poleg drugih dokumentov predložiti tudi dokazilo o poreklu blaga, ki je izdano ali dano v državi izvoza v skladu s preferencialnimi pravili o poreklu blaga, določenimi v prilogi 5 k tej uredbi, ki je njen sestavni del.
Carinski organi Republike Slovenije potrjujejo dokazila o poreklu blaga za izvoz blaga iz Republike Slovenije v Republiko Turčijo, če gre za izvoz blaga, ki v skladu s Sporazumom o prosti trgovini med Republiko Slovenijo in Republiko Turčijo uživa preferencialno obravnavo, in če so izpolnjeni pogoji, določeni s preferencialnimi pravili o poreklu blaga iz prejšnjega odstavka.
7. člen
Pri uvozu blaga po določbah te uredbe se v enotno carinsko listino (ECL) v skladu s 126. členom Uredbe za izvajanje carinskega zakona (Uradni list RS, št. 107/02) v polje 39 vpiše naslednje štirimestne šifre:
– 2511 za izdelke iz 3. člena te uredbe;
– 2512 za izdelke iz prilog 2 in 3 k tej uredbi;
– 2513 za izdelke iz priloge 4 k tej uredbi.
8. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 333-10/2000-8
Ljubljana, dne 18. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost