Uradni list

Številka 113
Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 113/2002 z dne 23. 12. 2002

Kazalo

5564. Pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije, stran 14496.

Na podlagi sedmega odstavka 261. člena in petega odstavka 266. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01, 108/02) je skupščina Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije na 10. seji dne 17. 12. 2002 sprejela
P R A V I L N I K
o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja organizacija in način delovanja izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (v nadaljevanju: zavod), postopek pri podaji izvedenskega mnenja, seznam obvezne medicinske dokumentacije in sestavine popolne delovne dokumentacije, ki je potrebna za podajo izvedenskega mnenja v postopku za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
2. člen
Izvedenski organi zavoda dajejo v postopkih na prvi in na drugi stopnji izvedenska mnenja o invalidnosti, preostali delovni zmožnosti in ustreznosti drugega delovnega mesta, telesni okvari, potrebi po stalni pomoči in postrežbi drugega, nezmožnosti za delo vdove ali vdovca oziroma drugih zavarovančevih družinskih članov, o potrebi po prilagoditvi prostorov in delovnih sredstev v zvezi s poklicno rehabilitacijo ali zaposlitvijo oziroma premestitvijo na drugo delovno mesto, o okoliščinah iz 201. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (v nadaljevanju: zakon), ki še niso ugotovljene in za njihovo ugotovitev ni pristojen kakšen drug organ, in o drugih dejstvih, pomembnih za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Izvedenski organi zavoda dajejo izvedenska mnenja na zahtevo tujih nosilcev pokojninskega in invalidskega zavarovanja, drugih organov, skupnosti ter oseb, če tako določajo posebni predpisi, mednarodni sporazumi ali posebne pogodbe.
II. IZVEDENSKI ORGANI ZAVODA
3. člen
Izvedenski organi zavoda so:
– invalidske komisije I. stopnje, ki delujejo na območnih enotah in izpostavah zavoda,
– invalidska komisija II. stopnje, ki deluje na Centrali na sedežu zavoda,
– zdravniki posamezniki in
– druge strokovne institucije, ki jih imenuje Upravni odbor zavoda.
III. POSTOPEK IMENOVANJA IN RAZREŠITVE IZVEDENCEV ZAVODA
4. člen
Predsednike invalidskih komisij in člane invalidskih komisij (v nadaljevanju: izvedenec) imenuje in razrešuje Upravni odbor zavoda na predlog generalnega direktorja zavoda.
Upravni odbor zavoda imenuje izvedenca za dobo štirih let s tem, da je po preteku te dobe lahko ponovno imenovan, če tako predlaga generalni direktor zavoda.
V primeru iz prejšnjega odstavka tega člena javni razpis po 6. členu tega pravilnika ni potreben.
Izvedence, ki so v delovnem razmerju pri zavodu (v nadaljevanju: poklicni izvedenec) imenuje Upravni odbor zavoda za čas trajanja te zaposlitve.
5. člen
Za izvedenca je lahko imenovan zdravnik specialist z veljavno licenco Zdravniške zbornice Slovenije, z najmanj štiriletnimi delovnimi izkušnjami v svoji specialistični dejavnosti, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali je samozaposlen, in strokovnjak nemedicinske stroke z visoko izobrazbo, ki je praviloma v rednem delovnem razmerju ali samozaposlen, s štiriletnimi delovnimi in strokovnimi izkušnjami, ki omogočajo ocenjevanje invalidnosti in drugih dejstev za pridobitev pravic po zakonu in drugih predpisih s področja socialne varnosti in zlasti invalidskega varstva.
Za predsednika invalidske komisije je lahko imenovan zdravnik, praviloma specialist medicine dela, ki ima štiri leta delovnih izkušenj in je v rednem delovnem razmerju v zavodu.
Izvedenca strokovnjaka s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja se izbere in imenuje izmed delavcev, redno zaposlenih v zavodu.
6. člen
Sklep o potrebi po novem izvedencu iz 4. člena tega pravilnika sprejme direktor območne enote zavoda na predlog predsednika invalidske komisije I. stopnje oziroma direktor izvajanja zavarovanja zavoda na predlog predsednika invalidske komisije II. stopnje.
Javni razpis za pridobitev izvedenca se objavi v sredstvih javnega obveščanja in vsebuje:
– naziv invalidske komisije, ki potrebuje izvedence,
– specialnost izvedenca in število potrebnih izvedencev,
– s tem pravilnikom določene pogoje za imenovanje izvedenca,
– pogoje dela izvedencev in
– rok za prijavo in rok, v katerem bodo prijavljeni kandidati obveščeni o izbiri.
Za izvedenca-strokovnjaka s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja se javni razpis ne objavi, lahko pa se opravi interni razpis v okviru zavoda.
7. člen
Predlog za imenovanje izvedenca iz 4. člena tega pravilnika poda Upravnemu odboru zavoda generalni direktor zavoda po predhodnem mnenju predsednika invalidske komisije II. stopnje.
8. člen
Izbranega kandidata se o imenovanju obvesti z odpravkom sklepa Upravnega odbora zavoda.
En izvod sklepa o imenovanju izvedenca se posreduje:
– sektorju za pravne, kadrovske in organizacijske zadeve, kjer se vodi evidenca vseh izvedencev in
– Zdravniški zbornici Slovenije za izvedenca – zdravnika.
Kandidate, ki niso bili imenovani, se obvesti z dopisom.
9. člen
Upravni odbor zavoda razreši izvedenca, če:
– ne izpolnjuje svojih dolžnosti,
– nima več veljavne licence,
– pri svojem delu ne upošteva strokovno dogovorjenih meril in kriterijev ocenjevanja,
– krši etična načela stroke,
– se ne udeležuje organiziranih predavanj in seminarjev ali
– iz drugih utemeljenih razlogov.
Za podajo predloga za razrešitev se smiselno uporablja določba 7. člena tega pravilnika.
IV. PRISTOJNOSTI IZVEDENCEV ZAVODA
10. člen
Invalidska komisija I. stopnje daje izvedenska mnenja o vseh dejstvih, potrebnih za odločitev o pravicah iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Zdravnik posameznik lahko daje izvedenska mnenja o dejstvih, potrebnih za odločitev o pravici do invalidnine, pravici do dodatka za pomoč in postrežbo ali drugih dejstvih, če tako odredi predsednik pristojne invalidske komisije (na primer izdaja potrdil, okoliščine iz 201. člena zakona in podobno).
11. člen
Invalidska komisija II. stopnje daje izvedenska mnenja v pritožbenih postopkih in opravlja revizijo pozitivnih izvedenskih mnenj invalidskih komisij I. stopnje in zdravnikov posameznikov.
Invalidska komisija II. stopnje oblikuje strokovno doktrino, spremlja in nadzira izvajanje strokovne doktrine, skrbi za enotnost in usklajenost dela invalidskih komisij I. stopnje ter za enotnost kriterijev ocenjevanja okoliščin iz 2. člena tega pravilnika. V primerih ugotovljenih nepravilnosti predlaga ustrezne ukrepe, izdaja priporočila, obvezna strokovna mnenja in navodila ter jih objavlja in vodi v posebni zbirki izvedenske prakse zavoda.
Invalidska komisija II. stopnje najmanj enkrat letno organizira sestanek z izvedenci na območni enoti zavoda in/ali izpostavi zavoda.
12. člen
Izvedenski organi so pri podajanju izvedenskega mnenja dolžni upoštevati:
– določbe zakona, tega pravilnika in drugih splošnih aktov zavoda,
– seznam telesnih okvar in seznam poklicnih bolezni,
– načela in dosežke sodobne medicinske znanosti in varnosti in zdravja pri delu v zvezi z ocenjevanjem invalidnosti in preostale delovne zmožnosti,
– splošna in etična načela stroke ter
– temeljna načela zakona o splošnem upravnem postopku (Uradni list RS, št. 80/99, 70/00 in 52/02).
Invalidska komisija I. stopnje in zdravnik posameznik sta dolžna upoštevati tudi strokovna mnenja in navodila invalidske komisije II. stopnje.
13. člen
Izvedenec je pri svojem delu samostojen.
Izvedenec je pri svojem delu vezan na pravila stroke in doktrino pri podajanju izvedenskih mnenj o dejstvih iz 2. člena tega pravilnika.
Glede upoštevanja dogovorjenih meril in kriterijev ter enotne prakse zavoda je izvedenec odgovoren predsedniku invalidske komisije I. stopnje oziroma predsedniku invalidske komisije II. stopnje.
Izvedenec se je dolžan udeleževati vseh usposabljanj, ki jih za izvedence organizira zavod.
14. člen
Delo invalidskih komisij I. stopnje in invalidske komisije II. stopnje vodi in organizira predsednik.
Predsednik invalidske komisije ima naslednje naloge:
– organizira delo invalidske komisije oziroma senatov,
– predlaga direktorju območne enote zavoda oziroma direktorju izvajanja zavarovanja zavoda sprejem sklepa o potrebi po novem izvedencu v skladu s 6. členom tega pravilnika,
– skrbi za strokovno in enotno izvajanje dela v skladu z zakonom, tem pravilnikom in stroko,
– praviloma na tri mesece skliče strokovni sestanek z izvedenci; sklepi s sestanka se zapišejo v zapisnik, ki se ga pošlje predsedniku Invalidske komisije II. stopnje.
Če predsednik invalidske komisije v podanem izvedenskem mnenju ugotovi nepravilnost ali pomanjkljivost, opozori predsednika senata, da nepravilnost oziroma pomanjkljivost odpravi, ali predlaga dopolnitev izvedenskega mnenja.
Predsednik invalidske komisije II. stopnje poda predhodno mnenje k predlogu generalnega direktorja za imenovanje izvedenca v skladu s 7. členom tega pravilnika, praviloma dvakrat letno skliče sestanek predsednikov invalidskih komisij I. stopnje, na katerem obravnavajo rezultate dela, problematiko dela izvedenskih organov, poročilo o odpravljanju nepravilnosti in pomanjkljivosti ter sprejemajo obvezna stališča in navodila za izvedensko prakso zavoda.
V. SESTAVA IN DELO SENATA INVALIDSKE KOMISIJE
15. člen
Invalidska komisija poda izvedensko mnenje v senatu. Delo senata vodi predsednik senata, ki ga določi predsednik invalidske komisije izmed zdravnikov-izvedencev.
Invalidska komisija daje izvedensko mnenje o invalidnosti oziroma preostali delovni zmožnosti v sestavi dveh članov zdravnikov in enega člana strokovnjaka s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, varnosti in zdravja pri delu, organizacije dela, industrijske psihologije ali tehnologije oziroma drugega ustreznega področja.
V ostalih primerih poda invalidska komisija izvedensko mnenje praviloma v sestavi dveh medicinskih izvedencev oziroma dveh medicinskih izvedencev ter strokovnjaka s področja pokojninskega in invalidskega zavarovanja, če je to potrebno.
Invalidska komisija lahko poda izvedensko mnenje tudi v širšem sestavu, če je to po mnenju predsednika invalidske komisije oziroma senata potrebno glede na zahtevnost primera ali naravo zavarovančevih bolezni oziroma zdravstvenih okvar.
Invalidska komisija poda izvedensko mnenje v roku 60 dni od prejema zadeve.
16. člen
Sestavo posameznega senata invalidske komisije oziroma zdravnika posameznika določi predsednik invalidske komisije.
Pri izbiri posameznih izvedencev predsednik invalidske komisije upošteva zdravstveno prizadetost obravnavanih zavarovancev in načelo enakomerne obremenjenosti vseh izvedencev.
Poklicni izvedenci zavoda podajajo mnenja kot izvedenci posamezniki in sodelujejo v senatih invalidskih komisij v rednem delovnem času.
Izven rednega delovnega časa pa poklicni izvedenci zavoda podajajo mnenja kot izvedenci posamezniki in sodelujejo v senatih invalidskih komisij le v primeru, če tega ni mogoče zagotoviti s prerazporeditvijo rednega delovnega časa.
17. člen
V senatu invalidske komisije ne smeta sodelovati izvedenec, ki zavarovanca zdravi oziroma sodeluje v procesu zdravljenja zavarovančevih bolezni, na podlagi katerih uveljavlja ustrezne pravice, in pooblaščeni zdravnik (specialist medicine dela po zakonu o varnosti in zdravju pri delu, Uradni list RS, št. 56/99, 22/01 in 64/01). Član invalidske komisije se mora v takem primeru izločiti.
V senatu invalidske komisije ne sme sodelovati izvedenec, če so podani razlogi za izločitev po zakonu o splošnem upravnem postopku.
V senatu invalidske komisije II. stopnje ne more sodelovati član invalidske komisije I. stopnje in obratno.
VI. POSTOPEK PRED PODAJO IZVEDENSKEGA MNENJA
a) Uvedba postopka
18. člen
Zavarovančev osebni zdravnik ali zdravniška komisija lahko predlaga začetek postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, ko ugotovi, da sprememb v zdravstvenem stanju ni mogoče odpraviti z zdravljenjem in ukrepi medicinske rehabilitacije.
Če se postopek začne na zahtevo zavarovanca ali njegovega zakonitega zastopnika in zahtevi ni priložena obvezna medicinska dokumentacija v skladu s tem pravilnikom, mora strokovni delavec zavoda v roku 15 dni od prejema zadeve zaprositi osebnega zdravnika zavarovanca, da jo zbere in predloži zavodu.
Delovno dokumentacijo zbere strokovni delavec zavoda.
Postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja je uveden, ko zavod prejme zahtevo s popolno delovno dokumentacijo zavarovanca ter obvezno medicinsko dokumentacijo o zavarovančevem zdravstvenem stanju in njegovi delovni zmožnosti.
19. člen
Če je bil postopek za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja že uveden, pa o zavarovančevih pravicah še ni bilo pravnomočno odločeno, se nov postopek na podlagi iste bolezni zavarovanca, začne le v primeru bistvenih sprememb v zdravstvenem stanju zavarovanca, ki bistveno vplivajo na njegovo delovno zmožnost.
Mnenje iz prejšnjega odstavka tega člena poda predsednik invalidske komisije I. stopnje.
Če predsednik invalidske komisije I. stopnje meni, da v zavarovančevem zdravstvenem stanju ni bistvenih sprememb, ki bistveno vplivajo na njegovo delovno zmožnost, se o tem odloči s sklepom izdanim v upravnem postopku.
b) Obvezna medicinska in delovna dokumentacija
20. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja se poda na predpisanih obrazcih, ki jih izda generalni direktor zavoda.
Obrazci iz prejšnjega odstavka tega člena se objavijo v Uradnem listu RS.
Predlog iz prvega odstavka tega člena se poda zaradi ocene invalidnosti in/ali telesne okvare in/ali dodatka za pomoč in postrežbo in/ali za ugotovitev drugih dejstev za pridobitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja, ki še niso ugotovljena in za njihovo ugotovitev ni pristojen kakšen drug organ.
Predlogu za uvedbo postopka iz drugega odstavka tega člena mora biti priloženo:
1. Za ugotovitev invalidnosti:
– obvezna medicinska dokumentacija, ki je nujna za pravilno oceno delovne zmožnosti v obsegu in vsebini, kot je določena v Seznamu obvezne medicinske dokumentacije za uveljavljanje pravic na podlagi invalidnosti in preostale delovne zmožnosti, ki je sestavni del tega pravilnika in iz katere je razvidno, da z zdravljenjem in ukrepi medicinske rehabilitacije ni mogoče odpraviti sprememb v zdravstvenem stanju zavarovanca,
– delovna dokumentacija, kot je določena v 25. členu tega pravilnika.
2. Za ugotovitev telesne okvare:
– medicinska dokumentacija zdravnika ustrezne specialnosti.
3. Za ugotovitev potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega:
– medicinska dokumentacija zdravnika ustrezne specialnosti.
Predlogu iz prvega odstavka tega člena se predloži samo tista medicinska dokumentacija, ki je pomembna za pravilno oceno invalidnosti, telesne okvare in o potrebi po stalni pomoči in postrežbi.
21. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do invalidnine nadomesti predlog iz prvega odstavka 20. člena pravilnika, če zavarovanec oziroma upokojenec uveljavlja le pravico do invalidnine za telesno okvaro.
22. člen
Predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravice do dodatka za pomoč in postrežbo z vprašalnikom, za uživalce starostne, invalidske, vdovske ali družinske pokojnine s stalnim prebivališčem v Republiki Sloveniji, ki jim je za osnovne življenjske potrebe neogibno potrebna stalna pomoč in postrežba drugega, ter za slepe osebe, ki so zdravstveno zavarovane po zavarovancu ali upokojencu, nadomesti predlog iz prvega odstavka 20. člena pravilnika.
23. člen
Pri oceni invalidnosti zaradi kontrolnega pregleda predloži osebni zdravnik predlog na predpisanem obrazcu iz 20. člena tega pravilnika, kateremu priloži novo medicinsko dokumentacijo.
24. člen
Medicinska dokumentacija so originalni izvidi ali njihove kopije, katerih verodostojnost potrdi osebni zdravnik zavarovanca s podpisom in žigom.
25. člen
Delovna dokumentacija mora na predpisanih obrazcih, ki jih izda generalni direktor zavoda in so objavljeni v Uradnem listu RS, praviloma vsebovati:
– naziv delodajalca, pri katerem je zavarovanec zaposlen oziroma je bil zaposlen,
– naziv in opis delovnega mesta na katerega je (bil) zavarovanec razporejen,
– zahtevano strokovno izobrazbo,
– dejansko strokovno izobrazbo zavarovanca,
– poklic zavarovanca,
– šifro dejavnosti,
– registrsko številko zavezanca za prispevek,
– število vseh zaposlenih pri delodajalcu,
– delovni čas pri delodajalcu,
– prihod na delo,
– zdravstvene zahteve dela,
– oceno tveganja,
– opise vseh del oziroma delovnih mest pri delodajalcu, na katerih bi zavarovanec lahko delal,
– opise drugih del zavarovanca v okviru svojega poklica, na katerih bi zavarovanec lahko delal,
– mnenje delodajalca in zavarovanca o možnostih in smotrnosti poklicne rehabilitacije ter o delih, ki naj bi jih zavarovanec opravljal po poklicni rehabilitaciji, ter
– druge podatke, ki so pomembni za oceno invalidnosti.
26. člen
Delovno dokumentacijo pripravijo: delodajalec, strokovni delavec zavoda v sodelovanju z zavarovancem in/ali Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje.
Če gre za zavarovanca, pri katerem ni mogoče ugotoviti delodajalca, pripravi delovno dokumentacijo strokovni delavec zavoda v sodelovanju z zavarovancem in/ali Zavodom Republike Slovenije za zaposlovanje tako, da ugotovi tudi podlago za zavarovanje in/ali pokojninsko dobo zavarovanca.
27. člen
Predlog za uvedbo postopka z obvezno medicinsko dokumentacijo in zbrano delovno dokumentacijo strokovni delavec zavoda takoj pošlje predsedniku pristojne invalidske komisije I. stopnje.
c) Pripravljalni postopek
28. člen
Predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec, ki ga določi predsednik, pregleda zbrano dokumentacijo in oceni, ali je ta popolna in zadostna za podajo izvedenskega mnenja glede na predlagateljev predlog za uvedbo postopka za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja.
Če medicinska dokumentacija ni popolna ali ni v skladu z določbami tega pravilnika, predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec zahteva od predlagatelja, da jo v določenem roku dopolni z navodilom, kaj je treba dopolniti, in obvestilom, da postopek ni uveden.
Če delovna dokumentacija ni popolna ali ni pripravljena v skladu z določbami tega pravilnika, zahteva predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec, da jo strokovni delavec zavoda dopolni v roku 15 dni od prejema zadeve.
29. člen
Predstavnik delodajalca je dolžan v postopku za podajo izvedenskega mnenja strokovnemu delavcu zavoda v roku 15 dni posredovati vse podatke, ki so potrebni za podajo izvedenskega mnenja o invalidnosti.
Predstavnik delodajalca ima pravico strokovnemu delavcu zavoda posredovati vse podatke in predloge, za katere meni, da so potrebni za pravilno oceno zavarovančeve delazmožnosti.
30. člen
Delodajalec ima pravico po izdaji odločbe o priznani pravici na podlagi II. ali III. kategorije invalidnosti zaprositi za podajo dopolnilnega izvedenskega mnenja o ustreznosti predlaganega delovnega mesta, na katero želi premestiti zavarovanca.
Mnenje iz prvega odstavka tega člena poda praviloma predsednik invalidske komisije I. stopnje, oziroma dva izvedenca, od katerih mora biti eden izvedenec nemedicinske stroke.
31. člen
Predsednik in člani invalidske komisije si pri delodajalcu lahko ogledajo posamezna delovna mesta oziroma delovni proces, če je to potrebno zaradi ocene invalidnosti.
Zavarovanec in/ali predstavnik delodajalca lahko predlaga ogled delovnega mesta iz prejšnjega odstavka tega člena.
Ogled delovnega mesta se opravi po predhodni odločitvi predsednika invalidske komisije I. stopnje ali poklicnega izvedenca ali predsednika senata.
O ugotovitvah ogleda iz prvega odstavka tega člena se sestavi zapisnik, ki je sestavni del delovne dokumentacije iz 25. člena tega pravilnika.
32. člen
Na zaprosilo predsednika invalidske komisije I. stopnje, se preskrbi še strokovno mnenje zavodov za usposabljanje invalidnih oseb, drugih strokovnih organizacij ali posameznih strokovnjakov (psiholog, sociolog itd.), če se ugotovi, da je to za pravilno oceno invalidnosti potrebno.
Če predsednik invalidske komisije I. stopnje ali poklicni izvedenec ugotovi, da je pri zavarovancu lahko podana II. kategorija invalidnosti, se o obliki poklicne rehabilitacije pridobi mnenje strokovne institucije s področja medicine dela oziroma poklicne rehabilitacije, ki je podlaga za izvedensko mnenje senata invalidske komisije I. stopnje.
33. člen
Način vodenja pripravljalnega postopka pred podajo izvedenskega mnenja invalidske komisije I. stopnje pri obravnavanju in ugotavljanju invalidnosti in način spremljanja poklicne rehabilitacije se podrobneje določi v organizacijskem navodilu, ki ga izda generalni direktor zavoda.
VII. IZVEDENSKO MNENJE
34. člen
Invalidska komisija I. stopnje poda izvedensko mnenje o invalidnosti na podlagi popolne medicinske in delovne dokumentacije in izvida osebnega pregleda zavarovanca na senatu.
Zavarovanca in predstavnika delodajalca se vabi na sejo senata po splošnih pravilih vročanja. Rok od vročitve vabila do dneva zasedanja senata ne sme biti krajši od 8 dni.
Če se zavarovanec, kljub dvakrat izkazanem vabilu, neopravičeno ne odzove na osebni pregled invalidska komisija I. stopnje poda izvedensko mnenje na podlagi zbrane dokumentacije.
Če se predstavnik delodajalca seje senata, kljub izkazanemu vabilu, ne udeleži, se mnenje poda brez njegove udeležbe.
S predstavnikom delodajalca opravijo pogovor vsi člani senata. Podpisana izjava predstavnika delodajalca se zapiše v izvedensko mnenje kot priloga.
Izvid osebnega pregleda zavarovanca se vpiše v izvedensko mnenje.
Zdravnik izvedenec kot posameznik poda mnenje o telesni okvari in/ali potrebi po pomoči in postrežbi na podlagi popolne medicinske dokumentacije in izvida osebnega pregleda, če je ta za pravilno oceno potreben.
Če zavarovanec ne more priti na sedež invalidske komisije, niti ga ni mogoče pripeljati, opravi izvedenec osebni pregled zavarovanca na domu ali v ustrezni ustanovi.
35. člen
Invalidska komisija I. stopnje lahko poda izvedensko mnenje samo na podlagi popolne medicinske in delovne dokumentacije, če:
– pregled zavarovanca iz objektivnih razlogov ni mogoč,
– zavarovanec uveljavlja pravice iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja na podlagi mednarodnih sporazumov in stalno prebiva v tujini in
– v drugih primerih, v skladu s predpisi in tem pravilnikom.
36. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje v pritožbenem postopku in opravi revizijo pozitivnega izvedenskega mnenja invalidske komisije I. stopnje le na podlagi dokumentacije, zbrane v postopku za uveljavljanje pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja.
Predsednik invalidske komisije II. stopnje ali predsednik senata lahko v pritožbenem postopku določi osebni pregled zavarovanca, če je to nujno potrebno za podajo izvedenskega mnenja, in v obrazložitvi izvedenskega mnenja navede razloge za to.
37. člen
Vsako izvedensko mnenje invalidske komisije mora biti jasno, popolno in izčrpno obrazloženo ter mora obsegati vse elemente določene z zakonom in tem pravilnikom, ki so pomembni za odločitev o zavarovančevih pravicah.
Izvedensko mnenje mora biti napisano in obrazloženo na predpisanem obrazcu, ki ga izda generalni direktor zavoda.
38. člen
Določbe tega pravilnika o delu invalidskih komisij se smiselno uporabljajo tudi v primerih, ko daje izvedensko mnenje zdravnik posameznik oziroma druga strokovna institucija iz 3. člena tega pravilnika.
39. člen
Pri svojem delu sodelujejo invalidske komisije z zavarovančevim osebnim zdravnikom, specialistom medicine dela, delodajalcem, z zdravstvenimi zavodi, zavodi za usposabljanje in zaposlovanje invalidnih oseb in drugimi udeleženci v postopku ter jim nudijo tudi ustrezno strokovno pomoč v zvezi z uresničevanjem pravic delovnih invalidov.
VIII. POSTOPEK PRI PODAJI IZVEDENSKEGA MNENJA INVALIDSKE KOMISIJE I. STOPNJE
40. člen
Ko predsednik invalidske komisije I. stopnje ugotovi, da je medicinska in delovna dokumentacija popolna, določi ustrezno specialistično sestavo senata glede na zdravstveno prizadetost zavarovanca in dan obravnave zahtevka na senatu.
41. člen
Na seji senata invalidske komisije I. stopnje morajo biti prisotni vsi člani senata.
Predsednik senata je poročevalec na seji senata. Poročevalec seznani vse člane senata z izvidom in mnenjem zavarovančevega osebnega zdravnika ali konzilija zdravnikov, z zbrano medicinsko in delovno dokumentacijo ter rehabilitacijskim načrtom v primeru predvidene poklicne rehabilitacije.
Po seznanitvi iz drugega odstavka tega člena se opravi pogovor s predstavnikom delodajalca in osebni pregled zavarovanca.
Pri osebnem pregledu zavarovanca sodelujejo samo zdravniki.
Predstavnik delodajalca ima na seji senata pravico posredovati vse podatke in predloge, za katere meni, da so potrebni za pravilno oceno zavarovančeve delovne zmožnosti.
42. člen
Senat invalidske komisije I. stopnje ugotovi dejansko stanje in poda izvedensko mnenje.
Predsednik senata je dolžan obrazložiti podano izvedensko mnenje.
Pisna obrazložitev je sestavni del izvedenskega mnenja in mora vsebovati naslednje sestavine:
– kratek opis glavne diagnoze, ki vpliva na oceno,
– opis zdravstvenih okvar in njihov vpliv na delovno zmožnost,
– utemeljitev določenih omejitev,
– utemeljitev datuma in vzroka nastanka invalidnosti,
– utemeljitev določitve kontrolnega pregleda oziroma mnenja, da kontrolni pregled ni potreben,
– utemeljitev datuma in vzroka ter določitev odstotka telesne okvare,
– utemeljitev datuma nastanka potrebe po stalni pomoči in postrežbi drugega in določitev obsega pravice.
43. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju invalidnosti invalidska komisija I. stopnje poda mnenje, da:
– obstaja invalidnost, določi kategorijo, datum in vzrok nastanka ter ugotovi preostalo delovno zmožnost, če le-ta še obstoja,
– je za zaposlitev oziroma premestitev na drugo delovno mesto potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev ter njen obseg,
– je potrebna poklicna rehabilitacija,
– je potrebna prilagoditev delovnih prostorov in delovnih sredstev za poklicno rehabilitacijo in njen obseg oziroma ustrezna prilagoditev delovnega mesta s tehničnimi pripomočki,
– je potreben kontrolni pregled in določi datum oziroma da kontrolni pregled ni potreben in obrazloži, zakaj ni potreben,
– ni invalidnosti,
– ni invalidnosti, ker je potrebno nadaljnje zdravljenje ali ukrepi medicinske rehabilitacije, ki lahko vplivajo na spremembe v zdravstvenem stanju zavarovanca, ter poda mnenje o potrebi nadaljnjega zdravljenja oziroma medicinske rehabilitacije.
Kadar invalidska komisija I. stopnje poda mnenje o II. ali III. kategoriji invalidnosti, je dolžna podati tudi mnenje o zavarovančevi preostali delovni zmožnosti in o morebitni potrebi po prilagoditvi delovnih prostorov in delovnih sredstev ter določiti njihov obseg.
44. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju obstoja telesne okvare iz seznama telesnih okvar, izdanim na podlagi zakona, invalidska komisija I. stopnje lahko poda mnenje, da:
– obstaja telesna okvara po seznamu telesnih okvar ter določi njeno višino po točki ustreznega poglavja, datum in vzrok nastanka,
– obstaja po seznamu telesnih okvar več telesnih okvar, za vsako telesno okvaro določi višino po točki ustreznega poglavja, datum in vzrok nastanka ter po točki ustreznega poglavja določi skupno višino telesne okvare, vzrok in datum nastanka,
– gre za izgubo posameznega dela telesa ali trajno prizadetost funkcije, ki pa glede na ugotovljeni obseg prizadetosti ne dosega višine, po kateri je po seznamu mogoče določiti telesno okvaro,
– telesne okvare še ni mogoče oceniti, ker zdravljenje in rehabilitacija še nista zaključena,
– telesne okvare ni v seznamu telesnih okvar.
45. člen
Pri obravnavanju in ugotavljanju potrebe po stalni pomoči in postrežbi invalidska komisija I. stopnje poda mnenje, da:
– so nastale trajne spremembe v zdravstvenem stanju zavarovanca, zaradi katerih ne more zadovoljevati vseh ali večine osnovnih življenjskih potreb niti ob osebnih prizadevanjih in ob pomoči ortopedskih pripomočkov, ter določi datum, od kdaj je pomoč in postrežba potrebna,
– potrebe po stalni pomoči in postrežbi še ni mogoče ugotoviti, ker zdravljenje in rehabilitacija še nista zaključeni,
– pri zavarovancu obstaja zmanjšana zmožnost premikanja najmanj za 70% in od kdaj,
– je zavarovanec slep oziroma slaboviden in določi datum nastanka slepote oziroma slabovidnosti,
– je oseba, ki je zdravstveno zavarovana po drugem zavarovancu zavoda oziroma upokojencu, slepa in določi datum nastanka slepote,
– je zavarovancu potrebno stalno nadzorstvo in od kdaj,
– je zavarovancu nujno potrebna stalna pomoč pri zadovoljevanju vseh osnovnih življenjskih potreb ter da potrebuje 24-urni nadzor svojca in obvezno strokovno pomoč za stalno izvajanje zdravstvene nege in od kdaj in
– pri zavarovancu niso podana dejstva iz prejšnjih alinei tega člena.
46. člen
Izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje podpišejo vsi člani senata in se pošlje:
– strokovnemu delavcu zavoda, ki vodi postopek, z vso dokumentacijo,
– zavarovančevemu osebnemu zdravniku skupaj z odločbo in
– zavarovancu skupaj z odločbo.
Zaradi varovanja osebnih podatkov je delodajalec lahko seznanjen z izvedenskim mnenjem samo v obsegu, kot je povzeto v odločbi o priznanju ali zavrnitvi pravice iz invalidskega zavarovanja.
IX. DELO INVALIDSKE KOMISIJE II. STOPNJE
47. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje:
– v pritožbenih postopkih,
– v postopkih revizije in
– v drugih primerih, če je tako določeno s predpisi ali drugimi pravnimi akti.
a) Postopek v zvezi s pritožbo
48. člen
Če zavarovanec ali predstavnik delodajalca v pritožbi izpodbija izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje, poda izvedensko mnenje invalidska komisija II. stopnje.
V primeru pritožbe zavarovanca iz prejšnjega odstavka tega člena, se obvesti delodajalca.
S pritožbo predstavnika delodajalca iz prvega odstavka tega člena, se seznani zavarovanca.
Zavarovanec lahko predlaga osebni pregled na invalidski komisiji II. stopnje. O predlogu odloči predsednik invalidske komisije II. stopnje ali predsednik senata po drugem odstavku 36. člena tega pravilnika.
49. člen
Invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje v pritožbi na zaprosilo strokovnega delavca zavoda.
Strokovni delavec zavoda pošlje invalidski komisiji II. stopnje pritožbo skupaj z vso dokumentacijo zbrano v postopku za uveljavitev pravic iz pokojninskega in invalidskega zavarovanja in natančno navedbo, o čem naj invalidska komisija II. stopnje poda izvedensko mnenje.
Poleg dokumentacije iz drugega odstavka tega člena je treba invalidski komisiji II. stopnje poslati še novo medicinsko in drugo dokumentacijo, predloženo v skladu z 238. členom zakona o splošnem upravnem postopku, ki je obstojala v času odločanja na prvi stopnji in če je zavarovanec upravičeno ni mogel predložiti oziroma navesti na obravnavi na invalidski komisiji I. stopnje.
50. člen
Predsednik ali poklicni izvedenec invalidske komisije II. stopnje pregleda poslano medicinsko, delovno in drugo dokumentacijo ter določi sestavo senata, ki bo zadevo obravnaval oziroma določi, ali bo zadevo obravnaval zdravnik posameznik.
51. člen
Pri podaji mnenja invalidske komisije II. stopnje v zvezi s pritožbo se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o sestavi in delu senata ter o postopku pri podaji izvedenskega mnenja v zvezi z zahtevkom za uveljavitev pravic, razen določb o povabilu zavarovanca in predstavnika delodajalca na sejo senata ter osebnega pregleda zavarovanca.
Mnenje invalidske komisije II. stopnje mora biti jasno in natančno obrazloženo. Obrazložitev mora vsebovati odgovore na vse navedbe v pritožbi glede zdravstvenega stanja in delovnega mesta.
52. člen
Izvedensko mnenje invalidske komisije II. stopnje podpišejo vsi člani senata in se pošlje:
– strokovnemu delavcu zavoda, ki vodi postopek, z vso dokumentacijo,
– zavarovančevemu osebnemu zdravniku skupaj z odločbo,
– zavarovancu skupaj z odločbo.
b) Postopek v zvezi z revizijo
53. člen
Pozitivno mnenje invalidske komisije I. stopnje predloži predsednik invalidske komisije I. stopnje invalidski komisiji II. stopnje v revizijo.
Invalidska komisija II. stopnje opravi revizijo v roku 45 dni od prejema zadeve.
54. člen
Invalidska komisija II. stopnje presodi mnenje invalidske komisije I. stopnje na podlagi dokumentacije, zbrane v postopku za uveljavljanje pravic.
Invalidska komisije II. stopnje lahko mnenje invalidske komisije I. stopnje potrdi, spremeni ali ga vrne v ponovno obravnavo invalidski komisiji I. stopnje.
Z izvedenskim mnenjem podanim v reviziji se morajo seznaniti vsi člani senata, ki so podali prvostopenjsko mnenje.
55. člen
V reviziji poklicni izvedenec pregleda zbrano dokumentacijo v spisu ter prvostopenjsko izvedensko mnenje in če meni, da je mnenje invalidske komisije I. stopnje pravilno in utemeljeno, ga potrdi z žigom in podpisom.
Če poklicni izvedenec meni, da izvedensko mnenje invalidske komisije I. stopnje ni pravilno, ga predloži v obravnavo senatu invalidske komisije II. stopnje z ustrezno specialistično sestavo.
V primeru spremembe prvostopenjskega izvedenskega mnenja ali vrnitve v ponovno odločanje, mora invalidska komisija II. stopnje svoje mnenje natančno obrazložiti oziroma invalidski komisiji I. stopnje posredovati ustrezne napotke, predloge in pojasnila za ponovno podajo izvedenskega mnenja.
56. člen
Če invalidska komisija II. stopnje vrne mnenje invalidski komisiji I. stopnje v ponovno obravnavo, mora ta podati novo mnenje.
Pri podaji novega mnenja po prvem odstavku tega člena mora invalidska komisija I. stopnje dosledno upoštevati mnenje, predloge in napotke invalidske komisije II. stopnje.
57. člen
Mnenje invalidske komisije II. stopnje, podano na seji senata, podpišejo vsi člani senata in se pošlje:
– predsedniku invalidske komisije I. stopnje,
– strokovnemu delavcu zavoda, ki vodi postopek, z vso dokumentacijo,
– zavarovancu in njegovemu osebnemu zdravniku skupaj z odločbo, če je o njegovih pravicah odločeno na podlagi mnenja, podanega v reviziji.
58. člen
Pri podaji izvedenskega mnenja invalidske komisije II. stopnje se smiselno uporabljajo določbe tega pravilnika o sestavi senata, delu in postopku pri podaji mnenja invalidske komisije I. stopnje.
X. PLAČILO IZVEDENCEV
59. člen
Izvedenci zavoda so upravičeni do plačila za opravljeno delo v skladu z določili in normativi tega pravilnika.
Podlaga za izplačilo je sklep Upravnega odbora zavoda o imenovanju izvedencev, avtorska pogodba, ki jo sklene direktor pristojne območne enote zavoda oziroma direktor izvajanja zavarovanja zavoda z izvedencem, ter pisna evidenca z dokazili o opravljanem delu, ki jo potrdi predsednik invalidske komisije.
Za poklicne izvedence veljata prvi in drugi odstavek tega člena le za delo, ki ga v skladu z tretjim odstavkom 16. člena tega pravilnika opravijo izven rednega delovnega časa.
60. člen
Normativi za delo izvedencev se določijo v točkah glede na zahtevnost izvedenskega dela za podajo mnenja, in so:
a) Normativi za delo izvedencev invalidskih komisij I. stopnje
A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Predhodni postopek                   15 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat           30 točk
3. Izvedensko mnenje na senatu              45 točk
4. Izvedenec nemedicinske stroke             30 točk
5. Dopolnilno mnenje                   30 točk
6. Ogled delovnega mesta                 60 točk
B) Ocena telesne okvare ali dodatka za pomoč in postrežbo
1. Predhodni postopek                   10 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat           15 točk
3. Izvedensko mnenje                   30 točk
4. Osebni pregled v domu upokojencev in izvedensko
  mnenje                         45 točk
5. Osebni pregled na domu in izvedensko mnenje      60 točk
C) Izvedensko mnenje na podlagi tuje medicinske dokumentacije
1. Pregled spisa in priprava za senat          150 točk
2. Izvedensko mnenje na senatu              45 točk
 
b) Normativi za delo izvedencev invalidske komisije II. stopnje v
zvezi s pritožbo in v reviziji
A) Ocena invalidnosti (delovne zmožnosti)
1. Predhodni postopek                   15 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat           45 točk
3. Izvedensko mnenje na senatu              75 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda         30 točk
5. Izvedenec nemedicinske stroke             50 točk
6. Ogled delovnega mesta                 75 točk
B) Ocena telesne okvare ali dodatka za pomoč in postrežbo
1. Predhodni postopek                   10 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat           30 točk
3. Izvedensko mnenje samo na osnovi dokumentacije
  v spisu                        45 točk
4. Za osebni pregled zavarovanca se doda         30 točk
5. Osebni pregled v domu upokojencev in izvedensko mnenje 75 točk
6. Osebni pregled na domu in izvedensko mnenje      90 točk
C) Izvedensko mnenje na podlagi tuje medicinske dokumentacije
1. Pregled spisa in priprava za senat          150 točk
2. Izvedensko mnenje                   75 točk
D) Izvedensko mnenje na zahtevo sodišča         120 točk
 
c) Normativi za delo invalidske komisije I. in II. stopnje
A) Priprava in izdelava obrazcev za tuje nosilce zavarovanja
1. Predhodni postopek                   30 točk
2. Pregled spisa in priprava za senat           45 točk
3. Obravnava na senatu z osebnim pregledom        90 točk
4. Obravnava na senatu v odsotnosti zavarovanca      45 točk
B) Izdaja potrdil
1. Pregled dokumentacije in izdaja potrdila        15 točk
C) Dodatno porabljen čas za delo na terenu
1. Za eno uro dodatno porabljenega časa          30 točk
61. člen
Evidenco oziroma seznam o opravljenem delu izvedenca z navedbo števila točk posreduje predsednik invalidske komisije direktorju pristojne območne enote zavoda oziroma direktorju izvajanja zavarovanja zavoda. Ta po proučitvi dokumentacije, izda nalog za izplačilo finančnemu oddelku zavoda, ki nalog izvrši. Predsednik invalidske komisije je odgovoren za nadzor ter pravilnost, verodostojnost in točnost seznama opravljenega dela.
Poročilo o izplačilih izvedencem invalidskih komisij se enkrat letno predloži Upravnemu odboru zavoda.
XI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
62. člen
Imenovani izvedenci nadaljujejo z delom do izteka obdobja, za katerega so bili imenovani.
Za njihovo ponovno imenovanje se uporabljajo določbe tega pravilnika.
63. člen
Vrednost bruto točke usklajuje finančni oddelek v rokih in na način, kot se usklajujejo plače zaposlenih v zavodu.
Vrednost bruto točke, določene po tem pravilniku, je preračunana iz dosedanje neto vrednosti točke po pravilniku o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij ter drugih izvedenskih organov Zavoda za pokojninsko in invalidsko zavarovanje Slovenije (Uradni list RS, št. 90/00) in znaša:
– za predsednika senata 62,40 tolarjev bruto,
– za člana senata 49,90 tolarjev bruto.
64. člen
V postopkih po 391. členu v zvezi s 446. členom in po prvem odstavku 397. člena zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/00, 124/00, 109/01 in 108/02) se še nadalje uporabljajo določbe pravilnika o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in drugih izvedenskih organov zavoda (Uradni list RS, št. 90/00).
V postopkih za uveljavljanje pravic iz invalidskega zavarovanja, začetih pred 1. 1. 2003, se uporabljajo predpisani obrazci, veljavni do 31. 12. 2002 (Uradni list RS, št. 20/01 in 52/01).
65. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o organizaciji in načinu delovanja invalidskih komisij in drugih izvedenskih organov zavoda (Uradni list RS, št. 90/00) in predpisani obrazci (Uradni list RS, št. 20/01 in 52/01).
66. člen
Ta pravilnik začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 1000/02
Ljubljana, dne 17. decembra 2002.
Predsednica
Skupščine
Zavoda za pokojninsko in invalidsko
zavarovanje Slovenije
Marjeta Potrč l. r.

AAA Zlata odličnost