Uradni list

Številka 111
Uradni list RS, št. 111/2002 z dne 19. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 111/2002 z dne 19. 12. 2002

Kazalo

5419. Sklep o letnem poročilu zavarovalnic - SKL2002, stran 13464.

Na podlagi 2. in 3. točke 160. člena in 2. točke 256. člena zakona o zavarovalništvu (Uradni list RS, št. 13/00, 91/00 in 21/02; v nadaljevanju: ZZavar) izdaja Agencija za zavarovalni nadzor
S K L E P
o letnem poročilu zavarovalnic – SKL2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1. člen
Ta sklep določa podrobnejšo vsebino letnega poročila zavarovalnic ter zavarovalnih in pozavarovalnih poolov (v nadaljevanju: zavarovalnica). Določila tega sklepa se smiselno uporabljajo tudi za pokojninske družbe, ustanovljene po zakonu, ki ureja pokojninsko in invalidsko zavarovanje in za Slovensko zavarovalno združenje v delu, ki se nanaša na poslovanje škodnega sklada.
2. člen
Letno poročilo zavarovalnice obsega računovodske izkaze, pojasnila k računovodskim izkazom in poslovno poročilo. Vsebovati mora podatke in pojasnila v obsegu, ki je predpisan z zakonom, ki ureja poslovanje gospodarskih družb, s slovenskimi računovodskimi standardi in tem sklepom.
V uvodna poglavja revidiranega letnega poročila mora zavarovalnica vključiti mnenje pristojnega organa zavarovalnice glede letnega poročila.
Letno poročilo zavarovalnice morata podpisati predsednik in vsaj še en član uprave.
II. RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Vrste in sheme računovodskih izkazov
3. člen
Računovodski izkazi morajo biti izdelani po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa in so njegov sestavni del (Priloga 1).
Računovodske izkaze zavarovalnic sestavljajo:
– bilanca stanja,
– izkaz poslovnega izida,
– izkaz posredno ugotovljenega finančnega izida,
– izkaz gibanja kapitala s prikazom uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube.
2. Sestavljanje računovodskih izkazov
4. člen
Zavarovalnica sestavi bilanco stanja na podlagi podatkov iz knjigovodskega stanja računov, predpisanih s kontnim okvirom za zavarovalnice. Bilanca stanja prikazuje stanje sredstev in stanje obveznosti do virov sredstev. Postavke bilance stanja se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki na zadnji dan poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki na zadnji dan predhodnega poslovnega obdobja.
Zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle v zavarovalni skupini življenjskih in zavarovalni skupini premoženjskih zavarovanj, sestavi bilanco stanja posebej za življenjska zavarovanja, posebej za premoženjska zavarovanja in za zavarovalnico kot celoto.
5. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz poslovnega izida na podlagi knjigovodskih podatkov o prihodkih in odhodkih v obdobju, za katerega se sestavljajo računovodski izkazi. Izkaz poslovnega izida prikazuje prihodke, odhodke in poslovni izid v poslovnem letu Postavke izkaza poslovnega izida se izkazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo podatki zadnjega poslovnega leta, v drugem stolpcu pa podatki predhodnega poslovnega leta.
Zavarovalnica prenese donos naložb (prihodki od naložb zmanjšani za odhodke od naložb), v višini, ki ne pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam življenjskih zavarovanj (donos naložb, ugotovljen v izkazu izida iz življenjskih zavarovanj, zmanjšan za seštevek donosov naložb kritnih skladov, ki jih oblikuje v skladu s 1., 2. in 4. točko drugega odstavka 127. člena ZZavar) iz izkaza izida iz življenjskih zavarovanj v izračun čistega izida iz rednega delovanja.
Zavarovalnica prenese donos naložb, ki pripada zavarovalno-tehničnim rezervacijam premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, iz izračuna čistega izida iz rednega delovanja v izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj.
6. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz finančnega izida po posredni metodi.
Izkaz finančnega izida je računovodski izkaz, v katerem so prikazane spremembe stanja denarnih sredstev in njihovih ustreznikov za poslovno leto ali medletna obdobja, za katera se sestavlja.
Podatki v izkazu finančnega izida se zaradi primerjave prikazujejo v dveh stolpcih, pri čemer se v prvem stolpcu izkažejo uresničeni podatki v obravnavanem obračunskem obdobju, v drugem stolpcu pa uresničeni podatki v prejšnjem obračunskem obdobju.
7. člen
Zavarovalnica sestavi izkaz gibanja kapitala v obliki sestavljene razpredelnice, ki mu doda prikaz bilančnega dobička ali bilančne izgube.
Primerjavo med uresničenimi podatki za obravnavano obračunsko obdobje in uresničenimi podatki za prejšnje obračunsko obdobje zavarovalnica prikaže med pojasnili.
8. člen
V računovodskih izkazih se v stolpce za zneske prejšnjega leta vnašajo podatki iz revidiranih računovodskih izkazov.
9. člen
Zneski v vseh računovodskih izkazih se izkazujejo v tisoč tolarjih.
3. Pojasnila k računovodskim izkazom
10. člen
Zavarovalnica mora v pojasnilih k računovodskim izkazom razkriti uporabljene temeljne računovodske usmeritve, pojasniti posamezne rešitve in uporabljene metode vrednotenja postavk v računovodskih izkazih, morebitne spremembe računovodskih usmeritev in vrednotenja z oceno vpliva na sredstva, obveznosti do virov sredstev, poslovni izid in finančni položaj zavarovalnice, pomembnejše dogodke po datumu bilance stanja, ki vplivajo na izdelane računovodske izkaze ter davčne obveznosti zavarovalnice.
Zavarovalnica mora v pojasnilih k računovodskim izkazom zagotoviti vse informacije, ki jih predpisuje zakon o gospodarskih družbah ter vsa razkritja, ki jih za posamezne postavke računovodskih izkazov kot potrebna razkritja navajajo slovenski računovodski standardi in ta sklep.
11. člen
Zavarovalnica v pojasnilih k posameznim postavkam bilance stanja za pomembne zneske prikaže vsa razkritja, ki so opredeljena v zakonu o gospodarskih družbah in slovenskih računovodskih standardih, poleg teh pa razkrije še:
1. delež dolgoročnih finančnih naložb, ki pri izdajatelju predstavljajo podrejene instrumente;
2. celotne dolgove družbe, pokrite z vrednostnimi papirji, ki jih je družba položila kot jamstvo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja; ti podatki se morajo razkriti ločeno za vsako postavko dolgov;
3. podatke o podrejenih obveznostih, in sicer za vsako novo zadolžitev, ki presega 10% celotnega zneska podrejenih obveznosti, znesek zadolžitve, valuto, v kateri je obveznost nominirana, obrestno mero, datum zapadlosti, pogoje podrejenosti ter obstoj kakršnihkoli določb za konverzijo podrejene obveznosti v kapital ali v kakšno drugo obveznost;
4. rezervacije za že nastale, a še ne prijavljene škode, ki so vključene v škodnih rezervacijah;
5. podatke o kosmati matematični rezervaciji in podatke o pozavarovalnem delu matematične rezervacije za vsak kritni sklad;
6. terjatve iz naslova upravljanja vzajemnega pokojninskega sklada in obveznosti za plačilo razlike do zajamčenega donosa vzajemnega pokojninskega sklada.
Za namene tega člena se kot pomemben šteje znesek, ki presega 2% celotne aktive.
12. člen
Zavarovalnica v pojasnilih k izkazu poslovnega izida razkrije posamezne postavke izkaza poslovnega izida s podatki, ki so opredeljeni v slovenskih računovodskih standardih, poleg teh pa razkrije naslednje:
1. v primeru, ko zavarovalnica, ki opravlja zavarovalne posle sklepanja in izvrševanja pogodb o premoženjskem in življenjskem pozavarovanju (v nadaljevanju: pozavarovalnica), za izkazovanje celotnega poslovanja uporablja izkaz izida iz premoženjskih zavarovanj, razen zdravstvenih zavarovanj, prikaže kosmate obračunane premije razvrščene na zavarovalne posle premoženjskih zavarovanj in zavarovalne posle življenjskih zavarovanj;
2. osnove za prenos razporejenih donosov naložb, ki jih zavarovalnica prenaša med zavarovalno-tehničnim delom izida in izračunom čistega izida iz rednega delovanja; ločeno prikaže prihodke in odhodke iz naložb zavarovalno-tehničnih rezervacij in iz lastnih virov, posebej za premoženjska zavarovanja razen zdravstvenih zavarovanj, za življenjska zavarovanja in za zdravstvena zavarovanja, razčlenjeno kot v B) II. In IX. oziroma D) IV. in VII;
3. izkaz izida kritnega sklada za vsak kritni sklad, izdelan po predpisanih shemah, ki so priloga tega sklepa (Priloga 1: Izkazi izida kritnih skladov);
4. prihodke in odhodke iz naslova upravljanja vzajemnih pokojninskih skladov, ki jih je zavarovalnica prikazala v izračunu čistega izida iz rednega delovanja.
III. KONSOLIDIRANI RAČUNOVODSKI IZKAZI IN POJASNILA
1. Konsolidirani računovodski izkazi
13. člen
Zavarovalnica vključi v letno poročilo konsolidirane računovodske izkaze, sestavljene po predpisanih shemah, ki so priloga k temu sklepu in so njegov sestavni del (Priloga 1).
Pri sestavljanju konsolidiranih računovodskih izkazov upošteva zavarovalnica določbe zakona, ki ureja poslovanje gospodarskih družb in določila slovenskih računovodskih standardov.
2. Pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom
14. člen
Zavarovalnica v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom razkrije pomembnejše računovodske smernice in metode konsolidiranja, na katerih so zasnovani računovodski izkazi zavarovalniške skupine. Kolikor zavarovalnica spremeni uporabljeno metodo konsolidiranja, mora tako spremembo razkriti in utemeljiti v pojasnilih ter izkazati vpliv spremembe na sredstva, obveznosti do virov sredstev, finančni položaj in poslovni izid vseh družb, ki so vključene v konsolidiranje.
Zavarovalnica zagotovi v pojasnilih h konsolidiranim računovodskim izkazom dodatna pojasnila za vse postavke v konsolidiranih računovodskih izkazih. Za vsebino in obseg pojasnil se smiselno uporabljajo določbe iz 3. točke II. poglavja tega sklepa. Poleg pojasnil, ki so zahtevana v 3. točki II. poglavja tega sklepa, zavarovalnice navedejo še naslednje:
1. če zavarovalnica, ki sestavlja konsolidirane računovodske izkaze, pri tem uporablja drugačne metode vrednotenja kot pri svojih izkazih, mora pojasniti in utemeljiti takšne odmike;
2. podatke o nazivu in sedežu zavarovalnice in družb, ki so vključene v konsolidacijo, deležih v kapitalu zavarovalnice in družb ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v zavarovalnicah in družbah, vključenih v konsolidiranje, razen nadrejene zavarovalnice;
3. podatke o nazivu in sedežu družb, ki niso vključene v konsolidiranje in deležih v kapitalu ter nominalnih zneskih kapitalskih deležev v teh družbah z utemeljitvijo, zakaj niso vključene v konsolidiranje;
4. celotni znesek, ki je v konsolidirani bilanci stanja prikazan kot dolg, pokrit z vrednostnimi papirji, ki so jih družbe položile kot jamstvo, vključene v konsolidacijo, z navedbo narave in oblike vrednostnega papirja;
5. celotni znesek vseh finančnih obveznosti, ki niso vključene v konsolidirano bilanco stanja, tako da so podatki v pomoč pri ocenjevanju finančnega stanja družb, vključenih v konsolidacijo;
6. razliko v konsolidiranem izkazu poslovnega izida, ki bi nastala zaradi različnih metod vrednotenja bilančnih postavk od predpisanih, oziroma zaradi izrednega popravka vrednosti sredstev;
7. podatke o zneskih izplačil, ki so bila med poslovnim letom odobrena članom uprave ali nadzornih svetov nadrejene zavarovalnice za opravljanje njihovih nalog v nadrejeni zavarovalnici in podrejenih družbah;
8. povprečno število zaposlenih v poslovnem letu ter število zaposlenih na zadnji dan leta, glede na stopnjo izobrazbe, v družbah, vključenih v konsolidacijo.
IV. POSLOVNO POROČILO ZAVAROVALNICE
1. Vsebina poslovnega poročila zavarovalnice
15. člen
Poslovno poročilo zavarovalnice mora praviloma vsebovati:
1. poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto,
2. izbrane kazalnike poslovanja.
2. Poročilo o poslovanju zavarovalnice za poslovno leto
16. člen
Poročilo o poslovanju zavarovalnice obsega opis splošnega gospodarskega okolja, poslovne usmeritve, pregled poslovanja, finančni rezultat, finančni položaj, delniški kapital in delničarje oziroma kapital in število članov družbe za vzajemno zavarovanje, opis razvoja, podružnice zavarovalnice, aktivnosti podružnic zavarovalnice v tujini, osnovne podatke o zavarovalniški skupini, organe upravljanja ter organizacijsko shemo in shematičen prikaz poslovne mreže zavarovalnice.
Zavarovalnica v opisu splošnega gospodarskega okolja oriše glavne dejavnike, ki so posredno ali neposredno vplivali na uspešnost poslovanja. Če zavarovalnica posluje v pomembnejšem obsegu tudi na tujih trgih, mora predstaviti tudi značilnosti gospodarskih gibanj v teh državah in vpliv le-teh na njene posle.
V okviru poslovnih usmeritev zavarovalnica predstavi dolgoročne cilje poslovne politike in navede načrtovane aktivnosti za doseganje le-teh v naslednjem letu. Pri načrtovanju aktivnosti nameni posebno pozornost tudi ukrepom za obvladovanje tveganj. Zavarovalnica navede, v kolikšni meri so se predvidevanja v poslovnem letu uresničila.
V pregledu poslovanja zavarovalnica podrobno oriše posamezne zavarovalne vrste.
V predstavitvi finančnega rezultata zavarovalnica razčleni prihodke in odhodke poslovnega leta po zavarovalnih vrstah.
Zavarovalnica prikaže finančni položaj s strukturo aktive in pasive bilance stanja po posameznih vrstah sredstev oziroma obveznosti do virov sredstev ter pojasni spremembe posameznih postavk v primerjavi s predhodnim letom.
Nadalje zavarovalnica, ki je organizirana kot delniška družba, prikaže podatke o glavnih delničarjih, njihovem deležu in številu izdanih delnic, družba za vzajemno zavarovanje pa prikaže število zavarovalnih pogodb, ki jih imajo člani z družbo.
Zavarovalnica v poročilu oriše tudi razvoj in prikaže pomembnejše podatke, ki se nanašajo na delovanje pravne osebe, kot so podatki o poslovni mreži, aktivnosti podružnic zavarovalnice v tujini, podatki o investicijskih vlaganjih, aktivnosti zavarovalnice na področju raziskav in razvoja, podatki o zaposlenih in izobrazbeni strukturi ter podatki o informacijski podpori ter druge, za katere ocenjuje, da prispevajo k boljši predstavitvi.
Zavarovalnica, ki je nadrejena družba v zavarovalniški skupini, predstavi osnovne podatke o zavarovalniški skupini in navede upoštevane družbe v skupini. Podatki o družbah v skupini morajo obsegati naziv družbe, vrsto dejavnosti, delež v kapitalu, delež glasovalnih pravic, nominalno vrednost kapitalskega deleža po stanju na zadni dan poslovnega leta ter organe upravljanja.
Zavarovalnica v poročilu prikaže tudi podatke o članih uprave ter članih nadzornega sveta.
Med pomembnejšimi podatki zavarovalnica lahko prikaže tudi druge podatke in kazalce, za katere ocenjuje, da so pomembni za predstavitev zavarovalnice.
3. Izbrani kazalniki poslovanja
17. člen
Zavarovalnica prikaže naslednje kazalnike poslovanja:
– rast kosmate obračunane premije (indeks),
– čista obračunana zavarovalna premija v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– gibanje kosmatih obračunanih odškodnin (indeks),
– povprečna odškodnina,
– škodni rezultat,
– stroški poslovanja v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– stroški pridobivanja zavarovanj v % od kosmate obračunane zavarovalne premije,
– učinki naložb v % od povprečnega stanja naložb (iz stanja na začetku in koncu leta),
– čiste škodne rezervacije v % od čistih prihodkov od zavarovalnih premij,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od čiste obračunane premije,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečnega kapitala,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta v % od povprečne aktive,
– kosmati dobiček oziroma izguba tekočega leta na delnico,
– čisti dobiček oziroma izguba v % od povprečnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od čiste zavarovalne premije,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od minimalnega kapitala,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od zavarovalno-tehničnih rezervacij,
– razpoložljivi kapital zavarovalnice v % od terjatev iz pozavarovanja in zavarovalno-tehničnih rezervacij, ki odpadejo na pozavarovatelje.
V poslovnem poročilu se prikažejo kazalniki za zadnje zaključeno poslovno leto in predhodno poslovno leto.
Izračun kazalnikov je sestavni del tega sklepa (Priloga 2). Agencija z navodili predpiše enotno metodologijo za izračun kazalnikov.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
18. člen
(1) Ta sklep se prvič uporabi za izdelavo letnega poročila za poslovno leto 2002. Pri izkazovanju podatkov za leto 2001 v bilančnih izkazih za leto 2002 zavarovalnice smiselno upoštevajo izdana pojasnila Slovenskega inštituta za revizijo k SRS 24., 25. in 26. (Uradni list RS, št. 65/02).
(2) Zavarovalnice predložijo nerevidirano letno poročilo v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen prikaza uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube in izbranih kazalcev poslovanja iz 17. člena tega sklepa, za poslovno leto najkasneje v treh mesecih po preteku koledarskega leta.
(3) Pozavarovalnice in pozavarovalni pooli, predložijo nerevidirano letno poročilo v obsegu, predpisanem s tem sklepom, razen prikaza uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube in izbranih kazalnikov poslovanja iz 17. člena tega sklepa, za poslovno leto najkasneje v štirih mesecih po preteku koledarskega leta.
(4) Izbrane kazalnike poslovanja iz 17. člena tega sklepa predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice v okviru revidiranega letnega poročila v roku, določenem s 167. členom ZZavar. Prikaz uporabe bilančnega dobička ali bilančne izgube predložijo zavarovalnice in pozavarovalnice k revidiranemu letnemu poročilu oziroma v roku 8 dni po sprejemu sklepov na seji skupščine.
(5) Nadrejena zavarovalnica v zavarovalniški skupini predloži konsolidirane računovodske izkaze in pojasnila h konsolidiranim računovodskim izkazom z enomesečnim zamikom glede na rok, določen v drugem in četrtem oziroma tretjem in četrtem odstavku tega člena.
(6) Agencija za zavarovalni nadzor lahko predpiše sporočanje podatkov po tem sklepu tudi v elektronski obliki.
(7) Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
(8) Z dnem začetka veljavnosti tega sklepa preneha veljati sklep o letnem poročilu zavarovalnic (Uradni list RS, št. 8/01).
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.
Predsednik
Strokovnega sveta
Agencije za zavarovalni nadzor
dr. France Križanič l. r.

AAA Zlata odličnost