Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5352. Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju, stran 12980.

Na podlagi pete točke 9. člena zakona o kontroli cen (Uradni list RS, št. 63/99) in v zvezi z 2. členom uredbe o listi blaga in storitev, za katere se uporabljajo ukrepi kontrole cen (Uradni list RS, št. 80/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina za dobavo tarifnim odjemalcem na prenosnem omrežju
1. člen
S to uredbo se določa model oblikovanja povprečne skupne prodajne cene zemeljskega plina iz prenosnega omrežja brez davčnih obremenitev za tarifne odjemalce (v nadaljevanju: prodajna cena), sestavine, ki jih podjetje, ki se ukvarja z dobavo zemeljskega plina tarifnim odjemalcem iz prenosnega omrežja (v nadaljevanju: dobavitelj) upošteva in merila, po katerih se prodajna cena ali njena sestavina oblikuje.
2. člen
Prodajna cena iz prejšnjega člena se oblikuje na enoto proizvoda, ki znaša 1 Sm3 in se računa na spodnjo kalorično vrednost 34.076 kJ/Sm3.
3. člen
Prodajna cena C izražena v SIT/Sm3 se določi po naslednji enačbi:
kjer pomeni:
Co = izhodiščna cena zemeljskega plina, pri elementih enačbe M1o, Eo Bo in TVo, izračunana ob upoštevanju nabavnih cen zemeljskega plina pri dobaviteljih, stroškov transporta do slovenske meje in stroškov skladiščenja, vse v četrtem četrtletju 2002, ki znaša 31,518 SIT/Sm3;
M1= aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
M1o = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen srednjega kurilnega olja z 1% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2001 do vključno avgusta 2002 in znaša 124,101 USD/t;
E = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje 9 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
Eo = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen ekstra lahkega kurilnega olja z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono za obdobje od vključno decembra 2001 do vključno avgusta 2002 in znaša 185,594 USD/t;
B = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje 6 zaporednih mesecev pred mesecem, kateremu sledi prvi mesec četrtletja, ki se začne 1. januarja, 1. aprila, 1. julija in 1. oktobra;
Bo = aritmetična sredina mesečnih povprečij najvišjih in najnižjih cen nafte Brent v USD za sodček za obdobje od vključno marca 2002 do vključno avgusta 2002 in znaša 26,473 USD/sodček;
TV = zmesna vrednost tečajev ameriškega dolarja – T$ in evra – T€ do slovenskega tolarja v razmerju 0,766T$ + 0,234T€. Pri tem predstavljata T$ in T€ aritmetično sredino desetih zaporednih objav dnevnih tečajev ameriškega dolarja in evra v obdobju do vključno dneva izračuna prodajne cene;
TVo = izhodiščna vrednost tečajev 1 T$ = 233,7575 SIT in 1 T€ = 228,7508 SIT v razmerju 0,766T$ + 0,234T€;
A = pribitek izražen v SIT/Sm3, ki je izračunan ob upoštevanju amortizacije in obratovalnih stroškov slovenskega prenosnega omrežja, stroškov prodaje, stroškov nadomestil za prekinljive odjemalce in donosa na uporabljeni kapital za količine QS;
LFS = stopnja izkoriščenosti transportnih kapacitet vseh odjemalcev za leto 2003. LFS se izračuna na naslednji način:
      Q(S)
LF(S)= ---------
    q(S)*365
kjer so:
QS = pogodbena letna količina vseh odjemalcev za leto 2003, ki so bili do 31. decembra 2002 tarifni odjemalci;
qS = pogodbeni dnevni odjem vseh odjemalcev za leto 2003, ki so bili do 31. decembra 2002 tarifni odjemalci;
LFTO = stopnja izkoriščenosti transportnih kapacitet vseh tarifnih odjemalcev za leto 2003. LFTO se izračuna na naslednji način:
      Q(TO)
LF(TO)= ----------
    q(TO)*365
kjer so:
QTO = pogodbena letna količina vseh tarifnih odjemalcev za leto 2003;
qTO = pogodbeni dnevni odjem vseh tarifnih odjemalcev za leto 2003.
Elementa LFS in LFTO se ugotovita pri določanju povprečne prodajne cene za januar 2003 in ostajata nespremenjena v celem letu 2003.
4. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe znaša pribitek (A) 5,83 SIT/Sm3.
5. člen
Pri izračunu prodajne cene se uporablja naslednje število decimalnih mest in zaokroževanje:
– elementi M1, E, B       3 decimalna mesta (vhodni podatki);
– elementa T$, T€, TV      4 decimalna mesta (vhodni podatki);
– vmesni zmnožki in deljenja  zaokrožitev na 3 decimalna mesta;
– prodajna cena C        zaokrožitev na 3 decimalna mesta.
6. člen
Viri za izračun prodajne cene so:
– povprečne mesečne cene kurilnega olja (1 pct) z 1% in ekstra lahkega kurilnega olja (Gasoil 0,2) z 0,2% vsebnostjo žvepla v USD za metrsko tono objavljene v Platt’s Oilgram Price Report v mesečni tabeli European Monthly Averages v rubriki Cargoes FOB Med Basis Italy v vrstici za posamezno navedeno olje,
– povprečne mesečne cene za surovo nafto Brent v USD za barel (sodček) objavljene v Platt’s Oilgram Price Report v mesečni tabeli World Crude Table v rubriki FOB Breakeven Price za Refining Center ARA,
– dnevni srednji tečaji ameriškega dolarja in evra objavljeni v tečajnici Banke Slovenije.
Kadar v enačbah upoštevani elementi na dan izračuna niso v celoti na razpolago, se za izračun prodajne cene za manjkajoče obdobje upoštevajo ustrezni zadnji objavljeni podatki. Če po objavi podatkov nastopi obveznost poračuna, se le-ta ustrezno upošteva pri izračunu prodajne cene za naslednje obdobje.
V primeru, da se kateri od elementov ne objavlja ali izračunava več ali se preneha uporabljati, se začasno, do izdaje dopolnitve uredbe, uporablja drug istovrsten podatek.
7. člen
Prodajna cena se izračuna po modelu 25. dne v mesecu. Kadar je navedeni dan sobota ali dela prost dan, se cena izračuna na zadnji delovni dan pred tem dnem.
Na osnovi modela izračunana prodajna cena je najvišja cena iz 1. člena te uredbe in se uveljavi s prvim dnem naslednjega meseca.
Sprememba prodajne cene se uveljavi, kadar je absolutna razlika med novo izračunano in do tedaj veljavno prodajno ceno večja od 0,40 SIT/Sm3.
O spremembi prodajne cene in pričetku njenega uveljavljanja se v roku največ treh delovnih dni od dneva izračuna prodajne cene obvestijo pristojni državni organi in tarifni odjemalci.
Obvestilo ministrstvu, pristojnemu za cene, mora vsebovati staro in novo ceno z razgrajenimi elementi (po formuli), ki so vplivali na spremembo cene.
8. člen
Izhodiščna cena, pribitek in prodajna cena, izračunana na osnovi modela, se uveljavijo na dan uveljavitve uredbe. Prvi preračun prodajne cene po mehanizmu iz 3. člena te uredbe se izračuna za dan 24. decembra 2002.
9. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati Uredba o oblikovanju povprečne prodajne cene zemeljskega plina iz transportnega omrežja (Uradni list RS, št. 109/01).
10. člen
Ta uredba začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 382-16/2001-6
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina