Uradni list

Številka 109
Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 109/2002 z dne 13. 12. 2002

Kazalo

5351. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupinskih izjemah, stran 12979.

Na podlagi prvega odstavka 9. člena zakona o preprečevanju omejevanja konkurence (Uradni list RS, št. 56/99) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o skupinskih izjemah
1. člen
(1) V uredbi o skupinskih izjemah (Uradni list RS, št. 69/02; v nadaljnjem besedilu: uredba) se v drugi alinei prvega odstavka 2. člena na koncu doda besedilo:
“V industriji motornih vozil se obveznost distributerja, da prodaja motorna vozila drugih dobaviteljev v ločenih prostorih prodajnega salona, da ne bi prihajalo do zamenjave med blagovnimi znamkami, ne šteje za obveznost nekonkurence v smislu te uredbe. Obveznost distributerja, da ima za vsako blagovno znamko motornih vozil prodajno osebje, ki bo prodajalo samo tisto blagovno znamko, se šteje za obveznost nekonkurence v smislu te uredbe, razen če se distributer odloči, da bo imel prodajno osebje, ki bo prodajalo samo določeno znamko in dobavitelj plača vse dodatne stroške v zvezi s tem.“.
(2) Dvanajsta alinea se spremeni tako, da se glasi:
“– Originalni nadomestni deli“ so nadomestni deli, ki so enake kakovosti kot sestavni deli, ki so bili uporabljeni za izdelavo motornega vozila in ki so izdelani v skladu s specifikacijami in proizvodnimi standardi, ki jih je zagotovil proizvajalec vozila za proizvodnjo sestavnih delov ali nadomestnih delov za določeno motorno vozilo. Sem so vključeni nadomestni deli, ki so izdelani na isti proizvodni liniji kot ti sestavni deli. Razen če se ne dokaže nasprotno, se domneva, da so deli originalni nadomestni deli, če proizvajalec delov potrdi, da deli ustrezajo kakovosti sestavnih delov, uporabljenih za izdelavo določenega vozila in če so bili izdelani v skladu s specifikacijami in proizvodnimi standardi proizvajalca vozila.“.
2. člen
Tretji odstavek 8. člena se spremeni tako, da se glasi:
“Izjema, določena v prvem odstavku velja le, če vertikalni sporazum, ki ga dobavitelj novih motornih vozil sklene z distributerjem ali serviserjem, določa, da:
– je sporazum sklenjen najmanj za dobo petih let; v tem primeru se mora vsaka stranka zavezati, da bo drugo stranko o svojem namenu, da ne namerava podaljšati sporazuma, obvestila vsaj šest mesecev prej; ali
– je sporazum sklenjen za nedoločen čas; v tem primeru odpovedni rok za redni odstop od sporazuma za obe stranki znaša najmanj dve leti, ta rok pa se skrajša na najmanj eno leto, če je dobavitelj v primeru odstopa od sporazuma z zakonom ali posebnim sporazumom zavezan k plačilu primerne odškodnine ali če dobavitelj odstopi od sporazuma, če je to potrebno zaradi reorganizacije celotne mreže ali njenega bistvenega dela.“.
3. člen
(1) V prvi alinei drugega odstavka 9. člena se črta beseda “kvantitativne“ ter besedilo “če takšna prepoved ne omejuje distributerja ali serviserja pri razširitvi poslovanja v odobrenem kraju poslovanja.“.
(2) V četrti alinei se besedilo za vejico: “če distributer obvesti potrošnika o kraju pooblaščenega serviserja pred sklenitvijo prodajne pogodbe“, nadomesti z besedilom: “pri čemer sme dobavitelj zahtevati od distributerja, da sporoči potrošnikom ime in naslov tega pooblaščenega serviserja pred sklenitvijo prodajne pogodbe in če pooblaščen serviser ni v bližini prodajnih prostorov, tudi oddaljenost tega serviserja. Takšne obveznosti se lahko naloži le, če so podobne obveznosti naložene tudi distributerjem, katerih servisne delavnice niso na isti lokaciji kot prodajni prostori;“.
(3) V šesti alinei se črta zadnja vejica in besedilo za njo.
4. člen
10. člen se spremeni tako, da se glasi:
“Izjema, določena v prvem odstavku 8. člena, ne velja za naslednje obveznosti v vertikalnih sporazumih v zvezi s prodajo novih motornih vozil, z izvajanjem storitev popravila in vzdrževanja ali s prodajo nadomestnih delov:
– vsaka neposredna ali posredna obveznost nekonkurence;
– vsaka neposredna ali posredna obveznost, ki omejuje možnost serviserja motornih vozil, da zagotavlja storitve popravila ali vzdrževanja za znamke konkurenčnih dobaviteljev;
– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi katere člani distribucijskega sistema ne prodajajo znamk posebej določenih konkurenčnih dobaviteljev ali ne zagotavljajo storitev popravila in vzdrževanja za motorna vozila posebej določenih konkurenčnih dobaviteljev;
– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi katere distributer ali serviser po prenehanju sporazuma ne izdeluje, kupuje, prodaja ali preprodaja motornih vozil ali ne zagotavlja storitev popravila ali vzdrževanja;
– vsaka neposredna ali posredna obveznost, zaradi katere trgovec v prodaji na drobno ne ponuja storitev lizinga, ki se nanašajo na pogodbeno blago ali ustrezajoče blago;
– vsaka neposredna ali posredna obveznost glede kraja poslovanja pooblaščenega serviserja, če se uporablja sistem selektivne distribucije.“.
5. člen
(1) V 28. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“Sporazumi s področja industrije motornih vozil, ki na dan uveljavitve te uredbe že veljajo in izpolnjujejo pogoje za skupinsko izjemo, določeno v Uredbi o skupinskih izjemah (Uradni list RS, št.69/02), uživajo ugodnost skupinske izjeme še 13 mesecev po uveljavitvi te uredbe.“.
(2) Drugi odstavek postane tretji odstavek.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 330-05/2002-2
Ljubljana, dne 12. decembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Pavel Gantar l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost