Uradni list

Številka 108
Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 108/2002 z dne 12. 12. 2002

Kazalo

5314. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1D), stran 12911.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1D)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (ZPIZ-1D), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 28. novembra 2002.
Št. 011-22-147/02
Ljubljana, dne 9. decembra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O POKOJNINSKEM IN INVALIDSKEM ZAVAROVANJU (ZPIZ-1D)
1. člen
V zakonu o pokojninskem in invalidskem zavarovanju (Uradni list RS, št. 106/99, 72/2000, 124/2000 in 109/2001) se v drugem odstavku 150. člena za besedama “se opravi” doda beseda “praviloma”.
2. člen
Za prvim odstavkom 150.a člena se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) V primeru, da v februarju niso izpolnjeni pogoji za uskladitev pokojnin, oziroma da ta ne preseže 1,5%, se uskladitev izvede tudi v marcu. Zavod določi višino uskladitve tako, da pozitivno razliko med stopnjo rasti povprečnih mesečnih plač na zaposlenega in stopnjo rasti pokojnin, izplačanih za januar tekočega leta, v primerjavi s povprečjem januar-december predhodnega leta, pomnoži z dvanajst ter zmnožek deli z deset.”
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se besedi “prejšnjega odstavka” nadomestita z besedama “prvega odstavka”.
Dosedanji tretji in četrti odstavek postaneta četrti in peti odstavek.
3. člen
V drugem odstavku 150.b člena se beseda “četrtem” nadomesti z besedo “petem”.
4. člen
V 445. členu se številka “2003” nadomesti s številko “2004”.
5. člen
Ta zakon začne veljati 1. januarja 2003.
Št. 172-01/89-2/288
Ljubljana, dne 28. novembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost