Uradni list

Številka 103
Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 103/2002 z dne 29. 11. 2002

Kazalo

5135. Uredba o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, stran 11606.

Na podlagi prvega odstavka 27. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 44/95 – odl. US, 1/96, 9/99 – odl. US, 56/99, 22/00 in 67/02) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav
1. člen
Ta uredba določa posebne zahteve v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod iz malih komunalnih čistilnih naprav, in sicer:
– mejne vrednosti parametrov odpadne vode,
– mejne vrednosti učinka čiščenja odpadne vode in
– posebne zahteve v zvezi z lastnim nadzorom obratovanja malih komunalnih čistilnih naprav in izvajanjem monitoringa emisij iz malih čistilnih naprav.
Za vprašanja v zvezi z emisijo snovi pri odvajanju odpadnih vod, ki jih ta predpis ne ureja posebej, velja uredba o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96).
2. člen
Pojmi imajo po tej uredbi naslednji pomen:
1. mala komunalna čistilna naprava je naprava za obdelavo komunalne odpadne vode z zmogljivostjo čiščenja manjšo od 2.000 PE, v kateri poteka biorazgradnja s pospešenim prezračevanjem s pomočjo razpršene biomase ali s pritrjenim biološkim filmom ali biorazgradnja z naravnim prezračevanjem s precejanjem skozi peščeni filter, s pomočjo rastlin, v naravnih ali prezračevanih lagunah,
2. biorazgradnja je molekularna razgradnja sestavin odpadne vode ali blata zaradi delovanja živih organizmov.
3. člen
Določbe te uredbe ne veljajo za male komunalne čistilne naprave, če se v njih obdelujejo tehnološke odpadne vode ali padavinske vode, onesnažene z nevarnimi snovmi.
Obdelava komunalne odpadne vode v mali komunalni čistilni napravi, ki obratuje skladno z določbami te uredbe, se šteje za ustrezno čiščenje odpadne vode po predpisu o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav, če se ta odvaja v:
– tla in odvajanje v tla ni na vodozbirnem območju naravnih jezer ali na vodovarstvenem območju za pitno vodo,
– vode obalnega morja ali
– tekočo površinsko vodo, katere srednji nizki pretok presega največji šesturni povprečni iztok iz male komunalne čistilne naprave za več kot desetkrat.
4. člen
Mejni vrednosti parametrov odpadnih vod iz male komunalne čistilne naprave sta določeni v naslednji tabeli:
----------------------------------------------------------------
Parameter                Mejna vrednost parametra
----------------------------------------------------------------
BPK5                         30 mg/l O2
----------------------------------------------------------------
KPK                         150 mg/l O2
----------------------------------------------------------------
5. člen
Pri novi ali rekonstruirani mali komunalni čistilni napravi mora investitor zagotoviti prve meritve KPK in BPK5.
Prve meritve se izvedejo na način, določen s predpisi o prvih meritvah odpadnih vod.
Prvih meritev se ne izvaja za malo komunalno čistilno napravo, za katero je izdana listina o skladnosti komunalne čistilne naprave z zahtevami te uredbe glede mejnih vrednosti iz prejšnjega člena.
6. člen
V okviru obratovalnega monitoringa je treba izvajati meritve za parametre iz tabele v 4. členu te uredbe.
Meritve iz prejšnjega odstavka se izvajajo vsako tretje leto za male komunalne čistilne naprave z zmogljivostjo čiščenja, manjšo od 200 PE, vsako drugo leto za naprave z zmogljivostjo čiščenja, enako ali večjo od 200 PE in manjšo od 1.000 PE, ter vsako leto za naprave z zmogljivostjo čiščenja, enako ali večjo od 1.000 PE. Meritve se izvajajo na način, določen s predpisi o obratovalnem monitoringu odpadnih vod.
Za malo komunalno čistilno napravo, katere zmogljivost je enaka ali manjša od 50 PE, se lahko namesto meritev iz prejšnjih odstavkov tega člena izdela ocena obratovanja naprave, iz katere mora biti razvidno, da učinek čiščenja male komunalne čistilne naprave zagotavlja izpolnjevanje zahtev iz 4. člena te uredbe.
7. člen
Obratovalni monitoring iz prejšnjega člena izvaja izvajalec javne službe odvajanja in čiščenja komunalne odpadne in padavinske vode (v nadaljnjem besedilu: javna služba) in to za vsako malo komunalno čistilno napravo na območju lokalne skupnosti, kjer izvaja javno službo, ne glede na to, ali malo komunalno čistilno napravo upravlja sam v okviru javne službe ali upravljavec stavbe ali več stavb, iz katerih se odvaja komunalna odpadna voda v lastno malo komunalno čistilno napravo.
8. člen
Izvajalec javne službe mora ministrstvu, pristojnemu za okolje, najkasneje do 31. marca posredovati poročilo o obratovalnem monitoringu za preteklo leto.
Izvajalec javne službe mora v poročilu iz prejšnjega odstavka posredovati podatke o meritvah na vseh malih komunalnih čistilnih napravah, za katere mora izvajati obratovalni monitoring.
9. člen
Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora imeti poslovnik za obratovanje z malo komunalno čistilno napravo in mora zagotoviti vodenje obratovalnega dnevnika v skladu s predpisi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja.
10. člen
Izvajanje te uredbe nadzirajo inšpektorji za okolje in prostor.
11. člen
Upravljavec male komunalne čistilne naprave mora za obstoječo malo čistilno napravo urediti poslovnik in obratovalni dnevnik najkasneje do 31. decembra 2003.
Izvajalec javne službe mora posredovati prvo poročilo obratovalnega monitoringa ministrstvu, pristojnemu za okolje, za leto 2004 do 31. marca 2005.
12. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 353-00/2001-3
Ljubljana, dne 19. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost