Uradni list

Številka 100
Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 100/2002 z dne 22. 11. 2002

Kazalo

5075. Uredba o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas-Bizeljsko, stran 10979.

Na podlagi 5. člena in drugega odstavka 12. člena zakona o ureditvi določenih vprašanj v zvezi z graditvijo objektov na mejnih prehodih (Uradni list RS, št. 111/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o določitvi ureditvenega območja mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas–Bizeljsko
1. člen
S to uredbo se določi ureditveno območje mejnega prehoda za obmejni promet Stara vas–Bizeljsko (v nadaljnjem besedilu: mejni prehod), na podlagi Elaborata za ugotavljanje javne koristi za mejni prehod Stara vas–Bizeljsko, ki ga je izdelal Ljubljanski urbanistični zavod, d.d. pod št. 5373-1-JK, november 2002 in je na vpogled na Servisu skupnih služb Vlade Republike Slovenije, Gregorčičeva 27a, Ljubljana.
2. člen
Ureditveno območje obsega nepremičnine, potrebne za izgradnjo mejnega prehoda, ki bo zgrajen na zemljišču parc. št. 121/1, 120, 1599,161/1 in 161/2, vse k.o. Stara vas.
Ureditveno območje obsega tudi traso za izgradnjo komunalno energetskih naprav, potrebnih za nemoteno delovanje mejnega prehoda, ki poteka po zemljiščih parc. št. 530, 1591/1, 150/6, 150/8, 1599, 121/1, 153/3, vse k.o. Stara vas.
Meja ureditvenega območja je prikazana v elaboratu iz prejšnjega člena te uredbe in je razvidna iz ureditvene situacije v M 1:500 in situacije komunalnih vodov v M 1:2880, ki sta sestavni del te uredbe.
3. člen
Urbanistična podlaga za določitev ureditvenega območja mejnega prehoda je prostorski izvedbeni akt lokalne skupnosti.
Ureditveno območje mejnega prehoda ureja odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za območje Občine Brežice (Uradni list SRS, št. 38/87 in 25/88 ter Uradni list RS, št. 29/96, 50/98 in 4/02).
4. člen
Območje mejnega prehoda obsega zemljišča, ki so namenjena za gradnjo naslednjih objektov in izvedbo naslednjih ureditev:
– gradnjo montažnega objekta, v katerem se bo opravljala policijska in carinska kontrola,
– gradnjo nadstrešnice nad voziščem,
– ureditev vozišča na območju mejnega prehoda,
– ureditev parkirišč in druge infrastrukture in
– zunanjo ureditev.
5. člen
Šteje se, da je za namene gradnje mejnega prehoda na ureditvenem območju iz 2. člena te uredbe izkazana javna korist.
6. člen
Z dnem veljavnosti te uredbe lahko pooblaščeni investitor začne s pripravljalnimi deli na območju mejnega prehoda.
7. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 280-14/2002-7
Ljubljana, dne 21. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
Minister
dr. Pavel Gantar l. r.

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina