Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002

Kazalo

5035. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk, stran 10894.

Na podlagi zakona o razvoju malega gospodarstva (Uradni list RS, št. 18/91, 13/93, 66/93 in 22/00), uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnosti ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na 30. seji dne 7. 11. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk
1. člen
S tem pravilnikom se določijo način, pogoji, postopek in kriteriji dodeljevanja sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk na podlagi razpisov.
Sredstva za pospeševanje razvoja malega gospodarstva in turizma se lahko dodelijo, če predstavljajo potrebno spodbudo in so nujna za dosego zastavljenega namena.
2. člen
Do sredstev občinskega proračuna so upravičeni:
– samostojni podjetniki,
– mala in srednjevelika podjetja,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljena za opravljanje dejavnosti, oziroma na pristojnem sodišču predlog za vpis v sodni register in priložili vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
Prosilci morajo imeti sedež v Občini Žužemberk.
Do sredstev niso upravičena podjetja v težavah in sektorji kmetijstva ter ribištva.
3. člen
Občina Žužemberk bo dodeljevala sredstva občinskega proračuna za razvoj in pospeševanje malega gospodarstva in turizma in sicer za naslednje upravičene stroške:
– nakup zemljišča, zgradb in opreme,
– svetovalne storitve in projektna dokumentacija,
– udeležba na sejmih obrti, podjetništva in turizma,
– stroške plač za dve leti pri odpiranju novih delovnih mest povezanih z investicijo.
4. člen
Intenzivnost pomoči za nakup zemljišč, zgradb, opreme ter za izdelavo projektne dokumentacije ne sme presegati 55% upravičenih stroškov investicije, za odpiranje novih delovnih mest v povezavi z investicijo pa 55% stroškov plač za dveletno obdobje. Nova delovna mesta morajo biti odprta v 3 letih po zaključku investicij ob upoštevanju 26. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi posameznih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči ter biti ohranjena vsaj dve leti.
Prejemnik pomoči mora prispevati najmanj 25% vrednosti investicije, investicijski projekt pa mora v regiji ostati vsaj 5 let.
Za svetovalne storitve in udeležbo na sejmih je maksimalen upravičen delež državne pomoči 50% upravičenih stroškov. Pri udeležbi na sejmih se krije samo prva udeležba na določenem sejmu.
Zgornja meja zajema vse pomoči, ne glede na to, iz katerih regionalnih shem so dodeljena.
5. člen
Sredstva za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk so sredstva, zagotovljena s proračunom Občine Žužemberk, dogovorjena bančna sredstva in morebitna druga sredstva.
6. člen
Pospeševanje razvoja iz 2. člena tega pravilnika se izvaja na podlagi javnega razpisa, ki ga objavi župan Občine Žužemberk v sredstvih javnega obveščanja.
Sredstva se lahko dodeljujejo le kot nepovratna sredstva ali kot subvencija obrestne mere kreditov.
7. člen
Razpis vsebuje naslednje podatke:
1. oblike pospeševanja razvoja malega gospodarstva in turizma,
2. višino sredstev za posamezne oblike pospeševanja,
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva,
4. opredelitev prosilcev, ki zaprošajo za subvencijo,
5. pogoje, ki jih morajo prosilci izpolnjevati,
6. pogoje, pod katerimi se dodeljujejo sredstva,
7. rok za oddajo vlog, ki ne sme biti krajši od 30 dni.
8. člen
Prednost pri dodelitvi sredstev imajo prosilci:
– ki razširjajo obseg poslovanja in odpirajo nova delovna mesta v proizvodnih in storitvenih dejavnostih v Občini Žužemberk ter to predstavljajo na domačih ter tujih sejmih in konferencah,
– ki imajo proizvodnjo, ki je usmerjena v doseganje višje kvalitete proizvodov in storitev ter zagotavlja okolju prijaznejši proizvodni proces,
– ki zagotavljajo boljšo oskrbo in kvalitetnejše storitve občanom,
– katerih izvedba projekta bo imela pomemben vpliv na razvoj in promocijo občine,
– za projekte, katerih cilj je izboljšanje turistične ponudbe in nočitvenih kapacitet v občini
9. člen
Vlogo za dodelitev sredstev občinskega proračuna oddajo prosilci na občinsko upravo.
Predlagatelj mora v vlogi predložiti:
– izpolnjen prijavni obrazec,
– podpisano in izpolnjeno izjavo, da se strinja z danimi pogoji,
– osnovne podatke,
– za gospodarske družbe izpisek iz sodnega registra, ki ne sme biti starejši od 30 dni, oziroma za samostojne podjetnike fotokopijo priglasitvenega lista ter obrtniki fotokopijo obrtnega dovoljenja,
– za fizične osebe potrdilo o stalnem prebivališču, ki ni starejše od 30 dni,
– odločbo pristojnega organa o izpolnjevanju pogojev za opravljanje dejavnosti,
– bilanco stanja in bilanco uspeha za preteklo leto,
– kratek poslovni načrt projekta, ki ga predlagatelj prijavlja,
– fotokopije že podpisanih pogodb oziroma računov povezanih s projektom (če jih prosilec že ima),
– kupoprodajno pogodbo, predračune ali račune, če gre za nakup poslovnih prostorov ali opreme,
– gradbeno dovoljenje ali priglasitev del, če gre za gradnjo ali adaptacijo poslovnih prostorov,
– menica za ustrezno zavarovanje subvencije,
– priporočilo turističnega društva, za projekte povezane z razvojem turizma,
– izjavo o prejeti višini državne pomoči iz drugih javnih virov.
10. člen
Novo delovno mesto mora biti odprto še dve leti po zaključku investicije in biti ohranjeno vsaj 4 leta.
V primeru stroškov plač se le ta krijejo za dveletno obdobje do 55%.
Bruto plača so izplačani prejemki zaposlenih oseb za delo v polnem delovnem času in krajšem ali daljšem od polnega delovnega časa. Poleg prejemkov za delo v rednem delovnem času zajemajo tudi vse druge prejemke, ki se oblikujejo na tej osnovi: prejemke za delo nad polnim delovnim časom (nadure), nadomestila za letni dopust, plačani dopust do 7 dni, državne praznike, izostanke zaradi bolezni do 30 dni, za strokovno izobraževanje, zastoje pri delu brez krivde zaposlenih oseb, plačane odsotnosti ipd., zaostala izplačila plač in nadomestila plač za predhodne mesece, prejemke za minulo delo, stimulativne dodatke, nagrade, premije ter prejemke po periodičnem obračunu in zaključnem računu. Bruto plače ne vsebujejo nadomestil, ki ne bremenijo podjetja oziroma organizacije (refundacije): nadomestil porodniške odsotnosti, bolniških odsotnosti, daljših od 30 dni, pripravništva, ki ga plačuje Zavod RS za zaposlovanje, dodatkov za nego, invalidnin, nadomestil za opravljanje državljanskih dolžnosti, vojaške vaje in vaje Civilne zaščite itd. in izplačil, ki bremenijo materialne stroške, izplačil za avtorske honorarje, izplačil za pogodbeno delo itd., izplačil iz sklada skupne porabe (regresa, jubilejnih nagrad, odpravnin itd.) in plač, ki so bile izplačane zaposlenim osebam kot lastninski deleži.
11. člen
Prejeto dokumentacijo prouči občinska uprava, o dodelitvi sredstev pa odloča župan s sklepom.
12. člen
Višina sredstev za razvoj malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk se vsako leto določi s proračunom občine.
13. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja malega gospodarstva in turizma v Občini Žužemberk, nadzoruje nadzorni odbor.
14. člen
Če se ugotovi nenamenska poraba dodeljenih sredstev, je upravičenec dolžan vrniti dobljena sredstva, z zakonitimi obrestmi od datuma prejema, v proračun Občine Žužemberk.
15. člen
Z veljavnostjo tega pravilnika neha veljati pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in turizma v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 7/02).
16. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/02-1087
Žužemberk, dne 7. novembra 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.