Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002

Kazalo

5033. Odlok o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002, stran 10887.

Na podlagi 3. člena zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98), 20. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98 in 70/00), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) je Občinski svet občine Žužemberk na predlog župana na 30. seji dne 7. 11. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi odloka o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Žužemberk za leto 2002 (Uradni list RS, št. 26/02), (v nadaljnjem besedilu: odlok), se spremeni 2. člen tako, da glasi:
Predvideni prihodki in odhodki proračuna za leto 2002 znašajo:
-----------------------------------------------------------------
A)   Bilanca prihodkov in odhodkov
I.   Skupaj prihodki              712,670.000 SIT
II.  Skupaj odhodki               764,575.000 SIT
III.  Proračunski primanjkljaj          51,905.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
B)   Račun finančnih terjatev in naložb
IV.  Prejeta vračila danih posojil in
    prodaja kapitalskih deležev          225.000 SIT
V.   Dana posojila in povečanje kapitalskih
    deležev                         –
VI.  Prejeta minus dana posojila in
    spremembe kapitalskih deležev         225.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
C)   Račun financiranja:
VII.  Zadolževanje                       –
VIII. Odplačilo dolga                     –
IX.  Sprememba stanja sredstev
    na računu                  51,932.000 SIT
X.   Neto zadolževanje                    –
XI.  Neto financiranje              51,932.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
stanje sredstev na računih na dan
31.12. preteklega leta               51,932.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 032-01/02-1085
Žužemberk, dne 7. novembra 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.