Uradni list

Številka 99
Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 99/2002 z dne 21. 11. 2002

Kazalo

4966. Uredba o činih in poviševanju v Slovenski vojski, stran 10775.

Na podlagi osmega odstavka 63. člena zakona o obrambi (Uradni list RS, št. 82/94, 44/97, 87/97, 13/98 – odl. US, 33/00 – odl. US, 87/01, 47/02 in 62/02 – popravek) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o činih in poviševanju v Slovenski vojski
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
S to uredbo se določajo pogoji in postopki za podeljevanje činov, za poviševanje vojakov, podčastnikov, častnikov, generalov in admiralov, zadržanje povišanja ter odvzem činov v Slovenski vojski.
Ta uredba se smiselno uporablja tudi za pripadnike enot za zveze, delavce Ministrstva za obrambo, ki so razporejeni na delovna mesta v Ministrstvu za obrambo, na katerih se opravlja vojaška služba oziroma osebe, ki opravljajo vojaško službo v drugih državnih organih.
II. POVIŠEVANJE VOJAKOV
2. člen
V čin poddesetnika se lahko poviša vojak ali slušatelj vojaške šole:
– med služenjem vojaškega roka, če nadrejeni poveljnik voda, njemu enakem ali višjem položaju, oceni, da bi lahko uspešno opravljal dolžnost poddesetnika ali med usposabljanjem za poveljnika oddelka in če ima predpisano stopnjo izobrazbe,
– med služenjem v rezervni sestavi, če je razporejen na dolžnost poddesetnika in je to dolžnost uspešno opravljal, je uspešno opravil predpisano usposabljanje v rezervni sestavi in ima predpisano stopnjo izobrazbe,
– med izobraževanjem in usposabljanjem na šoli za podčastnike, šoli za častnike, šoli za podčastnike vojnih enot in šoli za častnike vojnih enot v skladu s programom šole,
– po uspešno opravljenem temeljnem vojaško strokovnem usposabljanju za poklicno delo v stalni sestavi in razporeditvi na dolžnost, za katero se zahteva čin poddesetnika in je ocenjen najmanj s službeno oceno “dober”.
3. člen
V čin desetnika se lahko poviša poddesetnik:
– med služenjem vojaškega roka, po uspešno končanem usposabljanju za poveljnika oddelka ter po uspešno končanem drugem predpisanem usposabljanju,
– pripadnik rezervne sestave, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin desetnika in je to dolžnost uspešno opravljal, če je uspešno opravil predpisano usposabljanje ter ima predpisano stopnjo izobrazbe,
– med izobraževanjem in usposabljanjem na šoli za podčastnike, šoli za častnike, šoli za podčastnike vojnih enot in šoli za častnike vojnih enot v skladu s programom šole,
– pripadnik stalne sestave, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin desetnika ter je ocenjen najmanj s službeno oceno “dober”.
4. člen
V čin naddesetnika se lahko poviša desetnik:
– pripadnik rezervne sestave, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin naddesetnika in je to dolžnost uspešno opravljal najmanj leto dni ter je opravil tudi predpisano usposabljanje in ima predpisano stopnjo izobrazbe,
– med izobraževanjem in usposabljanjem na šoli za podčastnike in šoli za častnike, šoli za podčastnike vojnih enot ter šoli za častnike vojnih enot v skladu s programom šole,
– pripadnik stalne sestave, ki je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin naddesetnika in je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto ter je ocenjen s službeno oceno “odličen” oziroma najmanj dve leti, če je ocenjen najmanj s službeno oceno “dober” ter je končal predpisano usposabljanje.
III. PODELITEV ČINA
5. člen
Vojaškemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sestave se lahko podeli čin vodnika:
– če je uspešno končal šolo za podčastnike,
– če je uspešno končal šolo za podčastnike vojnih enot ali če je bil kot naddesetnik razporejen na podčastniško dolžnost v rezervni sestavi ter je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto in je bil ocenjen s službeno oceno “odličen” oziroma najmanj dve leti in je bil ocenjen s službeno oceno “dober”, vključno s predpisanim usposabljanjem na tej dolžnosti in ima predpisano stopnjo izobrazbe,
– med izobraževanjem in usposabljanjem na šoli za častnike in šoli za častnike vojnih enot v skladu s programom šole,
– če je uspešno končal primerljivo vojaško izobraževanje in usposabljanje v tujini.
6. člen
Vojaškemu obvezniku oziroma pripadniku stalne sestave se lahko podeli čin poročnika:
– če je uspešno končal šolo za častnike,
– če je uspešno končal šolo za častnike vojnih enot, bil razporejen na častniško dolžnost v rezervni sestavi ter je to dolžnost uspešno opravljal najmanj eno leto in je bil ocenjen s službeno oceno “odličen” oziroma najmanj dve leti in je bil ocenjen s službeno oceno “dober” ter je uspešno opravil predpisano usposabljanje,
– če je uspešno končal visoko strokovno oziroma univerzitetno izobraževanje organizirano kot šola za častnike in je razporejen na častniško dolžnost,
– če je uspešno končal primerljivo vojaško izobraževanje in usposabljanje v tujini.
Primerljivost vojaškega izobraževanja in usposabljanja v tujini iz prejšnjega in tega člena se ugotavlja po merilih, ki jih določi minister, pristojen za obrambo (v nadaljnjem besedilu: minister).
7. člen
Vojaško osebo, ki je v vojnem stanju ali zaradi vojnih izkušenj, pridobljenih v miru, pokazala posebno sposobnost za poveljevanje, lahko pristojni poveljnik razporedi na podčastniško ali častniško dolžnost in predlaga, da se mu podeli čin vodnika oziroma poročnika, četudi ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede vojaško strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
Za vojne izkušnje, pridobljene v miru, se šteje zlasti sodelovanje v akcijah, ki se izvajajo v skladu s VII. poglavjem ustanovne listine Združenih narodov v primeru ogrožanja mednarodnega miru in varnosti.
8. člen
Predloge za podelitev čina vodnika oziroma poročnika daje ministru načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
IV. POVIŠEVANJE PODČASTNIKOV, ČASTNIKOV, GENERALOV IN ADMIRALOV
9. člen
Podčastnik, častnik, general in admiral v stalni sestavi Slovenske vojske je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje z zakonom predpisane pogoje in:
– ima zahtevana dodatna vojaška in splošna znanja ter je uspešno opravil usposabljanja, ki so predpisana s formacijo za dolžnost, ki jo opravlja,
– ima v zadnjem ocenjevalnem obdobju pred povišanjem službeno oceno najmanj “dober” s tem da, v zadnjih dveh letih pred povišanjem ni bil ocenjen z oceno “nezadovoljiv”.
Za ustrezno stopnjo izobrazbe za pripadnike rezervne sestave se smiselno uporabljajo predpisi, ki določajo ustrezno stopnjo izobrazbe za pripadnike stalne sestave.
10. člen
Podčastnik se lahko poviša v neposredno višji čin, če izpolnjuje poleg z zakonom določenih splošnih pogojev in pogojev iz prejšnjega člena še naslednje pogoje:
– za povišanje v čin višji vodnik, če je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin štabni vodnik, če je s činom višjega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin višji štabni vodnik, če je s činom štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega štabnega vodnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin praporščak, če je s činom višjega štabnega vodnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin višji praporščak, če je s činom praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin štabni praporščak, če je s činom višjega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin višji štabni praporščak, če je s činom štabnega praporščaka razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin višjega štabnega praporščaka ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«.
Slušatelji Centra vojaških šol se povišujejo v podčastniške čine v skladu s programom vojaških šol.
11. člen
Častnik, general in admiral je lahko povišan v neposredno višji čin, če izpolnjuje poleg z zakonom določenih splošnih pogojev in pogojev iz 9. člena te uredbe še naslednje pogoje:
– za povišanje v čin nadporočnik, če je s činom poročnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin nadporočnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj dve leti s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin stotnik, če je s činom nadporočnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin stotnika ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin major, če je s činom stotnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin majorja ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj štiri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin podpolkovnik, če je s činom majorja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin podpolkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen« oziroma najmanj tri leta s službeno oceno »dober«,
– za povišanje v čin polkovnik, če je s činom podpolkovnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin polkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj dve leti s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin brigadir, če je s činom polkovnik razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin brigadirja ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin generalmajor, če je s činom brigadirja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalmajorja ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin generalpodpolkovnik, če je s činom generalmajorja razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generalpodpolkovnika ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«,
– za povišanje v čin general, če je s činom generalpodpolkovnika razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin generala ter je to dolžnost opravljal najmanj eno leto s službeno oceno »odličen«.
Pogoji iz prejšnjega odstavka veljajo tudi za povišanje v mornariške čine.
V čas iz prejšnjega člena in prvega odstavka tega člena, določen za opravljanje dolžnosti, za katero se zahteva neposredno višji čin, se všteva čas, prebit v multilateralnih enotah ali v mirovnih operacijah, ki traja skupno najmanj štiri mesece, tako, da se pomnoži s količnikom 1,4. Skupno zahtevan čas opravljanja dolžnosti se tako lahko skrajša na najmanj eno leto.
12. člen
Za povišanje v neposredno višji čin mora podčastnik ali častnik v rezervni sestavi Slovenske vojske poleg izpolnjevanja z zakonom določenih splošnih pogojev opravljati dolžnost, za katero se zahteva višji čin, najmanj enkrat in pol daljši čas kot je predpisan v 10. in 11. členu te uredbe ter na tej dolžnosti opraviti vsa usposabljanja, ki so v načrtu usposabljanja vojne enote.
13. člen
Podčastnik, častnik, general ali admiral je lahko v vojnem stanju ali zaradi vojnih izkušenj, pridobljenih v miru, povišan v neposredno višji čin, če je pri opravljanju nalog pokazal posebno sposobnost za poveljevanje in če je bil razporejen na dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, četudi ne izpolnjuje predpisanih pogojev glede vojaško strokovnega izobraževanja in usposabljanja.
Za vojne izkušnje, pridobljene v miru, se šteje sodelovanje v akcijah v skladu s 7. členom te uredbe.
14. člen
Pri odločanju o poviševanju v skladu s to uredbo se upošteva službena ocena. Vsebina službene ocene, pristojnosti in postopki za ocenjevanje se urejajo s pravili službe v Slovenski vojski.
Vojaška oseba se oceni s službeno oceno “odličen”, “dober”, “zadovoljiv” in “nezadovoljiv”.
15. člen
Povišanje častnikov, generalov in admiralov predlaga ministru načelnik Generalštaba Slovenske vojske. Povišanje pripadnikov enot za zveze in oseb, ki so razporejene na delovna mesta v Ministrstvu za obrambo, na katerih se opravlja vojaška služba oziroma opravljajo vojaško službo v drugih državnih organih, predlagajo ministru predstojniki organizacijskih enot oziroma državnih organov.
Utemeljenost predlogov za povišanje vojakov in podčastnikov presoja komisija, ki jo imenuje načelnik Generalštaba Slovenske vojske.
Utemeljenost predlogov za podelitev čina vodnika in poročnika, ki so končali šolo za podčastnike in šolo za častnike vojnih enot ter predlogov za povišanje častnikov, presoja komisija, ki jo imenuje minister.
K predlogom za povišanje v generalske oziroma admiralske čine mora minister za obrambo pridobiti soglasje Vlade Republike Slovenije. Predloge za povišanje skupaj s soglasjem Vlade Republike Slovenije pošlje predsedniku Republike Slovenije.
Predlogi za povišanje in podelitev čina z utemeljitvami morajo biti praviloma dostavljeni organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve, do konca marca v tekočem letu.
Načelnik Generalštaba Slovenske vojske določi postopke in pristojnosti v Slovenski vojski za zbiranje predlogov za podelitev čina in povišanje.
Organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za vojaške zadeve, posreduje zbrane predloge za podelitev čina in povišanja komisiji iz tretjega odstavka tega člena do 20. aprila v tekočem letu ter opravlja druge administrativno tehnične storitve za komisijo.
V. ODVZEM ČINA TER ZADRŽANJE POVIŠANJA V VIŠJI ČIN
16. člen
Vojaški osebi se lahko v skladu z zakonom in pravili službe v Slovenski vojski odvzame čin.
Če je vojaška oseba obsojena zaradi kaznivega dejanja iz petega odstavka 63. člena zakona o obrambi, organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za organizacijo in kadre, o pravnomočnosti sodbe obvesti organizacijsko enoto Ministrstva za obrambo, pristojno za vojaške zadeve.
O odvzemu čina odloča minister na predlog komisije iz tretjega odstavka 16. člena te uredbe.
17. člen
Vojaški osebi se lahko v skladu z zakonom o obrambi in pravili službe v Slovenski vojski kot disciplinski ukrep za težje kršitve vojaške discipline odvzame čin za eno stopnjo ali se zadrži povišanje v višji čin najmanj za dve in največ za pet let.
Organ, ki je izrekel disciplinski ukrep za kršitve iz prejšnjega odstavka, posreduje en izvod odločbe o disciplinskem ukrepu organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve.
O izvedbi disciplinskega ukrepa odvzem čina za eno stopnjo izda minister ugotovitveni akt.
VI. OBJAVA PODELITVE ČINOV, POVIŠANJ IN EVIDENCA
18. člen
Podelitve činov in povišanja vojakov, podčastnikov in častnikov, generalov in admiralov ter odvzem čina oziroma zadržanja povišanja v višji čin se praviloma objavijo v glasilu Slovenska vojska.
19. člen
Podelitev čina slušateljem šole za podčastnike in šole za častnike se izvrši ob zaključku izobraževanja oziroma usposabljanja, povišanja ter podelitev čina vodnika in poročnika slušateljem, ki so končali šolo za podčastnike vojnih enot in šolo za častnike vojnih enot pa ob dnevu Slovenske vojske.
20. člen
Evidenca podelitve činov in povišanj, zadržanje povišanja v višji čin ter odvzem činov se vodi v skladu s predpisi o vojaški evidenci in s to uredbo.
Povišanje v vojaške čine za pripadnike rezervne sestave, vojakov stalne sestave in podčastnikov stalne ter rezervne sestave sporoča pristojni poveljnik organizacijski enoti Ministrstva za obrambo, pristojni za vojaške zadeve.
Organizacijska enota Ministrstva za obrambo, pristojna za vojaške zadeve, vodi evidenco povišanj za osebe iz prejšnjega odstavka in povišanj častnikov, generalov in admiralov stalne in rezervne sestave ter odvzema čina oziroma zadržanja povišanja v višji čin.
21. člen
Povišanja v vojaške čine za vojake med služenjem vojaškega roka oziroma službo v rezervni sestavi sporočajo nadrejeni, pristojni za povišanje, upravi za obrambo, na območju katere ima vojaški obveznik stalno prebivališče.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Minister najkasneje do 1. 1. 2003 določi zahtevana dodatna vojaška in splošna znanja za posamezne vrste in skupine činov, ki morajo biti upoštevana pri izdelavi formacij Slovenske vojske v skladu z 9. členom te uredbe.
23. člen
Podčastnik, častnik, general in admiral, ki je razporejen ob uveljavitvi te uredbe na dolžnost, za katero se zahteva dve ali več stopenj višji čin, kot je njegov osebni čin, se lahko izjemoma poviša le v neposredno višji čin, če je na tej dolžnosti najmanj eno leto in izpolnjuje druge pogoje, predpisane v 9. členu te uredbe.
Povišanja iz prejšnjega odstavka se lahko izvedejo najkasneje do 14. 1. 2005.
24. člen
Častnik s činom poročnika je lahko povišan v enem letu po uveljavitvi te uredbe ne glede na pogoje iz prve točke prvega odstavka 11. člena te uredbe, če je razporejen na dolžnost, za katero se zahteva čin nadporočnika in če je pred uveljavitvijo te uredbe dolžnost poročnika opravljal najmanj eno leto in je ocenjen najmanj s službeno oceno “dober”.
Določba prejšnjega odstavka se smiselno uporablja tudi za povišanje mornariških častnikov s činom poročnika korvete in poročnika fregate.
Določbi prvega in prejšnjega odstavka se ne uporabljata za povišanja častnikov prevedenih v višji čin v skladu z zakonom.
25. člen
Podčastniki iz 4., 5., 6. in 7. točke prvega odstavka 10. člena se lahko do 1. 1. 2006 povišajo v neposredno višji čin, če dolžnost, za katero se zahteva neposredno višji čin, opravljajo najmanj eno leto in izpolnjujejo druge pogoje, določene z zakonom in to uredbo.
26. člen
Do uveljavitve službene ocene iz 14. člena te uredbe, vendar najkasneje do 1. 7. 2003, se uporabljajo za oceno uspešnosti opravljanja dolžnosti merila in postopki, ki so veljali ob uveljavitvi te uredbe.
27. člen
Ne glede na peti in sedmi odstavek 15. člena te uredbe lahko pristojni organi posredujejo predloge za povišanje in podelitev čina tudi v letu 2002 v 30 dneh od dneva uveljavitve te uredbe.
28. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe preneha veljati uredba o podeljevanju činov, o povišanju in o odvzemu činov v Slovenski vojski (Uradni list RS, št. 42/95).
Postopki, začeti pred uveljavitvijo te uredbe za podelitev čina ali povišanje, se zaključijo skladno z uredbo iz prejšnjega odstavka.
29. člen
Ta uredba začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 824-04/2002-1
Ljubljana, dne 14. novembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost