Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4770. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto - za naselje Žužemberk, stran 10399.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 29. redni seji dne 17. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto – za naselje Žužemberk
1. člen
Odlok o prostorskih ureditvenih pogojih za pomembnejša lokalna središča Občine Novo mesto (Skupščinski Dolenjski list, št. 9/91 in Uradni list RS, št. 35/97, v nadaljnjem besedilu: odlok) – za naselje Žužemberk, se v 45. členu spremeni in dopolni tako, da:
(1) določa še naslednja posebna in dodatna merila in pogoje v delu UREDITVENE ENOTE 352 II. ROB NASELJA in sicer v Morfološki enoti 352 II/A21 (v naselju Prapreče):
»V tej morfološki enoti je dovoljeno opravljati tudi druge dejavnosti, če so na parceli dane prostorske možnosti za konkretno dejavnost, pri čemer pa mora biti zagotovljeno, da emisije v okolje ne bodo presegle mejnih vrednosti, določenih za stanovanjsko okolje.
Pri adaptacijah in rekonstrukcijah obstoječih objektov ali gradnji na lokacijah objektov, ki se jim z novo dejavnostjo hkrati spreminja namembnost, morajo posegi tudi slediti oblikovanju, ki bo upoštevala lokalno tipologijo in značilne arhitekturne elemente obstoječega objekta, kar velja tudi za novogradnje.«
(2) se korigira meja v kartografskem delu odloka, izdelan na katastrskem načrtu v M 1:2880, med Morfološkima enotama 352 II/B industrijsko območje in 352 II/B2 obrtna cona in sicer tako, da se upošteva spremenjena parcelacija zemljišč; parcela št. 1056 k.o. Žužemberk se priključi Morfološki enoti 352 II/B industrijsko območje.
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-1019
Žužemberk, dne 17. oktobra 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.