Uradni list

Številka 94
Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 94/2002 z dne 8. 11. 2002

Kazalo

4769. Odlok o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk, stran 10397.

Na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00) in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Žužemberk na 29. redni seji dne 17. 10. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembi in dopolnitvi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem odlokom se spreminja in dopolnjuje lokacijski načrt kanalskega sistema Žužemberk, ki je bil sprejet v letu 1990 (odlok o lokacijskem načrtu kanalskega sistema Žužemberk objavljen v Skupščinskem Dolenjskem listu, št. 6/90; v nadaljnjem besedilu: sprejeti odlok) ter spremenjen v letu 1999 (odlok o spremembi lokacijskega načrta kanalskega sistema Žužemberk objavljen v Uradnem listu RS, št. 8/00; v nadaljnjem besedilu: sprememba odloka).
Spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta, ki se sprejemajo s tem odlokom, je izdelal Topos d.o.o., Dolenjske Toplice, pod št. LN-03/02 v septembru 2002. Sestavljata ga tekstualni del in grafične priloge.
2. člen
Sprememba in dopolnitev lokacijskega načrta iz prvega člena tega odloka se nanaša na spremembo:
– lokacije čistilne naprave,
– poteka trase kanala S,
– lokacije črpališča za prečrpavanje odpadnih vod z desnega brega reke Krke,
– navezave (podaljšanja) kanala B na spremenjeno lokacijo črpališča,
– poteka tlačnega voda za navezavo črpališča na kanal S,
– poteka elektroenergetskega priključka do črpališča in čistilne naprave ter
– poteka trase vodovoda do čistilne naprave.
II. OPIS OBMOČJA POSEGA
3. člen
Potek trase kanalov po parcelah oziroma delih parcel, določen v 5. členu sprejetega odloka in korigiran s spremembo odloka, se spremeni, in sicer:
– spremenjeni del kanala S poteka v cestnem telesu regionalnih cest s parc. št. 1961/1 in 1944/2 k.o. Žužemberk;
– podaljšani del kanala B poteka po severnem delu parcele št. 376, v k.o. Žužemberk;
– spremenjena trasa tlačnega voda poteka po parcelah št. 376, 366/21, 366/54, 366/22 in 1944/2 cesta, iste k.o.
Zadnja alinea zadnjega odstavka se spremeni tako, da se glasi: »Črpališče odpadnih vod se zgradi na SV delu parcele št. 376 k.o. Žužemberk.«
4. člen
Besedilo 5. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava s funkcionalnim zemljiščem je predvidena na delu parcele št. 366/66 k.o. Žužemberk, izpust v reko Krko (s parc. št. 1969) pa preko parcel št. 1944/2 cesta, 366/50, 366/53, 366/39 in 366/40 k.o. Žužemberk.
Dostop do čistilne naprave je z regionalne ceste R1-216/1158 Žužemberk – Dvor.«
5. člen
Besedilo 6. člena sprejetega odloka, korigirano s spremembo odloka, se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Trasa elektroenergetskega priključka do črpališča poteka po parcelah št. 366/74, 366/75 in 366/54 k.o. Žužemberk. Čistilna naprava se na elektroenergetsko omrežje priključi z elektroenergetskim priključkom, ki je predviden od TP do čistilne naprave in poteka preko parcel št. 1557, 1556/1, 1964/6, 1962/2, stp. 252, stp. 247/1, 1944/1, 1486, 1485/3, 1964/3, 1478, 1483, 379/4, 379/5, 366/67 in 366/66 iste k.o.
Trasa vodovodnega priključka poteka vzporedno s traso kanala S, v cestnem telesu, s parc. št. 1961/1 in 1944/2 k.o. Žužemberk.«
Besedilo 6.a člena spremembe odloka se v celoti črta.
III. OPIS REŠITVE
6. člen
Besedilo 8. člena sprejetega odloka se nadomesti z naslednjim besedilom:
»Vrsta materiala za izgradnjo kanala naj se določi v skladu s pravilnikom o javni kanalizaciji (Uradni list RS, št. 43/01).«
7. člen
Prvi odstavek 10. člena sprejetega odloka se spremeni tako, da se glasi:
»Zbirni kolektor S se prične pri industrijskem kompleksu nekdanje Iskre, in sicer pri jašku obstoječe kanalizacije. Kolektor prečka regionalno cesto R1-216/1175 Krka–Žužemberk med jaškoma J2 in J3 in se nadaljuje ob robu regionalne ceste do jaška J9, kjer se priključuje kanal A s kanali 21, 23 in 26. Kanal S se od jaška J9 vse do prvotno predvidene lokacije čistilne naprave opusti. Spremenjena trasa kanala S poteka od jaška J29 na kanalu C do nove lokacije čistilne naprave, in sicer v cestnem telesu regionalnih cest R3-650/1159 Žužemberk-Pluska in R1-216/1158 Žužemberk-Dvor. Kanalizacija desnega brega reke Krke se preko kanala 30 priključuje na kanal B, ki se podaljša do spremenjene lokacije črpališča odpadnih vod. Spremenjeni lokaciji črpališča in poteka kanala S je prilagojen tudi potek tlačnega voda. Prvotno predvidene rešitve za navezavo posameznih kanalov na kanal S v delu, kjer se le-ta opušča, se tako prilagodijo spremenjenim rešitvam, za kar je potrebno izdelati dodatni idejni projekt.«
8. člen
Besedilo 15. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Za čiščenje odpadnih vod iz območja kanalskega sistema Žužemberk je predvidena čistilna naprava z mehansko biološko stopnjo čiščenja, vključno z nitrifikacijo, denitrifikacijo in defosforizacijo v procesu čiščenja odpadnih vod.
Zahtevana kvaliteta iztoka v recipient mora ustrezati določilom zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), uredbi o emisiji snovi in toplote pri odvajanju odpadnih voda iz virov onesnaževanja (Uradni list RS, št. 35/96) in uredbi o emisiji snovi pri odvajanju odpadnih vod iz komunalnih čistilnih naprav (Uradni list RS, št. 35/96, 90/98 in 31/01).
9. člen
Besedilo 16. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava se dimenzionira na predviden maksimalen dotok z upoštevanjem dvakratnega sušnega dotoka in tujih vod v velikosti 0,15 l/s/ha, ki znaša 34,95 l/s. V prvi fazi se tako dimenzionira na biološko obremenitev 3000 EE, z možnostjo razširitve za dodatnih 3000 EE.«
10. člen
Besedilo 17. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Postavitev objekta čistilne naprave je razvidna iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta. Razporeditev in oblika objektov se lahko spreminja na izbran postopek čiščenja.
Kota platoja čistilne naprave je KP = 193,50 m.n.v. ± 0,50 m
Kota vtoka v črpališče je KV = 188,70 m.n.v.
11. člen
Besedilo 18. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Čistilno napravo sestavljajo naslednji objekti:
– vhodno črpališče za dvig odpadne vode iz kanalizacije v bioaeracijski bazen,
– večnamenski objekt s kompresorsko postajo, upravnim delom in mehanskim predčiščenjem,
– bioaeracijski bazen s sekundarnim usedalnikom; notranji premer bazena je 16 m, globina pa 8 m,
– bazen za odvečno blato z notranjim premerom 7 m in globino 7,6 m,
– zunanji plato z ograjo.
12. člen
Besedilo 19. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Funkcionalno zemljišče čistilne naprave je približnih dimenzij 60 m x 50 m. Vključuje območje objektov čistilne naprave, ki je ograjeno z žično ograjo višine 2 m ter območje zazelenitve, širine 10 m. Zasaditev naj se izvede znotraj in zunaj ograje tako, da se objekt čim bolj neopazno vključi v prostor. Od visokoraslih dreves se naj uporabi beli gaber, za grmovnice pa dren, rdeči dren, trdoleska in črni trn.«
13. člen
Besedilo 20. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Odvišno blato se mora pred končno dispozicijo dehidrirati in deponirati na odlagališče komunalnih odpadkov.
Vsebnost mulja mora ustrezati pogojem pravilnika o ravnanju z odpadki (Uradni list RS, št. 84/98, 45/00 in 20/01).
14. člen
Besedilo 21. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Dostop do čistilne naprave se uredi z regionalne ceste R1-216/1158 Žužemberk–Dvor v km 1,042 (levo) v skladu z Internimi navodili za postopke pri izdaji soglasij za priključke na državne ceste in pregledu projektne dokumentacije za priključke na državne ceste (Direkcija RS za ceste, oktober 2001).
Skupna širina cestišča znaša 4,50 m, od tega je vozišče širine 3,50 m, obojestransko utrjeni bankini pa po 0,50 m. Priključna cesta je v asfaltni izvedbi.«
15. člen
Besedilo 22. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava se priključuje z vodovodnim priključkom PEHD 63, ki poteka vzporedno s traso kanala S, v cestnem telesu regionalnih cest R3-650/1159 in R1-216/1158, v vertikalnem zamiku temena 0,50 m in horizontalnem odmiku 1 m. Trasa vodovoda ob prvotno predvidenem poteku kanala S se opusti.
Investitor mora pri izgradnji vodovoda upoštevati odlok o oskrbi s pitno vodo v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 43/01) in pravilnik o javnem vodovodu v Občini Žužemberk (Uradni list RS, št. 71/01).«
16. člen
Besedilo 23. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Čistilna naprava se priključuje na elektroenergetsko omrežje preko TP Zafara. Trasa elektro-energetskega priključka je razvidna iz grafičnih prilog spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta.«
IV. FAZNOST GRADNJE
17. člen
Besedilo 27. člena sprejetega odloka se v celoti nadomesti z naslednjim besedilom:
»Gradnja kanalskega sistema Žužemberk bo potekala fazno, in sicer:
1. faza:
– izgradnja kanala S ter kanalov A, B in C,
– izgradnja kanalizacije Stranska vas s priključitvijo na kanal S, s črpališčem,
– izgradnja 1. faze čistilne naprave s priključitvijo na kanal S ter na ostale komunalne vode in naprave,
2. faza:
– izgradnja sekundarnih kanalov,
3. faza:
– izgradnja kanalizacije Prapreče in Zafara,
– izgradnja 2. faze čistilne naprave.«
V. KONČNE DOLOČBE
18. člen
Na območju lokacije čistilne naprave, določene s to spremembo in dopolnitvijo lokacijskega načrta, prenehajo veljati določbe odloka o ureditvenem načrtu kamnoloma Klek (Uradni list RS, št. 31/98).
19. člen
Inšpekcijsko nadzorstvo nad izvajanjem te spremembe in dopolnitve lokacijskega načrta izvaja Ministrstvo za okolje, prostor in energetiko, Inšpektorat RS za okolje in prostor, enota Novo mesto.
20. člen
Lokacijski načrt je stalno na vpogled v prostorih Občine Žužemberk.
21. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02- 1022
Žužemberk, dne 17. oktobra 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.