Uradni list

Številka 91
Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 91/2002 z dne 25. 10. 2002

Kazalo

4532. Sklep o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja, stran 9973.

Na podlagi petega odstavka 28. in 81. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96, 22/02, 64/02 in 101/02 – odl. US) in 6. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00, 30/01 in 52/02) ter sklepa Vlade Republike Slovenije o sprejemu sklepa Pridružitvenega sveta Evropskih skupnosti, št. 900-20/99-2 z dne 28. 7. 2000 in št. 900-20/2001-1 z dne 28. 6. 2001 je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi javnega zavoda Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
(namen ustanovitve)
Javni zavod Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: zavod) se ustanovi z namenom, da se zagotovi opravljanje strokovno tehničnih in administrativnih nalog za posredovanje programov Evropskih skupnosti na področju izobraževanja in usposabljanja ter za zagotavljanje študijske mobilnosti, ki jih izvaja kot javno službo.
2. člen
(ustanoviteljstvo)
Ustanovitelj zavoda je Republika Slovenija.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvršuje Vlada Republike Slovenije.
Zavod je pravna oseba javnega prava, ki z vpisom v sodni register pridobi pravno in poslovno sposobnost.
3. člen
(ime, sedež in pečat)
Ime zavoda: Center za mobilnost in evropske programe izobraževanja in usposabljanja.
Skrajšano ime: CMEPIUS.
Ime zavoda v angleškem jeziku: Centre of the Republic of Slovenia for mobility and Europen Educational and Training Programmes.
Skrajšano ime v angleščini je: SCMEETP.
Sedež zavoda je v Ljubljani.
Naslov sedeža je: Ob železnici 16, Ljubljana.
Zavod ima pečat okrogle oblike, premera 35 mm in pečat premera 20 mm z grbom Republike Slovenije v njuni sredini. Na obodu sta izpisana ime in sedež zavoda.
II. DEJAVNOST ZAVODA
4. člen
(javna služba)
Zavod izvaja kot javno službo v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) naslednje dejavnosti:
– L 75.120 Urejanje zdravstva, izobraževanja, kulture in drugih socialnih storitev, razen obveznega socialnega zavarovanja,
– L 75.110 Splošna dejavnost javne uprave,
– O 92.511 Dejavnost knjižnic.
5. člen
(druge dejavnosti)
Zavod opravlja naslednje dejavnosti, namenjene opravljanju dejavnosti, za katero je ustanovljen:
– DE 22.110    Izdajanje knjig,
– DE 22.130    Izdajanje revij in periodike,
– DE 22.150    Drugo založništvo,
– K 72.400    Omrežne podatkovne storitve,
– K 72.300    Obdelava podatkov,
– K 74.841    Prirejanje razstav, sejmov in kongresov,
– K 74.843    Druge poslovne dejavnosti d.n.,
– M 80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in
       usposabljanje, d.n.
6. člen
(način izvajanja dejavnosti)
Zavod izvaja dejavnosti javne službe tako, da pridobiva in posreduje podatke o vsebini in načinu ter pogojih izvajanja programov izobraževanja in usposabljanja Evropskih skupnosti in pridobljena sredstva iz proračuna Evropske skupnosti preko razpisov podeljuje prijavljenim kandidatom za sodelovanje v teh programih oziroma posreduje študijsko izmenjavo študentov (štipendistov) in visokošolskih učiteljev ter krije tovrstne stroške.
Zavod izvaja strokovno tehnične in administrativne naloge mobilnostnih programov in štipendiranja, ki jih financira ministrstvo, pristojno za šolstvo.
III. ORGANI IN ORGANIZACIJA
7. člen
(organi)
Organi zavoda so:
– upravni odbor,
– direktor,
– strokovni svet.
Zavod ima lahko tudi druge organe za posamezna strokovna področja, ki se jih opredeli s statutom.
8. člen
(sestava upravnega odbora)
Zavod upravlja upravni odbor, ki ga sestavlja sedem članov, od katerih:
– štiri člane imenuje ustanovitelj, od tega dva na predlog ministrstva, pristojnega za šolstvo, enega na predlog ministrstva, pristojnega za delo in enega na predlog ministrstva, pristojnega za finance,
– enega člana izvolijo delavci zavoda,
– dva člana imenuje ustanovitelj iz vrst socialnih partnerjev na predlog Gospodarske zbornice Slovenije in Obrtne zbornice Slovenije.
Mandat članov upravnega odbora je štiri leta, z možnostjo ponovnega imenovanja.
Predstavnike ustanovitelja imenuje Vlada Republike Slovenije, način izvolitve predstavnikov delavcev zavoda pa se določi s statutom zavoda.
Upravni odbor je konstituiran, če je imenovana oziroma izvoljena več kot polovica njegovih članov. Prvo sejo skliče direktor zavoda.
9. člen
(pristojnosti upravnega odbora)
Upravni odbor:
– sprejema splošne akte zavoda v skladu z zakoni, tem sklepom in statutom,
– sprejema petletni program dela in razvoja zavoda v soglasju z ustanoviteljem in letne delovne programe,
– spremlja uresničevanje petletnega programa dela in razvoja zavoda in letnih delovnih programov,
– sprejema finančni načrt, zaključni račun in poslovno poročilo,
– odloča o zadevah gospodarske in materialne narave,
– daje ustanovitelju in direktorju predloge in mnenja o posameznih vprašanjih,
– na predlog direktorja sprejema izhodišča za sistemizacijo delovnih mest in
– sprejema druge odločitve v zvezi z upravljanjem zavoda.
10. člen
(imenovanje direktorja)
Direktorja zavoda imenuje in razrešuje upravni odbor s soglasjem ustanovitelja.
Mandat direktorja je pet let, po preteku te dobe pa je lahko ponovno imenovan.
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo,
– ima najmanj pet let delovnih izkušenj, od tega najmanj tri leta pri podobnih vodstvenih delih,
– ima organizacijske in vodstvene sposobnosti,
– aktivno obvlada vsaj en tuji svetovni jezik.
Podrobnejši postopek imenovanja direktorja se določi s statutom zavoda.
11. člen
(pristojnosti direktorja)
Direktor:
– organizira in vodi delo ter poslovanje zavoda,
– vodi strokovno delo zavoda,
– pripravi predlog petletnega programa dela in razvoja zavoda in letnih delovnih programov,
– predstavlja in zastopa zavod,
– predlaga poslovno politiko in ukrepe za njeno izvajanje,
– odgovarja za zakonitost dela,
– sprejema splošne akte, za katere ni pristojen drug organ po zakonu ali tem sklepu,
– organizira in usklajuje delovni proces,
– skrbi za izvajanje odločitev upravnega odbora,
– pripravi poročilo o delu in poslovanju zavoda,
– skrbi za materialno in finančno poslovanje,
– odloča o disciplinski odgovornosti delavcev,
– odloča o posamičnih pravicah in obveznostih delavcev,
– pripravi predlog sistemizacije delovnih mest,
– opravlja druga dela v skladu s predpisi, tem sklepom in statutom.
Direktor je za svoje delo odgovoren upravnemu odboru in ustanovitelju.
12. člen
(strokovni svet)
Strokovni svet je posvetovalni organ, ki obravnava vprašanja s področja strokovnega dela zavoda in pripravlja strokovne podlage za petletni program dela in razvoja zavoda. Oblikuje se tako, da so zastopane vse dejavnosti zavoda.
Naloge, pristojnosti, število članov, način izvolitve in trajanje mandatov strokovnega sveta se uredijo s statutom.
13. člen
(organizacija zavoda)
Zavod je organiziran enovito, način delovanja služb zavoda se podrobneje določi s statutom.
IV. PREMOŽENJE IN FINANCIRANJE ZAVODA
14. člen
(ustanovitveno premoženje)
Za opravljanje dejavnosti uporablja zavod premoženje v obsegu, s katerim je upravljala Služba za programe Evropske unije Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in ga izkazuje v otvoritveni bilanci na dan 1. januarja 2002.
15. člen
(viri financiranja)
Zavod pridobiva sredstva za opravljanje svojih dejavnosti:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– iz proračuna Evropske unije,
– s plačili za opravljene storitve,
– iz dotacij in daril,
– iz drugih virov.
16. člen
(sredstva za izvajanje javne službe)
Ustanovitelj zagotavlja pogoje za delo zavoda.
Obseg in višina sredstev, ki jih ustanovitelj zagotavlja zavodu iz državnega proračuna oziroma si jih pridobi iz evropskega proračuna za izvajanje javne službe po tem sklepu se določi z letno pogodbo o financiranju zavoda na podlagi letnega programa dela in finančnega načrta.
17. člen
(razpolaganje s sredstvi)
Zavod samostojno razpolaga z denarnimi sredstvi, ki si jih pridobi za izvajanje javne službe, s prodajo proizvodov in storitev na trgu in iz drugih virov ter z drugimi sredstvi oziroma nepremičninami, ki si jih pridobi z darili in volili ali kako drugače, vendar v skladu z namenom oziroma voljo darovalca ter v okviru veljavnega programa dela.
18. člen
(obseg odgovornosti zavoda)
Zavod odgovarja za svoje obveznosti do višine denarnih sredstev, s katerimi razpolaga pri izvajanju svoje dejavnosti ne glede na njihov vir.
Za obveznosti zavoda iz lastne dejavnosti jamči zavod s prihodki iz lastne dejavnosti.
19. člen
(obseg odgovornosti ustanovitelja)
Ustanovitelja odgovarja za obveznosti zavoda, ki so povezane z izvajanjem javne službe, do višine sredstev, ki jih zagotavlja zavodu v skladu s 16. členom tega sklepa.
20. člen
(poraba presežka prihodka)
Presežek prihodkov nad odhodki zavod uporablja za izvajanje in razvoj svoje dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
21. člen
(kritje primanjkljaja)
O pokrivanju primanjkljaja odloča ustanovitelj na predlog upravnega odbora.
22. člen
(nadzor nad delom)
Nadzor nad delom zavoda izvaja ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Nadzor nad finančnim poslovanjem zavoda izvaja ministrstvo, pristojno za finance oziroma računsko sodišče.
Zavod je dolžan:
– pripraviti letno poročilo o izvajanju letnega delovnega programa in finančni načrt ter program dela in jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za šolstvo in ministrstvu, pristojnemu za finance,
– pripraviti računovodske izkaze v skladu z zakonom o računovodstvu in jih predložiti ministrstvu, pristojnemu za finance,
– pripraviti petletno poročilo o izvajanju petletnega programa dela in razvoja zavoda in ga predložiti ustanovitelju.
23. člen
(vodenje poslovanja)
Zavod vodi knjigovodske in druge poslovne evidence oziroma drugo dokumentacijo o poslovanju z javnimi in drugimi sredstvi kot posredni proračunski porabnik v skladu z zakonom o izvrševanju proračuna Republike Slovenije, zakonom o javnih financah, zakonom o finančnem poslovanju podjetij in zakonom o računovodstvu ter predpisi, izdanimi na njihovi podlagi.
Zavod ima en žiro račun pri organizaciji, ki opravlja plačilni promet za pravne osebe javnega prava.
V. JAVNOST DELA IN POSLOVNA TAJNOST
24. člen
(javnost dela)
Delo zavoda je javno. O delu zavoda obvešča javnost direktor ali oseba, ki jo pooblasti.
Javnost dela zavoda se zagotavlja s poročili novinarjem in drugim predstavnikom javnosti ter zainteresiranim kandidatom.
Način zagotavljanja poslovne tajnosti se uredi s statutom zavoda.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
25. člen
(konstituiranje upravnega odbora)
Upravni odbor zavoda se konstituira v 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa.
26. člen
(sprejetje statuta)
Statut zavoda mora biti sprejet v roku 60 dni po uveljavitvi tega sklepa.
27. člen
(sporazum o prevzemu premoženja in kadra)
V 30 dneh po uveljavitvi tega sklepa skleneta direktor Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in v. d. direktorja zavoda sporazum o prevzemu premoženja, ki je do sedaj bil sestavni del premoženjske bilance Centra Republike Slovenije za poklicno izobraževanje, kadra in stroškov tekočega vzdrževanja poslovnih prostorov ter tekoče poslovne dokumentacije in arhivskega gradiva ter ga posredujeta v soglasje ministrstvu, pristojnemu za šolstvo.
Prenos se opravi najkasneje v 15 dneh po prejemu soglasja ministrstva, pristojnega za šolstvo.
28. člen
(uveljavitev sklepa)
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 602-07/2002-1
Ljubljana, dne 17. oktobra 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister

AAA Zlata odličnost