Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4383. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002, stran 9664.

Na podlagi določil zakona o financiranju občin (Uradni list RS, št. 80/94, 56/98 in 59/99) in 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 70/00) ter 16. člena statuta Občine Brezovica (Uradni list RS, št. 34/99, 115/00) je Občinski svet občine Brezovica na 30. redni seji dne 3. 10. 2002 na predlog župana sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Brezovica za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Brezovica za leto 2002 (Uradni list RS, št. 104/01 in 30/02) se 5. člen spremeni tako, da se glasi:
Občinski proračun se določa v naslednjih zneskih:
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
 
Skupina/podskupina kontov             Proračun 2002
                           v 1000 SIT
----------------------------------------------------------------
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           863.436
Tekoči prihodki (70+71)                 681.815
70 Davčni prihodki                    599.148
700 Davki na dohodek in dobiček             534.997
703 Davki na premoženje                  60.427
704 Domači davki na blago in storitve           3.724
707 Drugi davki                        –
71 Nedavčni prihodki                   82.667
710 Udeležba na dobičku in dohodki od premoženja     25.949
711 Takse in pristojbine                  3.929
712 Denarne kazni                       38
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev         6.905
714 Drugi nedavčni prihodki                45.846
72 Kapitalski prihodki                     –
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev           –
721 Prihodki od prodaje zalog                 –
Prihodki od prodaje zemljišč in 
nematerialnega premoženja                   –
73 Prejete donacije                      –
730 Prejete donacije iz domačih virov             –
731 Prejete donacije iz tujine                 –
74 Transferni prihodki                  181.621
740 Transferni prihodki iz drugih 
javnofinančnih institucij                181.621
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)            1,004.084
40 Tekoči odhodki                    230.453
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           38.142
401 Prispevki delodajalcev za socialno varnost       4.650
402 Izdatki za blago in storitve             186.065
403 Plačila domačih obresti                  –
409 Rezerve                        1.596
41 Tekoči transferi                   448.659
410 Subvencije                      26.440
411 Transferi posameznikom in gospodinjstvom       49.712
412 Transferi neprofitnim organizacijam in ustanovam   48.025
413 Drugi tekoči domači transferi            324.482
414 Tekoči transfer v tujino                  –
42 Investicijski odhodki                 308.480
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          308.480
43 Investicijski transferi                16.492
430 Investicijski transferi                16.492
III. Proračunski presežek / primanjkljaj (I-II)     –140.648
 
B) Račun finančnih terjatev in naložb
 
Skupina/podskupina kontov             Proračun 2002
----------------------------------------------------------------
IV. Prejeta vračila danih posojil in 
prodaja kapitalskih deležev (750+751+752)           –
75 Prejeta vračila danih posojil                –
750 Prejeta vračila danih posojil               –
751 Prodaja kapitalskih deležev                –
752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. Dana posojila in povečanje 
kapitalskih deležev (440+441+442)               –
44 Dana posojila in povečanje kapitalskih deležev       –
440 Dana posojila                       –
441 Povečanje kapitalskih deležev in naložb          –
442 Poraba sredstev kupnin iz naslova privatizacije      –
VI. Prejeta minus dana posojila in spremembe 
kapitalskih deležev (IV.-V.)                  –
 
C) Račun financiranja
 
Skupina/podskupina kontov             Proračun 2002
----------------------------------------------------------------
VII. Zadolževanje (500)                    –
50 Zadolževanje                        –
500 Domače zadolževanje                    –
VIII. Odplačila dolga (550)                  –
55 Odplačila dolga                       –
550 Odplačila domačega dolga                  –
IX. Sprememba stanja sredstev na računih 
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)               -140.648
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)          140.648
XI. Neto financiranje (VI.+X.)              140.648
Pregled prihodkov in odhodkov občinskega proračuna in njihova prerazporeditev je zajeta v bilanci prihodkov in odhodkov in računu finančnih terjatev in naložb.
2. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 49/2002
Brezovica, dne 3. oktobra 2002.
Župan
Občine Brezovica
Drago Stanovnik l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti