Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4382. Metodološko navodilo za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002, stran 9640.

Na podlagi 5. točke 15. člena sklepa o ustanovitvi Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (Uradni list RS, št. 53/02) Svet Agencije Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve izdaja
M E T O D O L O Š K O N A V O D I L O
za predložitev letnih poročil in drugih podatkov gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov za leto 2002
I. SPLOŠNI DOLOČBI
1
To navodilo določa sestavne dele letnih poročil in druge podatke, ki jih morajo Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve (v nadaljevanju: AJPES) za javno objavo in za državno statistiko, v skladu s prvim in drugim odstavkom 55. člena, z drugim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01; v nadaljevanju: ZGD) in z drugimi predpisi, predložiti gospodarske družbe in samostojni podjetniki posamezniki, roke in način predložitve ter sprejem letnih poročil in drugih podatkov.
2
Gospodarske družbe (v nadaljevanju: družbe) in samostojni podjetniki posamezniki (v nadaljevanju: podjetniki) predložijo letna poročila in druge podatke za javno objavo in za državno statistiko pristojni izpostavi AJPES, na območju katere imajo sedež poslovanja (Priloga 1).
II. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV DRUŽB TER SREDNJIH IN VELIKIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo in drugi podatki družb, ki niso zavezane k reviziji letnih poročil
3
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (drugi odstavek 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 2A), iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C),
– podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3),
– dodatne podatke k bilanci stanja: podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (v skladu z zakonom o državni statistiki, Uradni list RS, št. 45/95 in 9/01, in z Letnim programom statističnih raziskovanj; v nadaljevanju: dodatni podatki, Priloga 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida in prilogo s pojasnili k izkazom (prvi odstavek 56. člena ZGD).
(2) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu s tretjim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih (Priloge 2A, 2B in 2C). Hkrati z letnim poročilom na poenotenih obrazcih morajo predložiti prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3), dodatne podatke (Priloga 4) in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
4
(1) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba, morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (drugi odstavek 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 2A), iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C),
– podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3),
– dodatne podatke (Priloga 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja in izkaz poslovnega izida (drugi odstavek 50. člena ZGD).
(2) Osebne družbe iz prvega odstavka te točke, ki imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu s tretjim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih (Priloge 2A, 2B in 2C). Hkrati z letnim poročilom na poenotenih obrazcih morajo predložiti podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3), dodatne podatke (Priloga 4) in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
2. Letno poročilo in drugi podatki družb ter srednjih in velikih podjetnikov, ki so zavezani k reviziji letnih poročil
5
(1) Velike in srednje družbe in majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, ter srednji in veliki podjetniki morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (drugi odstavek 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 2A), iz izkaza poslovnega izida (Priloga 2B) in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube (Priloga 2C),
– podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika (Priloga 3),
– dodatne podatke (Priloga 4),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (prvi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja, izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili k izkazom, izkaz finančnega izida, izkaz gibanja kapitala, poslovno poročilo (prvi in drugi odstavek 56. člena ZGD) in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 55. člena ZGD).
(2) Letno poročilo za javno objavo iz prvega odstavka te točke predložijo tudi banke, hranilnice in zavarovalnice.
3. Konsolidirano letno poročilo družb
6
(1) Družbe (tudi banke, hranilnice in zavarovalnice), ki so nadrejene eni ali več družbam s sedežem v Republiki Sloveniji ali zunaj nje, morajo AJPES za javno objavo predložiti tudi konsolidirano letno poročilo, ki obsega konsolidirano bilanco stanja, konsolidirani izkaz poslovnega izida, prilogo s pojasnili h konsolidiranim izkazom, konsolidirani izkaz gibanja kapitala, konsolidirani izkaz finančnega izida, poslovno poročilo družb, ki so vključene v konsolidacijo (peti odstavek 53. člena ZGD), in revizorjevo poročilo (prvi odstavek 55. člena ZGD).
(2) Primere, v katerih nadrejene družbe v skladu z 2. in 3. točko osmega odstavka 53. člena ZGD niso dolžne izdelati konsolidiranega letnega poročila, določa 9. točka uvoda Slovenskih računovodskih standardov.
4. Podatki o opredelitvi družbe oziroma podjetnika
7
Družbe ter srednji in veliki podjetniki AJPES predložijo podatke o opredelitvi (Priloga 3). Na ta način izjavijo, ali so kapitalska družba, zadruga, podružnica, gospodarsko interesno združenje (GIZ), dvojna družba, srednji ali velik podjetnik ali osebna družba. Izrečejo se tudi o zavezanosti k reviziji in o skladnosti poslovnega leta s koledarskim.
1. Družba, ki se opredeli kot kapitalska družba, zadruga, podružnica, GIZ, dvojna družba, srednji ali velik podjetnik, vpiše številko 1 v kvadratek pod rimsko številko I.
Kapitalska družba, zadruga, podružnica, GIZ, dvojna družba, srednji ali velik podjetnik vpiše v kvadratek pod številko 1 (opredeljena kot) eno od številk od 1 do 5, odvisno od nepovezanosti oziroma povezanosti družbe.
– Številko 1 vpiše družba, če se opredeli kot kapitalska družba, zadruga, GIZ, dvojna družba, ki ni povezana z nobeno drugo družbo, lahko pa ima manjše kapitalske deleže v drugih družbah (manj kakor 20%) ali ima kaka druga družba takšne deleže v njej (številka 1a). Številko 1 vpiše tudi srednji ali velik podjetnik.
– Številko 2 vpiše kapitalska družba ali zadruga, če se v skladu s 53. členom ZGD opredeli kot nadrejena družba, zavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov (številka 1b).
– Številko 3 vpiše kapitalska družba ali zadruga, če se v skladu s 53. členom ZGD opredeli kot nadrejena in hkrati podrejena družba, zavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov (številka 1c). Takšna kapitalska družba ali zadruga pod številko 1c vpiše ime in sedež neposredno nadrejene družbe in matično številko te družbe. Kapitalska družba ali zadruga, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pod številko 1c namesto matične številke te družbe v tujini vpiše številko 9999999.
– Številko 4 vpiše kapitalska družba, zadruga ali podružnica, če se v skladu s 53. členom ZGD opredeli kot podrejena družba v okviru nadrejene družbe (številka 1č). Takšna kapitalska družba, zadruga ali podružnica pod številko 1č vpiše ime in sedež neposredno nadrejene družbe in matično številko te družbe. Kapitalska družba, zadruga ali podružnica, ki ima neposredno nadrejeno družbo v tujini, pod številko 1č vpiše ime in sedež takšne družbe v tujini, namesto matične številke te družbe v tujini pa številko 9999999.
– Številko 5 vpiše kapitalska družba ali zadruga, če se opredeli kot nadrejena družba, nezavezana za sestavitev konsolidiranih letnih računovodskih izkazov (številka 1d). Kot takšna se opredeli nadrejena družba, ki ni dolžna izdelati konsolidiranega letnega poročila v primerih, določenih v 9. točki uvoda Slovenskih računovodskih standardov.
Kapitalska družba, zadruga, podružnica, GIZ ali dvojna družba vpiše v kvadratek pod številko 2 (za revizijo letnih računovodskih izkazov) številko 1, 2 ali 3. Družba, ki ni zavezana za revizijo računovodskih izkazov, vpiše številko 1, družba, ki je zavezana v okviru nadrejene družbe, vpiše številko 2, in družba, ki je sama zavezana, vpiše številko 3. Srednji ali velik podjetnik vpiše v kvadratek pod številko 2 (za revizijo letnih računovodskih izkazov) številko 3.
Kapitalska družba, zadruga, podružnica, GIZ, dvojna družba, srednji ali velik podjetnik vpiše v kvadratek pod številko 3 (in ima poslovno leto) številko 1 ali 2. Družba oziroma podjetnik, ki ima poslovno leto enako koledarskemu, vpiše številko 1, družba oziroma podjetnik, ki ima poslovno leto drugačno od koledarskega, vpiše številko 2 in podatek o datumu začetka in konca poslovnega leta (dd.mm.llll).
2. Družba, ki se opredeli kot osebna družba, vpiše številko 2 v kvadratek pod rimsko številko II. Kot takšna se opredeli osebna družba, pri kateri za obveznosti osebno odgovarja vsaj ena fizična oseba.
5. Dodatni podatki
8
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, ki imajo poslovne odnose s tujino, morajo AJPES predložiti tudi dodatne podatke za koledarsko leto (Priloga 4).
(2) Podatke o terjatvah in obveznostih do tujine (nerezidentov) izkazujejo družbe ter srednji in veliki podjetniki ločeno:
– do povezanih družb (nerezidentov), v katerih ima družba neposredne naložbe,
– do povezanih družb (nerezidentov), ki imajo neposredne naložbe v družbi,
– do nepovezanih družb (nerezidentov).
6. Izjava
9
Družbe, ki niso zavezane k reviziji in imajo poslovno leto enako koledarskemu, lahko v skladu s tretjim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD predložijo AJPES posebno IZJAVO (Priloga 5), v kateri izjavijo, da se podatki iz letnega poročila na poenotenih obrazcih uporabijo tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
7. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s statusnim preoblikovanjem
7.1. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih z združitvijo
10
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z združitvijo družb (spojitev ali pripojitev), v treh mesecih po koncu koledarskega leta AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatne podatke o stanju pred statusno spremembo in po njej. Družbe v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov “pred statusno spremembo“ vpišejo podatke (matična številka, davčna številka, ime in sedež družbe) po statusni spremembi. Družbe v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov vpišejo matično številko družbe pred statusno spremembo in oznako statusne spremembe.
7.1.1. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s spojitvijo
11
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s spojitvijo družb, izpolnijo podatke na poenotenih obrazcih in predložijo dodatne podatke, ki se nanašajo na stanje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in na stanje od dneva statusne spremembe do 31. 12., v skladu z oznakama 1 in 2.
7.1.2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih s pripojitvijo
12
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale s pripojitvijo družb, izpolnijo podatke na poenotenih obrazcih in predložijo dodatne podatke, ki se nanašajo na stanje od 1. 1. do dneva pred statusno spremembo in na stanje od 1. 1. do 31. 12. po statusni spremembi, v skladu z oznakama 3 in 4.
7.2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb, nastalih z delitvijo in s spremembo pravnoorganizacijske oblike
13
Družbe, ki so v koledarskem letu nastale z delitvijo (razdelitev ali oddelitev) ali so spremenile pravnoorganizacijsko obliko, vpišejo v zaglavje poenotenih obrazcev in dodatnih podatkov le ustrezno oznako:
– 5 - razdelitev,
– 6 - oddelitev,
– 7 – sprememba pravnoorganizacijske oblike.
8. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatni podatki družb ter srednjih in velikih podjetnikov, nad katerimi se začne postopek likvidacije oziroma stečaja
14
(1) Družbe ter srednji in veliki podjetniki, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije oziroma stečaja, v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (Priloge 2A, 2B in 2C) in dodatne podatke (Priloga 4).
(2) Družbe ter srednji in veliki podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja in dodatne podatke po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu, podatke iz izkaza poslovnega izida in iz izkaza bilančnega dobička/bilančne izgube pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu.
III. PREDLOŽITEV LETNIH POROČIL MAJHNIH PODJETNIKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Letno poročilo
15
(1) Majhni podjetniki sestavijo letna poročila za leto 2002 na podlagi devetega odstavka 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD v skladu s pravilnikom o vodenju poslovnih knjig in sestavljanju letnega poročila za samostojnega podjetnika posameznika (Uradni list RS, št. 5/95, 86/98 in 25/02).
(2) Majhni podjetniki morajo AJPES predložiti:
a) za državno statistiko:
– podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih (drugi odstavek 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD), in to: podatke iz bilance stanja (Priloga 6A) in iz bilance uspeha (Priloga 6B),
b) za javno objavo:
– letno poročilo (drugi odstavek 55. člena ZGD), ki obsega bilanco stanja in bilanco uspeha.
(3) Majhni podjetniki lahko v skladu s tretjim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD letno poročilo za javno objavo predložijo na poenotenih obrazcih (Prilogi 6A in 6B). Hkrati z letnim poročilom na poenotenih obrazcih morajo predložiti IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila (Priloga 5). S tem izpolnijo obveznost predlaganja letnega poročila tako za javno objavo kakor tudi za državno statistiko.
2. Podatki iz letnih poročil na poenotenih obrazcih majhnih podjetnikov, nad katerimi se začne postopek likvidacije oziroma stečaja
16
(1) Majhni podjetniki, nad katerimi se v koledarskem letu začne postopek likvidacije oziroma stečaja, v treh mesecih po začetku tega postopka AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih (Prilogi 6A in 6B).
(2) Majhni podjetniki predložijo podatke iz bilance stanja po stanju na zadnji dan pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu, podatke iz bilance uspeha pa za obdobje od 1. 1. do zadnjega dne pred začetkom postopka likvidacije oziroma stečaja v koledarskem letu.
IV. ROKI PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
1. Za državno statistiko
17
(1) Vse družbe ter srednji in veliki podjetniki (3. in 4. točka ter prvi odstavek 5. točke tega navodila) morajo v skladu z drugim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD, v skladu z zakonom o državni statistiki in v skladu z Letnim programom statističnih raziskovanj podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika in dodatne podatke predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Majhni podjetniki (15. točka tega navodila) morajo v skladu z drugim odstavkom 137. člena prehodnih in končnih določb ZGD podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
2. Za javno objavo
18
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu, in osebne družbe ter majhni podjetniki (3., 4. in 15. točka tega navodila) morajo v skladu z drugim odstavkom 55. člena ZGD za javno objavo AJPES predložiti letna poročila v treh mesecih po koncu poslovnega leta.
(2) Velike in srednje družbe in majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se trguje na organiziranem trgu, ter srednji in veliki podjetniki (5. in 6. točka tega navodila) morajo v skladu s prvim odstavkom 55. člena ZGD za javno objavo AJPES predložiti letna poročila in konsolidirana letna poročila ter revizorjevo poročilo v osmih mesecih po koncu poslovnega leta.
3. Za javno objavo in za državno statistiko
19
(1) Majhne družbe, s katerih vrednostnimi papirji se ne trguje na organiziranem trgu in ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 3. točke tega navodila), morajo letno poročilo na poenotenih obrazcih, prilogo s pojasnili k izkazom, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(2) Osebne družbe, pri katerih za njihove obveznosti neomejeno odgovarja vsaj ena fizična oseba in ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko (drugi odstavek 4. točke tega navodila), morajo letno poročilo na poenotenih obrazcih, podatke o opredelitvi družbe oziroma podjetnika, dodatne podatke in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
(3) Majhni podjetniki, ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko (tretji odstavek 15. točke tega navodila), morajo poenotena obrazca in IZJAVO o uporabi podatkov iz letnega poročila predložiti AJPES v treh mesecih po koncu koledarskega leta.
V. NAČIN PREDLOŽITVE LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV ZA JAVNO OBJAVO IN ZA DRŽAVNO STATISTIKO
20
Družbe in podjetniki predložijo AJPES letna poročila in druge podatke za javno objavo in za državno statistiko v pisni ali v računalniški obliki (z neposrednim vnosom podatkov prek spletne strani AJPES ali v obliki Excelove datoteke).
21
Družbe in podjetniki letna poročila in druge podatke predložijo pristojnim izpostavam AJPES (Priloga 1) v pisni obliki neposredno ali po pošti s povratnico.
22
Poenoteni obrazci (Priloge 2A, 2B, 2C, 6A in 6B) in obrazci drugih podatkov (Priloge 3, 4 in 5) so na voljo v knjigarnah in papirnicah.
23
(1) Družbe in podjetniki (drugi odstavek 3. in 4. točke in tretji odstavek 15. točke tega navodila), ki letno poročilo sestavljajo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko, lahko letno poročilo predložijo AJPES v računalniški obliki:
– z neposrednim vnosom podatkov prek spletne strani AJPES: http://www.ajpes.si/zr
ali
– v obliki Excelove datoteke.
(2) Po končanem neposrednem vnosu podatkov prek spletne strani AJPES morajo družbe in podjetniki te podatke potrditi:
– z elektronskim podpisom (kvalificirano potrdilo družbe oziroma podjetnika),
– s potrdilom, izpisanim iz spletne aplikacije, ki ga potrdi vodja družbe ali podjetnik. Pisno potrdilo pristojni izpostavi AJPES predložijo neposredno ali po pošti s povratnico.
(3) Letno poročilo v obliki Excelove datoteke družbe in podjetniki predložijo na disketi. Družbe in podjetniki disketo (obvezno z izpisom podatkov, ki ga potrdi vodja družbe ali podjetnik) pristojni izpostavi AJPES predložijo neposredno ali po pošti s povratnico.
(4) Podrobnejša navodila v zvezi s predlaganjem letnih poročil v računalniški obliki in v zvezi z elektronskim podpisovanjem AJPES objavi na spletni strani.
(5) Družbe, ki letno poročilo predložijo na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko prek spletne strani (drugi odstavek 3. točke tega navodila) ali v obliki Excelove datoteke, morajo AJPES v pisni obliki predložiti tudi prilogo s pojasnili k izkazom.
(6) Družbe in podjetniki, ki letnega poročila niso predložili oziroma ga ne morejo predložiti na poenotenih obrazcih hkrati za javno objavo in za državno statistiko, lahko tudi podatke iz letnega poročila na poenotenih obrazcih za državno statistiko predložijo v računalniški obliki, z neposrednim vnosom podatkov prek spletne strani AJPES ali v obliki Excelove datoteke.
VI. SPREJEM LETNIH POROČIL IN DRUGIH PODATKOV
24
Družbam in podjetnikom ob predložitvi letnih poročil in drugih podatkov za javno objavo in za državno statistiko pristojna izpostava AJPES izda ustrezna potrdila.
25
Družbe in podjetniki v skladu s 5. členom navodila o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil (Uradni list RS, št. 33/02) izpolnijo obveznost predložitve letnega poročila za javno objavo s predložitvijo vseh sestavnih delov letnega poročila in s plačilom stroškov javne objave, določenih s tarifo AJPES.
VII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
26
Družbe in podjetniki, nad katerimi se začne postopek likvidacije oziroma stečaja do 31. 12. 2002, AJPES predložijo podatke iz letnih poročil na poenotenih obrazcih in dodatne podatke iz 14. oziroma iz 16. točke tega navodila do 31. 3. 2003.
27
Poenotene obrazce (Priloge 2A, 2B, 2C, 6A in 6B) je v skladu s 15. členom navodila o načinu predložitve letnih poročil gospodarskih družb in samostojnih podjetnikov posameznikov, o načinu javne objave letnih poročil in o načinu obveščanja registrskega sodišča o javni objavi letnih poročil predpisala AJPES v sodelovanju s Slovenskim inštitutom za revizijo.
28
Zoper družbo ali podjetnika, ki ne predloži letnega poročila za javno objavo v osmih oziroma treh mesecih po koncu poslovnega leta (571. oziroma 572. člen ZGD) in podatkov iz letnega poročila za državno statistiko v treh mesecih po koncu koledarskega leta (138. člen prehodnih in končnih določb ZGD), vloži AJPES predlog za uvedbo postopka o prekršku.
29
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 580-48/2002
Ljubljana, dne 9. oktobra 2002.
Predsednik
Sveta AJPES
Damjan Lah l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti