Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4367. Pravilnik o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev, stran 9586.

Na podlagi drugega odstavka 22. člena zakona o varnosti in zdravju pri delu (Uradni list RS, št. 56/99 in 64/01) izdaja minister za zdravje v soglasju z ministrom za delo, družino in socialne zadeve
P R A V I L N I K
o preventivnih zdravstvenih pregledih delavcev
1. člen
S tem pravilnikom se natančneje določajo vrste, obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev ter način in roki za opravljanje teh pregledov.
I. SPLOŠNE DOLOČBE
2. člen
Preventivni zdravstveni pregledi delavcev se opravljajo zaradi varovanja življenja, zdravja in delovne zmožnosti delavca, preprečevanja nezgod in poškodb pri delu, poklicnih bolezni, bolezni v zvezi z delom in preprečevanja invalidnosti.
S preventivnimi zdravstvenimi pregledi delavcev se ugotavlja delavčevo zdravje in zmožnost za opravljanje določenega dela v delovnem okolju.
3. člen
Podlaga za določitev vrste, obsega, vsebine in rokov posameznega preventivnega zdravstvenega pregleda je ocena tveganja s posebnim poudarkom na zdravstvenih zahtevah, ki jih določi delodajalec na podlagi strokovne ocene pooblaščenega zdravnika in rezultatov meritev obremenitev in obremenjenosti ter škodljivosti v delovnem okolju.
Pred začetkom preventivnega zdravstvenega pregleda pooblaščeni zdravnik lahko opravi ogled delovnega okolja.
II. VRSTE, OBSEG, VSEBINA IN ROKI PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV DELAVCEV
4. člen
Preventivni zdravstveni pregledi po tem pravilniku so:
1. predhodni preventivni zdravstveni pregledi,
2. usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregledi,
3. drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregledi.
Obseg in vsebina preventivnih zdravstvenih pregledov iz prejšnjega odstavka sta v prilogi I tega pravilnika.
5. člen
S predhodnim preventivnim zdravstvenim pregledom se ugotavlja izpolnjevanje zdravstvenih zahtev za opravljanje določenega dela pri delodajalcu.
Predhodni preventivni zdravstveni pregled opravi delavec:
1. pred prvo zaposlitvijo,
2. po prenehanju opravljanja določenega dela na določenem delovnem mestu za več kot 12 mesecev.
6. člen
Predhodni preventivni zdravstveni pregled obsega:
1. anamnezo (delovna, družinska, socialna, osebna),
2. klinični pregled z osnovno biometrijo (telesna masa, telesna višina, indeks telesne mase),
3. osnovne laboratorijske preiskave krvi (SR, L, E, Hb, Ht, MCV, krvni sladkor) in urina (beljakovine, sladkor, bilirubin, urogen in sediment),
4. radiografijo prsnih organov, če obstajajo zdravstveni razlogi,
5. testiranje osnovnih vidnih funkcij in preiskavo sluha s šepetom,
6. druge usmerjene preglede in preiskave, ki so potrebni za ugotovitev zdravstvenega stanja delovne zmožnosti glede na dejavnike tveganja pri delu (zahteve, obremenitve in škodljivosti pri delu),
7. zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
7. člen
Z usmerjenim obdobnim preventivnim zdravstvenim pregledom se v določenih obdobjih ocenjuje zdravstvena ogroženost delavca in njegovo izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, zaradi vpliva kritičnih dejavnikov tveganja v tem obdobju, določenih z izjavo o varnosti z oceno tveganja delodajalca.
8. člen
V skladu s tem pravilnikom in prilogo I tega pravilnika ter upoštevajoč oceno tveganja delodajalec na predlog pooblaščenega zdravnika določi vrsto, obseg, vsebino in roke usmerjenih obdobnih preventivnih zdravstvenih pregledov.
Usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled obsega, odvisno od rizičnih dejavnikov, ki jim je delavec izpostavljen pri delu, zdravstvene preglede in preizkuse, ki so določeni v prilogi I tega pravilnika.
9. člen
Ne glede na roke in obseg, določene v prilogi I tega pravilnika, lahko pooblaščeni zdravnik izjemoma določi krajši rok za naslednji usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled, če sta ogrožena varnost in zdravje delavca pri delu, kar mora posebej pismeno utemeljiti.
10. člen
Delodajalec je v določenih primerih dolžan delavce poslati tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, in sicer:
1. po poškodbi pri delu, ki je zahtevala daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
2. če obstaja sum, da je prišlo do okvare delavčevega zdravja zaradi dela pri delodajalcu,
3. če gre za delavce, ki so se v obdobju enega leta poškodovali pri delu trikrat ali večkrat,
4. po trajni prekinitvi izpostavljenosti mutagenim, teratogenim in rakotvornim snovem ter drugim škodljivostim s kumulativnimi, poznimi ali trajnimi učinki,
5. pred začetkom dela z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja,
6. pred napotitvijo na strokovno usposabljanje za drugo delo oziroma prekvalifikacijo z drugačnimi zdravstvenimi zahtevami, če predhodno za te zahteve še ni bil pregledan in če to zahteva ocena tveganja.
Delodajalec je v določenih primerih upravičen delavce poslati tudi na druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede, in sicer:
1. pri zmanjšani delovni zmožnosti,
2. po bolezni ali poškodbi izven dela, ki zahteva daljše zdravljenje in obstaja dvom o delavčevi zmožnosti za dosedanje delo,
3. če obstaja sum na bolezni odvisnosti, ki lahko vplivajo na delovno zmožnost delavca,
4. če gre za delavce, ki so bili v obdobju enega leta v bolniškem staležu zaradi bolezni ali poškodbe petkrat ali večkrat.
Pregled iz 4. točke prvega odstavka tega člena se lahko opravi kot sestavni del usmerjenega obdobnega preventivnega zdravstvenega pregleda iz 9. člena tega pravilnika.
11. člen
Drugi usmerjeni preventivni zdravstveni pregled obsega:
1. dopolnitev anamneze in klinične slike,
2. usmerjeni klinični pregled, usmerjene preglede in preiskave glede na napotitveni razlog.
12. člen
Po vsakem opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pooblaščeni zdravnik izda zdravniško spričevalo z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju in z obrazložitvijo potrebnih predlaganih ustreznih ukrepov za boljše varovanje zdravja, ki ga posreduje delodajalcu.
O ugotovitvah preventivnega zdravstvenega pregleda mora pooblaščeni zdravnik obvestiti tudi delavca in njegovega izbranega osebnega zdravnika.
13. člen
Pooblaščeni zdravnik mora o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih voditi in hraniti medicinsko dokumentacijo, ki obsega predvsem:
1. splošne podatke z identifikacijo delavca,
2. podatke iz izjave o varnosti z oceno tveganja za delavčevo delovno mesto, ki jih je upošteval pri oceni izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju,
3. medicinsko dokumentacijo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih,
4. oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju,
5. predlagane ukrepe za varovanje zdravja pri delu.
Pooblaščeni zdravnik potrebuje za oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju ustrezno medicinsko dokumentacijo delavca, ki mu jo na njegovo pisno ali ustno zahtevo posreduje delavčev izbrani osebni zdravnik v roku treh dni po predhodnem soglasju delavca, ki je v postopku ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev. Pooblaščeni zdravnik dokumentacijo vrne izbranemu osebnemu zdravniku najpozneje dan po prejemu dokumentacije. Pooblaščeni zdravnik uporabi že opravljene laboratorijske izvide, ki niso starejši od enega meseca.
V primeru, ko delodajalec izbere novega pooblaščenega zdravnika, je dotedanji pooblaščeni zdravnik dolžan temu na zahtevo delodajalca v 30 dneh predati vso medicinsko dokumentacijo o opravljenih preventivnih zdravstvenih pregledih. Stroške kopiranja dokumentacije, ki jo zadrži dotedanji pooblaščeni zdravnik, nosi delodajalec, ki je zahteval spremembo pooblaščenega zdravnika.
III. POSTOPEK IN NAČIN OPRAVLJANJA PREVENTIVNIH ZDRAVSTVENIH PREGLEDOV
14. člen
Delodajalec napoti delavca na preventivni zdravstveni pregled z napotnico:
1. za predhodni preventivni zdravstveni pregled z napotnico iz priloge II tega pravilnika,
2. za usmerjeni obdobni in druge usmerjene preventivne zdravstvene preglede z napotnico iz priloge III tega pravilnika.
Delodajalec mora napotiti delavca na usmerjeni obdobni preventivni zdravstveni pregled najmanj 30 dni pred iztekom roka, ki je v skladu s tem pravilnikom določen z aktom delodajalca.
V primeru, da pooblaščeni zdravnik, ki opravlja preventivne zdravstvene preglede, ni sodeloval pri oceni tveganja, mora delodajalec predložiti izjavo o varnosti z oceno tveganja.
15. člen
Pooblaščeni zdravnik mora v desetih dneh po končanem preventivnem zdravstvenem pregledu posredovati delodajalcu oceno o delavčevem izpolnjevanju posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
Pooblaščeni zdravnik o rezultatu pregleda takoj obvesti delavca, njegovega izbranega osebnega zdravnika in delodajalca, če je pri pregledu ugotovljena takšna okvara zdravja delavca, ki ogroža njegovo življenje oziroma njegovo delovno zmožnost.
V 30 dneh po opravljenih usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih posameznih skupin delavcev pooblaščeni zdravnik posreduje delodajalcu tudi poimenski seznam pregledanih delavcev z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, oceno zdravstvenega stanja skupine pregledanih delavcev, ugotovljene poklicne bolezni, bolezni povezane z delom ali sume na poklicno bolezen.
Pooblaščeni zdravnik na podlagi rezultatov pregledov predlaga ukrepe za izboljšanje razmer na delovnih mestih in v delovnih okoljih oziroma ukrepe za odpravo vzrokov, ki ogrožajo oziroma utegnejo ogrožati zdravje delavcev.
Obrazec zdravniškega spričevala z oceno izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju za preventivni zdravstveni pregled delavca je v prilogi IV tega pravilnika.
16. člen
V primeru, da gre pri usmerjenih obdobnih in drugih usmerjenih preventivnih zdravstvenih pregledih za skupino 30 delavcev ali več, mora pooblaščeni zdravnik podati poročilo, ki poleg podatkov iz prejšnjega člena, vsebuje najmanj:
– predstavitev pregledane skupine delavcev glede na izpostavljenost dejavnikom tveganja (obremenitve, škodljivosti in zahteve),
– obseg in vsebino pregleda glede na izpostavljenost obremenitvam in škodljivostim,
– rezultate pregledov ob upoštevanju izpostavljenosti obremenitvam in škodljivostim pri delu glede na spol, starost, delovno dobo, ugotovljene bolezni in okvare zdravja po mednarodni klasifikaciji bolezni, zdravstveno stanje in izpolnjevanje posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju,
– primerjavo zdravstvenega stanja in izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju skupine glede na ugotovitve ob preteklem pregledu,
– predlog ukrepov za zagotovitev varovanja zdravja pri delu.
17. člen
Delavec in delodajalec imata pravico zahtevati presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju po opravljenem preventivnem zdravstvenem pregledu pri posebni zdravniški komisiji (v nadaljnjem besedilu: komisija).
Zahtevo lahko vložita v 15 dneh po prejemu ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju.
Komisijo imenuje minister, pristojen za zdravje, izmed strokovnjakov s področja medicine dela. Kot svetovalci se po potrebi na zahtevo komisije vključujejo v presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju po tem pravilniku zdravniki specialisti različnih specialnosti, psihologi s strokovnim izpitom za delo v zdravstvu in drugi strokovnjaki.
Komisija je imenovana za štiri leta in ima predsednika. Sedež komisije je pri Kliničnem inštitutu za medicino dela, prometa in športa KC Ljubljana. Komisija sprejme o svojem delu poslovnik.
O posameznem primeru komisija odloča v sestavi treh članov. Predsednik za obravnavo posameznega primera imenuje dva člana izmed imenovanih strokovnjakov glede na naravo primera.
Komisija mora posamezen primer vzeti v obravnavo najkasneje v 30 dneh od prejema zahtevka za presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju, svoje mnenje pa mora delavcu oziroma delodajalcu in pooblaščenemu zdravniku pisno sporočiti najkasneje v 8 dneh po zaključni obravnavi.
Delavec ali delodajalec, ki je zahteval presojo ocene izpolnjevanja posebnih zdravstvenih zahtev za določeno delo v delovnem okolju na komisiji, nosi stroške obravnave.
18. člen
Vsa dokumentacija, ki je bila zbrana v zvezi z opravljanjem preventivnih zdravstvenih pregledov, se hrani kot arhivsko gradivo po veljavnih predpisih, vendar najmanj 40 let od prvega pregleda.
IV. POSEBNA DOLOČILA
19. člen
Poleg pogojev iz tega pravilnika se za zdravstvene preglede delavcev v dejavnostih, za katere veljajo posebni predpisi v zvezi z zdravstveno sposobnostjo, uporabljajo tudi ti predpisi.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Minister, pristojen za zdravje, imenuje komisijo iz 17. člena tega pravilnika v enem mesecu po uveljavitvi tega pravilnika.
21. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o načinu in postopku za opravljanje preventivnih zdravstvenih pregledov delavcev (Uradni list SRS, št. 33/71).
Priloga I, priloga II, priloga III in priloga IV so sestavni del tega pravilnika.
22. člen
Delodajalci morajo uskladiti izjavo o varnosti z oceno tveganja s tem pravilnikom v 6 mesecih od uveljavitve tega pravilnika.
23. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 0220-22/2002
Ljubljana, dne 12. septembra 2002.
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.
Minister
za zdravje
Soglašam!
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti