Uradni list

Številka 87
Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 87/2002 z dne 17. 10. 2002

Kazalo

4358. Zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A), stran 9545.

Na podlagi druge alinee prvega odstavka 107. člena in prvega odstavka 91. člena ustave Republike Slovenije izdajam
U K A Z
o razglasitvi zakona o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A)
Razglašam zakon o spremembah in dopolnitvah zakona o tujcih (ZTuj-1A), ki ga je sprejel Državni zbor Republike Slovenije na seji 27. septembra 2002.
Št. 001-22-110/02
Ljubljana, dne 7. oktobra 2002.
Predsednik
Republike Slovenije
Milan Kučan l. r.
Z A K O N
O SPREMEMBAH IN DOPOLNITVAH ZAKONA O TUJCIH (ZTuj-1A)
1. člen
V zakonu o tujcih (Uradni list RS, št. 61/99 in 9/2001 – ZPPreb) se v 2. členu v osmi alinei prvega odstavka besede “opravljanje pridobitne dejavnosti“ nadomestijo z besedami “zaposlitve ali dela“.
2. člen
V 4. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Tujcu, zoper katerega se uvede kazenski postopek ali postopek za prekršek in je v priporu oziroma je pridržan, mora organ, ki je odredil pripor oziroma pridržanje, na njegovo zahtevo omogočiti stik s pristojnimi organi države, katere državljan je.“
3. člen
V 5. členu se v prvem odstavku črtajo besede “vsaki dve leti“.
V drugemu odstavku se na koncu doda drugi stavek, ki se glasi:
“V kvote se ne vštejejo dovoljenja za začasno prebivanje, izdana zaradi združevanja družine, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana ožjim družinskim članom slovenskih državljanov, dovoljenja za začasno prebivanje, izdana akreditiranim novinarjem in dovoljenja za začasno prebivanje, izdana umetnikom.“
Tretji odstavek se črta.
4. člen
V 6. členu se v prvem odstavku črtajo besede “in v času, ki je za to določen“.
5. člen
V 7. členu se v prvem odstavku za besedo “vstop“ postavi vejica in doda beseda “zapustitev“.
Za tretjim odstavkom se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Izjemoma se lahko dovoli zapustitev države tudi posameznemu članu skupine, če je to nujno zaradi njegovih osebnih razlogov ali če tako odredi pristojni organ.“
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se črtajo besede “ob pogoju vzajemnosti“.
Dosedanji peti odstavek postane šesti odstavek.
V dosedanjem šestem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se za besedo “brez“ doda beseda “veljavne“.
6. člen
V 8. členu se doda nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Vlada Republike Slovenije lahko s sklepom določi, da državljani določenih držav lahko vstopajo in zapuščajo državo brez vizuma.“
7. člen
V 9. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Tujcu se, ne glede na izpolnjevanje pogojev iz 7. in 8. člena tega zakona, zavrne vstop v državo, če:
– obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali če obstaja sum, da bo njegovo bivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posestjo in posredovanjem mamil ali izvrševanjem kakšnih drugih kaznivih dejanj;
– še ni potekel čas, za katerega mu je prepovedan vstop v državo;
– nima zadostnih sredstev za preživljanje za čas bivanja v Republiki Sloveniji in za vrnitev v državo, iz katere prihaja ali za potovanje v tretjo državo;
– na zahtevo pristojnega organa ne more utemeljiti namena in okoliščin nameravanega prihoda in bivanja v državi;
– obstajajo resni razlogi za sum, da se bo zaposlil ali delal na ozemlju Republike Slovenije v nasprotju s predpisi o zaposlovanju in delu;
– je prihod tujca v Republiko Slovenijo v nasprotju s sprejetimi mednarodnimi obveznostmi Republike Slovenije.“
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Tujcu, ki vstopa v Republiko Slovenijo na podlagi dovoljenja za prebivanje, se lahko zavrne vstop v državo samo, če se mu odpove prebivanje v državi ali, če mu je z odločbo pristojnega organa prepovedan vstop v državo ali, če se mu razveljavi dovoljenje za prebivanje.“
Dosedanji tretji odstavek postane četrti odstavek.
8. člen
V 10. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) Mejna kontrola tujcev, ki izstopajo iz države, obsega zlasti kontrolo, ki je nujna zaradi notranjih in mednarodnih interesov Republike Slovenije, javnega reda in miru ter preveritev ali obstajajo razlogi zaradi katerih se tujcu ne dovoli zapustiti državo.“
Četrti odstavek se črta.
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
“12. člen
(zapustitev države)
(1) Tujci svobodno zapuščajo Republiko Slovenijo v skladu z zakonom.
(2) Tujcu se ne dovoli izstop iz države, če je zoper njega uveden kazenski postopek, postopek za prekršek ali kakšen drug postopek, v katerem je potrebna njegova navzočnost, in to zahteva organ, ki vodi postopek.“
10. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
“13. člen
(dovoljen čas bivanja tujca v Republiki Sloveniji)
(1) Tujec lahko ostane v državi toliko časa, kolikor mu je to določeno z vizumom, dovoljenjem za prebivanje, sklepom Vlade Republike Slovenije ali zakonom oziroma mednarodnim sporazumom.
(2) Tujec, ki na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma ali sklepa Vlade Republike Slovenije za vstop v državo in bivanje ne potrebuje vizuma, lahko v Republiko Slovenijo vstopa in v njej biva največ 90 dni v šestih mesecih, računajoč od dneva prvega vstopa, z enakimi nameni kot so dovoljeni tujcem, ki morajo imeti vizum.
(3) Tujec mora zapustiti Republiko Slovenijo pred potekom časa iz prvega in drugega odstavka tega člena, če tako odloči pristojni organ.“
11. člen
V 14. členu se v prvem odstavku črtata besedi “zakonom oziroma“.
Za drugim odstavkom se doda nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Minister, pristojen za notranje zadeve, z navodilom določi izjeme, v katerih se vizum lahko izda tudi tujcu, ki ima potno listino, katere veljavnost je krajša od treh mesecev.“
Dosedanji tretji odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Vizum tujcu ne daje pravice zaposlitve ali dela.“
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Vrste vizumov so:
– letališki tranzitni vizum (vizum A),
– tranzitni vizum (vizum B),
– vizum za vstop (vizum C in vizum D)“.
12. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
“15. člen
(letališki tranzitni vizum – vizum A)
(1) Tujci, ki med vmesnim pristankom na letališču v Republiki Sloveniji ne zapustijo letališkega prostora ali letala, ne potrebujejo vizuma.
(2) Izjemoma lahko Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, da zaradi interesov države, zaradi zatiranja organiziranega kriminala ali zaradi odnosov z drugimi državami potrebujejo državljani določenih držav ali potniki na določenih potovalnih smereh za tranzit letališki tranzitni vizum.
(3) Tujcu se lahko na njegovo prošnjo izda letališki tranzitni vizum za določeno število tranzitnih potovanj preko mednarodnega območja letališča za čas trajanja tranzita.“
13. člen
16. člen se spremeni tako, da se glasi:
“16. člen
(tranzitni vizum – vizum B)
(1) Tranzitni vizum se izda tujcu za enkratno ali dvakratno, izjemoma tudi večkratno potovanje preko državnega ozemlja Republike Slovenije iz določene tuje države v določeno tretjo državo, pri čemer lahko ob vsakem potovanju ostane v Republiki Sloveniji največ pet dni, veljavnost vizuma pa ne sme biti daljša od šestih mesecev.
(2) Tranzitni vizum se lahko izda samo, če tujec dokaže, da ima zagotovljen vstop v državo, v katero bo vstopil iz Republike Slovenije.“
14. člen
17. člen se spremeni tako, da se glasi:
“17. člen
(vizum za vstop – vizum C in vizum D)
(1) Vizum se izda za enkratni ali za večkratni vstop v državo, pri čemer niti enkratno neprekinjeno bivanje niti skupno trajanje zaporednih bivanj v Republiki Sloveniji ne sme biti daljše od 90 dni v šestih mesecih, šteto od dneva prvega vstopa.
(2) Vizum za večkratni vstop se lahko izda z veljavnostjo največ do enega leta.
(3) Izjemoma se lahko vizum za večkratni vstop izda z veljavnostjo, daljšo od enega leta, če je to v interesu Republike Slovenije, o čemer odloči ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, na predlog posameznega ministrstva.
(4) Vizum za enkratni ali večkratni vstop se izda za turistične, poslovne, osebne ali druge vrste obiskov oziroma za tem primerljive namene prihoda v Republiko Slovenijo.
(5) Namen, za katerega se vizum izda, se v vizumu razvidno navede.
(6) Vlada Republike Slovenije lahko določi primere, v katerih se lahko vizum iz prvega odstavka tega člena izjemoma izda tudi za daljše bivanje, vendar ta čas v nobenem primeru ne sme presegati šest mesecev v enem letu (VIZUM D).“
15. člen
18. člen se spremeni tako, da se glasi:
“18. člen
(vizum v skupinski potni list)
(1) Vizum v skupinski potni list se izda kot vizum za letališki tranzit (vizum A), vizum za tranzit (vizum B) ali kot vizum za vstop (vizum C) skupini tujcev, ki lahko šteje najmanj 5 in največ 50 oseb.
(2) Vizum za vstop se v skupinski potni list lahko izda za bivanje do največ 30 dni.“
16. člen
V 19. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Vizum se izda na prošnjo tujca, če ima veljavno potno listino in če ni s tem zakonom določenih razlogov za zavrnitev njegovega vstopa v državo.“
V petem odstavku se črta besedilo “za enkratni vstop ali tranzitni vizum“.
V šestem odstavku se črta besedilo “in zagotovilo o potrebnih sredstvih za preživljanje in vrnitev“.
17. člen
V 20. členu se v prvi alinei prvega odstavka črta vejica in besedilo “razen iz druge alinee prvega odstavka 9. člena“.
18. člen
V 21. členu se v prvem odstavku črta tretja alinea, na koncu pa dodata novi alinei, ki se glasita:
“– osebne podatke osebe, ki ji je vizum izdan,
– fotografijo, priloženo vlogi za izdajo vizuma, ki kaže pravo podobo osebe, ki ji je vizum izdan.“
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Vizum se izda v obliki nalepke, ki se pritrdi v potno listino.“
19. člen
V 22. členu se v prvem odstavku črta beseda “lahko“.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(2) Vizum razveljavi ministrstvo, pristojno za notranje zadeve ali organ mejne kontrole. V primeru, če tujec še ni vstopil v Republiko Slovenijo, lahko vizum razveljavi tudi diplomatsko konzularno predstavništvo. Vizum lahko razveljavi tudi ministrstvo pristojno za zunanje zadeve.“
20. člen
23. člen se črta.
21. člen
V 24. členu se v prvem odstavku beseda “morski“ nadomesti z besedo “vodni“.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Prevoznik iz prvega odstavka tega člena je dolžan, da ob prihodu nemudoma in brezplačno posreduje organom mejne kontrole na njihovo zahtevo podatke o potnih listinah in dovoljenjih za vstop potnikov, prevoznikov in članov posadke.“
Dosedanji drugi odstavek, ki postane tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Če je tujcu zavrnjen vstop v Republiko Slovenijo, ga mora prevoznik, ki ga je po zračni, kopenski ali vodni poti pripeljal na mejo v nasprotju s prvim odstavkom tega člena, takoj sprejeti nazaj v oskrbo in na svoje stroške odpeljati iz države.“
22. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
“27. člen
(pogoji za izdajo dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje se izda na prošnjo tujca, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji. Prošnjo za izdajo dovoljenja za prebivanje tujca v Republiki Sloveniji lahko v primerih, ki so določeni s tem zakonom, vloži tudi druga fizična ali pravna oseba.
(2) V prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje mora biti naveden namen prebivanja v Republiki Sloveniji. Vlagatelj prošnje navedenega namena med postopkom ne more spreminjati.
(3) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora imeti veljavno potno listino, katere veljavnost je najmanj tri mesece daljša od nameravanega prebivanja v Republiki Sloveniji, ustrezno zdravstveno zavarovanje in zadostna sredstva za preživljanje v času prebivanja v državi, oziroma mu mora biti preživljanje kako drugače zagotovljeno.
(4) Tujec, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji, mora poleg pogojev iz prejšnjega odstavka izpolnjevati tudi pogoje, ki se s tem zakonom zahtevajo za izdajo posamezne vrste dovoljenja za prebivanje.
(5) Vlagatelj mora prošnji za izdajo dovoljenja za prebivanje priložiti veljavno potno listino iz tretjega odstavka tega člena oziroma overjen prepis takšne listine ter druga dokazila in listine o izpolnjevanju pogojev iz tretjega in četrtega odstavka tega člena. Vlagatelj prošnje se mora na vabilo pristojnega organa pri njem osebno zglasiti.
(6) Dovoljenje za prebivanje se na razviden način vpiše v potno listino ali se izda v obliki odločbe. Dovoljenje za prebivanje, razen dovoljenja za prvo prebivanje, se lahko izda v obliki odločbe, če tujec, katerega istovetnost ni sporna, nima in si ne more priskrbeti potne listine svoje matične države. V takšnih primerih se tujcu po uradni dolžnosti izda osebna izkaznica za tujca.
(7) Dovoljenje za prebivanje se vroči osebno tujcu, za katerega se izda oziroma njegovemu zakonitemu zastopniku.
(8) Z zakonom ali mednarodnim aktom se lahko določi, da imajo določeni tujci ob pogojih, določenih z zakonom ali mednarodnim aktom pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji.“
23. člen
V 28. členu se v tretjem odstavku pika na koncu črta in doda besedilo “ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji, če je tako določeno s tem zakonom.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Dovoljenje za prvo prebivanje se ne sme izdati za daljši čas od enega leta, razen če ni s tem zakonom drugače določeno.“
24. člen
29. člen se črta.
25. člen
V 30. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Dovoljenje za začasno prebivanje se izda tujcu, ki namerava v Republiki Sloveniji prebivati iz naslednjih namenov:
– zaposlitve ali dela,
– združitve družine,
– študija, izobraževanja, specializacije ali strokovnega izpopolnjevanja ter praktičnega usposabljanja, sodelovanja oziroma udeležbe v programih mednarodnih izmenjav prostovoljcev in v drugih programih, ki ne sodijo v sistem formalnega izobraževanja,
– drugih upravičenih in z zakonom, mednarodnimi akti ali mednarodnimi načeli in običaji utemeljenih razlogov.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Dovoljenje za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji se izda tudi:
– tujcem – ožjim družinskim članom slovenskih državljanov,
– tujcem slovenskega rodu do tretjega kolena v ravni vrsti,
– otrokom tujcev, rojenih v Republiki Sloveniji.“
Prvi stavek dosedanjega drugega odstavka, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“Dovoljenje za začasno prebivanje se izda za čas, ki je potreben za izpolnitev namena bivanja, vendar najdlje za eno leto, če zakon ne določa drugače.“
Tretji odstavek se črta.
26. člen
V 31. členu se v naslovu beseda “oziroma“ nadomesti z besedo “in“.
V drugem odstavku se črta besedilo “z določenim namenom ali nevezano dovoljenje“.
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti odstavek, ki postane tretji odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Če pristojni organ prošnjo za podaljšanje ali izdajo nadaljnjega dovoljenja zavrne ali zavrže ali če postopek ustavi, mora tujec zapustiti državo v roku 15 dni od vročitve dokončne odločbe ali sklepa.“
Dosedanji peti odstavek, ki postane četrti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Tujec ima zoper odločbo in sklep iz tretjega odstavka tega člena pravico do pritožbe v roku 15 dni od vročitve odločbe ali sklepa.“
27. člen
V 32. členu se v naslovu beseda “in“ nadomesti z besedo “ali“.
Prvi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Tujcu, ki želi prebivati v Republiki Sloveniji zaradi zaposlitve ali dela, se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje, če ima delovno dovoljenje oziroma drugo potrebno dovoljenje po zakonu, ki ureja zaposlovanje in delo tujcev, ali izpolnjuje pogoje, ki jih za opravljanje posamezne dejavnosti določajo zakoni in drugi predpisi Republike Slovenije.“
V petem odstavku se črtata besedi “in tretjega“.
Šesti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(6) Vlada Republike Slovenije z uredbo določi, v katerih primerih tujec ne potrebuje dovoljenja za prebivanje zaradi zaposlitve ali dela.“
Sedmi odstavek se črta.
28. člen
V 33. členu se v tretjem odstavku na koncu prve alinee podpičje nadomesti s piko, druga in tretja alinea pa črtata.
Četrti in peti odstavek se črtata.
29. člen
V 34. členu se v drugem odstavku črtata besedi “in tretjega“.
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Dovoljenje iz prvega odstavka tega člena se lahko izda na prošnjo tujca ali delodajalca. Delodajalec lahko prošnjo za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Na podlagi dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela tujec ne more pridobiti nadaljnjega dovoljenja za začasno prebivanje.“
V petem odstavku se za besedo “zaposlovanje“ dodata besedi “in delo“.
Sedmi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(7) Prošnjo za izdajo dovoljenja iz petega odstavka tega člena lahko vloži tujec ali zakoniti zastopnik obeh pogodbenih strank. Prošnji je potrebno priložiti:
– delovno dovoljenje;
– potrjen spisek napotenih delavcev s podatki na predpisanem obrazcu, ki ga izda in potrdi zavod za zaposlovanje;
– dokazilo, da je tujec, ki ga tuj delodajalec na podlagi pogodbe napotuje v Republiko Slovenijo, socialno in zdravstveno zavarovan v državi, iz katere je napoten.“
30. člen
35. člen se spremeni in dopolni tako, da se glasi:
“35. člen
(dnevni delovni migranti)
(1) Dnevnim delovnim migrantom se lahko izda dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante.
(2) Dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante se izda osebam iz prejšnjega odstavka za dobo dveh let, če izpolnjujejo pogoje za izdajo dovoljenja za začasno prebivanje zaradi zaposlitve ali dela in dokažejo, da so dnevni delovni migranti.
(3) Če oseba iz prvega odstavka tega člena po preteku dveh let še izpolnjuje pogoje iz drugega odstavka tega člena, organ, ki izda dovoljenje za začasno prebivanje za dnevne delovne migrante, to obnovi, za enako obdobje veljavnosti.“
31. člen
V 36. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Tujcu, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje ali dovoljenje za začasno prebivanje, razen tujcu, ki ima dovoljenje za začasno prebivanje zaradi sezonskega dela, se ob pogojih in v skladu s tem zakonom, prizna pravica do združitve, ohranitve in ponovne pridobitve celovitosti družine z ožjimi družinskimi člani, ki so tujci.“
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Prošnja za izdajo dovoljenja se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.“
Dosedanji drugi, tretji in četrti odstavek postanejo tretji, četrti in peti odstavek.
V dosedanjem tretjem odstavku, ki postane četrti odstavek, se črta besedilo “in o stanovanjskih prostorih, ki ustrezajo minimalnim standardom, določenim v Republiki Sloveniji“.
V dosedanjem četrtem odstavku, ki postane peti odstavek, se za piko doda besedilo:
“Dovoljenje za prebivanje zaradi združitve družine se lahko podaljšuje ožjemu družinskemu članu tujca, ki ima v Republiki Sloveniji dovoljenje za stalno prebivanje, z veljavnostjo do dveh let; če prebiva v Republiki Sloveniji neprekinjeno tri leta na podlagi dovoljenj za začasno prebivanje, se mu lahko izda dovoljenje iz prvega odstavka tega člena tudi za daljši čas.“
Doda se nov šesti odstavek, ki se glasi:
“(6) Zakoncu in otrokom tujca se, če izpolnjujejo z zakonom določene pogoje, izda dovoljenje za prebivanje kot nevezano dovoljenje.“
V dosedanjem petem odstavku, ki postane sedmi odstavek, se na koncu doda stavek, ki se glasi:
“Navedeno dovoljenje se lahko podaljša samo enkrat, z veljavnostjo do enega leta.“
32. člen
V 37. členu se tretji odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(3) Dovoljenje za prebivanje se tujcem-družinskim članom slovenskega državljana izda kot nevezano dovoljenje za tri leta in se lahko ob pogojih, določenih s tem zakonom podaljšuje. Prošnja iz prejšnjega odstavka se vloži pri diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini ali pri pristojnem organu v Republiki Sloveniji.“
Doda se nov, četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Tujcu – zakoncu slovenskega državljana preneha veljati dovoljenje za prebivanje, če se zakonska zveza razveže prej kot v dveh letih izdaje dovoljenja.“
Dosedanji četrti odstavek, ki postane peti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Tujec slovenskega rodu ima v skladu s tem zakonom pravico do prebivanja v Republiki Sloveniji, če dokaže, da izpolnjuje pogoje iz tretjega odstavka 27. člena tega zakona.“
33. člen
V 38. členu se v drugem odstavku pika na koncu črta in doda besedilo “do dopolnjenega 18 leta starosti.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Pristojni organ izda po uradni dolžnosti dovoljenje za stalno prebivanje otroku iz prvega odstavka tega člena, ob pogoju, da ima vsaj eden od staršev dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji oziroma katerega skrbnik je slovenski državljan ali tujec z dovoljenjem za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji.“
34. člen
39. člen se črta.
35. člen
42. člen se spremeni tako, da se glasi:
“42. člen
(pristojnost organov za izdajo dovoljenj)
(1) Dovoljenja za začasno prebivanje v Republiki Sloveniji izdaja in podaljšuje upravna enota, na območju katere namerava tujec prebivati, oziroma upravna enota, na območju katere tujec prebiva. Dovoljenja za začasno prebivanje zaradi opravljanja sezonskega dela in dovoljenja za začasno prebivanje za čezmejno opravljanje storitev z napotenimi delavci lahko izdaja in podaljšuje upravna enota, kjer je sedež delodajalca oziroma, kjer se opravlja dejavnost.
(2) Dovoljenja za stalno prebivanje izdaja upravna enota, na območju katere tujec prebiva.“
36. člen
43. člen se s spremeni tako, da se glasi:
“43. člen
(zavrnitev izdaje dovoljenja za prebivanje)
(1) Dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji se tujcu ne izda, če:
– niso izpolnjeni pogoji iz tretjega in četrtega odstavka 27. člena tega zakona,
– je tujcu prepovedan vstop v državo,
– obstajajo razlogi za domnevo, da tujec po izteku veljavnosti dovoljenja ne bo prostovoljno zapustil Republike Slovenije,
– obstajajo resni razlogi za sum, da utegne pomeniti nevarnost za javni red in varnost ali mednarodne odnose Republike Slovenije ali obstaja sum, da bo njegovo prebivanje v državi povezano z izvajanjem terorističnih ali drugih nasilnih dejanj, nezakonitimi obveščevalnimi dejavnostmi, posredovanjem mamil ali izvrševanjem drugih kaznivih dejanj,
– obstajajo razlogi za domnevo, da se tujec ne bo podrejal pravnemu redu Republike Slovenije,
– je očitno, da je bila zakonska zveza sklenjena izključno ali predvsem z namenom pridobitve dovoljenja za prebivanje,
– če se ugotovi, da tujec dejansko že živi v Republiki Sloveniji.
(2) V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka pristojni organ ni dolžan obrazložiti razlogov za zavrnitev.“
37. člen
V 44. členu se v prvem stavku prvega odstavka črta beseda “lahko“.
V drugem odstavku se črta drugi stavek, ki se glasi: “Pritožba ne zadrži izvršitve odločbe“.
38. člen
V 46. členu se v prvem odstavku besedi “posebno listino“ nadomesti z besedo “odločbo“.
V drugem odstavku se za besedo “vsebovati“ doda besedilo “fotografijo osebe, ki ji je bilo dovoljenje izdano in“.
39. člen
V 47. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Šteje se, da tujec nezakonito prebiva v Republiki Sloveniji, če:
– je nedovoljeno vstopil;
– mu je bil razveljavljen vizum ali je potekel rok za katerega je bil izdan ali prebiva v Republiki Sloveniji v nasprotju s vstopnim naslovom oziroma mu je potekel čas, ko je na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma lahko v Republiki Sloveniji;
– nima dovoljenja za prebivanje ali je dovoljenje prenehalo veljati.“
Tretji odstavek se črta.
Dosedanji četrti in peti odstavek postaneta tretji in četrti odstavek.
40. člen
V 49. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Odločbo o odpovedi prebivanja iz 48. člena tega zakona izda upravna enota, na območju katere tujec prebiva.“
41. člen
V 50. členu se v četrtem odstavku pika na koncu črta in doda besedilo “in izroči organom te države.“
Peti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(5) Policija privede do državne meje in napoti čez mejo in izroči organom te države tudi tujca, ki se ga vrača na podlagi mednarodnega sporazuma.“
42. člen
Drugi odstavek 51. člena se črta.
43. člen
V 52. členu se druga alinea drugega odstavka spremeni tako, da se glasi:
“– če odstranitev ni možna iz drugih razlogov;“.
44. člen
53. člen se spremeni tako, da se glasi:
“53. člen
(prenehanje dovolitve zadrževanja)
Dovolitev zadrževanja preneha takoj, ko prenehajo razlogi, ki preprečujejo prisilno odstranitev, ali če tujec pridobi dovoljenje za prebivanje v Republiki Sloveniji na podlagi zakona ali mednarodnega sporazuma.“
45. člen
54. člen se črta.
46. člen
55. člen se spremeni tako, da se glasi:
“55. člen
(pravica tujca, ki mu je dovoljeno začasno zadrževanje)
Tujec, kateremu je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki Sloveniji, ima pravico do osnovnega zdravstvenega varstva v skladu z zakonom, ki ureja zdravstveno varstvo in zdravstveno zavarovanje, osnovne oskrbe, šoloobvezni mladoletni tujci pa tudi pravico do osnovnega šolstva.“
47. člen
Prvi odstavek 56. člena se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Za tujca, ki ne zapusti države v določenem roku in ga iz kakršnih koli razlogov ni mogoče takoj odstraniti, odredi policija, do njegove odstranitve iz države, nastanitev v Centru za tujce (v nadaljnjem besedilu: center) ali izven centra, a ne dalj kot za šest mesecev.“
48. člen
57. člen se spremeni tako, da se glasi:
“57. člen
(strožji policijski nadzor)
(1) Zoper tujca iz 56. člena tega zakona se lahko v centru odredi bivanje pod strožjim policijskim nadzorom.
(2) Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom odredi policija s sklepom, če:
– obstaja sum, da se bo skušal tujec prisilni odstranitvi izogniti, oziroma se je takemu ukrepu že izognil,
– to terjajo razlogi javnega reda, varnosti države ali mednarodnih odnosov.
Bivanje pod strožjim policijskim nadzorom se odredi za čas, ki je nujno potreben za njegovo odstranitev, vendar ne več kot za šest mesecev.
(3) Strožji policijski nadzor pomeni omejitev svobode gibanja na prostore centra, v skladu s hišnim redom centra.“
49. člen
V 58. členu se v prvem odstavku za besedo “center“ doda besedilo “ali izven centra“.
50. člen
V 59. členu se v četrtem odstavku besedilo “minister, pristojen za notranje zadeve“ nadomesti z besedilom “generalni direktor policije“.
51. člen
V 60. členu se v prvem odstavku pika na koncu črta in doda besedilo “ki mora v skladu z zakonom nemudoma postaviti začasnega zastopnika mladoletni osebi.“
52. člen
V 61. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Pristojni organ lahko z odločbo, s katero dovoli tujcu zadrževanje v Republiki Sloveniji, namesto nastanitve v centru, določi kraj prebivanja na določenem naslovu.“
53. člen
V 62. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Tujec iz prvega odstavka 56. člena tega zakona, ki ima lastna sredstva, je dolžan sam nositi stroške svojega preživljanja in nastanitve ter stroške prisilne odstranitve do višine lastnih sredstev.“
Doda se nov tretji odstavek, ki se glasi:
“(3) Stroške iz prvega odstavka tega člena, solidarno nosi tudi oseba, ki je tujca pripeljala čez državno mejo na nedovoljen način ali mu omogočila nezakonito zaposlitev ali opravljanje dela ali omogočila nezakonito bivanje v Republiki Sloveniji.“
54. člen
V 64. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Diplomatsko konzularna predstavništva Republike Slovenije v tujini in ministrstvo, pristojno za zunanje zadeve so pristojna za izdajo in razveljavitev vizumov.“
Tretji odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(3) Policija je pristojna za opravljanje mejne kontrole, za zavrnitev tujca na meji, izdajo vizuma na meji, razveljavitev vizuma, prisilno odstranitev tujca, dovolitev zadrževanja in za druge ukrepe in odločitve v zvezi s tujci na meji ali v državi, ki jih določa zakon.“
Četrti odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(4) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, opravlja upravne in strokovne zadeve, ki se nanašajo na migracijsko politiko, vstop, zapustitev in prebivanje tujcev v državi ter odloča o pritožbah zoper odločbe izdane na prvi stopnji in sprejema ukrepe v zvezi s tujci, kadar je tako določeno z zakonom.“
Doda se nov peti odstavek, ki se glasi:
“(5) Ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, pri opravljanju nalog iz prejšnjega odstavka sodeluje z drugimi ministrstvi, organi in službami, tako da usmerja in usklajuje njihovo delo. Zaradi zagotovitve povezanega in usklajenega opravljanja zadev iz prejšnjega odstavka, ki so skupnega pomena za več ministrstev in zaradi enotnega in organiziranega sodelovanja in usklajevanja, se pri ministrstvu, pristojnem za notranje zadeve, ustanovi skupno delovno telo.“
55. člen
V 65. členu se drugi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(2) Pritožba zoper zavrnitev izdaje ali razveljavitev vizuma in zavrnitev vstopa v državo ni dovoljena. Pristojni organ zavrnitve izdaje ni dolžan obrazložiti.“
Tretji odstavek 65. člena se črta.
Dosedanji četrti odstavek postane tretji odstavek.
Dosedanji peti odstavek se črta.
56. člen
Za 65. členom se doda nov 65.a člen, ki se glasi:
“65.a člen
(postopek v diplomatsko konzularnih predstavništvih Republike Slovenije v tujini)
(1) Prošnjo za izdajo vizuma vloži tujec praviloma osebno na obrazcu, ki ga predpiše ministrstvo, pristojno za notranje zadeve, v soglasju z ministrstvom, pristojnim za zunanje zadeve.
(2) Tujec mora k prošnji za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje priložiti vso dokumentacijo, ki jo zahteva diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini. Če k prošnji ni priložena vsa dokumentacija, je diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini ne sprejme. Roki po določbah zakona, ki ureja upravni postopek, začnejo teči potem, ko diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini sprejme popolno vlogo in jo posreduje pristojni upravni enoti.
(3) V primeru, da upravna enota zahteva dopolnitev prošnje za izdajo dovoljenja za prvo prebivanje, diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini o tem pošlje poziv tujcu v pisni obliki, lahko pa ga pozove tudi po telefonu ali ustno, če tujec pride v diplomatsko konzularno predstavništvo v tujini.
(4) V diplomatsko konzularnem predstavništvu Republike Slovenije v tujini odloča o vizumu uradna oseba, ki jo pooblasti minister, pristojen za zunanje zadeve. Uradna oseba presodi, če je prošnja za izdajo vizuma dovolj dokumentirana oziroma če so navedbe tujca dovolj argumentirane. Uradna oseba je pri svoji odločitvi vezana na navodila ministrstva, pristojnega za notranje zadeve. Vizum se praviloma vroči osebno.
(5) Diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije v tujini vroči tujcu dovoljenje za prvo prebivanje, odločbo ali sklep osebno. K vročitvi tujca povabi na način, kot ga določa tretji odstavek tega člena. Tujec ob vročitvi podpiše vročilnico, ki jo diplomatsko konzularno predstavništvo Republike Slovenije posreduje upravni enoti.“
57. člen
V 66. člen se doda nov prvi odstavek, ki se glasi:
“(1) Organi, določeni v 64. členu tega zakona so pri opravljanju zadev iz svoje pristojnosti dolžni med seboj sodelovati, si nuditi pravno pomoč ter posredovati potrebne podatke in informacije.“
Dosedanji prvi in drugi odstavek postaneta drugi in tretji odstavek.
58. člen
V 68. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Pritožba zoper sklep o nastanitvi v centru ali izven centra ter zoper sklep o strožjem policijskem nadzoru, ne zadrži izvržbe.“
Drugi odstavek se črta.
59. člen
V naslovu VIII. poglavja, v naslovu 71. člena, in v prvem in drugem odstavku se beseda “zbiranje“ nadomesti z besedo “obdelava“ v ustreznem sklonu.
Drugi odstavek se spremeni tako, da se glasi:
“(1) Organi iz prejšnjega odstavka lahko obdelujejo osebne podatke o tujcu, ki jih pridobijo tudi brez sodelovanja prizadetega tujca pri drugih organih in organizacijah ter pri drugih organih:
– če je to v interesu prizadetega tujca in je ta za to dal svoje soglasje;
– če je to z zakonom dovoljeno;
– če je to potrebno za preverjanje podatkov za prizadetega tujca.“
V četrtem odstavku se besedilo “zbiranje in posredovanje“ nadomesti z besedo “obdelava“.
60. člen
V 75. členu se peti in šesti odstavek črtata.
Dosedanja sedmi in osmi odstavek postaneta peti in šesti odstavek.
61. člen
V 76. členu se v tretjem odstavku besede “pri pristojnem organu“ nadomestijo z besedami “pri upravni enoti“.
62. člen
V 77. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanji drugi odstavek postane prvi odstavek.
63. člen
V 78. členu se v drugem odstavku črta beseda “v državi“, besedilo “pristojni organ“ pa nadomestita z besedama “upravna enota“.
Četrti odstavek se črta.
64. člen
V 80. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
“(1) Osebno izkaznico izda upravna enota tujcu, ki ima dovoljenje za stalno prebivanje v Republiki Sloveniji in je dopolnil 18 let. Za izdajo osebne izkaznice mora tujec zaprositi v 30 dneh od pridobitve dovoljenja za stalno prebivanje.“
V drugem odstavku se besedilo “četrtim odstavkom 29. člena“ nadomesti z besedilom “šestim odstavkom 27. člena“.
65. člen
81. člen se spremeni tako, da se glasi:
“81. člen
(izkaznica o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji)
Osebam, ki jim je dovoljeno začasno zadrževanje v Republiki Sloveniji, policija lahko izda izkaznico o dovolitvi zadrževanja v Republiki Sloveniji. Obliko in vsebino izkaznice ter postopek izdaje se opredeli v podzakonskem aktu.“
66. člen
Za 81. členom se doda nov 81.a člen, ki se glasi:
“81.a člen
Osebne podatke iz 89. in 90. člena tega zakona sme uporabljati pooblaščeno podjetje ali organ za izdelavo potnega lista za tujca ali osebne izkaznice za tujca za potrebe vpisa podatkov na obrazec potnega lista za tujca in osebne izkaznice za tujca in jih mora v 30 dneh po uporabi uničiti.“
67. člen
V 82. členu se doda nov četrti odstavek, ki se glasi:
“(4) Vlada Republike Slovenije izda predpis, s katerim določi načine za zagotavljanje in uresničevanje pogojev za integracijo tujcev.“
68. člen
V 85. členu se v drugem odstavku črta beseda “druge“.
V tretjem odstavku se za besedo “prve“ doda beseda “druge“.
Dodajo se novi sedmi, osmi in deveti odstavek, ki se glasijo:
“(7) V evidenci iz pete alinee prvega odstavka tega člena tega zakona vodi pristojni organ poleg podatkov iz prvega in drugega odstavka 88. člena tega zakona tudi podatke iz zadnje alinee prvega odstavka 21. člena tega zakona.
(8) V evidenci iz šeste alinee prvega odstavka tega člena tega zakona vodi pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka 89. člena tega zakona.
(9) V evidenci iz sedme alinee prvega odstavka tega člena tega zakona vodi pristojni organ podatke iz prvega in drugega odstavka 90. člena tega zakona.“
69. člen
V 86. členu se 15. točka prvega odstavka črta.
Doda se nov drugi odstavek, ki se glasi:
“(2) Tujec je dolžan prošnji za izdajo dovoljenja za začasno ali stalno prebivanje priložiti fotografijo predpisane velikosti, ki kaže pravo podobo tujca.“
V dosedanjem drugem odstavku, ki postane tretji odstavek, se v prvem stavku beseda “prejšnjega“ nadomesti z besedilom “prvega in drugega“.
70. člen
V 94. členu se v prvem odstavku doda nova druga točka, ki se glasi:
“(2) če pripelje tujca na državno ozemlje Republike Slovenije po kopenski, zračni ali vodni poti, brez ustrezne listine in vstopnega dovoljenja, ki jih kot državljan določene države potrebuje.“
71. člen
V 100. členu se prvi odstavek črta.
Dosedanji drugi, tretji, četrti, peti in šesti odstavek postanejo prvi, drugi, tretji, četrti in peti odstavek.
Dosedanji sedmi odstavek, ki postane šesti odstavek, se spremeni tako, da se glasi:
“(6) Državljanom držav članic Evropske unije se lahko v skladu s tretjim odstavkom tega člena prebivanje v Republiki Sloveniji zavrne le, če:
– predstavljajo dejansko nevarnost za javni red in mir ali za varnost države, ali
– če predstavljajo finančno breme za državo.“
72. člen
Postopki, ki so se začeli pred uveljavitvijo tega zakona, se nadaljujejo po dosedanjih določbah zakona o tujcih.
73. člen
(1) Upravne enote začnejo z izdajo dovoljenj za stalno prebivanje šest mesecev po uveljavitvi tega zakona.
(2) Do roka, navedenega v prvem odstavku, se za izdajo dovoljenj za stalno prebivanje uporablja dosedanja ureditev.
(3) Določbe členov povezane z izdajanje vizumov in dovoljenj za prebivanje, ki morajo vsebovati fotografijo, se začnejo uporabljati pet let po začetku veljavnosti tega zakona. V navedenem roku mora minister, pristojen za notranje zadeve, uskladiti predpis iz tretjega odstavka 21. člena, ki določa vsebino in format vizuma ter predpis iz četrtega odstavka 46. člena, ki določa vsebino, obliko in način izdaje dovoljenja za prebivanje ter način in označitev razveljavitve oziroma prenehanja dovoljenja za prebivanje.“
74. člen
Ta zakon začne veljati trideseti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 213-04/91-1/44
Ljubljana, dne 27. septembra 2002.
Predsednik
Državnega zbora
Republike Slovenije
Borut Pahor l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti