Uradni list

Številka 86
Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 86/2002 z dne 11. 10. 2002

Kazalo

4239. Uredba o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih, stran 9450.

Na podlagi prvega odstavka 21. člena zakona o Vladi Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 4/93, 71/94, 23/96, 47/97, 23/99, 119/00 in 30/01), 71. člena zakona o delavcih v državnih organih (Uradni list RS, št. 15/90, 5/91, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 18/94, 41/94, 70/97, 87/97 in 38/99) in 18. člena zakona o funkcionarjih v državnih organih (Uradni list RS, št. 30/90, 18/91, 22/91, 2/91-I, 4/93, 13/93 in 18/94) je Vlada Republike Slovenije na 89. seji dne 26. 9. 2002 sprejela
U R E D B O
o povračilu stroškov prevoza na delo in z dela delavcem in funkcionarjem v državnih organih
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S to uredbo se ureja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela zaposlenih v ministrstvih, organih in organizacijah v sestavi ministrstev, upravnih enotah, službah Vlade Republike Slovenije, drugih državnih organih ter funkcionarjev v državnih organih, kolikor ni s posebnimi predpisi drugače določeno.
2. člen
Stroški prevoza na delo in z dela (v nadaljevanju: stroški prevoza) se povrnejo v višini stroškov prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, če je stalno ali začasno prebivališče (v nadaljevanju: bivališče) zaposlenega od delovnega mesta oddaljeno več kot 1 km po najkrajši poti. To je kraj od koder se zaposleni stalno vozi na delo in z dela.
Če prevoz z javnim prevozom ni možen, se zaposlenemu prizna kilometrina določena z zakonom v višini povračil stroškov v zvezi z delom in nekaterih drugih prejemkov (Uradni list RS, št. 87/97, 9/98 in 48/01).
3. člen
Stroški prevoza se povrnejo za dejansko število dni prisotnosti zaposlenega na delu.
V primerih, ko število prihodov in odhodov na delo in z dela ni enako številu dni prisotnosti na delu se za obračun višine povračila upošteva število dejanskih prihodov in odhodov na oziroma z dela.
4. člen
Zaposlenemu ne pripada povračilo stroškov prevoza na delo in z dela:
1. če so stroški prevoza vsebovani v stroških službenega potovanja,
2. če je organiziran brezplačen prevoz na delo in z dela,
3. če ima v uporabi službeno vozilo v ta namen.
2. NAČINI OBRAČUNAVANJA
5. člen
Stroški prevoza se obračunavajo tako, da je mesečno povračilo dvakratni zmnožek cene enosmerne vozovnice in števila dni prisotnosti na delu.
V primerih iz drugega odstavka 3. člena se stroški prevoza obračunavajo tako, da je mesečno povračilo zmnožek cene enosmerne vozovnice in seštevka dejanskega števila prihodov in odhodov na oziroma z dela.
Za ceno enosmerne vozovnice v avtobusnem mestnem prometu se upošteva cena žetona. V primeru, da v mestnem potniškem prometu ni uvedenih žetonov, se upošteva cena vozovnice v predplačilu.
Stroški prevoza v avtobusnem mestnem prometu se zaposlenemu povrnejo v višini mesečne vozovnice v primeru, če potrebuje za prevoz na delo v eno smer več kot en žeton (uporaba več relacij, zato mora prestopiti) pod pogojem, da je v mesecu prisoten na delu najmanj šest dni.
6. člen
V primeru, da zaposleni v razdalji več kot 1 km od bivališča nima možnosti prevoza z javnim prevoznim sredstvom, se mu za razdaljo po najkrajši poti od bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva obračuna kilometrina.
Stroški prevoza se obračunavajo tako, da se dnevno povračilo kilometrine izračuna kot zmnožek dvakratnika števila kilometrov od prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva in višine kilometrine iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
V primeru iz drugega odstavka 3. člena se stroški prevoza obračunavajo tako, da se mesečno povračilo kilometrine obračuna kot zmnožek dejanskega števila prihodov in odhodov, števila kilometrov od prebivališča do prvega javnega prevoznega sredstva ter višine kilometrine iz drugega odstavka 2. člena te uredbe.
7. člen
V primerih, ko zaposleni nima možnosti prevoza z javnimi prevoznimi sredstvi, se mu prizna kilometrina v skladu s to uredbo. O tem na podlagi predloženih dokumentov oziroma dokazil (voznih redov) odloči predstojnik organa.
V primerih, ko zaposleni ne more uporabljati javnega prevoza (invalidi), se mu prizna povračilo stroškov prevoza v višini kilometrine oziroma povračila stroškov za uporabo drugega ustreznega prevoza. Odločitev o tem sprejme predstojnik organa.
3. POSTOPEK DOKAZOVANJA UPRAVIČENOSTI DO POVRAČILA STROŠKOV PREVOZA NA DELO IN Z DELA
8. člen
Zaposleni, ki uveljavlja povračilo stroškov prevoza na delo in z dela, mora v roku 30 dni od uveljavitve te uredbe podati pisno izjavo, ki vsebuje naslednje podatke:
1. bivališče (stalno ali začasno),
2. vrsto prevoza na delo za katerega uveljavlja povračilo stroškov (avtobus, vlak, mestni avtobus z ali brez prestopanja, osebno vozilo),
3. ceno prevoza v eno smer s priloženim potrdilom o ceni prevoza, vozovnico oziroma veljavnim cenikom prevoznika,
4. ceno mesečne vozovnice za primere iz zadnjega odstavka 5. člena,
5. številom km od bivališča do prvega javnega prevoznega sredstva,
6. številom km od bivališča do delovnega mesta.
Vsako spremembo v bivališču, vrsti oziroma načinu prevoza ali ceni javnega prevoza mora zaposleni sporočiti v roku osmih dni.
Obrazec pisne izjave je priloga te uredbe.
4. KONČNE DOLOČBE
9. člen
Splošni akti, ki urejajo prevoz na delo in z dela se morajo uskladiti s to uredbo v tridesetih dneh od njene uveljavitve.
10. člen
Z dnem uveljavitve te uredbe prenehata veljati deveta in enajsta točka prvega razdelka sklepa Izvršnega sveta Skupščine Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 22/91-I, 66/94 in 26/00).
11. člen
Ta uredba začne veljati osmi dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 121-03-014-00-68/2002
Ljubljana, dne 26. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r
Predsednik

AAA Zlata odličnost
XYZ ul-vsebina