Uradni list

Številka 83
Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 83/2002 z dne 27. 9. 2002

Kazalo

4066. Uredba o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje, stran 9077.

Na podlagi 57. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93, 1/96, 56/99 in 22/00) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah in dopolnitvah uredbe o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje
1. člen
V uredbi o vrstah posegov v okolje, za katere je obvezna presoja vplivov na okolje (Uradni list RS, št. 66/96 in 12/00) se v 3. členu:
(1) v skupini B) v 1. točki za besedo “vodovod“ vstavi besedilo “zunaj ureditvenih območij strnjenih naselij“,
(2) v skupini C) besedilo 11. točke “ali na območju arheološkega spomenika ali spomenika oblikovane narave državnega pomena“ nadomesti z besedilom “ali na območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi predpisov o varstvu kulturne dediščine“,
(3) v skupini C) besedilo 12. točke spremeni tako, da se glasi: “podzemno skladišče surove nafte ali naftnih derivatov z zmogljivostjo skladiščenja 250 t ali več in utekočinjenega naftnega plina, zemeljskega plina ali vnetljivih plinov z zmogljivostjo skladiščenja 50 t ali več v vodonosnih kamninah ali 5.000 t ali več v polprepustnih in neprepustnih kamninah pri surovi nafti ali naftnih derivatih, oziroma 50 t ali več pri utekočinjenem naftnem plinu, zemeljskem plinu ali vnetljivih plinih na območju, ki ni območje iz prejšnje točke“,
(4) v skupini E) črtata 1. in 2. točka; sedanje 3., 4., 5., 6. in 7. točka postanejo 1., 2., 3., 4. in 5. točka,
(5) v skupini G) besedilo 20. točke spremeni, tako da se glasi: “nakupovalni center z bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali več, v katero ni šteto parkirišče“,
(6) v skupini G) v 23. točki za besedo “elastomerov“ vstavi besedilo “ter termoplastov in duroplastov“,
(7) v skupini G) besedilo 26. točke spremeni tako, da se glasi: “poslovno-storitveni center z bruto tlorisno površino 10.000 m2 ali več, v katero ni šteto parkirišče“,
(8) v skupini H) v 8. točki številka “1.000“ nadomesti s številko “2.000“, besedilo “v vsakem primeru“ pa se nadomesti z besedilom “z zmogljivostjo 500 PE ali več“,
(9) besedilo v drugem odstavku “ali na območju arheološkega spomenika ali spomenika oblikovane narave državnega pomena“ nadomesti z besedilom “ali na območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi predpisov o varstvu kulturne dediščine“,
(10) v skupini A) v 5. točki, v skupini B) v 3. točki, v skupini C) v 8. točki in v skupini I) v 4. točki besedilo “ali na območju, ki ga ustanovi država na osnovi predpisov o varstvu kulturne dediščine“ nadomesti z besedilom “ali na območju kulturne dediščine, varovanem na osnovi predpisov o varstvu kulturne dediščine“.
2. člen
Za 3. členom se doda nov 3.a člen, ki se glasi:
“3.a člen
Ne glede na določbe 2. in 3. člena te uredbe je presoja vplivov na okolje obvezna pri posegih v okolje, če gre za vire večjega tveganja za okolje ali vire manjšega tveganja za okolje, ki so določeni v predpisu o ukrepih za zmanjšanje tveganja za okolje zaradi večjih nesreč z nevarnimi kemikalijami.“
3. člen
Priloga 1, priloga 2 in priloga 3 se črtajo.
4. člen
Postopki izdaje dovoljenj za poseg v prostor za posege iz 1. in 2. člena te uredbe, ki so bili začeti pred uveljavitvijo te uredbe, se zaključijo po dosedanjih predpisih.
5. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 354-09/2002-1
Ljubljana, dne 17. septembra 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost