Uradni list

Številka 82
Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 82/2002 z dne 24. 9. 2002

Kazalo

4056. Pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu, stran 8976.

Na podlagi 65. do 80. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja minister za promet
P R A V I L N I K
o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa postopek in merila za uporabo in izvajanje kriterijev za delitev dovolilnic za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu.
2. člen
Izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo naslednji pomen:
– “dovolilnica za mednarodni prevoz stvari“ je javna listina, s katero se dovoljuje pristop vozilu, registriranemu v Republiki Sloveniji, pristop na ceste v državi, katere organ je izdal dovolilnico in vožnja po njih;
– “posebne vrste dovolilnic“ so časovne in namenske in jih delilec deli v skladu z namenom in za čas njihovega trajanja tistim prevoznikom, ki izpolnjujejo kriterije po tem pravilniku in za namenske vrste prevozov. Te dovolilnice pod določenimi pogoji omogočajo domačemu prevozniku večkraten dostop na ozemlje tuje države ali enkraten dostop za opravljanje določenih vrst prevoza (npr. za gradbeni material, za dostop v luko ipd.);
– “ekološka točka“ je dovolilnica, ki pod določenimi pogoji omogoča domačemu prevozniku tranzit preko ozemlja Republike Avstrije. Točke so lahko v papirni ali elektronski obliki;
– “CEMT dovolilnica“ je večstranska dovolilnica, ki jo izda Evropska konferenca ministrov za promet (CEMT) za mednarodni cestni prevoz blaga, ki ga opravljajo prevozniki s sedežem v državi članici CEMT, kadar se prevozi opravljajo med državami članicami CEMT ali tranzitno preko ozemlja ene ali več držav članic CEMT z vozili, ki so registrirana v eni od držav članic CEMT;
– “CEMT“ je Evropska konferenca ministrov za promet, organizacija ustanovljena leta 1953. V sistemu kvote dovolilnic CEMT za mednarodni prevoz stvari sodelujejo države članice, katerih seznam je vsako leto naveden na CEMT dovolilnici;
– “delilec“ je organizacija, ki ima javno pooblastilo, da opravlja delitev in razdelitev dovolilnic med domače avtoprevoznike;
– “letni plan delitve dovolilnic“ določi delilec prevozniku enkrat letno v skladu s tem pravilnikom in zakonom o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01; v nadaljnjem besedilu: zakon), pri čemer upošteva v teh predpisih določene kriterije in merila za določitev letnega plana. V planu mora delilec prevozniku določiti dovolilnice, ki se mu bodo v naslednjem delilnem letu dodelile oziroma se mu ne bodo dodelile, pa je za njih zaprosil. Delilec v plan dodeli prevozniku dovolilnice, ki jih je v preteklem obdobju pravilno uporabil in dovolilnice, ki mu jih dodeli na podlagi drugih kriterijev. V letnem planu mora prevozniku odšteti dovolilnice, ki se mu odštejejo zaradi dodelitve CEMT dovolilnice, kar pa mora biti v planu posebej prikazano;
– “obdobje oktober-oktober“ predstavlja obdobje od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta;
– “redna ali obdobna delitev dovolilnic“ pomeni izračun števila dovolilnic, ki na podlagi letnega plana ter kriterijev in meril za delitev pripadajo posameznemu domačemu prevozniku. Delitev se izvaja po četrtletjih, razen za prevoznike, ki imajo določen sezonski plan delitve dovolilnic;
– “sezonski plan delitve dovolilnic“ določi delilec prevozniku, ki zaprosi za določitev takega plana in izpolnjuje pogoje določene s tem pravilnikom;
– “razdelitev dovolilnic“ pomeni dejansko fizično razdelitev dodeljenih dovolilnic med domače avtoprevoznike, ki se opravi na način, ki ga določi delilec;
– “nerazdeljene dovolilnice“ so tiste dovolilnice, ki se v posameznem delilnem obdobju ne razdelijo prevoznikom, in sicer zaradi zmanjšanja števila dodeljenih dovolilnic posameznim prevoznikom, bodisi zaradi neizpolnjevanja meril in kriterijev ali pa drugega razloga, določenega z zakonom in s tem pravilnikom. Nerazdeljene dovolilnice tako predstavljajo višek dovolilnic, ki po redni delitvi ostane delilcu kot razlika med številom dovolilnic, ki bi jih delilec moral razdeliti med prevoznike glede na njihove letne plane delitve dovolilnic, in številom dejansko razdeljenih dovolilnic. Če delilec iz navedenih razlogov razdeli manj dovolilnic kot določajo plani prevoznikov, ta višek dovolilnic predstavlja “nerazdeljene dovolilnice“.
Drugi izrazi, uporabljeni v tem pravilniku, imajo enak pomen, kot ga imajo v zakonu in mednarodnih pogodbah, ki zavezujejo Republiko Slovenijo.
3. člen
Domači prevoznik mora pridobiti dovolilnice za prevoz blaga v mednarodnem cestnem prometu, če je mednarodni prevoz v posameznih državah dovoljen samo na njihovi podlagi.
Delitev dovolilnic, ekoloških točk, posebnih vrst dovolilnic in CEMT dovolilnic opravljata delilca, in sicer Gospodarska zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: GZS) in Obrtna zbornica Slovenije (v nadaljnjem besedilu: OZS), vsaka za tiste prevoznike, katerim je izdala licenco. GZS in OZS opravljata delitev dovolilnic na podlagi zakona in pri tem upoštevata pogoje, kriterije, merila in postopke določene z zakonom, s tem pravilnikom in zakonom, ki ureja splošni upravni postopek.
Ministrstvo, pristojno za promet (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) pridobi dovolilnice od pristojnega organa druge države na podlagi pogodbe, sklenjene s posamezno državo. Kvote tako pridobljenih oziroma dogovorjenih dovolilnic Direkcija Republike Slovenije za ceste (v nadaljnjem besedilu: direkcija) vzajemno izmenja z drugimi državami (dogovorjeno kvoto dovolilnic prevzame od tujih držav in jim obenem izroči dogovorjeno kvoto dovolilnic za našo državo). Te dovolilnice nato direkcija hrani in jih, praviloma do 15. 12. tekočega leta, enkrat letno posreduje delilcema. Če je izmenjava dovolilnic med Republiko Slovenijo in tujo državo določena na kakšen drug način, se prenos delilcema opravi večkrat letno.
Delilca vsako leto v času od 1. do 25. decembra posredujeta direkciji podatke o izobrazbi kadrov, ki izvajajo postopke, določene z zakonom in s tem pravilnikom, in jo o kadrovskih spremembah tudi tekoče obveščata.
Število dovolilnic, ki se prenese posamezni zbornici za naslednje leto, se ugotovi na podlagi števila uporabljenih dovolilnic, ki jih je delilec prejel vrnjene od prevoznikov v opazovanem obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta, pri dodatno pridobljenih CEMT dovolilnicah pa poleg tega tudi na podlagi kvalitete voznega parka, ki ga imajo skupno člani posamezne zbornice.
4. člen
Delitev dovolilnic se izvaja tako, da se prevozniku določi letni plan delitve dovolilnic za naslednje leto, nato pa se delitev izvaja v rednih obdobnih delitvah dovolilnic v skladu z določenim planom. Število dodeljenih dovolilnic v posameznih delilnih obdobjih se uskladi oziroma spremeni v skladu s pravili, določenimi z zakonom in s tem pravilnikom (npr. odbitek dovolilnic zaradi neporabe oziroma nepravočasnega vračila, neuporabe oprtnega vlaka, kršitev zakona ali mednarodnih pogodb ipd.).
Za določitev letnega plana delitve dovolilnic mora vsak prevoznik (tudi tisti, ki ima plan že določen) v času od 1. 9. do 15. 9. tekočega leta vložiti pri delilcu kolkovano vlogo za določitev letnega plana. V vlogi navede dovolilnice, ki bi jih želel prejeti oziroma ki jih potrebuje. V vlogi mora navesti tudi CEMT dovolilnice, ki jih že ima, drugače se šteje, da jih ne želi več imeti in se dodelijo drugim prevoznikom. Če v času, določenim v tem odstavku, prevoznik vloge za določitev letnega plana ne vloži, mu delilec letnega plana ne določi in kasnejšo vlogo zavrže kot prepozno. V tem primeru se tudi prevoznik, ki je že imel določen plan, šteje za novega prevoznika in lahko zaprosi za določitev plana v naslednjem letu.
Delilec določa letni plan prevoznikom na način določen s tem pravilnikom, in sicer:
– določitev letnega plana kritičnih in nekritičnih dovolilnic prevoznikom, ki so v preteklem obdobju že prejemali posamezno vrsto dovolilnice (obstoječi prevozniki) in
– določitev letnega plana kritičnih in nekritičnih dovolilnic prevoznikom, ki v preteklem obdobju še niso prejemali posamezne vrste dovolilnic (novi prevozniki).
Pri določitvi letnega plana delitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic obstoječim prevoznikom je glavni kriterij za določitev plana število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem obdobju oktober-oktober (od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta). Ostale kriterije delilec uporabi pri delitvi viška nekritičnih dovolilnic med obstoječe in nove prevoznike v skladu z 19. členom tega pravilnika.
Pri določitvi letnega plana delitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic novim prevoznikom delilec uporabi vse kriterije, določene v tem pravilniku.
Pri izračunih števila pripadajočih dovolilnic prevoznikom, ki se opravljajo na podlagi tega pravilnika, se dobljeni rezultati zaokrožujejo navzgor na celo število.
Prevoznik jamči za pravilnost podatkov, ki jih navede v vlogi za pridobitev dovolilnic, delilcu pa je dolžan nemudoma sporočiti spremembo teh podatkov. Če se ugotovi, da je prevoznik namenoma podal nepravilne podatke, se izbriše iz evidence prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu, z možnostjo ponovnega vpisa v evidenco čez eno leto.
Delilec resničnost podatkov preverja s svojimi evidencami, lahko pa od prevoznika zahteva, da mu v roku 5 dni od prejema poziva dostavi izvirnike dokumentov, na podlagi katerih lahko ugotovi resničnost podatkov, ki jih je prevoznik sporočil. V primeru, da prevoznik za določene podatke dokazil v predpisanem roku ne dostavi, delilec teh podatkov ne upošteva pri delitvi dovolilnic.
II. STROŠKI ZA IZDAJANJE DOVOLILNIC
5. člen
Stroški, nastali v zvezi z izdajanjem dovolilnic, bremenijo domačega prevoznika. Te stroške predstavljajo cena obrazca dovolilnice, ki je prihodek proračuna Republike Slovenije in stroški delitve dovolilnic.
Višino stroška cene obrazca dovolilnice določi minister, pristojen za promet.
Višino stroškov delitve dovolilnic za eno dovolilnico določi delilec, po predhodnem soglasju ministra, pristojnega za promet. Potrjeno višino stroškov delitve skupaj s ceno obrazca delilec objavi v Uradnem listu Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: uradni list).
Delilec za stroške iz drugega in tretjega odstavka tega člena izstavi prevozniku račun, iz katerega je jasno razvidna višina stroška cene obrazca dovolilnice in višina stroška delitve dovolilnic. Iz računa mora biti tudi razvidna vrsta in število plačanih dovolilnic. Prevoznik plača račun delilcu na način, ki ga ta določi.
III. POGOJI ZA DELITEV DOVOLILNIC
6. člen
Dovolilnice lahko pridobi domači prevoznik, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– je vpisan v evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu, ki jo vodi ministrstvo;
– ima licenco za mednarodni prevoz blaga v cestnem prometu ali je priglašen za opravljanje prevozov za lastne potrebe;
– je pri delilcu pravočasno vložil vlogo za dodelitev dovolilnic;
– ima poravnane vse davčne obveznosti.
Domači prevoznik, ki želi biti vpisan v evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu, poda delilcu vlogo za vpis. Delilec v evidenco prevoznikov v mednarodnem cestnem prometu vpiše prevoznika, ki je podal vlogo za vpis in ima licenco za mednarodni prevoz blaga oziroma je priglašen za opravljanje prevoza za lastne potrebe.
O vpisu oziroma zavrnitvi vpisa v evidenco izda odločbo, zoper katero je v roku osem dni od prejema možna pritožba na ministrstvo.
IV. KRITERIJI ZA DELITEV DOVOLILNIC
7. člen
Pri delitvi dovolilnic, glede na število posameznih vrst dovolilnic pridobljenih od drugih držav, delilec upošteva naslednje kriterije:
– število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode licence (kriterij skupno število motornih vozil);
– število motornih vozil, ki jih prevoznik na osnovi podatkov o uporabljenih dovolilnicah uporablja za posamezno vrsto dovolilnice (kriterij število motornih vozil na dovolilnico);
– število in kvaliteta voznega parka (Euro 0, 1, 2, 3...; bolj zelena in varna vozila,...), ki se točkujeta (kriterij kvaliteta voznega parka);
– število voznikov v delovnem razmerju (kriterij voznikov);
– število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem opazovanem obdobju (kriterij vračila);
– število prevozov opravljenih z uporabo oprtnega vlaka (kriterij oprtnega vlaka);
– višina dobička iz poslovanja (kriterij dobička);
– število kršitev določil zakona (kriterij kršitev);
– število oziroma kvota posameznih vrst dovolilnic, ki jo ima delilec na razpolago za razdelitev med prevoznike.
Pri izračunih se upoštevajo samo tovorna motorna vozila, za katera je dovolilnica v skladu z mednarodnimi pogodbami potrebna (npr. nad določeno nosilnostjo oziroma največjo dovoljeno maso).
Kriterij uporabe oprtnega vlaka se uporablja samo pri delitvi ekoloških točk za tranzit preko Republike Avstrije in CEMT dovolilnic z veljavnostjo v Republiki Avstriji.
Pri prevoznikih, ki opravljajo prevoze preko Republike Avstrije na podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevoze, se pri delitvi ekoloških točk dodatno upošteva še število opravljenih prevozov na podlagi izdanega dovoljenja za izredne prevoze (kriterij izrednih prevozov).
Vsi podatki, pomembni za določitev letnega plana, se upoštevajo po njihovem stanju na dan 15. 9. v letu, v katerem se določa plan za naslednje leto. O vseh spremembah podatkov, ki se upoštevajo pri določitvi letnih planov in delitvi dovolilnic, morajo prevozniki takoj obvestiti delilca, drugače se ti podatki ne morejo upoštevati pri določitvi plana oziroma redni delitvi dovolilnic. Delilec upošteva sporočene spremembe podatkov, ki jih je prejel do 15. 9. v tekočem letu.
V. MERILA ZA UPORABO KRITERIJEV
8. člen
Kriterij število motornih vozil predstavlja skupno število motornih vozil, registriranih za opravljanje prevozov v mednarodnem cestnem prometu, za katere ima prevoznik veljavne izvode licence. Pri tem delilec upošteva podatke, ki jih ima v evidenci izdanih licenc.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja število vozil prevoznika glede na skupno število vozil vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice tako, da število vozil prevoznika deli s skupnim številom vozil vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
Pri posameznem prevozniku se pri izračunu deleža za izdelavo čakalne liste za pridobitev CEMT dovolilnic upošteva tudi že dodeljene CEMT dovolilnice, in sicer tako, da se od skupnega števila vozil prevoznika odšteje za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico določeno število vozil, ki je pogoj, da prevoznik sploh lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice. Za CEMT dovolilnice, ki jih prevoznik že ima v planu za leto, v katerem se vlaga vloga za nov plan, se vozila odštejejo takoj pri določanju plana za naslednje leto. Za novo dodeljene CEMT dovolilnice pa se odštevajo vozila v skladu z 49. členom tega pravilnika. Če se prevozniku z novim planom za naslednje leto CEMT dovolilnica odvzame, se mu odšteto število vozil prišteje nazaj.
9. člen
Kriterij število motornih vozil na dovolilnico predstavlja število motornih vozil, ki so se od skupnega števila prevoznikovih vozil, uporabljala za prevoze s posamezno vrsto dovolilnic v preteklem obdobju oktober-oktober.
Podatke o motornih vozilih iz prejšnjega odstavka tega člena delilec pridobi iz baze porabljenih dovolilnic, ki jo vodi za svoje člane.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja število vozil prevoznika, ki jih je uporabljal za posamezno vrsto dovolilnice, glede na skupno število vozil vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnic tako, da število vozil, ki jih je prevoznik uporabljal za to vrsto dovolilnice, deli s skupnim številom vozil vseh prevoznikov. Ta delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
10. člen
Kriterij kvalitete voznega parka. Vsakemu motornemu vozilu, ki ga delilec upošteva pri delitvi, se določi koeficient kvalitete vozila na podlagi podatka o emisiji NOx.
Koeficient kvalitete vozila je obratno sorazmeren vrednosti NOx (1/vrednost NOx).
Vrednost NOx je razvidna iz certifikata proizvajalca oziroma COP dokumenta. Delilec pridobi podatke od prevoznikov, ki so te podatke dolžni delilcu sporočiti skupaj z vlogo za določitev letnega plana delitve dovolilnic. Delilec te podatke nato primerja s podatki v svojih evidencah. V primeru dvoma v resničnost podatkov oziroma razlikovanja podatkov v evidenci s podatki prevoznika lahko delilec od prevoznika zahteva, da mu mora na vpogled dostaviti izvirnike dokumentov, ki dokazujejo kvaliteto vozila oziroma motorja.
Za vozila, ki nimajo certifikata proizvajalca ali delilec nima podatka o vrednosti iz COP dokumenta, se vzame vrednost NOx v višini 14.4 oziroma je koeficient kvalitete vozila 0.06944.
Koeficienti kvalitete vozila se seštejejo in delijo s številom vozil prevoznika, ki ga delilec ugotovi na podlagi 8. ali 9. člena tega pravilnika. Rezultat predstavlja kriterij kvalitete voznega parka.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja koeficient kvalitete voznega parka prevoznika, glede na vsoto koeficientov kvalitete voznega parka vseh prevoznikov tako, da koeficient kvalitete voznega parka prevoznika deli z vsoto koeficientov kvalitete voznega parka vseh prevoznikov ali z vsoto koeficientov kvalitete voznega parka vseh prevoznikov, ki so zaprosili za določitev plana za posamezno vrsto dovolilnice. Ta delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
11. člen
Kriterij voznikov predstavlja število voznikov v delovnem razmerju.
Upošteva se število zaposlenih voznikov pri prevozniku, ki jih ima, na podlagi vloge prevoznika, delilec v svoji evidenci.
Delilec izračuna kriterij voznikov glede na skupno število motornih vozil tako, da vsoto voznikov deli s številom vseh vozil prevoznika, za katere ima izdane izvode licence.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja kriterij voznikov glede na vsoto kriterijev voznikov vseh prevoznikov tako, da kriterij voznikov prevoznika deli z vsoto kriterijev voznikov vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
12. člen
Kriterij pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic predstavlja število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v določenem opazovanem obdobju.
Delilec mesečno spremlja število dovolilnic, ki jih je prevoznik vrnil in pravilno uporabil.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja število vrnjenih dovolilnic prevoznika, glede na skupno število vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice tako, da število vrnjenih dovolilnic prevoznika deli s skupnim številom vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov. Ta delež se množi z faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
Tako pridobljen koeficient se uporablja pri določitvi letnih planov delitve dovolilnic, delitvi nerazdeljenih dovolilnic in pri delitvi CEMT dovolilnic. Pri rednih delitvah po delilnih obdobjih se upošteva število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic za posameznega prevoznika ne glede na število vrnjenih dovolilnic vseh prevoznikov.
13. člen
Kriterij oprtnega vlaka predstavlja število prevozov z uporabo oprtnih vlakov na motorno vozilo in se uporablja pri delitvi ekoloških točk in CEMT dovolilnic z veljavnostjo v Republiki Avstriji.
Delilec spremlja mesečno število prevozov z uporabo oprtnega vlaka za posameznega prevoznika. Podatke o opravljenih prevozih z oprtnim vlakom pridobi direkcija s strani organizatorjev-operaterjev prevozov z oprtnim vlakom in jih mesečno posreduje delilcema.
Delilec izračuna koeficient uporabe oprtnega vlaka tako, da število prevozov, ki jih je prevoznik opravil z oprtnim vlakom, deli s številom motornih vozil prevoznika, s katerimi je uporabljal ekološke točke.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja koeficient uporabe oprtnega vlaka prevoznika, glede na vsoto koeficientov uporabe oprtnega vlaka vseh prevoznikov, ki so uporabljali ekološke točke tako, da koeficient prevoznika deli z vsoto koeficientov vseh prevoznikov. Ta delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
14. člen
Kriterij dobička iz poslovanja predstavlja višino dobička iz poslovanja na motorno vozilo, ki je naveden v bilanci uspeha prevoznika.
Podatke o višini dobička ali izgube iz poslovanja dostavijo prevozniki delilcu takoj, ko te podatke posredujejo pristojni organizaciji pooblaščeni za obdelovanje in objavljanje podatkov. Podatek dostavijo na obrazcu, ki je določen za podajanje poslovnih poročil, delilec pa lahko določi drugačen način sporočanja teh podatkov (npr. preko spletnih strani oziroma e-pošte). Delilec iz bilance uspeha za preteklo obračunsko leto upošteva podatek o višini dobička ali izgube iz poslovanja in vodi evidenco višine dobička iz poslovanja za posameznega prevoznika. Višina izgube se pojavlja z negativno vrednostjo.
Delilec na osnovi podatkov izračuna koeficient dobička tako, da višino dobička ali izgube deli s številom vseh motornih vozil, za katere ima prevoznik izdane izvode licence.
Delilec ugotovi minimalni kriterij dobička med vsemi prevozniki, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice. Absolutna vrednost minimalnega kriterija dobička se prišteje vsem kriterijem in dobimo korigiran kriterij dobička. Izračuna se vsota korigiranih kriterijev dobička in nato delilec izračuna delež, ki ga predstavlja korigiran kriterij dobička prevoznika glede na vsoto korigiranih kriterijev dobička vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice. Ta delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
15. člen
Kriterij kršitev predstavlja število kršitev določil zakona na vozilo, v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta.
Delilec vodi za vsakega prevoznika število kršitev določil zakona. Podatke o kršitvah delilec prejema s strani nadzornih organov, direkcije in ministrstva.
Delilec število kršitev deli s številom motornih vozil prevoznika iz 8. člena tega pravilnika in ugotovi kriterij kršitev za prevoznika.
Delilec izračuna delež, ki ga predstavlja kriterij kršitev prevoznika, glede na vsoto kriterijev kršitev vseh prevoznikov, ki so zaprosili za posamezno vrsto dovolilnice. Ta delež se množi s faktorjem-utežjo, določenim za kriterij.
16. člen
Kriterij izrednih prevozov predstavlja število opravljenih prevozov, za katere je prevoznik uporabil ekološke točke, pri tem pa je zaradi izrednih dimenzij in teže tovora oziroma vozila potreboval dovoljenje za izredni prevoz in ni mogel uporabiti oprtnega vlaka. Tako opravljeni izredni prevozi se upoštevajo kot olajšava pri odbitku dodeljenih ekoloških točk zaradi neuporabe oprtnega vlaka. Upoštevajo se izredni prevozi, ki so v predpisih, ki urejajo izredne prevoze določeni kot izredni prevozi, za katere mora prevoznik imeti izdano dovoljenje za izredni prevoz, ki ga izda za to pristojni organ.
Prevoznik do 10. v tekočem mesecu dostavi delilcu podatke o številu opravljenih prevozov, za katere je prevoznik v preteklem mesecu uporabil ekološke točke in ni mogel uporabiti oprtnega vlaka. Podatke o številu opravljenih prevozov prevoznik dostavi v poročilu o opravljenih izrednih prevozih na obrazcu, ki je kot priloga I sestavni del tega pravilnika.
Prevoznik mora poročilu obvezno priložiti tudi kopijo dovoljenja za opravljene izredne prevoze. Prevozov, za katere prevoznik ne priloži kopije dovoljenja za izredne prevoze, delilec ne upošteva kot opravljene.
Opravljeni izredni prevoz, zaradi katerega je moral prevoznik uporabiti tudi elektronske točke, delilec upošteva kot opravljen prevoz z oprtnim vlakom in prevozniku tudi šteje, da je pridobil za ta prevoz nagradne ekološke točke. Te podatke nato upošteva pri delitvi ekoloških točk in prevozniku te prevoze upošteva kot bonus pri izračunu odbitka ekoloških točk zaradi neuporabe oprtnega vlaka oziroma mu za sorazmerni delež zmanjša odbitek ekoloških točk zaradi neuporabe vlaka.
17. člen
Ekološke točke za tranzit preko Republike Avstrije lahko porabijo prevozniki samo z vozili, ki v letu 2002 ne porabijo več kot 9 ekoloških točk in v letu 2003 ne porabijo več kot 8 ekoloških točk. Vozila, ki porabijo več kot 9 ekoloških točk, se 31. 12. 2002 izbrišejo iz elektronskega sistema ekoloških točk. Vozila, ki porabijo več kot 8 ekoloških točk, se 31. 12. 2003 izbrišejo iz elektronskega sistema ekoloških točk. Delilec o izbrisu vozila iz elektronskega sistema obvesti prevoznika 15 dni pred izbrisom. Vozila, ki po izbrisu iz elektronskega sistema ekoloških točk želijo opraviti prevoz preko ozemlja Republike Avstrije, lahko to opravijo z uporabo oprtnega vlaka ali z uporabo nagradnih ekoloških točk, ki jih je prevoznik pridobil na osnovi uporabe oprtnega vlaka.
Število ekoloških točk, ki jih bo Republika Slovenija dobila od Evropske skupnosti v naslednjih letih, je razvidno iz Tabele I. Ekološke točke se prevoznikom dodelijo v elektronski obliki (polnjenje elektronskega števca).
Tabela I.
 
----------------------------------------------------------------
Leto                         Letna kvota
----------------------------------------------------------------
2001                           352 498
----------------------------------------------------------------
2002                           325 606
----------------------------------------------------------------
2003                           290 720
----------------------------------------------------------------
Skupno število nagradnih ekoloških točk je omejeno na 22.6% od skupnega števila ekoloških točk za posamezno leto. Prevozniki lahko letno opravijo 23.000 voženj z oprtnim vlakom, za katere pridobijo nagradne ekološke točke. V primeru, da je letno opravljeno več kot 23.000 voženj z oprtnim vlakom, pridobijo prevozniki nagradne bilateralne dovolilnice za Republiko Avstrijo v razmerju: za opravljene štiri vožnje z oprtnim vlakom pridobi prevoznik eno nagradno bilateralno dovolilnico.
Prevoznik, ki opravi en tranzit preko Republike Avstrije z oprtnim vlakom, pridobi nagradne ekološke točke iz Tabele II. Nagradne ekološke točke se dodelijo v papirni obliki. Prevoznik prejme nagradne ekološke točke v tekočem mesecu za uporabo oprtnega vlaka v predpreteklem mesecu.
Tabela II.
 
------------------------------------------------------------------
Leto  Razpoložljivo število  Število nagradnih ekoloških točk,
     nagradnih ekoloških   ki jih prevoznik pridobi za eno
             točk       vožnjo z oprtnim vlakom
------------------------------------------------------------------
2001          79 695                 3.46
2002          73 615                 3.19
2003          65 728                 2.85
------------------------------------------------------------------
VI. RAZDELITEV RAZPOLOŽLJIVIH KVOT DOVOLILNIC DELILCEMA
18. člen
Postopek določitve kvot dovolilnic delilcema morata delilca začeti izvajati prvi delovni dan v mesecu oktobru.
Za posameznega prevoznika in za vse prevoznike skupno delilec ugotovi naslednje podatke:
– število prejetih dovolilnic za delilno obdobje od 1. 10. preteklega leta in do 30. 9. tekočega leta;
– število vrnjenih uporabljenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta.
Podatke delilec že tekom leta vodi v elektronski obliki in jih posreduje direkciji.
Na osnovi podatkov iz prejšnjega odstavka za posamezno vrsto dovolilnice delilec ugotovi:
– skupno število prejetih dovolilnic. Delilec zbere podatke za vsako delilno obdobje posebej in skupno za vsa štiri delilna obdobja;
– skupno število vrnjenih uporabljenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta;
– skupno število neporabljenih dovolilnic (razlika med prejetimi dovolilnicami in vrnjenimi uporabljenimi dovolilnicami);
– skupno število pravilno uporabljenih dovolilnic za opazovano obdobje od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta.
O ugotovitvah in podatkih iz tega člena delilec vodi zapisnik, ki ga, skupaj s podatki, v elektronski obliki posreduje direkciji do 5. 10. tekočega leta.
Ministrstvo posreduje direkciji do 5. 10. tekočega leta podatke o dogovorjenih kvotah dovolilnic za naslednje leto.
Direkcija na osnovi prejetih zapisnikov obeh delilcev in podatkov ministrstva ugotovi:
– skupno število prejetih dovolilnic;
– skupno število vrnjenih uporabljenih dovolilnic;
– skupno število neporabljenih dovolilnic;
– skupno število pravilno uporabljenih dovolilnic;
– razpoložljivo kvoto;
– delež (v odstotkih) vrnjenih uporabljenih dovolilnic glede na razpoložljivo kvoto;
– kritične dovolilnice; kritične dovolilnice so tiste dovolilnice, ki presegajo 90% delež vrnjenih uporabljenih dovolilnic glede na razpoložljivo kvoto;
– delež (v odstotkih) neuporabljenih dovolilnic glede na kvoto;
– delež (v odstotkih) pravilno uporabljenih dovolilnic glede na kvoto;
– število dovolilnic, ki glede na razpoložljivo kvoto pripadajo posamezni zbornici glede na delež uporabljenih dovolilnic;
– skupno število kritičnih dovolilnic, ki je na razpolago novim prevoznikom v višini 40% neporabljenih dovolilnic;
– število kritičnih dovolilnic za nove prevoznike, ki so na razpolago posameznemu delilcu glede na delež uporabljenih dovolilnic;
– skupno število nerazdeljenih dovolilnic in delež za posameznega delilca, ki bo na razpolago prevoznikom v skladu z 72. členom zakona. Število se ugotovi na osnovi skupnega števila pravilno uporabljenih dovolilnic, ki se mu doda kvoto, ki je določena za nove prevoznike, in vsoto odšteje od celotne razpoložljive kvote za naslednje leto;
– skupno število dovolilnic, ki bo na razpolago za določitev letnega plana, in delež za posameznega delilca.
Pri izračunih je potrebno enkratno dodatno izmenjane ali prejete kvote dovolilnic od drugih držav (ki ne predstavljajo redne kvote letno izmenjanih dovolilnic) odšteti od števila izdanih dovolilnic. V primeru, da je število uporabljenih vrnjenih dovolilnic večje od razpoložljivega števila dovolilnic, se določi tudi koeficient odstotnega zmanjšanja kvote, namenjene delilcu. Za ta koeficient delilec sorazmerno zmanjša dodeljene dovolilnice vsem prevoznikom. V primeru, da pri posamezni državi pride do medsebojne zamenjave kontingentov dovolilnic, je potrebno opraviti prerazporeditev za celotni kontingent države. Direkcija do 10. 10. tekočega leta posreduje ugotovljene podatke delilcu in ministrstvu.
Ministrstvo na osnovi prejetih podatkov objavi seznam kritičnih dovolilnic za naslednje leto v uradnem listu.
VII. POSTOPEK DOLOČITVE LETNEGA PLANA PREVOZNIKOM
19. člen
Plan delitve kritičnih in nekritičnih dovolilnic se obstoječim prevoznikom določi glede na število pravilno uporabljenih in vrnjenih dovolilnic v obdobju od 1. 10. preteklega leta do 30. 9. tekočega leta. Kot osnovo delilec vzame število pravilno uporabljenih dovolilnic v tem obdobju in toliko dovolilnic mora prevozniku določiti v plan za naslednje leto. V primeru, da je prevoznik v vlogi navedel, da želi prejeti manjše število dovolilnic, kot mu pripada glede na pravilno uporabo, se to upošteva. Število dodeljenih dovolilnic v letni plan pa delilec lahko zmanjša v primeru manjše kvote dovolilnic za razdelitev. Delilec mora ugotoviti odstotek zmanjšanja kvote dovolilnic za razdelitev glede na število dovolilnic, ki bi jih moral določiti v plane prevoznikom (pravilno uporabljene dovolilnice). Nato vsem prevoznikom enako oziroma za enak odstotek zmanjša dodelitev dovolilnic v letni plan. Vsako tako zmanjšanje mora delilec v odločbi o določitvi letnega plana obrazložiti.
Delilec nato ugotovi skupno število kritičnih in nekritičnih dovolilnic, ki so dodeljene v plane obstoječih prevoznikov po navedenem postopku. Pri tem kot razdeljene dovolilnice upošteva tudi dovolilnice, ki prevoznikom pripadajo iz še neizvršenih odločb drugostopenjskega organa. Delilec vsem prevoznikom, ki jim je pritožbeni organ z odločbo priznal višje število dodeljenih dovolilnic kot organ prve stopnje, v plane obvezno dodeli premalo dodeljene dovolilnice.
Ko delilec dodeli kritične in nekritične dovolilnice v letne plane obstoječih prevoznikov, v skladu s prejšnjimi odstavki, razliko med razpoložljivo kvoto nekritičnih dovolilnic in kvoto razdeljenih nekritičnih dovolilnic, določenih v letnih planih obstoječih prevoznikov (višek dovolilnic), delilec dodeli v letne plane obstoječim in novim prevoznikom glede na njihove vloge v skladu s kriteriji in merili določenimi s tem pravilnikom. Pri višku nekritičnih dovolilnic na celotni kvoti v enakem obsegu kandidirajo obstoječi in novi prevozniki. Pri izračunu delilec upošteva naslednje uteži za posamezne kriterije:
----------------------------------------------------------------
Kriterij                          Utež
----------------------------------------------------------------
Skupno število motornih vozil                0.35
----------------------------------------------------------------
Kvaliteta voznega parka                   0.20
----------------------------------------------------------------
Voznikov                          0.35
----------------------------------------------------------------
Uporaba oprtnega vlaka                     0
----------------------------------------------------------------
Dobiček ali izguba iz poslovanja              0.05
----------------------------------------------------------------
Kršitve zakona                       0.05
----------------------------------------------------------------
Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delilec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom, na koncu pa prevozniki z najmanjšim koeficientom.
Pri izvedbi izračuna delitve nekritičnih dovolilnic se postavi omejitev dodelitve v letni plan maksimalno 4 dovolilnice na motorno vozilo oziroma maksimalno 40 dovolilnic na prevoznika. Kolikor število razpoložljivih dovolilnic ne zadostuje za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne vrste dovolilnic, lahko delilec najprej postopno zmanjšuje maksimalno število dodeljenih dovolilnic na prevoznika, nato pa lahko postopno zmanjšuje maksimalno število dovolilnic na motorno vozilo. Minimalni pogoj, ki ga mora delilec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto dovolilnic razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 1 dovolilnico in sicer po vrstnem redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na seznamu dodeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli med prevoznike na enak način, dokler ne razdeli vseh dovolilnic, ki jih ima na razpolago.
Delilec 60% razlike med razpoložljivo kvoto kritičnih dovolilnic, in kvoto razdeljenih kritičnih dovolilnic, določenih v letnih planih obstoječih prevoznikov, prenese v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, ki bo prevoznikom, ki imajo določen plan dodelitve kritičnih dovolilnic, na razpolago glede na pogoje, merila in kriterije določene v 72. členu zakona in razdeljena v skladu z določili 29. člena tega pravilnika. 40% te razlike pa delilec nameni za določitev v letne plane novih prevoznikov in jih dodeli v letne plane novih prevoznikov, upoštevajoč kriterije v tabeli tretjega odstavka tega člena. Pri tem smiselno uporabi tudi določila četrtega in petega odstavka tega člena.
Status novega prevoznika se ugotavlja za vsako vrsto dovolilnice posebej. Za novega prevoznika se za posamezno vrsto dovolilnice šteje prevoznik, ki še ne prejema posamezne vrste dovolilnic in izpolnjuje pogoje iz 67. člena zakona (licenca, vpis v evidenco, vloga, poravnane davčne obveznosti).
20. člen
Prevozniku, ki se mu na novo dodeli CEMT dovolilnica, se že v planu odšteje določeno število dovolilnic v skladu s 50. členom tega pravilnika.
Prevozniku, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica v skladu s 77. členom zakona, se takoj po odvzemu v letnemu planu delitve prišteje število dovolilnic, ki so mu bile odvzete zaradi dodelitve CEMT dovolilnice, razen ekoloških točk, ki se prištejejo v višini, kot jo določa ta pravilnik v 50. členu. V primeru odvzema CEMT dovolilnice zaradi kršitve določil mednarodnih pogodb in kršitve določil navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT v skladu z drugo in tretjo alineo prvega odstavka 77. člena zakona, se prevozniku, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, v plan vrne 50% odštetih dovolilnic.
Če se prevozniku CEMT dovolilnica odvzame med delilnim letom, se mu za tekoče delilno leto v delilnih obdobjih dodeli število dovolilnic, ki bi mu pripadalo na delilno obdobje, in ne celotne letne pripadajoče kvote dovolilnic.
VIII. POSTOPEK REDNE DELITVE DOVOLILNIC
21. člen
Delilec opravi delitev dovolilnic v rednih delitvah dovolilnic v štirih delilnih obdobjih (četrtletjih). Prvo delilno obdobje zajema mesece: januar, februar, marec. Drugo delilno obdobje zajema mesece: april, maj, junij. Tretje delilno obdobje zajema mesece: julij, avgust, september. Četrto delilno obdobje zajema mesece: oktober, november, december. Redno delitev dovolilnic za naslednje obdobje mora delilec pričeti izvajati zadnji teden v tekočem obdobju.
Delilec prevoznikom razdeli določen letni plan na štiri delilna obdobja in tako dobi obdobni plan delitve dovolilnic.
Prevozniki, ki imajo sezonski značaj prevozov, lahko delilcu do 15. 9. v tekočem letu podajo vlogo za določitev sezonskega obdobnega plana. V vlogi prevoznik navede, kako naj se določeni letni plan razdeli na obdobne plane delitve dovolilnic. Delilec o določitvi sezonskega plana odloči v odločbi za določitev letnega plana.
Delilec organizira fizično razdelitev dovolilnic na način, ki je za njega najprimernejši in najučinkovitejši. Prevoznika z dopisom obvesti, na kakšen način, kje in kdaj bo lahko prejel dodeljene dovolilnice.
Prevozniku, ki v roku 15 dni po opravljeni redni delitvi ne prevzame dovolilnic, se dovolilnic za tekoče delilno obdobje ne izroči. Te dovolilnice se uvrstijo v kvoto nerazdeljenih dovolilnic, iz katere pa lahko tudi ta prevoznik pridobi dovolilnice v skladu z določili tega pravilnika, ki urejajo postopek delitve iz nerazdeljene kvote.
Če prevoznik v dveh zaporednih delilnih obdobjih ni prevzel dodeljenih dovolilnic, se šteje, da dovolilnic ne potrebuje več in tako tudi nima več določenega letnega plana delitve teh dovolilnic. Delilec mu z odločbo ustavi delitev neprevzetih vrst dovolilnic in ugotovi, da prevoznik nima več določenega plana teh dovolilnic. Če prevoznik ponovno zahteva dodelitev dovolilnic, se šteje za novega prevoznika in mora podati vlogo za določitev letnega plana v skladu s 70. členom zakona.
Prevozniku, ki mu je bila izrečena kazen prepovedi opravljanja prevozov v tuji državi, delilec že dodeljene dovolilnice za tujo državo odvzame za enako obdobje, kakor je bila izrečena prepoved. Delilec prevozniku odvzame dodeljene dovolilnice tudi v primeru, če s strani pristojnih organov druge države prejme obvestilo, da je prevoznik pri opravljanju prevozov na njenem ozemlju kršil določila mednarodne pogodbe o uporabi dovolilnic. Pri tem mu odvzame dovolilnice za državo, katere dovolilnico je ob kršitvi uporabljal.
Če je prevoznik prvič v zadnjih dveh letih, šteto od prejema obvestila tuje države o storjeni kršitvi, kršil določila o uporabi dovolilnic, mu delilec za dve delilni obdobji odvzame 20% dovolilnic, ki bi jih moral prejeti v naslednjih dveh delilnih obdobjih, šteto od izdaje odločbe o odvzemu dovolilnic.
Če je prevoznik v teh zadnjih dveh letih dvakrat kršil določila o uporabi dovolilnic, mu delilec za dve delilni obdobji odvzame 60% dovolilnic, ki bi jih moral prejeti v naslednjih dveh delilnih obdobjih, šteto od izdaje odločbe o odvzemu dovolilnic.
Če je prevoznik v teh zadnjih dveh letih več kot dvakrat kršil določila o uporabi dovolilnic, mu delilec za tri delilna obdobja odvzame vse dovolilnice, ki bi jih moral prejeti v naslednjih treh delilnih obdobjih, šteto od izdaje odločbe o odvzemu dovolilnic.
V času odvzema dovolilnic, v skladu s prejšnjim odstavkom, prevoznik tudi nima pravice pridobiti dovolilnic iz kvote nerazdeljenih dovolilnic.
22. člen
Delitve dovolilnic, ki se izvajajo v tednu dni pred redno delitvijo, ne vplivajo na podatke, ki jih delilec upošteva pri izvajanju rednih delitev dovolilnic (število vrnjenih dovolilnic).
Pred izdajo odločbe o dodelitvi dovolilnic za redno delilno obdobje delilec za posameznega prevoznika ugotovi naslednje podatke:
– obdobni plan;
– število prejetih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število vrnjenih dovolilnic v preteklem delilnem obdobju;
– število prejetih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij;
– število vrnjenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delilnih obdobij.
V odločbi o dodelitvi dovolilnic za redno delilno obdobje mora delilec navesti, katerega dne (datum) je opravljal izračun redne delitve dovolilnic oziroma do katerega dne je upošteval podatke o uporabljenih in vrnjenih dovolilnicah, ki so potrebni za izračun redne delitve. Rok, v katerem podatkov ni več upošteval oziroma ko je izvajal izračun redne delitve, ne sme biti daljši kot pet dni pred datumom izdaje odločbe.
23. člen
Delilec v tekočem delilnem obdobju dodeli prevozniku vse dovolilnice, določene z obdobnim planom pridobivanja dovolilnic, če je do dneva izračuna delitve delilcu vrnil:
– 60% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju in
– 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij.
Prevoznik, ki je vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju, in
– 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij, lahko pridobi dovolilnice v tekočem delilnem obdobju, vendar se mu število dodeljenih dovolilnic zmanjša sorazmerno z odstotkom vrnjenih dovolilnic. Na tak način mu delilec lahko zmanjša do 20% dodeljenih dovolilnic (razlika med 40% in 60%).
Prevoznik, ki ni vrnil vsaj 40% dovolilnic, ki jih je prejel v preteklem delilnem obdobju, in
100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delilnih obdobij, v tekočem delilnem obdobju ne more pridobiti dovolilnic, določenih z obdobnim planom za tekoče delilno obdobje.
Delilec prevoznike z odločbo o določitvi letnega plana obvesti, katere dneve bo začel izvajati redne delitve oziroma izračune te delitve. Prevozniki morajo delilcu najkasneje pet dni pred začetkom izračuna delitve vrniti porabljene ali neporabljene dovolilnice, če želijo, da jih delilec pri delitvi upošteva kot vrnjene oziroma uporabljene. Pri izračunu redne delitve se upoštevajo samo dovolilnice, ki jih je prevoznik vrnil delilcu do datuma začetka izračuna redne delitve v skladu z zadnjim odstavkom prejšnjega člena.
Delilec odstotek pravilno uporabljenih dovolilnic izračunava glede na skupno število prejetih dovolilnic v preteklih obdobjih tako, da število vrnjenih dovolilnic najprej upošteva kot vračilo dovolilnic za vsa predpretekla delilna obdobja, preostanek vrnjenih dovolilnic pa upošteva kot vračilo dovolilnic za preteklo delilno obdobje.
24. člen
Po opravljeni redni delitvi delilec skupno za vse prevoznike zapisniško ugotovi:
– skupni obdobni plan;
– odbitke dovolilnic zaradi nevračil;
– odbitke zaradi nepravilne uporabe;
– število dovolilnic, ki se razdeli prevoznikom;
– število nerazdeljenih dovolilnic;
– skupno število vrnjenih dovolilnic za tekoče leto.
Zapisnik o ugotovitvah posreduje delilec direkciji v osmih dneh po opravljeni redni delitvi.
Direkcija na osnovi prejetih podatkov ugotovi za posameznega delilca razpoložljivo število nerazdeljenih dovolilnic, ki je na razpolago po opravljeni redni delitvi. Po opravljeni četrti redni delitvi in na osnovi vrnjenih dovolilnic pri posameznem delilcu izračuna delež nerazdeljenih dovolilnic za posameznega delilca.
Direkcija o deležu nerazdeljenih dovolilnic za posameznega delilca, po opravljeni četrti redni delitvi, obvesti posameznega delilca v osmih dneh po prejemu zapisnika delilcev iz prvega odstavka tega člena.
Direkcija pri nekritičnih dovolilnicah sproti ugotavlja razpoložljivo kvoto dovolilnic do konca tekočega leta in to primerja z že vrnjenimi dovolilnicami v tekočem letu. Če iz trenda vrnjenih dovolilnic po tretji redni delitvi ugotovi, da bo porabljenih več kot 90% celotne kvote dovolilnic in po četrti redni delitvi več kot 95%, o tem obvesti delilca in ministrstvo.
Glede na dobljene podatke ministrstvo določi kritične dovolilnice in njihov seznam objavi v uradnem listu. Delilca takoj po določitvi posamezne vrste dovolilnic za kritične, pričneta izvajati za to dovolilnico postopke, ki so določeni za delitev kritičnih dovolilnic.
IX. POSTOPEK REDNE DELITVE EKOLOŠKIH TOČK
25. člen
Delilec opravi redno delitev ekoloških točk v rednih delitvah dovolilnic, določenih s tem pravilnikom.
26. člen
Delitve ekoloških točk, ki se izvajajo v tednu dni pred redno delitvijo, ne vplivajo na podatke, ki jih delilec upošteva pri izvajanju rednih delitev dovolilnic (število uporabljenih točk oziroma število točk na elektronskem računu).
Delilec za posameznega prevoznika ugotovi naslednje:
– obdobni plan;
– število ekoloških točk, ki jih je prevoznik prejel pri zadnji redni delitvi – prejete ekološke točke;
– število ekoloških točk, ki jih je prevoznik prejel kot avans iz naslednjih delilnih obdobij, razvidno po obdobjih – avans;
– število ekoloških točk, ki jih ima prevoznik na računu – neuporabljene ekološke točke;
– število uporabljenih ekoloških točk, ki jih je prevoznik porabil od 1. 1. tekočega leta;
– število ekoloških točk, ki jih je prevoznik v preteklih treh mesecih porabil z motornimi vozili, za katere nima izvoda licence – nepravilno uporabljene ekološke točke;
– število vozil, ki jih je prevoznik uporabil za uporabo ekoloških točk, upoštevajoč tudi porabo nagradnih ekoloških točk v preteklem mesecu.
27. člen
Delilec pri prevoznikih izvede delitev ekoloških točk tako, da:
– prevozniku, ki ima v času izvajanja redne delitve na računu več kot 17% ekoloških točk, ki jih je pridobil z zadnjo redno delitvijo, višek ekoloških točk nad tem odstotkom odšteje;
– prevozniku odšteje število nepravilno uporabljenih ekoloških točk;
– prevozniku dodeli tako dobljeno število pripadajočih ekoloških točk.
Prevoznikom, ki imajo v času izvajanja redne delitve na računu več kot 60% ekoloških točk, pridobljenih na zadnji redni delitvi, se delitev ne izvede. Višek ekoloških točk nad 60%, ki jih ima prevoznik na računu, se uvrsti med nerazdeljene ekološke točke.
28. člen
Po opravljeni redni delitvi delilec zapisniško ugotovi:
– vsoto obdobnih planov ekoloških točk;
– skupno število ekoloških točk, ki je bilo nakazano na račun delilca na osnovi prvega odstavka 27. člena tega pravilnika;
– skupno število uporabljenih ekoloških točk;
– skupno število pravilno uporabljenih ekoloških točk;
– skupno število odštetih ekoloških točk na osnovi 17%;
– skupno število nepravilno uporabljenih ekoloških točk;
– število ekoloških točk, ki bi bile glede na kvoto dodeljene v redni delitvi;
– skupno število dodeljenih ekoloških točk;
– število ekoloških točk, ki so ostale iz dosedanjih postopkov delitve nerazdeljenih ekoloških točk.
Delilec zapisnik posreduje direkciji v osmih dneh po opravljeni redni delitvi.
Direkcija na osnovi prejetih podatkov ugotovi skupno število nerazdeljenih ekoloških točk, ki je na razpolago po opravljeni redni delitvi. Po opravljeni četrti redni delitvi in na osnovi porabljenih ekoloških točk pri posameznem delilcu in na osnovi števila dodatnih prevozov izračuna delež nerazdeljenih ekoloških točk za posameznega delilca.
Po opravljeni četrti redni delitvi direkcija v roku osem dni od prejema zapisnika iz prvega odstavka tega člena o pripadajočem deležu nerazdeljenih ekoloških točk obvesti oba delilca.
X. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH DOVOLILNIC
29. člen
Po opravljeni redni delitvi dovolilnic delilec prične izvajati postopke za delitev nerazdeljenih dovolilnic.
Dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic lahko v tekočem delilnem obdobju prejmejo samo prevozniki, ki v preteklem delilnem obdobju niso imeli nepravilno porabljenih dovolilnic.
Dovolilnice dodeljene iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se štejejo za dodeljene dovolilnice in jih delilec sešteje skupaj z dovolilnicami dodeljenimi ob rednih delitvah in celotno število upošteva pri preverjanju uporabe in vračila dovolilnic.
XI. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH NEKRITIČNIH DOVOLILNIC
30. člen
Nekritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo vsem prevoznikom glede na njihove vloge vsak delovni dan.
31. člen
Pri prevozniku, ki je že prejemal nekritične dovolilnice, delilec ugotovi:
– število prejetih dovolilnic v zadnji delitvi;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz zadnje delitve;
– število prejetih dovolilnic v vseh predpreteklih delitvah;
– število pravilno uporabljenih dovolilnic iz vseh predpreteklih delitev.
Delilec dodeli prevozniku dovolilnice, če je vrnil uporabljenih:
– 60% dovolilnic, ki jih je prejel v zadnji delitvi in
– 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh predpreteklih delitvah.
Delilec lahko dodeli prevozniku za vsako motorno vozilo eno dovolilnico, vendar ne več kot 20 dovolilnic naenkrat. Po tej dodelitvi dovolilnic delilec pri prevozniku spremlja uporabo teh dovolilnic in mu nove dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dodeli šele, ko je uporabil in vrnil toliko dodeljenih dovolilnic, da izpolnjuje pogoje iz prejšnjega odstavka.
Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri delilcu.
XII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH KRITIČNIH DOVOLILNIC
32. člen
Delilec ugotovi kvoto nerazdeljenih kritičnih dovolilnic, ki jih ima na razpolago za delilno obdobje. Razpoložljivo kvoto razdeli na število tednov do nove redne delitve, pri tem pa odšteje dva tedna. Zapisniško določi število dovolilnic, ki jih bo delil v vsakem tednu. Po opravljeni delitvi za tekoči teden nerazdeljene dovolilnice prenese v naslednji teden.
Delitev kritičnih dovolilnic se izvaja enkrat tedensko na osnovi vlog, ki so prispele v prejšnjem tednu. Pri tem se upošteva kvota dovolilnic, ki je na razpolago za razdelitev v tem tednu, in vloge prevoznikov, ki so prispele najmanj dan pred izvajanjem delitve.
Kritične dovolilnice iz kvote nerazdeljenih dovolilnic se delijo samo prevoznikom, ki izpolnjujejo vse naslednje pogoje:
– imajo določen plan dodelitve dovolilnic za določeno delilno obdobje na osnovi določenega letnega plana pridobivanja dovolilnic (štejejo tudi prevozniki, ki imajo plan 0 ker so pridobili CEMT dovolilnico, pri kateri je bil izveden odbitek dovolilnic v skladu s 50. členom pravilnika) in
– so že prejeli avans dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja in
– imajo vrnjenih najmanj 90% dovolilnic, ki so jih prejeli v tekočem obdobju in 100%, ki so jih prejeli v vseh preteklih obdobjih.
Delilec ugotovi razpoložljivo tedensko kvoto in jo razdeli glede na kriterije in merila med prevoznike, ki izpolnjujejo pogoj iz tretjega odstavka tega člena in pri tem upošteva naslednje uteži za posamezne kriterije:
----------------------------------------------------------------
Kriterij                          Utež
----------------------------------------------------------------
Število motornih vozil na dovolilnici 
v preteklem mesecu                     0.15
----------------------------------------------------------------
Kvaliteta voznega parka na dovolilnici
v preteklem mesecu                     0.30
----------------------------------------------------------------
Pravilno uporabljene dovolilnice v 
preteklem mesecu                      0.30
----------------------------------------------------------------
Število voznikov                      0.15
----------------------------------------------------------------
Dobiček ali izguba iz poslovanja              0.05
----------------------------------------------------------------
Kršitve zakona                       0.05
----------------------------------------------------------------
Delilec mora pri izvajanju izračuna upoštevati, da lahko prevoznik prejme maksimalno dve dovolilnici na vozilo.
Glede na dobljene izračune vrednosti posameznih kriterijev za prevoznike delilec naredi seznam prevoznikov glede na skupni koeficient posameznega prevoznika. Na vrhu seznama so prevozniki z najvišjim koeficientom na koncu pa prevozniki z najmanjšim koeficientom.
Rezultati vsake delitve dovolilnic so javni in so na vpogled pri delilcu.
XIII. POSTOPEK DELITVE NERAZDELJENIH EKOLOŠKIH TOČK
33. člen
Delilec izvaja delitev nerazdeljenih ekoloških točk po enakem postopku, kot je določeno v prejšnjem členu, in se zato vsa določila prejšnjega člena smiselno uporabljajo tudi za delitev nerazdeljenih ekoloških točk. Nerazdeljene ekološke točke lahko pridobijo samo prevozniki, ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– so v predpreteklem mesecu vsaj enkrat uporabili oprtni vlak za tranzit Republike Avstrije ali so opravili vsaj en izredni prevoz v skladu z 16. členom tega pravilnika;
– imajo na dan vložitve vloge prevoznika na elektronskem računu manj kot 10% točk dodeljenih v vseh preteklih in predpreteklih delilnih obdobjih;
– so že prejeli avans ekoloških točk iz naslednjega delilnega obdobja.
Pri izračunu delilec upošteva naslednje kriterije in uteži:
----------------------------------------------------------------
Kriterij                          Utež
----------------------------------------------------------------
Število motornih vozil ki uporab. ek. točke v
preteklem mesecu                      0.10
----------------------------------------------------------------
Kvaliteta voznega parka, ki uporabljajo ekol. točke    0.20
----------------------------------------------------------------
Število oprtnih vlakov in število izrednih prevozov
v zadnjih treh mesecih                   0.30
----------------------------------------------------------------
Uporaba točk v preteklem mesecu               0.20
----------------------------------------------------------------
Koeficient števila voznikov                 0.10
----------------------------------------------------------------
Dobiček ali izguba iz poslovanja              0.05
----------------------------------------------------------------
Kršitve zakona                       0.05
----------------------------------------------------------------
Pri izvajanju izračuna upošteva, da lahko prevoznik prejme 8 ekoloških točk na vozilo, pri čemer se upošteva samo število motornih vozil, ki jih je v preteklem mesecu uporabil za uporabo ekoloških točk.
Kolikor število razpoložljivih ekoloških točk ne zadostuje za vse prevoznike, ki so vložili vloge za dodelitev posamezne vrste dovolilnic, lahko delilec postopno zmanjšuje maksimalno število dodeljenih točk na vozilo. Minimalni pogoj, ki ga mora delilec upoštevati je, da razpoložljivo kvoto točk razdeli upravičencem po vrstnem redu na seznamu tako, da začne prevoznikom dodeljevati po 4 točke in sicer po vrstnem redu od vrha proti koncu seznama. Ko vsem prevoznikom na seznamu dodeli po 4 točke, preostanek točk deli med prevoznike na enak način dokler ne razdeli vse točke, ki jih ima na razpolago.
Delilec ugotovi število razdeljenih točk. V primeru, da je število razdeljenih točk manjše od razpoložljive kvote, ostanek točk prenese k že določeni kvoti za naslednji teden.
XIV. POSTOPEK DODELITVE AVANSA DOVOLILNIC
34. člen
V posameznem delilnem obdobju lahko prevoznik z vlogo zaprosi za avans dovolilnic iz naslednjih delilnih obdobij, če prevozniku dodeljeno število dovolilnic v posameznem delilnem obdobju ne zadošča za izvedbo vseh načrtovanih prevozov.
Avans dovolilnic iz naslednjega delilnega obdobja pridobi prevoznik, ki izpolnjuje vse naslednje pogoje:
– ima določen obdobni plan delitve dovolilnic;
– ima vrnjenih najmanj 80% dovolilnic, ki jih je prejel v tekočem delilnem obdobju in 100% dovolilnic, ki jih je prejel v vseh preteklih obdobij oziroma ima na elektronskem računu manj kot 20% ekoloških točk, ki jih je prejel z zadnjo redno delitvijo.
Maksimalno se lahko dodeli 60% dovolilnic, ki jih ima prevoznik predvidenih z obdobnim planom za naslednje delilno obdobje. Pri izvajanju redne delitve se že prejeti avansi dovolilnic odštejejo.
Prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoj iz tretjega odstavka 21. člena tega pravilnika (sezonski plani delitve), delilec lahko dodeli maksimalno 80% dovolilnic, ki jih ima prevoznik predvidenih z obdobnim planom za naslednje delilno obdobje. Pri izvajanju redne delitve se že prejeti avansi dovolilnic odštejejo od pripadajočih dovolilnic za tekoče obdobje.
XV. PRENOSI LETNEGA PLANA IN PRENOSI DOVOLILNIC
35. člen
Prenos celotnega letnega plana dodelitve dovolilnic je na drugega domačega prevoznika dovoljen v primeru pravnega nasledstva.
Delni prenos plana dodelitve dovolilnic je na drugega domačega prevoznika dovoljen v primeru delnega ali celotnega prenosa voznega parka na novega uporabnika. Pri prenosu pripada na posamezno vozilo sorazmerni delež dovolilnic glede na celotni plan. Prenos plana CEMT dovolilnic je dovoljen v primeru celotnega prenosa voznega parka. Za prenos voznega parka v smislu tega člena se šteje vsak prenos vozila, za katerega pridobi novi uporabnik vozila izvod licence.
Vlogo za prenos plana mora podati delilcu prejšnji nosilec plana (stari uporabnik vozila). V vlogi mora točno navesti, za katera vozila (znamka, tip, št. šasije) se bo opravil prenos, kakšna količina dovolilnic (ki ne sme presegati določenega sorazmernega deleža glede na celotni plan) in na katerega prevoznika, ki pa mora izpolnjevati vse pogoje določene z zakonom in s tem pravilnikom, ki določajo kateri prevoznik in kdaj lahko pridobi dovolilnice (licenca, vpis v evidenco mednarodnih prevoznikov,...).
V primeru pravnega nasledstva in prenosa plana v celoti se v vlogi navede, katere dovolilnice in koliko se jih prenese in na katerega prevoznika, ki mora ravno tako izpolnjevati pogoje navedene v prejšnjem odstavku, da lahko pridobi dovolilnice (licenca,...). V tem primeru vlogo ravno tako vloži prejšnji nosilec plana. Kolikor prejšnji subjekt (prevoznik) statusno ne obstaja več, lahko vlogo za prenos plana vloži pravni naslednik.
Delilec odloči o prenosu plana z odločbo.
XVI. POSEBNE VRSTE DOVOLILNIC
36. člen
Posebne vrste dovolilnic so časovne in namenske in jih delilec deli v skladu z namenom in za čas njihovega trajanja tistim prevoznikom, ki opravljajo največ prevozov v tiste države, za katere dovolilnica velja in največ tistih vrst prevozov (npr. gradbeni material, nafta ipd.), za katere je dovolilnica namenjena, če je dovolilnica namensko omejena (imajo najvišji odstotek teh prevozov). Delilec te podatke ugotavlja na podlagi uporabe drugih vrst dovolilnic. Glede na dosežene odstotke opravljenih prevozov delilec naredi seznam vseh prosilcev za te vrste dovolilnic tako, da je prvi na seznamu prevoznik z najvišjim številom oziroma odstotkom opravljenih posebnih vrst prevozov, zadnji pa prevoznik z najmanjšim številom oziroma odstotkov. Delilec izvaja delitev tako, da začne dodeljevati dovolilnice od prvega na seznamu navzdol, vsakemu po eno dovolilnico. Ko vsem razdeli po eno dovolilnico, preostanek dovolilnic deli prevoznikom ponovno od prvega na seznamu navzdol. Ta postopek ponavlja, dokler ima dovolilnice za razdelitev.
Posebne vrste dovolilnice so namenjene za posebne namene in se razlikujejo od CEMT dovolilnic, ki jih izdaja Evropska konferenca ministrov za promet. Posebne vrste dovolilnic izdajajo tuje države, vendar je njihova uporaba in izmenjava dogovorjena za posebne namene (npr. dovolilnice za gradbeni material, časovne dovolilnice, ki veljajo za določeno ali neomejeno število prevozov za določeno obdobje).
V primeru, da Republika Slovenija dodatno pridobi kvoto posebnih vrst dovolilnic, se dovolilnice dodelijo tistim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje in kriterije, ki so določeni z zakonom in meddržavnim dogovorom. Prednost pri dodelitvi imajo prevozniki, ki imajo višji odstotek opravljenih zahtevanih vrst prevozov v preteklih opazovanih obdobjih ali skupina prevoznikov, ki opravlja tiste vrste prevozov, za katere so bile pridobljene posebne vrste dovolilnic (npr. prevozi za določeno podjetje ipd.). Kolikor dodelitev teh dovolilnic ne more opraviti z uporabo teh kriterijev, delilec dodelitev izvede tudi s smiselno uporabo kriterijev določenih s tem pravilnikom za delitev CEMT dovolilnic.
Prevozniku, ki dodatno prejme posebno vrste dovolilnice, se zmanjša plan pridobivanja ostalih dovolilnic za to državo, in sicer sorazmerno z manjšo kvoto prejetih dovolilnic na podlagi meddržavnega dogovora.
Dodelitev posebnih vrst dovolilnic delilec praviloma izvaja enkrat letno.
XVII. DODELITEV DELEŽA KVOTE CEMT DOVOLILNIC DELILCEMA IN PRIDOBITEV USTREZNIH CEMT CERTIFIKATOV ZA UPORABO CEMT DOVOLILNIC
37. člen
Republika Slovenija ima dodeljeno bazno kvoto CEMT dovolilnic v višini 128 dovolilnic. Od tega velja v Republiki Avstriji 16 dovolilnic, v Republiki Italiji 50 dovolilnic, v Republiki Grčiji 32 dovolilnic, ostale dovolilnice ne veljajo v Republiki Avstriji in Republiki Italiji. Bazna kvota dovolilnic velja za tradicionalna vozila standarda EURO 0.
V primeru, da razpoložljivi vozni park, s katerim razpolagajo slovenski prevozniki, v zadostni količini ustreza standardom EURO 1, EURO 2, EURO 3, se Republika Slovenija lahko odloči za spremembo celotne bazne kvote dovolilnic z veljavnostjo v Republiki Avstriji ali v Republiki Italiji v dovolilnice, ki veljajo za vozila višjega standarda. Pri spremembi bazne kvote se upošteva razmerje EURO 0: EURO 1: EURO 2: EURO 3 = 1: 2: 4: 6. Pri zamenjavi v višji standard se pridobi dodatno število dovolilnic, ki ga določi CEMT.
Na podlagi predloga obeh delilcev in ugodnih statističnih pokazateljev glede kvalitete slovenskega voznega parka, bo Republika Slovenija zamenjala kvoto CEMT dovolilnic, ki jih ima v uporabi in s tem pridobila večje število CEMT dovolilnic za vozila višjega ekološkega standarda glede na menjalno razmerje navedeno v prejšnjem odstavku.
Dodatno kvoto pridobljenih CEMT dovolilnic direkcija razdeli med delilca glede na število oziroma delež vozil ustreznega standarda, ki ga imajo njeni člani. Pri tem se upoštevajo vozila prevoznikov, ki so vpisani v evidenco mednarodnih prevoznikov in tudi dejansko prejemajo dovolilnice in imajo za ta vozila izdane izvode licenc na dan 15. 9. tekočega leta oziroma leta, v katerem se sprejema odločitev.
Direkcija o opravljeni razdelitvi vodi zapisnik in o tem obvesti delilca ter ministrstvo do 1. 10.
38. člen
Delilec vsako leto na podlagi podatkov iz baze podatkov vozil na dan 1. 8. obvesti prevoznike, kakšna vozila ima vpisana v svoji evidenci. V obvestilu mora biti razvidna registrska številka vozila in ustrezen standard EURO. Prevozniki pa nato lahko do 15. 9. skupaj z vlogo za določitev letnega plana delilca opozorijo na napake v evidenci oziroma mu sporočijo natančne podatke o številu in kvaliteti svojih vozil.
Prevozniku, za katerega delilec ugotovi, da mu je sporočil neresnične podatke o številu in kvaliteti vozil, delilec odvzame že dodeljene CEMT dovolilnice in eno leto, šteto od odvzema dovolilnic, ne sme pridobiti CEMT dovolilnice.
Delilec prejete podatke vnese v bazo in na dan 20. 9. ugotovi stanje vozil. Pri tem ugotovi naslednje:
– za vsak ekološki standard EURO, število prevoznikov, ki imajo v svojem voznem parku takšna vozila (npr. koliko prevoznikov ima v parku vozila do standarda Euro 1, koliko do standarda Euro 2,...),
– za vsak standard EURO posebej, skupno število vozil posameznega standarda (npr. koliko je vozil standarda Euro 1, Euro 2,...).
O ugotovitvah vodi zapisnik, ki ga posreduje direkciji do 25. 9.
Delilec direkciji do 25. 9. posreduje tudi naslednje podatke za vse prevoznike, ki prejemajo dovolilnice:
– za vsak EURO standard posebej število motornih vozil posameznega standarda;
– skupno kvaliteto voznega parka;
– skupni koeficient števila voznikov;
– dobiček ali izgubo iz poslovanja.
39. člen
CEMT dovolilnica se lahko uporablja samo z ekološkim vozilom, za katerega ima prevoznik veljavna naslednja potrdila, ki se morajo ves čas vožnje z dovolilnico vred nahajati v vozilu:
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila standarda “bolj zelenega in varnega tovornega vozila“ (v nadaljevanju: EURO 2) in “varnejšega EURO 3 tovornega vozila“ (v nadaljevanju: EURO 3), (priloga 5A in 6A Navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT dovolilnic; v nadaljnjem besedilu: navodila);
– za motorno tovorno vozilo: potrdilo o izpolnjevanju varnostnih zahtev za ekološka vozila standarda EURO 2 in EURO 3 (priloga 5B in 6B navodil);
– za priklopno vozilo in polpriklopnik: potrdilo o skladnosti priklopnega vozila s tehničnimi zahtevami za ekološka vozila standarda EURO 2 in EURO 3 (priloga 7 navodil);
– ter potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 8 navodil).
Na zahtevo lahko prevoznik pridobi tudi potrdilo o skladnosti s tehničnimi predpisi glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila standarda “zeleno tovorno vozilo“ (v nadaljevanju: EURO 1), (priloga 4 navodil).
Navodila so skupaj z obrazci objavljena v prilogi II tega pravilnika in so njegov sestavni del.
40. člen
Standardi ekoloških vozil, za katere se lahko pridobijo potrdila iz prejšnjega člena, so naslednji:
– EURO 1, “zeleno“ tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične zahteve določene v devetem poglavju navodil;
– EURO 2, “bolj zeleno in varno“ tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v desetem poglavju navodil;
– EURO 3, “varnejše EURO 3“ tovorno vozilo: vozilo mora izpolnjevati tehnične in varnostne zahteve, določene v enajstem poglavju navodil.
41. člen
Potrdila o skladnosti s tehničnimi in varnostnimi zahtevami glede emisij izpušnih plinov in hrupa za ekološka vozila in priklopnike standarda EURO 1, EURO 2 in EURO 3 izdajajo proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev oziroma proizvajalci ali pooblaščeni zastopniki proizvajalcev ter pooblaščena strokovna organizacija za opravljanje strokovnih pregledov vozil v postopku ugotavljanja skladnosti vozil po odredbi o homologaciji vozil (Uradni list RS, št. 33/98), če proizvajalec vozila v celoti ne opremi.
Potrdilo o opravljenem preizkusu tehnične brezhibnosti za vožnjo ekološkega vozila po cesti (priloga 8 navodil) izdajo pooblaščene organizacije za tehnične preglede v Republiki Sloveniji, ki imajo pooblastilo ministra, pristojnega za določitev organizacij, ki lahko opravljajo tehnične preglede vozil. Potrdilo mora biti oštevilčeno z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati.
42. člen
Za pridobitev potrdila o tehnični brezhibnosti vozila iz zadnjega odstavka prejšnjega člena (priloga 8 navodil), mora prevoznik pooblaščeni organizaciji za tehnične preglede predložiti naslednje veljavno izpolnjene obrazce:
a) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za vozilo EURO 2, obrazec iz priloge 5 navodil, ki je sestavljen iz dveh delov:
– 5A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 5B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
b) za tovorno vozilo, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za vozilo EURO 3, obrazec iz priloge 6 navodil, ki je sestavljen iz dveh delov:
– 6A – potrdilo o skladnosti s tehničnimi zahtevami za emisije izpušnih plinov in hrupa;
– 6B – potrdilo o skladnosti z varnostnimi zahtevami;
c) za priklopno vozilo in polpriklopnik, ki želi pridobiti potrdilo o tehnični brezhibnosti za ekološka vozila standarda EURO 2, 3 in višje, obrazec iz priloge 7 navodil.
Obrazci iz tega člena morajo biti oštevilčeni z zaporednimi številkami tako, da je možno vsako potrdilo identificirati. Obrazec 5A in 5B oziroma 6A in 6B morata imeti enako številko.
43. člen
Potrebno število obrazcev proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki in pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede vozil, pridobijo od direkcije.
Direkcija vodi evidenco o številu in številkah izdanih potrdil subjektom iz prejšnjega odstavka.
Proizvajalci vozil ali pooblaščeni zastopniki na zahtevo prevoznika v obrazec vnesejo zahtevane podatke za posamezno vozilo in izdajo ustrezno potrdilo iz 39. člena tega pravilnika. Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu, drugo kopijo izdanega potrdila posredujejo direkciji.
Pooblaščene organizacije, ki izvajajo tehnične preglede po opravljenem pregledu vozila, izdajo potrdilo o tehnični brezhibnosti vozila za vožnjo po cesti (priloga 8 navodil). Eno kopijo izdanega potrdila trajno hranijo v svojem arhivu, drugo kopijo izdanega potrdila pa posredujejo direkciji.
XVIII. UPORABA, TOČKOVANJE UPORABE, ODVZEM IN DODELITEV CEMT DOVOLILNIC
44. člen
Za pridobitev CEMT dovolilnic lahko prevoznik kandidira samo z ekološkimi vozili ustreznega standarda EURO, za katere ima veljavna potrdila o kvaliteti in varnosti določena v tem pravilniku. Vozila, s katerimi prevoznik lahko kandidira za pridobitev CEMT dovolilnice, morajo ustrezati istemu ali višjemu standardu EURO, za katerega veljajo CEMT dovolilnice v letu, za katerega se delijo.
Prevozniki lahko pridobijo CEMT dovolilnico samo, če za določeno vrsto dovolilnice na vsako dodeljeno dovolilnico posedujejo minimalno določeno število vozil določene kvalitete ter imajo isto število zaposlenih voznikov, in sicer:
– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in Republiki Italiji (CEMT za tretje države) dve vozili in dva voznika,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji (italijanski CEMT) dve vozili in dva voznika,
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji (avstrijski CEMT) tri vozila in tri voznike.
Prevoznik mora izpolnjevati kumulativno oba pogoja. Kolikor enega izmed pogojev ne izpolnjuje, se mu dovolilnica ne more dodeliti.
45. člen
Imetnik dovolilnice CEMT mora voditi dnevnik voženj, ki ga izda direkcija. Dnevnik se izda na ime prevoznika in ni prenosljiv. Dnevnik mora biti skupaj z ustrezno dovolilnico CEMT ves čas v vozilu in ga je treba na zahtevo kontrolnega organa pokazati. Kontrolni organ lahko pri tem dnevnik žigosa. Dnevnik mora imeti isto številko kot dovolilnica, na katero se nanaša. Nov dnevnik se izda lahko šele, ko je prejšnji popolnoma poln. Dnevnik voženj vsebuje 50 listov, ki so zaporedno oštevilčeni. Dnevnik voženj je potrebno voditi tako, da prikazuje kronološki vrstni red posameznih delov prevozne poti polnega vozila od kraja nakladanja do kraja razkladanja in tudi vožnjo s praznim vozilom. Izpolnjene evidenčne liste je treba hraniti v dnevniku za pretekli mesec. Listi za predpretekli mesec se iztrgajo in pošljejo delilcu najkasneje do 28. v tekočem mesecu.
Delilec preveri, če si številke posredovanih evidenčnih listov voženj zaporedno sledijo. V primeru, da si ne sledijo, delilec prične s postopkom o odvzemu CEMT dovolilnice.
V primeru, da delilec ne prejme evidenčnih listov v predpisanem roku, se šteje, da prevoznik ni opravil prevozov, zato ne sodeluje v točkovanju. Kolikor prevoznik dvakrat zaporedoma ne pošlje evidenčnih listov za prejšnje mesece, delilec prične s postopkom odvzema CEMT dovolilnice. Prav tako prične s postopkom odvzema, če prevoznik neredno pošilja mesečna poročila.
Delilec prispele evidenčne liste pregleda in pred točkovanjem iz dnevnikov izloči:
– vse vožnje, ki si kronološko ne sledijo (datumi posameznih voženj se ne smejo prekrivati, npr. 20, 21, 22, 21, 23,...);
– vse prazne vožnje.
Za vožnje, ki v dnevniku niso potrjene s carinskim žigom, mora prevoznik v evidenčnem listu navesti številko prevozne listine (CMR).
Delilec ostale vožnje prevoznika točkuje po sistemu, ki je določen v 46. členu tega pravilnika. Točke pridobiva prevoznik glede na posamezno vrsto dovolilnice CEMT, za vsako dodeljeno CEMT dovolilnico posebej na osnovi prispelih listov dnevnika.
Delilec mora skupne podatke iz evidenčnih listov za pretekli mesec do 10. v naslednjem mesecu posredovati direkciji.
46. člen
Uporaba dodeljenih CEMT dovolilnic se spremlja in vrednoti po sistemu točkovanja opravljenih prevozov blaga v določenem obdobju ob upoštevanju naslednjih kriterijev:
– bilateralni prevozi v sosednje države;
– bilateralni prevozi z državami, ki ne mejijo na Republiko Slovenijo;
– prevozi med tretjimi državami.
Delilec vsak mesec pregleda prispele dnevnike voženj o izkoriščenosti CEMT dovolilnic za predpretekli mesec, ki jih morajo prevozniki dostaviti delilcu. Vsak polni prevoz se točkuje po sledečem sistemu:
– za bilateralni prevoz s sosednjimi državami (Italija in Avstrija) pridobi prevoznik 1 točko za vsak opravljen prevoz;
– za bilateralne prevoze z državami, ki ne mejijo na Republiko Slovenijo, prejme prevoznik 4 točke;
– za prevoze med tretjimi državami prejme prevoznik 8 točk. Za prevoze, ki se začnejo ali končajo v Republiki Italiji ali Republiki Avstriji in se začnejo ali končajo v državi članici Evropske unije, prejme prevoznik 16 točk;
– dodatne točke se dodelijo za tranzit po običajni prometni poti, in sicer 1 točka za tranzit vsake države. Za tranzitne vožnje skozi države Beneluksa se skupno dodeli 1 točka.
Za tranzit preko države, kjer določena CEMT dovolilnica ne velja, prevoznik pridobi 1 točko.
47. člen
Delilec iz dnevnikov voženj o uporabi CEMT dovolilnice za vsakega prevoznika, ki ima dodeljeno CEMT dovolilnico, izračuna, koliko točk je pridobil glede na opravljene vožnje v določenem obdobju in koliko predpisanih voženj je opravil. Na podlagi tako opravljenega izračuna prevoznike razvrsti glede na število zbranih točk in naredi mesečni seznam, ki vsebuje vse podatke iz tega odstavka. Mesečni seznam delilec objavi na primeren način in ga dostavi direkciji.
Delilec opravi skupni pregled točkovanja v mesecu septembru tekočega leta. Pri točkovanju upošteva mesečna poročila od vključno 1. 1. do vključno 31. 8. tekočega leta.
Če je prevoznik v času iz prejšnjega odstavka na novo prejel CEMT dovolilnico, ta dovolilnica ni predmet skupnega točkovanja in se prevozniku začne točkovati v naslednjem letu.
V primeru, da je prevozniku v času, določenim v drugem odstavku tega člena, bila zamenjana CEMT dovolilnica, se pri točkovanju doseženo število točk prejšnje in nove dovolilnice sešteje.
Prevoznikom, ki se glede na zbrano število točk (vožnje med 1. 1. do vključno 31. 8.) uvrstijo med zadnjih 15 odstotkov (zaokroženo navzgor) vseh prevoznikov na seznamu in v opazovanem obdobju opravijo manj kot 20 voženj med tretjimi državami, se dodeljene dovolilnice v naslednjem letu odvzamejo in dodelijo prevoznikom po vrstnem redu na čakalni listi. Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, lahko ponovno zaprosi za dodelitev dovolilnice v naslednjem letu v času od 1. 9. do 15. 9.
Delilec seznam točkovanja uporabe CEMT dovolilnic, v katerem je razvidno skupno število točk in število prevozov med tretjimi državami, javno objavi na primeren način tako, da je dostopen vsem prevoznikom in dostavi direkciji do 5. 10.
48. člen
Delilec na osnovi prejetih vlog prevoznikov za postavitev letnega plana, ki jih prevozniki posredujejo delilcu v času od 1. 9. do 15. 9. tekočega leta za naslednje leto, vodi seznam prosilcev po posamezni vrsti CEMT dovolilnice – čakalno listo. Za vsako vrsto dovolilnice mora biti čakalna lista urejena tako, da so na vrhu liste prevozniki, ki imajo, glede na izračun v skladu s kriteriji, navedenimi v nadaljevanju, največ zbranih točk oziroma jim prvim pripada prosta dovolilnica, na koncu pa tisti z najmanjšim številom točk. Seznam mora biti oštevilčen tako, da je jasno razvidno, na katerem mestu je kateri prevoznik, vsebovati mora firmo oziroma ime prevoznika, matično številko, število že dodeljenih CEMT dovolilnic, skupno število zbranih točk v skladu z izračunom kriterijev ter podatke, ki jih je delilec upošteval pri izračunu kriterijev, kot so število vozil prevoznika, kvaliteta vozil, število voznikov ipd. Delilec v roku pet dni po vsaki redni obdobni delitvi čakalno listo javno objavi tako, da je dostopna vsem prevoznikom in jo posreduje tudi direkciji.
49. člen
V primeru, da je prevoznik zaprosil za dodelitev več vrst CEMT dovolilnic, delilec opravi delitev oziroma izračun čakalnih list tako, da najprej razdeli avstrijske CEMT dovolilnice, ki so na razpolago, nato pa podatke za izračun kriterijev popravi glede na razdeljene nove dovolilnice (novim prejemnikom odšteje vozila in voznike, ki jih mora imeti za pridobitev posamezne CEMT dovolilnice). Nato na enak način razdeli še italijanske CEMT dovolilnice in nazadnje CEMT dovolilnice za tretje države.
Delilec izračun čakalne liste izvede tako, da najprej prevoznikom, ki že imajo dodeljene CEMT dovolilnice, od podatkov za izračun za vsako CEMT dovolilnico odšteje toliko vozil in voznikov, kolikor jih morajo minimalno imeti, da sploh lahko pridobijo tako dovolilnico (npr. za I-CEMT 2 vozili in 2 voznika, za A-CEMT pa 3 vozila in 3 voznike). Na podlagi tako prečiščenih podatkov naredi izračun čakalne liste za avstrijske CEMT dovolilnice. Po izdelavi čakalne liste za A-CEMT dovolilnice in dodelitvi razpoložljivih tovrstnih dovolilnic zopet naredi pri prevoznikih, ki so dobili nove dovolilnice, odštevanje vozil in voznikov, ki jih je minimalno moral imeti prevoznik za to vrsto dovolilnice. Na podlagi tako prečiščenih podatkov opravi še izračun čakalne liste in dodelitev italijanskih CEMT dovolilnic. Po ponovnem odštevanju vozil in voznikov oziroma čiščenju podatkov naredi še izračun in dodelitev CEMT dovolilnic za tretje države.
Prevoznik, ki je zaprosil za vse tri vrste ali dve vrsti CEMT dovolilnic in ni pridobil nobene dovolilnice, ostaja na čakalnih listah za vse dovolilnice z vsemi vozili in vozniki.
Prevoznik, ki pridobi določeno CEMT dovolilnico in po odštetju določenega minimalnega števila vozil in voznikov nima več zahtevanega minimalnega števila vozil in voznikov za pridobitev druge vrste CEMT dovolilnice, za katero je prosil, ostaja na čakalni listi, vendar ga mora delilec uvrstiti v zadnji del seznama s posebno oznako, da nima zadostnega minimalnega števila vozil ali voznikov, enako kot pri prevoznikih, ki imajo prenizek plan dovolilnic, ki bi jim jih bilo potrebno odbiti po dodelitvi CEMT dovolilnice.
Pri izračunu delilec upošteva naslednje kriterije in uteži:
----------------------------------------------------------------
Kriterij                          Utež
----------------------------------------------------------------
1. število motornih vozil                  0.20
----------------------------------------------------------------
2. kvaliteta voznega parka                 0.50
----------------------------------------------------------------
3. koeficient števila voznikov               0.20
----------------------------------------------------------------
4. dobiček ali izguba iz poslovanja             0.05
----------------------------------------------------------------
5. kršitve zakona                      0.05
----------------------------------------------------------------
Delilec razpoložljivo kvoto CEMT dovolilnic razdeli po vrstnem redu po čakalni listi tako, da začne proste dovolilnice dodeljevati od prvega na čakalni listi navzdol. Pri tem ne sme nikogar preskočiti. Kandidate, ki nimajo minimalnega zahtevanega števila vozil za pridobitev dovolilnice ali imajo prenizek plan dovolilnic, ki bi se jim ob dodelitvi CEMT dovolilnice morale odbiti od plana, uvrsti na zadnji del seznama.
Delilec mora kot prve na čakalno listo uvrstiti prevoznike, katerim mora dovolilnico dodeliti zaradi izvršitve odločbe pritožbenega organa ali drugega pristojnega organa. Pri teh prevoznikih tudi posebej označi razlog njihove uvrstitve na vrh čakalne liste.
Izdelano čakalno listo s predvideno dodelitvijo CEMT dovolilnic delilec najkasneje do 1. 10. posreduje direkciji.
50. člen
Ko se prevozniku prvič (na novo) dodeli CEMT dovolilnica, se mu za vsako dodeljeno dovolilnico temu primerno sorazmerno zmanjša število dodeljenih kritičnih dovolilnic za posamezne države, in sicer mesečno:
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Avstriji in ne velja v Republiki Italiji: 68 ekoloških točk in 2 avstrijski bilateralni dovolilnici;
– za CEMT dovolilnico, ki velja v Republiki Italiji in ne velja v Republiki Avstriji: 5 italijanskih bilateralnih dovolilnic;
– za CEMT dovolilnico, ki ne velja v Republiki Avstriji in v Republiki Italiji: 2 hrvaški dovolilnici za tretje države.
Če se prevozniku CEMT dovolilnica odvzame, se mu dovolilnice, ki so mu bile iz plana zaradi dodelitve CEMT dovolilnice odštete, prištejejo v plan nazaj. Če se CEMT dovolilnica odvzame tekom delilnega leta, se dovolilnice vrnejo samo za preostali del delilnega leta. Če je bila CEMT dovolilnica odvzeta zaradi prevoznikovih kršitev mednarodnih pogodb ali navodil za uporabo CEMT dovolilnic, se mu v plan vrne 50% dovolilnic, odštetih ob dodelitvi dovolilnice.
Prevozniku se v naslednji letni plan vrne toliko dovolilnic, kolikor mu je bilo ob dodelitvi CEMT dovolilnice odštetih, razen pri ekoloških točkah, kjer se prevoznikom zaradi vsakoletnega zmanjšanja redne kvote ekoloških točk, vrne število ekoloških točk določeno v prvi alinei prvega odstavka tega člena.
51. člen
Dovolilnice CEMT ni dovoljeno prenašati na tretjo osebo, jo posojati ali zaračunavati njene uporabe.
Dovolilnica CEMT je neveljavna, kolikor na njej niso vpisani sledeči podatki:
– ime in poln naslov prevoznika, ki dovolilnico uporablja;
– žig in podpis organa, ki je dovolilnico izdal;
– datum začetka in prenehanja veljavnosti dovolilnice;
– datum izdaje dovolilnice CEMT.
Dovolilnica CEMT ravno tako ne velja, če ji ni priložen pravilno izpolnjen dnevnik voženj in veljavna potrdila za “bolj zelen in varen“ ali ‘’varen EURO 3“ tovornjak. Šteje se, da je dovolilnica neveljavna, če se pri pregledu na kraju samem ugotovi, da so prekoračene zgornje meje emisij ali niso izpolnjene varnostne zahteve, ki so določene za take tovornjake.
52. člen
Delilec odvzame CEMT dovolilnico:
– prevozniku, ki mu je prenehala veljavnost licence za opravljanje mednarodnih prevozov blaga v cestnem prometu, in sicer z dnem prenehanja veljavnosti licence oziroma prejema dokončne odločbe o odvzemu licence;
– če prevoznik krši določila mednarodnih pogodb, ki jih je Republika Slovenija sklenila z drugimi državami na področju mednarodnih prevozov blaga;
– če prevoznik krši določila navodil o uporabi večstranskega kontingenta CEMT;
– če prevoznik dvakrat zapored ne vrne delilcu izpolnjene liste dnevnika CEMT;
– če ne dosega predpisanega števila voženj v opazovanem obdobju v skladu s tem pravilnikom.
Prevoznik mora CEMT dovolilnico, ki mu je odvzeta, vrniti delilcu v osmih dneh od prejema dokončne odločbe o odvzemu CEMT dovolilnice. Če CEMT dovolilnice v predpisanem roku ne vrne, mu je delilec dolžan ustaviti dodelitev vseh drugih dovolilnic, in sicer do vrnitve CEMT dovolilnice.
Prevoznik, ki mu je bila odvzeta CEMT dovolilnica, lahko ponovno zaprosi za dodelitev tovrstne dovolilnice v naslednjem delilnem obdobju, ki je za CEMT dovolilnico enkrat letno.
Odvzete CEMT dovolilnice se v tekočem koledarskem letu dodelijo drugim prevoznikom, ki izpolnjujejo pogoje za pridobitev CEMT dovolilnic glede na vrstni red na čakalni listi. Pred dodelitvijo se pri prevozniku preveri, če še izpolnjuje predpisane pogoje, merila in kriterije. V primeru, da ne izpolnjuje več pogojev, meril in kriterijev, se mu CEMT dovolilnica ne dodeli. Dodeli se naslednjemu na čakalni listi, pri katerem se ponovno preverijo pogoji, merila in kriteriji.
XIX. UPORABA DOVOLILNIC
53. člen
Prevoznik mora dovolilnice uporabljati v skladu z določili zakona in tega pravilnika, ki se nanašajo na delitev in uporabo dovolilnic, predvsem pa ne sme prevoza opraviti brez dovolilnice ali s ponarejeno dovolilnico.
Medsebojni prenosi dovolilnic in trgovanje z dovolilnicami med prevozniki niso dovoljeni. Prevoznik lahko uporabi samo dovolilnico, ki jo je prejel od delilca.
Vse pridobljene dovolilnice lahko prevoznik uporabi samo z vozili, za katere ima prevoznik na dan opravljanja prevoza veljaven izvod licence za motorno vozilo. Registrska številka motornega vozila mora biti vpisana na dovolilnico. Pri posebnih dovolilnicah in CEMT dovolilnicah mora biti registrska številka vpisana v spremljajoče dokumente, ki spremljajo dovolilnico ali prevoz.
Prevoznik je dolžan vrniti uporabljene dovolilnice delilcu. Prevoznik vrača dovolilnice na način, kot ga določi delilec. Pri vračilu predloži seznam vrnjenih dovolilnic na obrazcu, ki ga določi delilec. Seznam vrnjenih dovolilnic mora vsebovati poleg številke dovolilnice in registrske označbe vozila, s katerim je bila uporabljena dovolilnica, tudi številke prevoznic (CMR) in številke faktur za prevoz, za katerega je dovolilnico uporabil. Delilec prevozniku izda potrdilo o vrnjenih dovolilnicah.
Ukradeno dovolilnico delilec upošteva kot vrnjeno in uporabljeno, če prevoznik dostavi policijski zapisnik in preklic v uradnem listu.
Za izgubljene in uničene dovolilnice mora prevoznik delilcu podati pismeno izjavo s priloženim tovornim listom ter računom za opravljen prevoz z dovolilnico in preklicom v uradnem listu, drugače jih delilec ne upošteva kot vrnjene in uporabljene.
54. člen
Delilec vrnjene porabljene dovolilnice prevoznika vizualno pregleda. V primeru, da so na dovolilnici opazne spremembe, opravi pregled tudi z UV svetlobo. Če so na dovolilnici popravljeni podatki o prevozniku in o registrski številki vozila, takšno dovolilnico evidentira kot nepravilno uporabljeno. Kot nepravilno uporabljene šteje tudi dovolilnice, iz katerih je razvidno, da so bile uporabljene z vozilom drugega prevoznika oziroma jih ni uporabil prevoznik, kateremu so bile dodeljene.
Delilec podatke o vozilu na dovolilnici vnese v informacijski sistem, kjer se podatki primerjajo s podatki o izvodih licenc. V primeru, da dovolilnica ni bila uporabljena z vozilom, za katerega ima prevoznik izvod licence, se takšna dovolilnica evidentira kot nepravilno uporabljena. Delilec spremlja tudi, s koliko različnimi vozili je prevoznik uporabil vrnjene dovolilnice v preteklem mesecu. Delilec primerja podatke z dovolilnice tudi s podatki o dejanskem prehodu meje, kolikor jih ima na razpolago.
55. člen
Neuporabljene dovolilnice mora prevoznik obvezno vrniti delilcu najkasneje v roku osmih dni po preteku veljavnosti dovolilnice. Te dovolilnice se za plan za naslednje delilno leto štejejo kot neuporabljene.
Za izvajanje nadaljnjih rednih obdobnih delitev se vrnjene neuporabljene dovolilnice štejejo za vrnjene in uporabljene in delilec ob rednih delitvah na podlagi tako vrnjenih dovolilnic ne izvaja odbitkov dovolilnic zaradi neporabe.
Prevoznik mora vrniti tudi vse posebne in CEMT dovolilnice, ki jim je potekla veljavnost.
XX. IZDAJA IN VSEBINA ODLOČB DELILCA
56. člen
Delilca o določitvi letnega plana delitve dovolilnic, številu dodeljenih dovolilnic ob rednih obdobnih delitvah ter drugih svojih odločitvah izdata prevozniku odločbo.
Za določitev letnega plana delitve dovolilnic mora delilec v izreku odločbe tabelarično prikazati število posameznih vrst dovolilnic, ki se prevozniku določijo za delitev v naslednjem delilnem letu. V obrazložitvi odločbe pa mora delilec obrazložiti svojo odločitev tako, da je iz obrazložitve razvidno, kako je pri odločanju delilec uporabil veljavne predpise, na katerih je utemeljil svojo odločitev. Obrazložitev se mora nanašati na vsakega posameznega prevoznika in mora zato tudi vsebovati vse potrebne podatke, na podlagi katerih se je delilec odločal.
Obrazložitev odločbe o letnem planu mora vsebovati tudi tabelo, v kateri mora delilec za vsako vrsto dovolilnice, ki jo je prevoznik prejemal ali jo bo prejemal, prikazati najmanj:
– letni plan, ki ga je imel prevoznik določenega v preteklem delilnem letu,
– število pravilno uporabljenih dovolilnic v preteklem delilnem letu (obdobju),
– odstotek zmanjšanja določenih dovolilnic v planu zaradi rednega letnega zmanjšanja kvote prejetih dovolilnic (npr. ekološke točke) ali manjše prejete kvote dovolilnic za razdelitev (pri tem mora delilec v obrazložitvi za vsako vrsto dovolilnice s podatki in konkretnim izračunom prikazati zakaj je prevozniku zmanjšal število pravilno uporabljenih dovolilnic),
– pri dovolilnicah, ki jih delilec deli novim prevoznikom, število teh dovolilnic, ki je na razpolago novim prevoznikom.
V odločbah za izvajanje rednih obdobnih delitev dovolilnic mora delilec v izreku odločbe tabelarično prikazati število in vrsto dovolilnic, ki se prevozniku dodelijo za posamezno delilno obdobje. V obrazložitvi odločbe mora tabelarično prikazati za vsako vrsto dovolilnice posebej:
– določen letni plan delitve dovolilnic,
– obdobni plan delitve,
– odstotek zmanjšanja dodeljenih dovolilnic in razlog zmanjšanja (npr. nepravilna uporaba, nevračilo dovolilnic ipd. V tem primeru mora biti v tabeli za vsak razlog posebna kolona oziroma stolpec.),
– število dodeljenih dovolilnic za delilno obdobje.
Delilec lahko v tabelah prikaže tudi druge podatke, za katere meni, da bi bilo to potrebno zaradi lažjega razumevanja njegove odločitve. V vsakem primeru pa mora njegova odločba obvezno vsebovati najmanj vsebine, naštete v prejšnjih odstavkih.
57. člen
Zoper odločbo delilca lahko prevoznik v roku osmih dni od prejema odločbe vloži pritožbo zoper to odločbo pri delilcu, ki pritožbo obravnava. Pritožba ne zadrži izvršitve.
Kolikor delilec ne spremeni svoje odločitve, odločbo skupaj z upravnim spisom posreduje ministrstvu. V spremnem dopisu mora delilec navesti, zakaj ni spremenil svoje odločitve oziroma zakaj meni, da je njegova odločitev pravilna. V upravnem spisu morajo biti obvezno vsi podatki, potrebni za odločanje pritožbenega organa (o prejetih oziroma dodeljenih dovolilnicah v preteklih delilnih letih oziroma obdobjih, kolikor gre za odločbo o redni obdobni delitvi), izpodbijana odločba s povratnicami o vročitvi odločbe in vloga prevoznika z označitvijo datuma prejema vloge, kakor tudi s pripeto kuverto, kolikor je bila vloga posredovana delilcu po pošti.
XXI. KONTROLA DELITVE DOVOLILNIC
58. člen
Ministrstvo in direkcija izvajata strokovni in upravni nadzor nad izvajanjem nalog in postopkov, ki jih izvajata Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije.
Za izvajanje nadzora minister, pristojen za promet, določi komisijo ali posameznega delavca ministrstva ali direkcije. V primeru, da pooblasti komisijo, je v komisijo lahko imenovan tudi po en predstavnik GZS in OZS, ki pa ne sme biti neposredno vključen v izvajanje delitve dovolilnic.
Kolikor se v okviru ministrstva oziroma direkcije organizira notranja organizacijska enota za nadzor delitve dovolilnic, nadzor nad delom delilcev izvaja ta enota.
Pooblaščena oseba neposredno opravlja nadzor delitve dovolilnic. Gospodarska zbornica Slovenije in Obrtna zbornica Slovenije morata za izvajanje nadzora iz prvega odstavka zagotoviti vso potrebno dokumentacijo in pojasnila ter dostope do baz podatkov, ki se vodijo ali hranijo na elektronskem mediju ali v drugi obliki in po potrebi pripraviti poročilo o predmetu nadzora.
Pooblaščena oseba, ki opravi nadzor, o tem sestavi zapisnik, ki ga posreduje v pregled in pripombe delilcu, nato pa ga s predlogi za ukrepanje predloži ministru, pristojnem za promet.
Če se pri nadzoru ugotovijo pomanjkljivosti ali nepravilnosti, odredi ministrstvo z odločbo ustrezne ukrepe za njihovo odpravo.
Kolikor delilec ne upošteva oziroma ne izvrši odločbe ministrstva, lahko ministrstvo sprejme naslednje ukrepe:
– delilca opozori,
– začne postopek upravne izvršbe za izvršitev svoje odločbe,
– začne postopek odvzema javnega pooblastila, ki je bilo podeljeno delilcu za delitev dovolilnic.
59. člen
Pristojna inšpekcija lahko, zaradi izvajanja nadzora nad pravilnostjo uporabe dovolilnic in delitve, pregleda dokumentacijo o opravljenih prevozih pri prevoznikih, ki morajo za te namene najmanj tri leta od dne opravljenega prevoza hraniti CMR obrazce in fakture o opravljenih prevozih ter jih na zahtevo inšpektorja predložiti na vpogled.
XXII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
60. člen
Za izvedbo določitve letnih planov za leto 2003 delilca pozoveta prevoznike, da jima skupaj z vlogo za določitev plana za leto 2003 posredujejo tudi podatke o številu in kvaliteti vozil, ki jih uporabljajo za mednarodne prevoze.
61. člen
Delitev dovolilnic za delilno obdobje, ki je v teku ob uveljavitvi tega pravilnika, se opravi še v skladu s pravilnikom o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99).
62. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o delitvi dovolilnic za mednarodni prevoz stvari v cestnem prometu in CEMT dovolilnic (Uradni list RS, št. 88/99), razen določb o izvajanju rednih delitev dovolilnic, ki se uporabljajo do izteka redne delitve dovolilnic, navedene v prejšnjem členu.
63. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-7/2002/46-03930
Ljubljana, dne 11. septembra 2002.
Jakob Presečnik l. r.
Minister
za promet

AAA Zlata odličnost