Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

4053. Pravilnik o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk, stran 8887.

Na podlagi 6. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) in na podlagi 17. člena statuta Občine Žužemberk (Uradni list RS, št. 34/99, 63/00 in 93/00), je Občinski svet občine Žužemberk na izredni seji dne 5. 9. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o postopkih vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem na območju Občine Žužemberk
1. člen
(splošna določba)
Ta pravilnik ureja postopke vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje dejanskim končnim upravičencem, ki so vlagali v navedeno omrežje na območju Občine Žužemberk, ki je pravna naslednica Občine Novo mesto – območje Krajevne skupnosti Žužemberk ter območje Krajevne skupnosti Hinje in določa način sestave seznama, način ugotavljanja sorazmernih deležev vračila ter pogoje in roke vračanja teh deležev.
2. člen
(upravičenci in način sestave seznama upravičencev)
Dejanski končni upravičenci (v nadaljevanju: upravičenci) do vračila vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje po tem pravilniku so fizične in pravne osebe, ki so z namenom pridobitve telefonskega priključka do 1. januarja 1995 sklepale pogodbe s pravno prednico Občine Žužemberk, to je takrat s Krajevno skupnostjo Žužemberk in Krajevno skupnostjo Hinje.
Občina Žužemberk bo za potrebe vračanja vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje upravičencem sestavila seznam fizičnih in pravnih oseb, ki nastopajo kot upravičenci.
Na seznam fizičnih in pravnih oseb se uvrstijo upravičenci, ki predložijo Občini Žužemberk originalno pogodbo, sklenjeno med Krajevno skupnostjo Žužemberk ali Krajevno skupnostjo Hinje in upravičencem.
Seznam mora vsebovati najmanj naslednje podatke o upravičencih:
1. identifikacija upravičenca: ime, priimek oziroma naziv pravne osebe, naslov stalnega prebivališča oziroma naslov sedeža pravne osebe in njegova davčna številka,
2. številka pogodbe, datum pogodbe, pogodbena višina,
3. ugotovljen delež vračila,
4. račun upravičenca, kamor se vrne ugotovljena višina vlaganja.
3. člen
(postopek vračanja vlaganj dejanskim končnim upravičencem, pogoji in roki vračanja deležev)
Zahtevek za uvrstitev na seznam lahko upravičenec vloži v roku dveh mesecev od objave poziva, ki ga Občina Žužemberk objavi v Uradnem listu RS in o tem na krajevno običajen način seznani eventualne upravičence, sicer se zahtevek ne upošteva.
Zahtevek, katerega obrazec se dvigne na sedežu Občine Žužemberk, Grajski trg 33, Žužemberk, se s priloženimi dokazili v predpisanem roku vloži na sedež Občine Žužemberk.
Vlagatelj zahtevka lahko dokazuje obstoj pravice do vračila vlaganja le s pogodbo iz prvega odstavka 2. člena. Pogodbeno vrednost vlagatelj zahtevka dokazuje s pogodbo, računi in drugimi verodostojnimi listinami.
Seznam upravičencev se v roku 1 meseca po poteku roka iz prvega odstavka tega člena javno izobesi na krajevno običajen način in postane osnova za določitev odškodnine ter vračilo vlaganj.
Prejeto vračilo s strani Republike Slovenije vrne Občina Žužemberk upravičencem, navedenim na seznamu, v višini ugotovljenega deleža vračila. Občina Žužemberk začne vračati v roku 30 dni po prejemu vračila iz sklada za vračanje vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje Republike Slovenije.
4. člen
(ugotavljanje sorazmernih deležev)
Osnova za vračilo vlaganja je pogodbena vrednost iz pogodbe iz prvega odstavka 2. člena tega pravilnika.
Za ugotovitev višine vračila vlaganja se uporabljajo določbe drugega in tretjega odstavka 4. člena zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02).
5. člen
(vlaganje Občine Žužemberk)
Občina ima zaradi vlaganj v izgradnjo javnega telekomunikacijskega omrežja pravico do vračila sorazmernega dela vlaganja.
Zahtevek bo Občina Žužemberk vložila po določbah zakona o vračanju vlaganj v javno telekomunikacijsko omrežje (Uradni list RS, št. 58/02) ter jih po prejemu obdržala kot lastna sredstva vlaganja. Ta sredstva se izločijo iz skupine sredstev za vračanje vlaganj ostalim upravičencem.
Sorazmerni del vračila, ki pripadajo Občini Žužemberk iz naslova namenskih sredstev samoprispevka, bo Občina Žužemberk namenila izključno za investicije v infrastrukturo na območju, na katerem so bila zbrana sredstva samoprispevka. Ta sredstva se izločijo iz skupine sredstev za vračanje vlaganj ostalim upravičencem.
6. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 032-01/02-838
Žužemberk, dne 5. septembra 2002.
Župan
Občine Žužemberk
Franc Škufca l. r.