Uradni list

Številka 81
Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 81/2002 z dne 20. 9. 2002

Kazalo

3969. Pravilnik o potrjevanju učbenikov, stran 8780.

Na podlagi drugega odstavka 21. člena zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr. in 64/01) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport
P R A V I L N I K
o potrjevanju učbenikov
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
S tem pravilnikom se ureja način in postopek potrjevanja učbenikov, delovnih zvezkov, zbirk nalog oziroma vaj in atlasov (v nadaljnjem besedilu: učna gradiva), ki so namenjena učencem, dijakom, vajencem in udeležencem izobraževanja odraslih (v nadaljnjem besedilu: udeleženci izobraževanja).
2. člen
Učbenik je osnovno učno gradivo za doseganje vzgojno-izobraževalnih ciljev in standardov znanja, opredeljenih v učnem načrtu oziroma katalogu znanja. Z didaktično organizacijo vsebin in prirejeno likovno ter grafično opremo podpira poučevanje in učenje. Omogoča pridobivanje različnih ravni in vrst znanja. Vsebina in struktura učbenika morata omogočati samostojno učenje udeležencev izobraževanja. Učbenik je vezan na šolski predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop, razred in določeno stopnjo izobraževanja. Učbenik je tudi berilo kot zbirka besedil, izbranih skladno s cilji učnega načrta in opremljenih z ustreznim didaktičnim instrumentarijem. Učbenik ne sme vsebovati elementov delovnega zvezka. Izjemoma lahko pristojni strokovni svet za prvi razred osnovne šole in za nižje poklicne šole (za nižje in srednje poklicne šole tudi kot učno mapo) potrdi učbenik, ki vsebuje elemente delovnega zvezka, vendar v tem primeru k temu učbeniku ni več potreben delovni zvezek.
Delovni zvezek je učno gradivo, ki dopolnjuje učbenik in udeležencem izobraževanja omogoča, da znanje uporabijo v različnih vsebinskih zvezah in situacijah. Udeleženci izobraževanja praviloma vpisujejo postopke in rešitve nalog v sam delovni zvezek.
Zbirka nalog oziroma vaj je učno gradivo, ki udeležencem izobraževanja omogoča ponavljanje, utrjevanje, poglabljanje in povezovanje vsebin.
Atlas je zbirka zemljevidov ali slik iz določene stroke. Atlas ne sme vsebovati elementov delovnega zvezka.
3. člen
Pristojni strokovni svet potrdi učno gradivo, ki je:
– skladno s cilji sistema vzgoje in izobraževanja v Republiki Sloveniji, določenimi v 2. členu zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja (Uradni list RS, št. 12/96, 23/96 – popr. in 64/01),
– po ciljih, standardih znanja in vsebinah usklajeno z veljavnim učnim načrtom oziroma s katalogi znanja,
– skladno s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet ali poklicno področje in
– metodično-didaktično ustrezno.
Strokovni svet potrdi učno gradivo, ki je jezikovno pravilno in ustrezno, tehnično ustrezno in estetsko in vizualno ustrezno oblikovano.
Za učna gradiva prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja je obvezna tudi ocena razvojnopsihološke ustreznosti, predlagatelj pa jo lahko doda tudi za učna gradiva do konca obveznega izobraževanja.
Za predmet, pri katerem poteka pouk v 8. in 9. razredu osnovne šole na zahtevnostnih ravneh in so zahtevnostne ravni opredeljene v učnem načrtu, potrdi pristojni strokovni svet le učno gradivo, ki vsebuje cilje, standarde znanja in vsebine na vseh ravneh, kot so opredeljene v učnem načrtu. Zahtevnostne ravni morajo biti v učnem gradivu posebej označene. V uvoženih učbenikih mora predlagatelj zahtevnostne ravni označiti vsaj v posebni prilogi, ki je sestavni del učnega gradiva.
Strokovni svet lahko izjemoma potrdi isto učno gradivo za določen predmet, ki je vključen v različne programe, stopnje ali oblike (šolska ali dualna) poklicnega in strokovnega izobraževanja. V takšnem primeru morajo biti vsebine za posamezne programe, stopnje ali oblike posebej označene in didaktično prilagojene.
4. člen
Učna gradiva ne smejo vsebovati reklamnih sporočil in oglasov. Izjemoma lahko pristojni strokovni svet dovoli objavo reklamnih sporočil in oglasov le v učnih gradivih za strokovnoteoretične predmete in praktični pouk v poklicnem in strokovnem izobraževanju, kadar fizične ali pravne osebe, ki nastopajo v pravnem prometu in ki so vsebinsko povezane s strokovnim področjem, na katerem nastaja neko učno gradivo, prispevajo sredstva za nastanek posameznih učnih gradiv. Te fizične ali pravne osebe smejo biti navedene v kolofonu, skupaj z logotipom ter kratko predstavitvijo podjetja pa le na zadnjih dveh notranjih straneh učnega gradiva.
5. člen
Zavod Republike Slovenije za šolstvo, Center Republike Slovenije za poklicno izobraževanje in Andragoški center Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: javni zavodi) vsako leto, najpozneje v mesecu aprilu, izdajo katalog učnih gradiv. V njem objavijo naslov učnega gradiva, razred ali letnike, predmete, vsebinsko-didaktične sklope in programe, za katere je učno gradivo namenjeno, priimek in ime avtorja oziroma prevajalca, založnika in čas veljavnosti.
6. člen
Strokovni svet imenuje komisijo za učbenike (v nadaljnjem besedilu: komisija). Člani komisije za učbenike praviloma niso avtorji ali soavtorji učbenikov oziroma svetovalci pri pripravi učbenikov.
7. člen
Komisija vodi postopek potrjevanja učnih gradiv in poskusnih učnih gradiv ter postopek ponovnega potrjevanja učnih gradiv, opredeljenih v 2. členu tega pravilnika. Komisija opravlja naslednje naloge:
– pripravi predloge obrazcev, ki omogočajo pridobitev vseh ocen, v skladu s 3. členom tega pravilnika, in sicer:
1. obrazec za prijavo predloga učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj in atlasa v potrditev,
2. obrazec za ocene recenzentov,
3. obrazec za oceno javnega zavoda o usklajenosti učnega gradiva s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogu znanja,
4. obrazec za pripravo predloga sklepa o potrditvi učnega gradiva,
– ugotavlja, ali predlog za potrditev učnega gradiva vključuje vse elemente iz določb tega pravilnika,
– za vsako obravnavano učno gradivo pripravi za strokovni svet obrazec s predlogom sklepa o potrditvi učnega gradiva in ga pošlje pristojnemu strokovnemu svetu,
– presoja, ali obstajajo razlogi za izdajo učbenika, ki vsebuje elemente delovnega zvezka, pod pogoji, ki jih določa 2. člen tega pravilnika,
– presoja, ali obstajajo razlogi za izdajo učnega gradiva v več delih,
– opravlja druge naloge v zvezi s potrjevanjem učnih gradiv.
Predloge obrazcev iz prve alinee prejšnjega odstavka komisija predloži v potrditev strokovnemu svetu.
8. člen
Pristojni javni zavodi za potrebe potrjevanja učbenikov opravljajo naslednje naloge:
– presojajo, ali je učno gradivo za posamezen predmet oziroma vsebinsko-didaktični sklop skladno s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogu znanja,
– oblikujejo pisno oceno o učnem gradivu, ki ga posredujejo komisiji. V primeru negativne ocene le-to strokovno utemeljijo in navedejo konkretne neustreznosti glede na zahteve učnega načrta in kataloga znanj,
– pripravijo pisno oceno utemeljenosti potrditve učbenika, ki vsebuje elemente delovnega zvezka, pod pogoji, ki jih določa 2. člen tega pravilnika,
– pripravijo pisno oceno utemeljenosti izdaje učnega gradiva v več delih,
– pripravijo pisno oceno utemeljenosti predlaganih sprememb pri ponovnem potrjevanju učbenika,
– če pri ponovni potrditvi učnega gradiva novi elementi presegajo eno tretjino celotnega učnega gradiva, predlagajo celoten postopek potrditve,
– pripravijo elemente za spremljanje uporabnosti učnega gradiva pri pouku,
– pripravijo poročilo o spremljanju uporabnosti učnega gradiva, ki je predlagano za ponovno potrditev, in podajo oceno njegove didaktične uporabnosti,
– opravljajo druge naloge, potrebne za delo komisije in za odločanje na pristojnem strokovnem svetu.
Pristojni javni zavod izdela oceno o skladnosti učnih gradiv s cilji, standardi znanja in vsebinami, opredeljenimi v učnem načrtu oziroma katalogih znanja, po potrebi pa še vse ostale pisne ocene, določene v prejšnjem odstavku tega člena, najpozneje v roku enega meseca od dne, ko ga je komisija k temu pisno pozvala. Oceno skupaj s celotno dokumentacijo posreduje komisiji. Če komisija v tem roku ne prejme ocene, tajnik komisije pisno obvesti ministrstvo, pristojno za šolstvo.
II. POTRDITEV UČNEGA GRADIVA
9. člen
Učno gradivo iz 2. člena tega pravilnika lahko predloži v potrditev avtor, prevajalec, podjetje, zavod oziroma druga pravna ali fizična oseba (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj).
Predlagatelj predloži v potrditev delovni predlog učnega gradiva ali že izdelano učno gradivo.
Delovni predlog učnega gradiva vsebuje:
– celotni besedilni del učnega gradiva z jasno označbo lege in vsebine predvidenih ilustracij, fotografij, skic, grafov ali drugih slikovnih ponazoritev ali druge slikovne ponazoritve,
– besedilni del mora biti jezikovno urejen,
– pet tipičnih strani preloma učnega gradiva v dokončnem 1:1 formatu ter natančen opis oblikovnih elementov gradiva,
– če je učno gradivo oblikovno in likovno raznoliko, mora predlagatelj predložiti več tipičnih strani različnih poglavij,
– besedilo za čelno naslovno stran (platnica) učnega gradiva, kjer mora biti dosledno naveden predmet, za katerega je gradivo pripravljeno, hkrati pa se mora na predmet nanašati tudi naslov gradiva. Na naslovni strani mora biti jasno napisan tudi razred, letnik, šola in program za katerega je gradivo pripravljeno.
Ne glede na določbo pete alinee prejšnjega odstavka mora predlagatelj pri uvoženih učbenikih za tuje jezike predložiti besedilo za naslovno stran v slovenščini, ki bo objavljeno na prvi notranji strani učbenika ali na čelni naslovni strani posebne priloge o zahtevnostnih ravneh, ki je sestavni del učnega gradiva. Dosledno mora biti naveden predmet za katerega je gradivo pripravljeno, hkrati pa se mora na predmet nanašati tudi podnaslov gradiva. Jasno mora biti napisan tudi razred, letnik, šola in program za katerega je gradivo pripravljeno.
Za šolstvo narodnosti lahko predlagatelj predloži tudi prevode na pristojnem strokovnem svetu že potrjenih in veljavnih slovenskih učnih gradiv v italijanski ali madžarski jezik. Če gre samo za prevod in se učno gradivo po vsebini in obliki ne spremeni, predlagatelj poleg izdelanega učnega gradiva predloži le:
– izjavo lektorja o jezikovni pravilnosti in ustreznosti ter
– izjavo strokovnjaka o strokovni ustreznosti prevoda.
Če se prevod dopolni z novimi vsebinami ali spremeni, velja enak postopek kot za vsa ostala učna gradiva.
Predlagatelj predloži učno gradivo, za katerega želi potrditev, komisiji za učbenike pri pristojnem strokovnem svetu.
10. člen
Za objavo v tiskanem katalogu učbenikov za prihodnje šolsko leto mora predlagatelj delovni predlog učnega gradiva predložiti v potrditev komisiji skupaj z obrazci iz 7. člena tega pravilnika najpozneje do konca koledarskega leta za prihodnje šolsko leto.
11. člen
Predlagatelj mora oddati vsaj tri kopije delovnega predloga učnega gradiva. Če je učno gradivo za posamezen predmet in razred sestavljeno iz več delov (npr. učbenik v dveh delih), mora predlagatelj hkrati predložiti vse dele. Če je učno gradivo za posamezen predmet in razred sestavljeno iz več enot (npr. učbenik in delovni zvezek), morajo biti hkrati predložene vse enote.
Učnemu gradivu morajo biti ob predložitvi priloženi še:
1. obrazec za prijavo predloga učbenika, delovnega zvezka, zbirke nalog oziroma vaj in atlasa v potrditev, ki vsebuje tudi izjavi iz drugega odstavka 3. člena tega pravilnika (izjavi, da je učno gradivo jezikovno pravilno in ustrezno, tehnično ustrezno in estetsko ter vizualno ustrezno oblikovano) ter dokazilo – izjavo založnika in avtorja ali avtorjev o materialnih avtorskih pravicah do učnega gradiva oziroma, če gre za uvožena učna gradiva izjavo tujega založnika ali ekskluzivnega uvoznika, če je znan slovenski zastopnik pa njegovo izjavo,
2. dve oziroma tri recenzentske ocene s pripadajočimi obrazci o učnem gradivu, in sicer:
– oceno z obrazložitvijo o skladnosti s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma področje,
– oceno z obrazložitvijo o metodično-didaktični ustreznosti,
– oceno z obrazložitvijo o razvojno psihološki ustreznosti (obvezno za učna gradiva prvega vzgojno-izobraževalnega obdobja).
Oddano učno gradivo mora biti smiselno dopolnjeno in popravljeno v skladu s pripombami in priporočili recenzentov, ki jih je zbral založnik.
12. člen
Recenzent, ki poda oceno o skladnosti učnega gradiva s sodobnimi spoznanji stroke oziroma strok, ki opredeljujejo predmet oziroma poklicno področje, in ga izbere predlagatelj oziroma ga določi komisija, mora biti strokovnjak z znanstvenim naslovom za določen predmet, predmetno ali strokovno področje oziroma z najvišjo možno stopnjo izobrazbe, ki jo je na določenem področju možno dobiti.
Recenzent, ki poda oceno o metodično-didaktični ustreznosti, je praviloma vzgojitelj, učitelj, predavatelj višje strokovne šole, učitelj praktičnega pouka ali strokovnjak z znanstvenim naslovom za področje metodike in didaktike.
Recenzent, ki poda oceno o razvojno psihološki ustreznosti, je strokovnjak s področja razvojne psihologije.
Če so izbrani recenzenti osebe, ki ne izpolnjujejo pogojev, določenih s tem pravilnikom, komisija sama predlaga recenzente.
Če gre za ponovno potrditev učnega gradiva, predlagatelj predloži prejšnje recenzije, komisija pa presodi, ali so potrebne dodatne oziroma nove recenzije.
Posameznik, ki je sodeloval pri pripravi učnega gradiva, ne sme biti imenovan za recenzenta.
V primerih, ko je član komisije za potrjevanje učbenikov ali delavec javnega zavoda avtor, soavtor ali recenzent učnega gradiva, ne sme sodelovati pri pripravi mnenja za učno gradivo, katerega avtor, soavtor ali recenzent je, kot tudi ne pri pripravi mnenja za učno gradivo, ki ga je za isti predmet, v istem razredu, letniku ali programu pripravil drug avtor.
Stroške recenzij, ki jih predloži predlagatelj, in stroške recenzij, ki jih je pridobila komisija, ker izbrani predlagateljevi recenzenti niso izpolnjevali predpisanih pogojev, plača predlagatelj, stroški recenzij, ki jih pridobi komisija v vseh drugih primerih, se plačajo iz državnega proračuna.
13. člen
Če predlagatelj ne predloži vse dokumentacije, določene v 11. členu tega pravilnika, ga komisija v petih delovnih dneh po prejemu gradiva pisno pozove, da predloži manjkajočo dokumentacijo. Postopek potrjevanja se začne šele z dnem, ko je predložena vsa potrebna dokumentacija.
14. člen
Komisija najpozneje v petih delovnih dneh po prejemu celotne dokumentacije iz 11. člena tega pravilnika pošlje predložen delovni predlog učnega gradiva na pristojni javni zavod in jih pisno pozove za izdelavo ocene v skladu z 8. členom tega pravilnika.
Komisija o oceni pristojnega javnega zavoda obvesti predlagatelja v primeru, če ocena ni pozitivna ali če pristojni javni zavod predlaga spremembe in dopolnitve učnega gradiva oziroma če pristojni javni zavod ugotovi, da predloženo gradivo ne ustreza opredelitvi vrste gradiva. Predlagatelj učno gradivo popravi in ga ponovno predloži komisiji, ki ga da v ponovno oceno pristojnemu javnemu zavodu. V tem primeru se nadaljuje postopek potrjevanja z dnem, ko je bilo učno gradivo ponovno vloženo.
Predlagatelj lahko komisijo pisno obvesti, da se z oceno pristojnega javnega zavoda ne strinja in prosi za končno oceno pristojni strokovni svet. Zahteva mora biti argumentirana. Če se predlagatelj ne strinja s predlaganimi spremembami in dopolnili, komisija oblikuje svoje mnenje in na strokovni svet pošlje delovni predlog učnega gradiva z vso pripadajočo dokumentacijo.
15. člen
Na podlagi vseh recenzentskih ocen, določenih v 3. členu tega pravilnika in ocene pristojnega javnega zavoda, pripravi komisija predlog sklepa o potrditvi oziroma nepotrditvi.
Strokovni svet mora izdati sklep najpozneje v devetdesetih dneh od dne, ko je bila na sedež komisije oddana vsa dokumentacija, določena v 11. oziroma 13. členu tega pravilnika.
Če komisija ne more oblikovati predloga sklepa o potrditvi oziroma nepotrditvi ali če predlagatelj v skladu s 14. členom tega pravilnika prosi za končno oceno strokovni svet, lahko strokovni svet zahteva od komisije ponovno proučitev dokumentacije ob pridobitvi dodatnih ocen strokovnjakov, ki jih določi strokovni svet, ali pa na podlagi predložene dokumentacije, odloča sam.
Če strokovni svet ne potrdi učnega gradiva, mora predlagatelju poleg sklepa dodati tudi pisno utemeljitev svoje odločitve.
16. člen
Strokovni svet v sklepu o potrditvi učnega gradiva navede:
– naslov učnega gradiva,
– razred ali letnike, predmete oziroma vsebinsko-didaktične sklope in programe, za katere je učno gradivo potrjeno,
– vrsto učnega gradiva (učbenik, delovni zvezek, zbirka nalog oziroma vaj, atlas),
- ime in priimek avtorja ali avtorjev,
– ime in priimek urednika ali urednikov,
– ime in priimek ilustratorja ali ilustratorjev,
– ime in priimek prevajalca,
– ime in priimek recenzentov,
– ime in priimek lektorja,
– leto izdaje,
– čas veljavnosti potrditve učnega gradiva ter
– ime in naslov založnika.
Sklep o potrditvi mora biti objavljen v učnem gradivu v taki vsebini, kot ga je potrdil pristojni strokovni svet.
Uvoženi učbeniki morajo imeti na notranji naslovni strani učnega gradiva ali vsaj na čelni naslovni strani posebne priloge, ki je sestavni del učnega gradiva, navedbo sklepa o potrditvi učbenika.
Založnik je dolžan izdati učno gradivo v taki vsebini in obliki, kot je bila potrjena na pristojnem strokovnem svetu.
17. člen
Potrditev učnega gradiva velja največ za pet šolskih let.
Če želi predlagatelj spremeniti potrjeno učno gradivo pred iztekom dobe veljavnosti, ga mora ponovno predložiti v potrditev.
Ko strokovni svet ponovno potrdi učno gradivo, se v katalogu podaljša čas veljavnosti.
18. člen
V 14 dneh po izidu učnega gradiva mora predlagatelj tri izvode učnega gradiva predložiti komisiji na naslov sedeža pristojnega strokovnega sveta. Komisija pošlje en izvod gradiva pristojnemu javnemu zavodu.
III. RAZVELJAVITEV POTRDITVE UČNEGA GRADIVA
19. člen
Če komisija po izidu učnega gradiva ugotovi, da je to izdelano drugače, kot je bilo navedeno v dokončni vlogi za potrditev učnega gradiva oziroma drugače, kot je bilo navedeno v sklepu pristojnega strokovnega sveta, in zato ne izpolnjuje pogojev, določenih s tem pravilnikom, obvesti predlagatelja, da v roku, ki ga določi komisija, popravi učno gradivo. O tem komisija obvesti tudi pristojni javni zavod. Če učnega gradiva ni mogoče popraviti oziroma ga predlagatelj ne popravi v roku, predlaga komisija strokovnemu svetu, da potrditev učnega gradiva razveljavi s sklepom o razveljavitvi.
Pri postopku razveljavitve učnega gradiva se smiselno uporablja postopek potrditve učnega gradiva.
IV. VARSTVO PRAVIC PREDLAGATELJA
20. člen
Zoper sklep strokovnega sveta se lahko predlagatelj pritoži, če meni, da je bil kršen za potrditev določeni postopek in je kršitev lahko bistveno vplivala na odločitev.
Predlagatelj vloži pritožbo v petnajstih dneh po prejemu sklepa na ministrstvo, pristojno za šolstvo.
Pri reševanju pritožbe se uporabljajo določbe zakona, ki ureja upravni postopek.
V. NADZOR
21. člen
Izvajanje tega pravilnika nadzoruje Inšpektorat Republike Slovenije za šolstvo in šport.
VI. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
22. člen
Potrditev učnih gradiv, ki so bila predložena v potrditev pred uveljavitvijo tega pravilnika, se opravi v skladu z določbami pravilnika, ki je veljal do uveljavitve tega pravilnika.
Učno gradivo, ki je bilo potrjeno pred uveljavitvijo tega pravilnika, se uporablja do izteka veljavnosti.
23. člen
Delovni zvezki, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika kot samostojno učno gradivo in nimajo pripadajočega učbenika, se lahko ponovno potrdijo kot samostojno učno gradivo vendar največ za pet let.
24. člen
Delovni učbeniki za pouk madžarščine v dvojezičnih osnovnih šolah, ki so bili potrjeni pred uveljavitvijo tega pravilnika, se lahko ponovno potrdijo kot samostojno učno gradivo vendar največ za pet let.
25. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o potrjevanju učbenikov (Uradni list RS, št. 2/00).
26. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 613-5/2002
Ljubljana, dne 30. avgusta 2002.
dr. Lucija Čok l. r.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport

AAA Zlata odličnost