Uradni list

Številka 78
Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 78/2002 z dne 6. 9. 2002

Kazalo

3807. Pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov, stran 8523.

Na podlagi 9. člena zakona o upravnih taksah (Uradni list RS, št. 8/00, 44/00, 81/00 in 42/02) in 6. člena zakona o sodnih taksah (Uradni list SRS, št. 30/78, 36/83, 46/86, 34/88, 1/90 in Uradni list RS, št. 14/91, 38/96, 20/98, 70/00 in 93/01) izdaja minister za finance v soglasju z ministrom za pravosodje in ministrom za notranje zadeve
P R A V I L N I K
o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov
1. člen
Ta pravilnik ureja tiskanje upravnih in sodnih kolkov (v nadaljevanju: kolkov), dajanje v obtok, distribucijo, umik iz obtoka, zamenjavo in uničenje kolkov, način uporabe kolkov, ter znesek do katerega se takse lahko plačujejo v kolkih.
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se upravne takse plačujejo v gotovini oziroma z elektronskim denarjem ali drugimi veljavnimi instrumenti, lahko pa se plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 5.000 tolarjev.
Če ni s posebnimi predpisi drugače določeno, se sodne takse plačujejo v kolkih, kolikor znesek takse ne presega 10.000 tolarjev.
2. člen
Kolki se izdajajo v apoenih po 1, 2, 5, 10, 20, 50, 100, 200, 500, 1.000 in 3.000 tolarjev.
3. člen
Kolki se tiskajo na belem papirju z nevidno zaščito, na hrbtni strani premazanim z vodotopnim lepilom.
Velikost kolkov skupaj z belim robom je 18mm x 24mm.
4. člen
Kolki imajo takle videz: v sredini kolka je na tonski podlagi, ki jo predstavlja računalniško izvedena vinjeta, odtisnjen slovenski grb. Obrisi Triglava in tri zvezde nad njim so v grbu odtisnjeni v beli barvi, drugi elementi pa v enaki barvi, kot je osnovna barva kolka. Nad grbom je v dveh vrstah napis “REPUBLIKA SLOVENIJA”. Pod grbom je navedena nominalna vrednost posameznega kolka, pod njo pa oznaka “UPRAVNI KOLEK” oziroma “SODNI KOLEK”. Levo in desno od številčne oznake kolka je pravokotno postavljen naziv za denarno enoto “SIT”. Celotno podobo zaključuje milimetrski rob, ki prehaja v perforirano podlago.
Upravni kolki se tiskajo v modri barvi, sodni kolki pa v rdeči barvi.
5. člen
Banka Slovenije sodeluje z Ministrstvom za finance pri izbiri tiskarja in dobavitelja kolkov v postopku javnega naročanja in skrbi za nadzor nad tiskanjem kolkov.
Podrobnejši način izvajanja nalog iz prejšnjega odstavka se določi s pogodbo, ki jo z Banko Slovenije sklene minister za finance.
6. člen
Naloge naročanja tiskanja, hranjenja, prodaje na debelo, zamenjave in umika kolkov iz prodaje ter brezplačno distribucijo za upravne in druge državne organe opravlja Uprava RS za javna plačila.
7. člen
Kolke prodajajo na drobno pravne in fizične osebe, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno, upravni in drugi državni organi, organi lokalnih skupnosti in nosilci javnih pooblastil.
Pravne in fizične osebe, organi lokalnih skupnosti ter nosilci javnih pooblastil iz prejšnjega odstavka kupujejo kolke pri Upravi RS za javna plačila. Uprava RS za javna plačila sklene z osebami iz prejšnjega stavka, na podlagi pisne vloge, kupoprodajno pogodbo.
Upravni in drugi državni organi pridobivajo kolke pri Upravi RS za javna plačila brezplačno. Uprava RS za javna plačila vodi evidenco o brezplačni distribuciji kolkov po posameznem naročniku.
8. člen
Uprava RS za javna plačila prodaja kolke pravnim in fizičnim osebam, ki so registrirane za opravljanje dejavnosti trgovine na drobno in ima z njimi sklenjeno kupoprodajno pogodbo za 90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.
9. člen
Osebe, ki iz kakršnegakoli razloga ne uporabijo kolkov, ki so v obtoku, lahko kolke zamenjajo za gotovino na blagajnah maloprodajalcev, na uradih Uprave RS za javna plačila pa za brezgotovinsko nakazilo, tako da se mu izplača 90% nominalne vrednosti kupljenih kolkov.
10. člen
Prodajalci kolkov na drobno lahko zamenjajo kolke tekoče emisije, ki so se pri njih naključno poškodovali, za nove kolke samo na uradih Uprave RS za javna plačila.
Kolki, ki so bili nalepljeni na spis ali so tako poškodovani, da ni mogoče ugotoviti, če so bili uporabljeni ali naključno poškodovani, se ne smejo zamenjati.
11. člen
Kolke je potrebno nalepiti na spis, s tem da organ vse nalepljene kolke uniči s pečatom in podpisom uradne osebe.
PREHODNI IN KONČNI DOLOČBI
12. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o izdajanju in uporabi upravnih in sodnih kolkov (Uradni list RS, št. 17/92).
13. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu RS.
Št. 9691/02
Ljubljana, dne 19. julija 2002.
Minister
za finance
mag. Anton Rop l. r.
Soglašata!
Minister
za pravosodje
mag. Ivan Bizjak l. r.
Minister
za notranje zadeve
dr. Rado Bohinc l. r.

AAA Zlata odličnost