Uradni list

Številka 74
Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 74/2002 z dne 16. 8. 2002

Kazalo

3495. Uredba o spremembah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000-2006 (SAPARD), stran 8181.

Na podlagi 5. in 126. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00, 52/02 in 58/02) in v zvezi z zakonom o ratifikaciji Večletnega sporazuma o financiranju med Komisijo Evropskih skupnosti v imenu Evropske skupnosti in Vlado Republike Slovenije (Uradni list RS-MP, št. 19/01) izdaja Vlada Republike Slovenije
U R E D B O
o spremembah uredbe o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD)
1. člen
V uredbi o ukrepih kmetijske strukturne politike programa razvoja podeželja 2000–2006 (SAPARD) (Uradni list RS, št. 107/01) se v 9. členu v prvem odstavku:
1. druga alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v uporabi (v lasti, zakupu oziroma najemu) morajo imeti vsaj 8 ha primerljivih kmetijskih površin, v skladu s predpisi o dedovanju kmetijskih zemljišč, od tega mora imeti v primeru fizičnih oseb nosilec kmetijskega gospodarstva v uporabi vsaj polovico teh površin,«;
2. šesta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju,«.
V tretjem odstavku se v drugi alinei točka a) črta. Točka b) druge alinee tretjega odstavka postane točka a).
2. člen
V 10. členu se v drugem odstavku:
1. peta alinea spremeni tako, da se glasi:
»– v primeru, da je za naložbo potrebno gradbeno dovoljenje ali odločba o priglasitvi del, morajo predložiti soglasje pristojne veterinarske službe o skladnosti s predpisanimi zahtevami na veterinarsko-sanitarnem področju,«;
2. črta sedma alinea.
Osma, deveta in deseta alinea postanejo sedma, osma in deveta alinea.
3. člen
V 11. členu se prvi odstavek spremeni tako, da se glasi:
„Upravičenci za dodelitev sredstev iz 6. člena te uredbe so kmetijska gospodarstva, ki so fizične osebe in ki izpolnjujejo naslednje pogoje:
– biti morajo na območjih, določenih z regionalnimi projekti: “Vinske turistične ceste Slovenije“ ali z drugimi regionalnimi razvojnimi programi podeželja, ki jih odobri ministrstvo;
– biti morajo vpisana v evidenco kmetijskih gospodarstev, ki jo vodi ministrstvo;
– z investicijo lahko zagotovijo skupno največ 20 ležišč ali 50 sedežev;
– pri investicijah v ureditev prostorov za rekreacijo in prosti čas gostov (savna, fitness, bazen in teniško igrišče) morajo imeti zagotovljenih vsaj 10 ležišč;
– predložiti morajo izdelan poslovni načrt investicije v skladu z metodologijo Kmetijske svetovalne službe, in sicer za čas trajanja investicije ter še za nadaljnji dve leti (v poslovnem načrtu mora biti zajeta tudi osnovna kmetijska dejavnost);
– predložiti morajo dokazila o finančnem stanju upravičenca;
– predložiti morajo potrdilo ministrstva, pristojnega za okolje in prostor oziroma drugega pristojnega organa o skladnosti investicije z zahtevami, določenimi s predpisi o varstvu okolja;
– v primeru turistične dejavnosti morajo imeti registrirano turistično dejavnost na kmetiji oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali dejavnosti pri pristojnem organu in morajo izpolnjevati minimalne pogoje, določene s predpisi o minimalnih tehničnih pogojih, ki se nanašajo na poslovne prostore, opremo in naprave ter o pogojih glede minimalnih storitev v posameznih vrstah gostinskih obratov, pri sobodajalcih na kmetijah;
– v primeru domače obrti morajo imeti registrirano obrtno dejavnost oziroma morajo zagotoviti, da bodo najpozneje eno leto po zaključku investicije registrirali obrtno dejavnost pri pristojnem organu in morajo izpolnjevati minimalne pogoje, določene s predpisi o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za opravljanje obrtnih in obrti podobnih dejavnosti, ter s predpisi o minimalnih sanitarno-zdravstvenih pogojih poslovnih prostorov, funkcionalnega zemljišča, drugih zunanjih površin, opreme, naprav in delavcev v obrtni obratovalnici;
– predložiti morajo vso potrebno gradbeno dokumentacijo in pridobljena vsa ustrezna dovoljenja;
– če glede na obseg investicije v okviru dovoljenj iz prejšnje alinee ni obvezna pridobitev PVO, morajo predložiti strokovno oceno ministrstva, pristojnega za okolje, iz katere je razvidno, ali investicija in na kakšen način povzroča obremenitev okolja (v primeru, da investicija predstavlja obremenitev okolja, mora strokovna ocena vsebovati tudi ukrepe za njeno preprečevanje ali zmanjšanje);
– zagotoviti morajo, da so gradbeni ukrepi izvedeni v skladu s predpisi o graditvi objektov, urejanju prostora in varstvu okolja;
– poslovne knjige in evidence morajo voditi v skladu s predpisi o poslovnih knjigah in drugih davčnih evidencah.“.
4. člen
V 12. členu se v prvem odstavku:
1. prva alinea spremeni tako, da se glasi:
»– biti morajo na območjih, določenih z regionalnimi razvojnimi programi podeželja, ki jih odobri ministrstvo,«;
2. tretja alinea spremeni tako, da se glasi:
»– predložiti morajo investicijski program, v skladu s predpisi o enotni metodologiji za izdelavo programov za javna naročila investicijskega značaja, ki mora vsebovati tudi izračun neto sedanje vrednosti investicije,«.
5. člen
V 17. členu se v prvem odstavku drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Pri investicijah v vodno oskrbo, kjer neto sedanja vrednost investicije dosega 25% ali več celotnih stroškov investicije, višina dodeljenih sredstev znaša 50% priznane investicijske vrednosti.«.
6. člen
Ta uredba začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št . 403-21/2001-8
Ljubljana, dne 6. avgusta 2002.
Vlada Republike Slovenije
dr. Janez Drnovšek l. r.
Predsednik

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti