Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3467. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2002, stran 8062.

Na podlagi 57. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 10/97, 10/98, 74/98 in 70/00) 29. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99) in 7. in 16. člena statuta Občine Tabor (Uradni list RS, št. 44/99 in 27/01) je Občinski svet občine Tabor na 29. redni seji dne 8. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Tabor za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Tabor za leto 2002 (Uradni list RS, št. 11/02 in 12/02) se spremeni 2. člen tako, da glasi:
»Splošni del proračuna na ravni podskupin kontov se določa v naslednjih zneskih:
                         v tisoč tolarjev
A) Bilanca prihodkov in odhodkov
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
I. Skupaj prihodki (70+71+72+73+74)           159.391
Tekoči prihodki (70+71)                  62.126
70 Davčni prihodki                    52.399
700 Davki na dohodek in dobiček              44.172
703 Davki na premoženje                  4.927
704 Domači davki na blago in storitve           3.300
706 Drugi davki                        –
71 Nedavčni prihodki                    9.727
710 Udeležba na dobičku in dohodki
od premoženja                       2.707
711 Takse in pristojbine                  1.050
712 Denarne kazni                       50
713 Prihodki od prodaje blaga in storitev          500
714 Drugi nedavčni prihodki                5.420
72 Kapitalski prihodki                   9.835
720 Prihodki od prodaje osnovnih sredstev          500
721 Prihodki od prodaje zalog                 –
722 Prihodki od prodaje zemljišč in
nematerialnega premoženja                 9.335
73 Prejete donacije                      –
730 Prejete donacije iz domačih virov             –
731 Prejete donacije iz tujine                 –
74 Transferni prihodki                  87.430
740 Transferni prihodki iz drugih
javnofinančnih institucij                 87.430
II. Skupaj odhodki (40+41+42+43)             189.896
40 Tekoči odhodki                     38.689
400 Plače in drugi izdatki zaposlenim           10.084
401 Prispevki delodajalcev za
socialno varnost                      1.616
402 Izdatki za blago in storitve             25.389
403 Plačila domačih obresti                  –
409 Rezerve                        1.600
41 Tekoči transferi                    69.272
410 Subvencije                       4.800
411 Transferi posameznikom in
gospodinjstvom                      17.496
412 Transferi neprofitnim organizacijam
in ustanovam                       10.700
413 Drugi tekoči domači transferi             36.276
414 Tekoči transferi v tujino                 –
42 Investicijski odhodki                 81.935
420 Nakup in gradnja osnovnih sredstev          81.935
43 Investicijski transferi                   –
430 Investicijski transferi                  –
III. Proračunski presežek (I.-II.)           – 30.505
(Proračunski primanjkljaj)
 
B) Proračun finančnih naložb                  –
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
IV. Prejeta vračila danih posojil in
prodaja kapitalskih deležev
(750+751+752)                         –
75 Prejeta vračila danih posojil                –
750 Prejeta vračila danih posojil               –
751 Prodaja kapitalskih deležev                –
752 Kupnine iz naslova privatizacije              –
V. Dana posojila in povečanje
kapitalskih deležev (440+441+442)               –
44 Dana posojila in poverčanje
kapitalskih deležev                      –
440 Dana posojila                       –
441 Povečanje kapitalskih deležev
in naložb                           –
442 Poraba sredstev kupnin iz
naslova privatizacije                     –
VI. Prejeta minus dana posojila in
spremembe kapitalskih deležev (IV.-V.)             –
 
C) Račun financiranja
Skupina/Podskupina kontov           Proračun leta 2002
VII. Zadolževanje                     31.505
50 Zadolževanje (500)                   31.505
500 Domače zadolževanje                  31.505
VIII. Odplačila dolga (550)                1.000
55 Odplačila dolga                     1.000
550 Odplačila domačega dolga                1.000
IX. Sprememba stanja sredstev na računu
(I.+IV.+VII.-II.-V.-VIII.)                   –
X. Neto zadolževanje (VII.-VIII.-IX.)           30.505
XI. Neto financiranje (VI.+X.)              30.505
2. člen
Te spremembe in dopolnitve odloka začnejo veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 062-02/2002-29
Tabor, dne 18. julija 2002.
Županja
Občine Tabor
Vida Slakan l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti