Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3459. Pravilnik o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice, stran 8057.

Na podlagi 10. člena statuta Občine Jesenice (Uradni list RS, št. 2/01) je Občinski svet občine Jesenice na 42. seji dne 25. 7. 2002 sprejel
P R A V I L N I K
o dodeljevanju sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice
1. člen
S tem pravilnikom se določajo pogoji in postopek za dodeljevanje sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice.
2. člen
Sredstva so namenjena samostojnim podjetnikom posameznikom ter malim in srednje velikim gospodarskim družbam (v nadaljevanju: družbe), ki bodo tako pridobljena sredstva vložili v:
– nakup zemljišč,
– komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč,
– gradnjo oziroma nakup objektov,
– nakup strojev in opreme, pri čemer se mora investicija ohraniti na območju Občine Jesenice vsaj 5 let po njenem zaključku.
Do sredstev po tem pravilniku niso upravičene gospodarske družbe v težavah. Sredstva je možno dodeliti le v primeru, kadar ta predstavljajo spodbudo za izvedbo projekta oziroma je ta spodbuda za izvedbo projekta nujno potrebna.
3. člen
Sredstva občinskega proračuna se dodeljujejo v obliki:
– subvencije obrestne mere za posojila, pridobljena na poslovni banki,
– posojila pod ugodnimi pogoji.
Sredstva morajo biti namenjena sofinanciranju naslednjih upravičenih stroškov investicije:
– stroškov nakupa zemljišča,
– stroškov investicije v komunalno in infrastrukturno opremljanje zemljišč,
– stroškov nakupa oziroma gradnje objektov,
– stroškov nakupa strojev in opreme.
Sredstva občinskega proračuna se dodeljujejo za posojila z rokom vračila do 7 let.
4. člen
Za posojilo lahko zaprosijo naslednji prosilci:
– samostojni podjetniki posamezniki,
– male in srednje velike družbe v skladu z zakonom o gospodarskih družbah,
– občani, ki so pri pristojnem organu vložili zahtevo za izdajo dovoljenja za opravljanje dejavnosti oziroma na pristojnem sodišču vložili priglasitev za vpis v sodni register in priložili zahtevi vse predpisane dokumente za ustanovitev gospodarske družbe.
Gospodarske družbe morajo izpolnjevati pogoje za majhna in srednje velika podjetja iz 6. člena uredbe o namenih in pogojih za dodeljevanje državnih pomoči ter določitvi pristojnih ministrstev za upravljanje posameznih shem državnih pomoči (Uradni list RS, št. 59/00). Pri podjetnikih posameznikih se ti pogoji smiselno upoštevajo.
Sedež prosilca mora biti na območju Občine Jesenice.
5. člen
Višina posojila pod ugodnimi pogoji iz sredstev občinskega proračuna ali pridobljenega posojila na poslovni banki s subvencionirano obrestno mero s strani Občine Jesenice ne sme biti višja od 50% predračunske vrednosti investicije.
Višina subvencije obrestne mere za posojila, pridobljena na poslovni banki, ne sme biti višja od 15% upravičenih stroškov investicije.
Najvišja dovoljena intenzivnost pomoči ne sme presegati zgornje višine subvencije, opredeljene v drugem odstavku tega člena. Zgornja višina intenzivnosti pomoči po tem pravilniku velja ne glede na to, iz katerih virov (sredstva občinskega proračuna, državnega proračuna ali mednarodnih virov) je pomoč dodeljena.
6. člen
Sredstva občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti in podjetništva se dodeljujejo na podlagi javnega razpisa. Sklep o razpisu za dodelitev posojil ali subvencij obrestne mere sprejme Odbor za gospodarstvo občinskega sveta občine Jesenice in ga objavi na krajevno običajni način.
Sklep o razpisu vsebuje:
1. določbo tega pravilnika, na podlagi katere odbor za gospodarstvo sprejme sklep;
2. skupen znesek razpoložljivih sredstev za posojila;
3. namene, za katere se dodeljujejo sredstva;
4. subjekte, ki lahko zaprosijo za posojilo;
5. dobo vračanja posojila;
6. višino obrestne mere;
7. rok za vložitev prošenj, ki ne sme biti krajši od 30 dni od dneva objave in naslov, na katerega se vložijo prošnje;
8. posebne pogoje, ki jih določi odbor;
9. potrebno dokumentacijo za prijavo na javni razpis.
7. člen
Prosilec mora ob prijavi na javni razpis predložiti naslednjo dokumentacijo:
1. kratek poslovni načrt,
2. dokazilo o registraciji,
3. izkaz uspeha poslovanja,
4. kupoprodajno pogodbo, predračun ali račun,
5. ustrezna dovoljenja, če gre za gradnjo ali adaptacijo,
6. predlog zavarovanja,
7. izjavo, da za isto investicijo ni pridobil ali je v postopku pridobivanja dodatnih sredstev iz kateregakoli drugega javnega vira (državnega, regionalnega),
8. druge dodatne dokumente, ki jih zahteva dajalec posojila.
8. člen
Prošnje za dodelitev sredstev se v primeru dodeljevanja posojil pod ugodnimi pogoji iz sredstev občinskega proračuna oddajo na Občini Jesenice. O dodelitvi sredstev odloča odbor za gospodarstvo.
Sklep se posreduje vsem prosilcem najkasneje v 8 dneh po sprejemu odločitve.
Vlogo za dodelitev posojila v primeru subvencionirane obrestne mere prosilci vložijo na izbrani poslovni banki. Poslovna banka vlogo prouči in občini posreduje v potrditev sklep o dodelitvi posojila. Sklep o dodelitvi posojila potrdi župan.
9. člen
Sredstva za dodeljevanje posojil in subvencij obrestne mere se namenjajo iz proračuna Občine Jesenice.
Odbor za gospodarstvo vsako leto sproti v okviru razpoložljivih sredstev občinskega proračuna določi namen porabe sredstev.
10. člen
V primeru dodeljevanja posojil pod ugodnimi pogoji se sklene med Občino Jesenice kot posojilodajalcem in posojilojemalcem posojilna pogodba v skladu s tem pravilnikom in sklepom odbora za gospodarstvo. Pogodba mora vsebovati tudi:
– obveznost posojilojemalca, da posojilo porabi namensko;
– rok za začetek poslovanja, če obrat ali družba še ne posluje;
– obveznost, da posojilojemalec v primeru, če ne izpolni katerekoli obveznosti iz posojilne pogodbe takoj vrne posojilo ali neodplačan del posojila z obrestmi po zakonsko določeni zamudni obrestni meri;
– določbo glede zavarovanja posojila.
V primeru dodeljevanja subvencij obrestne mere se sklene pogodba med Občino Jesenice in izbrano poslovno banko.
11. člen
Namensko porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice preverja nadzorni odbor.
V primeru ugotovitve nenamenske porabe sredstev je prejemnik pomoč, dodeljeno v obliki subvencije obrestne mere ali posojila, dolžan vrniti skupaj s pripadajočimi zamudnimi obrestmi.
12. člen
Strokovna in administrativno-tehnična opravila v zvezi s porabo sredstev občinskega proračuna, namenjenih spodbujanju razvoja obrti in podjetništva v Občini Jesenice, opravlja Oddelek za gospodarstvo občine Jesenice.
13. člen
Z dnem, ko začne veljati ta pravilnik, preneha veljati pravilnik o dodeljevanju posojil iz sredstev občinskega proračuna za pospeševanje razvoja obrti, podjetništva in kmetijstva v Občini Jesenice (Uradni list RS, št. 71/99).
14. člen
Ta pravilnik se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati naslednji dan po objavi.
Št. 302-6/2002
Jesenice, dne 22. julija 2002.
Župan
Občine Jesenice
Boris Bregant, univ. dipl. inž. str. l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti