Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3453. Program priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta "Trnovlje - jug", stran 8054.

Na podlagi 2. člena zakona o planiranju in urejanju prostora v prehodnem obdobju (Uradni list RS, št. 48/90), 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje (Uradni list RS, št. 41/, 77/96, 37/97, 50/98, 28/99) je župan Mestne občine Celje sprejel
P R O G R A M
priprave sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta »Trnovlje – jug«
A) SPLOŠNE DOLOČBE
I
S tem programom priprave se podrobneje določi postopek priprave in sprejetja odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta »Trnovlje – jug«, način pridobitve rešitve, subjekti, ki bodo sodelovali pri pripravi ter terminski plan priprave in sprejema odloka o spremembah in dopolnitvah zazidalnega načrta.
II
Vsebina zazidalnega načrta (v nadaljevanju: ZN) mora biti izdelana skladno z določili 28., 29. in 30. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) ter navodilom o posebnih strokovnih podlagah in o vsebini prostorsko izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85).
Vsebina sprememb in dopolnitev ZN se prostorsko nanaša na zemljišče s parcelnimi številkami 333, 413/1 in 347 k.o. Trnovlje. Namen spremembe zazidalnega načrta je gradnja manjših proizvodnih objektov, pripadajoča zunanja ureditev in infrastrukturni objekti in naprave, potrebni za delovanje grajenega.
III
a) Investitor sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta je Lokalni podjetniški center d.o.o., Celje.
b) Nosilca strokovnih aktivnosti izbere investitor.
Kot koordinator postopka priprave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN se določi:
– župan MOC oziroma za to pristojna strokovna služba (ZPI Celje),
– odbor za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo MOC.
Naloge nosilca izdelave ZN so:
– izdelava tekstualnega in grafičnega dela sprememb in dopolnitev ZN v skladu z zakoni in sprejetim programom priprave (faza: osnutek, predlog):
– odlok o ZN,
– tekstualni del,
– grafični del,
– soglasja pristojnih organov, organizacij, skupnosti,
– sodelovanje na organizirani javni razpravi ter v vseh postopkih sprejemanja ter
– priprava strokovnega mnenja o zbranih pripombah, ki bo osnova za odločanje in sprejemanje sprememb in dopolnitev ZN.
B) STROKOVNE PODLAGE OZIROMA PREDHODNE AKTIVNOSTI
IV
Pri izdelavi ZN je potrebno upoštevati:
– vsebino veljavnih prostorskih sestavin plana Občine Celje za obdobje 1986–2000 in srednjeročnega družbenega plana Občine Celje (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 48/90, 18/91, 54/94, 86/01),
– predmetne prostorsko izvedbene akte.
C) SOGLASJEDAJALCI
V
V postopku izdelave in sprejemanja sprememb in dopolnitev ZN je potrebno pridobiti pogoje in soglasja pristojnih soglasjedajalcev.
Nosilec izdelave sprememb in dopolnitev ZN pridobi pogoje soglasjedajalcev na osnovi izdelanega osnutka oziroma strokovnih razgovorov z upravljavci posameznih področij.
Organi in organizacije (soglasjedajalci) podajo soglasja na usklajeni predlog sprememb in dopolnitev ZN.
Organi in organizacije, ki sodelujejo pri spremembah in dopolnitvah ZN, so:
– VOC Celje d.d.,vzdrževanje in obnova cest,
– Telekom Slovenije, PE Celje,
– Elektro Celje, Javno podjetje za distribucijo električne energije, d.d.,
– Energetika Celje, Javno podjetje d.o.o.,
– Javne naprave, Javno podjetje d.o.o.,
– Vodovod – kanalizacija, Javno podjetje Celje d.o.o.,
– Inšpektorat RS za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Celje,
– RS Ministrstvo za zdravstvo, zdravstveni inšpektorat RS, Območna enota Celje,
– MOC, Oddelek za okolje in promet.
D) TERMINSKI PLANI
VI
Po prejemu izdelanega osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta župan Mestne občine Celje sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi.
Javna razgrnitev se izvede na sedežu Mestne občine Celje in Krajevni skupnosti Trnovlje v osmih dneh po dnevu objave sklepa o javni razgrnitvi iz prejšnje alinee. V času javne razgrnitve se izvede javna razprava. Občani, organi in organizacije ter drugi zainteresirani oziroma prizadeti, lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka sprememb in dopolnitev ZN.
Župan zavzame stališče do pripomb in predlogov, podanih v času trajanja javne razgrnitve na podlagi strokovnega mnenja nosilca izdelave sprememb in dopolnitev ZN in občinske strokovne službe, ki predhodno obravnava pripombe in predloge ter sklepov odbora za okolje in prostor ter komunalno gospodarstvo, ki predhodno obravnava pripombe in predloge v roku 30 dni po preteku javne razgrnitve
Mestni svet sprejme na predlog župana stališče do pripomb in predlogov podanih v javni razgrnitvi in javni obravnavi. Po sprejetju stališča do pripomb in predlogov iz prejšnjega odstavka, koordinator poskrbi za pripravo usklajenega predloga sprememb in dopolnitev ZN oziroma dopolnitev in popravke tistih sestavin, na katere so se nanašale utemeljene pripombe in predlogi.
Župan Mestne občine Celje posreduje odlok o spremembah in dopolnitvah ZN, po predhodni obravnavi na Odboru za okolje in prostor ter komunalne zadeve Mestnemu svetu s predlogom, da ga obravnava ter sprejme v enofaznem postopku.
E) KONČNA DOLOČBA
VII
Finančna sredstva za pripravo zazidalnega načrta zagotovi investitor.
VIII
Ta program začne veljati z dnem podpisa župana Mestne občine Celje.
Št. 35005/00011/2002 0008
Celje, dne 17. julija 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti