Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3452. Pravila poslovanja KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d., stran 8042.

Na podlagi 88. člena zakona o nematerializiranih vrednostnih papirjih (Uradni list RS, št. 23/98) sklepa o sprejetju pravil poslovanja KDD d.d., ki jih je sprejela uprava KDD d.d. dne 27. 5. 2002, potrdil nadzorni svet KDD d.d. dne 6. 6. 2002 in potrdila Agencija za trg vrednostnih papirjev dne 13. 6. 2002, objavlja KDD d.d.
P R A V I L A P O S L O V A N J A
KDD Centralne klirinško depotne družbe d.d. (prečiščeno besedilo)
1. RAZLAGA POJMOV
1. člen
(1) Pojem uprava po teh pravilih pomeni upravo Klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana.
(2) Pojem statut po teh pravilih pomeni statut Klirinško depotne družbe d.d., Ljubljana.
(3) Pojem KDD po teh pravilih pomeni Klirinško depotno družbo d.d., Ljubljana.
(4) Pojem posel po teh pravilih pomeni sklenjeno pogodbo o nakupu oziroma prodaji vrednostnih papirjev ali posojilno pogodbo, katere predmet so vrednostni papirji.
(5) Pojem Agencija po teh pravilih pomeni Agencija za trg vrednostnih papirjev.
(6) Pojem fiduciarna banka po teh pravilih pomeni banko, ki kot dejavnost opravlja storitve hrambe vrednostnih papirjev ali vodenja računov vrednostnih papirjev v imenu in za račun strank banke, ki so imetniki vrednostnih papirjev s stalnim prebivališčem ali sedežem v tujini, ter v imenu in za račun takšnih strank opravlja pravna dejanja v zvezi z nakupom in prodajo vrednostnih papirjev ter uveljavljanjem pravice iz teh vrednostnih papirjev.
(7) Pojem organiziran trg vrednostnih papirjev po teh pravilih pomeni trg vrednostnih papirjev, na katerem je trgovanje neposredno ali posredno dostopno javnosti, na katerem redno poteka trgovanje z vrednostnimi papirji in ki je reguliran in nadzorovan tudi s strani državnih organov (npr. borza vrednostnih papirjev ali OTC trg).
(8) Pojem vrednostni papirji po teh pravilih pomeni vrednostne papirje, ki jih KDD sprejme v hrambo (in v sistem centralnega registra) v skladu s temi pravili.
(9) Pojem jamstveni sklad po teh pravilih pomeni premoženje, ki je sestavljeno iz denarnih sredstev, in iz katerega lahko KDD izpolni obveznosti iz poslov z vrednostnimi papirji v skladu s temi pravili, če člani KDD ne izpolnejo svojih obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji ali drugih oveznosti do KDD v določenem roku.
(10) Pojem tržna vrednost po teh pravilih pomeni dnevno tržno vednost, določeno v skladu s tečajnico Ljubljanske borze d.d. oziroma z navodili KDD.
(12) Pojem navodila po teh pravilih pomeni podrobnejši postopek opravljanja storitev KDD ter pravic in dolžnosti članov KDD, ki ga lahko predpiše KDD v skladu s temi pravili.
(13) Pojem Agencija za plačilni promet po teh pravilih pomeni Agencija RS za plačilni promet.
(14) Pojem pravila poslovanja po teh pravilih pomeni Pravila poslovanja Klirinško depotne družbe d.d. Ljubljana.
(15) Pojem član KDD po teh pravilih pomeni osebo, ki jo je KDD sprejela v članstvo KDD in ki ima odprt enega ali več računov vrednostnih papirjev iz 27. člena teh pravil ter ki je s KDD sklenil standardno (adhezijsko) pogodo o pristopu k članstvu KDD.
(16) Pojem druga klirinška in depotna organizacija po teh pravilih pomeni osebo s sedežem v Republiki Sloveniji ali v tujini, ki opravlja storitve posredovanja pri izračunavanju, kompenzaciji in izpolnjevanju obveznosti plačila in izročitve vrednostnih papirjev ali drugega blaga v zvezi z sklenjenimi posli ter lahko opravlja tudi storitve v zvezi z hrambo ali zbirno hrambo vrednostnih papirjev ali drugega blaga.
2. SPLOŠNE DOLOČBE
2.1. Zagotavljanje storitev
2. člen
KDD zagotavlja članom KDD in izdajateljem vrednostnih papirjev naslednje storitve:
– hramba in zbirna hramba vrednostnih papirjev, ki so bili izdani kot pisne listine,
– vodenje centralnega registra vrednostnih papirjev in v zvezi s tem,
– vodenje stanj vrednostnih papirjev na računih članov KDD,
– vodenje stanj imetnikov vrednostnih papirjev,
– vodenje knjig imetnikov vrednostnih papirjev, ki se glasijo na ime,
– opravljanje prenosov vrednostnih papirjev s preknjižbo na računih članov KDD in na računih imetnikov vrednostnih papirjev,
– izračun in izravnava ter zagotavljanje izpolnitve denarnih obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu, in v zvezi s tem,
– izračun skupnih denarnih obveznosti in terjatev posameznega člana KDD,
– ugotavljanje stanja denarnih terjatev in obveznosti posameznega člana KDD po pobotanju vzajemnih terjatev in obveznosti,
– zagotavljanje izvršitve plačila denarnih obveznosti in izpolnitve obveznosti prenosa vrednostnih papirjev.
3. člen
KDD lahko opravlja za člane KDD in izdajatelje vrednostnih papirjev ter za imetnike vrednostnih papirjev tudi druge storitve v zvezi vrednostnimi papirji, ki se vodijo v centralnem registru, kot na primer:
– storitve v zvezi s posojanjem in izposojanjem vrednostnih papirjev ter opravljanje preknjižb na računih v zvezi s tem,
– storitve pri izvrševanju pravic iz vrednostnih papirjev (pošiljanje podatkov o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev ter glasovalni pravici in zastopnikih, nakazovanje dividend ali obresti in glavnice...),
– storitve pri vodenju pravic tretjih oseb na vrednostnih papirjih na posebnih računih, kot je zastavna pravica,
– storitve pri statusnih spremembah, preoblikovanjih in spremembah vrednostnih papirjev, kot so združitve, prevzemi, delitev ali združitev delnic, zamenljive obveznice,
– druge storitve v zvezi s poslovanjem in imetništvom vrednostnih papirjev,
– storitve iz 4. in 5. alinee 2. člena teh pravil v zvezi z opravljanjem poslov na organiziranem trgu drugih finančnih instrumentov.
4. člen
KDD lahko opravlja storitve tudi za osebe, ki niso člani KDD, v zvezi z vodenjem centralnega registra ter opravljanjem preknjižb vrednostnih papirjev, ki niso posledica kupoprodajnih poslov z vrednostnimi papirji.
5. člen
KDD bo v soglasju z nadzornim svetom upoštevala pravila druge klirinške ali depotne organizacije, ki se nanašajo na:
– vodenje računov in hrambo vrednostnih papirjev,
– plačevanje nadomestil za storitve druge klirinške in depotne organizacije,
– ustrezno zavarovanje ali jamstvo za izpolnjevanje obveznosti s skladu s pravili te klirinške ali depotne organizacije.
V primeru iz prejšnjega odstavka morajo biti pravila druge klirinške in depotne organizacije poslana vsem članom KDD, ki imajo v roku 15 dni preden KDD sprejme pravila, pravico KDD posredovati svoje mnenje glede takšnih pravil. Člani KDD imajo pravico odpovedati članstvo KDD pred sprejetjem pravil druge klirinške in depotne organizacije.
Pravila druge klirinške in depotne organizacije, katere sprejme KDD, so v skladu s prejšnjim odstavkom zavezujoča za člane KDD.
2.2. Dostop do prostorov in opreme KDD v zvezi z zagotavljanjem storitev KDD
6. člen
Vsak član KDD je dolžan zagotoviti, da njegovi zaposleni ter pooblaščene osebe vedno upoštevajo navodila glede identifikacije oseb za vstop v prostore KDD ali depoja. Član KDD mora izdati pisno pooblastilo svojim delavcem, na podlagi katerega KDD odobri vstop v prostore KDD ter določi način identifikacije.
7. člen
Član KDD mora izdati pisno pooblastilo svojim delavcem, na podlagi katerega KDD odobri delavcem člana KDD dostop do neposredne (on-line) računalniške povezave s KDD. Pooblastilo mora vsebovati imenovanje “tehničnega pooblaščenca“ člana KDD, ter podpis takšne osebe.
Le osebam iz prejšnjega odstavka lahko KDD dodeli kodo za vstop v računalniško povezavo s KDD.
Tehnični pooblaščenec pri članu KDD je odgovoren za vsakokratno uporabo neposredne računalniške povezave s KDD s strani delavcev člana KDD ter mora tekoče obveščati KDD glede vseh sprememb glede uporabnikov računalniške povezave s KDD.
Določbe tega člena se uporabljajo tudi za izdajatelje vrednostnih papirjev, katerim KDD nudi storitve.
8. člen
Vsak član KDD mora predložiti KDD listo pooblaščencev, z navedbo njihovih imen, naslovi, funkcijami, in telefonskimi številkami.
Le pooblaščenci iz prejšnjega odstavka lahko delujejo za člana KDD v zvezi z opravljanjem storitev KDD ter lahko podpisujejo dokumente ali formularje, ki jih izda KDD.
Določbe prvega in drugega odstavka tega člena se uporabljajo tudi za izdajatelje vrednostnih papirjev, katerim KDD nudi storitve.
3. ČLANSTVO V KDD
3.1. Člani KDD
9. člen
Člani KDD so lahko naslednje finančne organizacije:
– banke in borzno posredniške družbe,
– investicijske družbe in pooblaščene investicijske družbe,
– družbe za upravljanje in pooblaščene družbe za upravljanje.
Člani KDD so lahko tudi naslednje osebe:
– Republika Slovenija,
– Banka Slovenije,
– druge klirinške in depotne organizacije,
– drugi institucionalni investitorji (npr. zavarovalnice ali banke, ki nimajo dovoljenja za opravljanje poslov z vrednostnimi papirji, državni skladi...),
– fiduciarne banke,
– banke ali borzno posredniške družbe s sedežem v tujini, ki imajo dovoljenje za poslovanje pristojnih nadzornih organov.
– gospodarske družbe ali druge pravne osebe.
10. člen
Član KDD mora za sprejem v članstvo izpolnjevati naslednje pogoje:
– ima potrebna denarna sredstva za vplačilo zneska v jamstveni sklad pri KDD,
– ima potrebna denarna sredstva za plačilo likvidnostne rezerve v skladu s temi pravili,
– ima zagotovljene ustrezne kadrovske, organizacijske, tehnične in računovodske pogoje za poslovanje preko KDD,
– ne obstajajo okoliščine ali dejstva, iz katerih se da utemeljeno sklepati, da oseba ne bo zmožna izpolnjevati vseh obveznosti, ki izhajajo iz članstva KDD.
3.2. Postopek za sprejem v članstvo
11. člen
Postopek za sprejem v članstvo KDD se začne z vložitvijo pisne zahteve za sprejem v članstvo KDD, ki se vloži neposredno na sedežu KDD ali pošlje priporočeno po pošti na naslov KDD.
Zahteva mora biti razumljiva ter mora vsebovati predvsem:
– firmo, sedež in naslov vložnika,
– vrsta članstva KDD, katerega zahteva vložnik,
– podpis zastopnika ali pooblaščene osebe vložnika.
12. člen
Zahtevi je potrebno priložiti naslednje listine in dokazila:
– letna poročila družbe z revidiranimi računovodskimi izkazi za zadnje leto poslovanja, če je oseba po zakonu dolžna izdelati takšna poročila ter zadnje četrletno nerevidirano računovodsko poročilo, ki ni starejše kot 3 mesece od dneva vložitve zahteve,
– podpisano pogodbo o pristopu k članstvu KDD,
– izpisek iz sodnega registra,
– dovoljenje za poslovanje pristojnega državnega organa, kadar je to potrebno,
– dokazila o izpolnjevanju pogojev iz 10. člena teh pravil, še posebej dokazila o razpolaganju z ustrezno računalniško opremo, kompatibilno z opremo KDD ter ustrezno usposobljene zaposlene za poslovanje preko KDD,
– potrdilo o vplačilu članarine v skladu z veljavno tarifo KDD,
– številke računov za opravljanje denarnega prometa pri Agenciji za plačilni promet,
– odločitev borze o sprejemu v članstvo na borzi, če je vlagatelj član borze.
Če zahtevo za sprejem v članstvo vloži tuja oseba, mora zahtevi priložiti še ustrezen dokaz o pooblastilu za zastopanje in podpis pogodbe o pristopu k članstvu KDD.
13. člen
Če KDD prejme nepopolno ali nerazumljivo zahtevo, mora storiti vse potrebno, da se pomanjkljivosti odpravijo ter vložniku določiti rok, ki ne sme biti krajši kot 8 dni, da popravi oziroma dopolni zahtevo. To lahko sporoči vložniku pisno ali ustno po telefonu, o čemer napravi uradni zaznamek.
Če vložnik ne popravi zahteve v roku, določenim z prejšnjim odstavkom, KDD s sklepom zavrže zahtevo kot nepopolno.
14. člen
KDD mora zahtevi za sprejem v članstvo KDD odločiti najkasneje v 30 dneh od prejetja popolne zahteve ter v roku treh dni po odločitvi o tem pisno obvestiti vložnika.
Če KDD ne odloči v roku iz prejšnjega odstavka, se šteje zahteva za zavrnjeno.
15. člen
KDD zavrne zahtevo za sprejem v članstvo KDD le, če ugotovi, da:
– vložnik ne izpolnjuje pogojev iz 10. člena teh pravil,
– je bilo vložniku odvzeto dovoljenje za poslovanje pristojnega organa,
– so v zahtevi ali listinah vsebovani neresnični pomembnejši podatki.
Ne glede na prejšnji odstavek lahko KDD začasno, vendar ne za dalj kot 3 mesece od prejema zahteve, zavrne zahtevo o sprejemu v članstvo KDD, če ugotovi, da KDD trenutno ne razpolaga z zadostno tehnično opremo, računalniškimi kapacitetami ali drugimi kapacitetami, da bi omogočala nemoteno zagotavljanje storitev dodatnim članom KDD ter da bi sprejem dodatnih članov lahko ogrozilo potek ugotavljanja in poravnavanja obveznosti obstoječih članov preko KDD.
Zahtevo, ki je zavrnjena v skladu z prejšnjim odstavkom, mora KDD odobriti, takoj ko tehnična oziroma računalniška oprema zadostuje za sprejem takšnega člana.
16. člen
Če KDD zavrže ali zavrne zahtevo o sprejemu v članstvo KDD in je vložnik že izvršil plačilo članarine, mora KDD vložniku zahteve v roku 3 dni po zavrnitvi oziroma zavržbi zahteve vrniti plačano članarino skupaj z obrestmi od dneva vplačila do dneva vrnitve članarine po obrestni meri, ki jo priznavajo banke za obračunavanje sredstev na vpogled pravnih oseb.
3.3. Pravice in obveznosti članov KDD
17. člen
S pristopom v članstvo KDD član KDD sprejme ta pravila poslovanja KDD in je zavezan z njihovimi določbami ter določbami navodil, sklepov KDD, pogodb ter z ukrepi KDD, kot so določitev plačila kazni, nadomestil in drugi ukrepi. Član KDD je zavezan tudi z vsemi spremembami in dopolnitvami teh pravil in navodil, pri čemer ima član KDD pravico odpovedati članstvo KDD pred začetkom veljavnosti sprememb ali dopolnitev teh pravil oziroma navodil.
18. člen
S podpisom standardne pogodbe o pristopu k članstvu KDD član KDD pristane, da se njegova pravna razmerja z drugimi člani KDD presojajo po teh pravilih in navodilih.
Določbe teh pravil in na njihovi podlagi izdanih navodil so sestavni del vsakega posla z vrednostnim papirjem, ki ga sklene član KDD na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v Republiki Sloveniji.
19. člen
Član KDD je dolžan:
– spoštovati vse določbe teh pravil KDD in na njihovi podlagi sprejetih navodil,
– redno plačevati KDD:
a) nadomestilo za uporabo storitev KDD, po veljavni tarifi KDD,
b) morebitne denarne kazni v skladu s temi pravili,
c) morebitne druge zneske, v skladu s temi pravili,
– zagotoviti, da je na njegovem računu za opravljanje denarnega prometa pri Agenciji za plačilni promet ter na računih vrednostnih papirjev dovolj denarnih sredstev ter vrednostnih papirjev za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji,
– skleniti s strankami pogodbe o opravljanju storitev v zvezi z vrednostnimi papirji ter vodenju računa strank pri KDD, ki niso v nasprotju s temi pravili in navodili,
– vse nakupne in prodajne posle z vrednostnimi papirji, ki so predmet kotacije na Ljubljanski borzi ali s katerimi se lahko trguje na organiziranem izvenborznem trgu, skleniti preko elektronskega sistema trgovanja (BIS) Ljubljanske borze, razen če KDD v soglasju z Ljubljansko borzo ne odobri drugačnega načina sklepanja poslov.
Pogodba iz pete alinee prejšnjega odstavka mora vsebovati tudi določbo, da so pravila poslovanja KDD sestavni del vsakega posla z vrednostnim papirjem ter da lahko stranka na zahtevo dobi na vpogled pravila poslovanja KDD.
Član KDD pooblašča KDD, da za njegov račun ter v imenu in za račun njegovih strank:
– vodi vrednostne papirje člana in njegovih strank na računih vrednostnih papirjev v sistemu vodenja centralnega registra,
– sklene sporazum o sodelovanju z drugo klirinško ali depotno organizacijo glede vodenja računov in hrambo vrednostnih papirjev, izpolnjevanja in plačevanja obveznosti iz sklenjenih poslov, plačevanja nadomestil za storitve druge klirinške in depotne organizacije ter ustreznega zavarovanja ali jamstva za izpolnjevanje obveznosti s skladu s pravili te klirinške ali depotne organizacije.
20. člen
Član KDD je dolžan nemudoma preveriti pravilnost in popolnost vseh pisnih sporočil ali sporočil preko računalniške povezave, ki jih prejme od KDD, vključno z sporočili glede informacij o obveznostih plačila denarnih zneskov. Pripombe glede omenjenih sporočil mora član KDD sporočiti najkasneje naslednji delovni dan po njihovem prejemu in do ure, določene v navodilih, razen pripomb glede letnih stanj na računih vrednostnih papirjev, ki jih mora sporočiti najkasneje v enem mesecu po prejemu.
KDD lahko v navodilih določi daljši rok za sporočanje pripomb na sporočila KDD.
Šteje se, da je član KDD odobril sporočilo, če mu ni oporekal v roku iz prejšnjega odstavka.
Če član KDD ne prejme sporočila ali informacije, ki mu jo je KDD dolžna zagotoviti (npr. dnevno poročilo o stanju na računih vrednostnih papirjev, obveznosti plačil čistih zneskov iz sklenjenih poslov,...), mora član nemudoma sporočiti KDD, da sporočil ni prejel.
Član KDD je strankam odgovoren za škodo, ki nastane zaradi malomarnega preverjanja ali nepreverjanja sporočil KDD, KDD pa je članom KDD odgovorna za vsako škodo, ki nastane zaradi malomarnega pošiljanja ali nepošiljanja sporočil.
21. člen
Na sedežu člana KDD ali v poslovalnici, ki jo določi član KDD ali po telefonu, mora biti med 8:00 in 16:00 uro vedno dosegljiv uslužbenec člana, ki je pooblaščen za podpisovanje dokumentov in izvrševanje poslov v zvezi z opravljanjem storitev KDD ter popravljanje morebitnih napak pri opravljanju poslov preko KDD.
Podrobnejši postopek imenovanja in prisotnosti uslužbencev člana, komunikacije s KDD, ter podpisovanja listin predpiše KDD v navodilih, ki morajo vsebovati tudi določbe glede odgovornosti člana KDD in KDD v zvezi z takšnim postopkom.
3.4. Prenehanje članstva KDD
22. člen
Članstvo KDD preneha:
– na pisno zahtevo člana KDD,
– če član preneha obstajati,
– če je zoper člana začet postopek stečaja ali likvidacije,
– z izključitvijo iz članstva KDD v skladu z 23. členom teh pravil.
Če je nad članom KDD začet postopek prisilne poravnave ali sanacije, lahko KDD odloči, da članu članstvo KDD miruje do konca takšnega postopka.
23. člen
KDD lahko kadarkoli začasno ali trajno izključi člana iz posamezne vrste članstva KDD ali zanj preneha opravljati vse ali posamezne storitve (glede posameznega posla ali vseh poslov), če KDD ugotovi:
– da je članu zapadla obveznost plačila za storitve KDD ter jih kljub opominu ni poravnal,
– da je članu zapadla obveznost plačila iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji ali iz naslova drugih obveznosti do KDD ter kljub opominu ni poravnal obveznosti,
– da član ne izpolnjuje več zakonskih pogojev za poslovanje oziroma mu je bilo odvzeto dovoljenje za poslovanje pristojnega nadzornega organa,
– da član ne izpolnjuje več pogojev za članstvo po teh pravilih,
– da je član huje kršil določbe teh pravil ali navodil,
– da obstaja utemeljen sum, da članu grozijo finančne težave, ki so takšne narave, da lahko ogrozijo izpolnjevanje obveznosti do KDD, strank ali drugih članov KDD,
– da je član nesolventen (če član ni sposoben izpolniti zapadlih obveznosti do KDD ali do tretjih oseb),
– da so podane utemeljene okoliščine za zaščito investitorjev ali za ogrožanje normalnega poslovanja KDD.
Obveznost člana KDD za plačilo denarne kazni za določeno kršitev ter izpolnitev takšne obveznosti ne izključuje pravice KDD izključiti določenega člana iz članstva KDD.
KDD o začetku postopka o izključitvi iz članstva oziroma prenehanju zagotavljanja storitev članu KDD odloči s sklepom, ki ga pošlje izključenemu članu, borzi (če je član KDD hkrati član borze), Agenciji za plačilni promet in Agenciji. Sklep mora obsegati predvsem razloge za izključitev iz članstva z njihovo utemeljitvijo in ustreznimi dokazili ter način obračuna, poravnave in izpolnitve morebitnih neizpolnjenih poslov z vrednostnimi papirji izključenega člana KDD.
O prenehanju članstva KDD zaradi izključitve iz članstva oziroma prenehanju zagotavljanja storitev mora KDD odločiti v roku 30 dni od sprejetja sklepa iz prejšnjega odstavka.
24. člen
Če je član izključen iz članstva KDD v skladu z 23. členom teh pravil ali če KDD članu omeji opravljanje storitev (glede posameznega ali vseh poslov oziroma KDD preneha opravljati storitve za člana) oziroma, če članu preneha članstvo KDD mora KDD zaključiti izračun, izravnavo in poravnavo poslov takšnega člana za vse še neporavnane in izravnane posle, pri katerih je takšen član stranka posla.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora KDD nemudoma obvestiti takšnega člana ter ostale prizadete člane ter v obvestilu navesti (kolikor je mogoče), kako se bodo izvršili oziroma izpolnili morebitni neizpolnjeni posli ter druge obveznosti v zvezi s temi posli ter kakšni ukrepi so bili sprejeti proti takšnemu članu.
25. člen
O izključitvi člana iz članstva KDD ali prenehanju opravljanja storitev za člana KDD ter o ukrepih iz 24. člena teh pravil mora KDD nemudoma obvestiti Agencijo za plačilni promet, Agencijo ter borzo, če je izključen član KDD tudi član borze.
26. člen
Če članu KDD preneha članstvo ali če KDD preneha opravljati vse storitve za člana KDD, ki je izpolnil vse obveznosti do KDD in drugih članov, KDD prenese vrednostne papirje iz računov tega člana ter računov njegovih strank na registrski račun imetnikov.
Če članu KDD preneha članstvo lahko KDD prenese vrednostne papirje iz računov takšnega člana ter računov njegovih strank na račune drugega člana KDD, na podlagi naloga člana, ki mu je prenehalo članstvo, če s tem soglaša član KDD, na katerega račune se prenašajo vrednostni papirji, ter stranka, katere vrednostni papirji se prenašajo.
3.5. Vrste računov vrednostnih papirjev pri KDD
27. člen
KDD za člana KDD odpre enega ali več računov vrednostnih papirjev v skladu z 28. členom teh pravil ter v okviru takšnih računov vodi stanja vrednostnih papirjev člana KDD ter vodi za člana KDD stanja vrednostnih papirjev v imenu in za račun njegovih strank.
28. člen
KDD v centralnem registru odpre za člana KDD ali za druge osebe enega ali več naslednjih računov vrednostnih papirjev:
a) hišni račun, na katerem se vodijo stanja vrednostnih papirjev v imenu in za račun borzno posredniških družb ali bank,
b) račun strank, na katerem se vodijo stanja vrednostnih papirjev v imenu in za račun strank borzno posredniških družb ali bank,
c) zastavni račun, na katerem se posebej vodijo oziroma na katerega se prenesejo vrednostni papirji, ki so bili zastavljeni in ki je podračun hišnega računa ali računa strank,
d) posojilni račun, na katerem se posebej vodijo oziroma na katerega se prenesejo vrednostni papirji, ki so bili prejeti na posodo oziroma sposojeni,
e) registrski račun imetnikov, na katerem se neposredno vodijo vrednostni papirji posameznih imetnikov, ki vrednostnih papirjev še nimajo vknjiženih na računu strank pri članu KDD,
f) fiduciarni oziroma hrambeni račun, na katerem se vodijo vrednostni papirji imetnikov s sedežem ali stalnim prebivališčem v tujini.
KDD mora za posamezno vrsto računa iz prvega odstavka tega člena, razen za posojilni račun, posameznemu članu dodeliti identifikacijsko kodo. Podrobnejši način dodeljevanja identifikacijske kode določi KDD v navodilih.
29. člen
KDD vsako leto zagotovi pregled sistema vodenja računov vrednostnih papirjev članov KDD oziroma vodenje centralnega registra s strani neodvisne revizorske družbe.
3.6. Vrste članov KDD
30. člen
V zvezi z vrsto in načinom vodenja računov vrednostnih papirjev iz 28. člena teh pravil in vpogleda v stanja na računih vrednostnih papirjev so pri KDD možne naslednje vrste članov:
a) člani sistema prenosov vrednostnih papirjev so člani KDD, katerim KDD zagotavlja naslednje storitve:
– neposredno (on-line) izpolnjevanje obveznosti prenosa vrednostnih papirjev, nastalih na podlagi pravnih poslov, katerih predmet so vrednostni papirji, za račun člana KDD ali njegovih strank, z ustreznimi preknjižbami na računih vrednostnih papirjev,
– neposredni (on-line) vpogled v stanje na njegovem računu vrednostnih papirjev ali njegovih strank,
b) člani sistema plačevanja in prenosov vrednostnih papirjev so člani KDD, katerim KDD poleg storitev iz točke a) tega člena zagotavlja tudi naslednje storitve:
– izračun skupnih denarnih obveznosti in terjatev člana KDD nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu,
– ugotavljanje stanja (čistih/neto) denarnih terjatev in obveznosti člana KDD po pobotanju vzajemnih terjatev in obveznosti,
– zagotavljanje neposredno izvršitve plačila denarnih obveznosti na račun KDD in s tem v zvezi izpolnitve obveznosti prenosa vrednostnih papirjev,
– neposredni (on-line) vpogled v stanja denarnih terjatev in obveznosti člana KDD pred in po pobotanju vzajemnih terjatev in obveznosti.
c) člani sistema posojanja vrednostnih papirjev, so člani KDD katerim KDD zagotavlja storitve neposrednega vodenja stanj vrednostnih papirjev, ki so predmet posojilnih pogodb, na posojilnem računu pri KDD, ter neposredni (on-line) vpogled v takšna stanja,
d) člani sistema zastave vrednostnih papirjev, so člani KDD katerim KDD zagotavlja storitve neposrednega vodenja stanj zastavljenih vrednostnih papirjev, na zastavnem računu pri KDD, ter neposredni (on-line) vpogled v takšna stanja,
e) fiduciarne banke, so člani KDD, katerim KDD zagotavlja storitve neposrednega vodenja stanj imetnikov vrednostnih papirjev s sedežem v tujini preko fiduciarnega računa vrednostnih papirjev pri KDD, ter neposredni (on-line) vpogled v takšna stanja.
Podrobnejši način vodenja posameznih računov vrednostnih papirjev za posamezne vrste članov predpiše KDD v navodilih za vodenje računov.
31. člen
KDD lahko sprejme članstvo iz prvega odstavka 30. člena točke e) teh pravil le banke, ki imajo dovoljenje Banke Slovenije za opravljanje storitev plačilnega prometa s tujino oziroma za opravljanje storitev fiduciarnega bančništva.
KDD lahko sprejme v članstvo fiduciarno banko le, če je fiduciarna banka tudi član sistema plačevanja in prenosov vrednostnih papirjev (a).
KDD lahko sprejme osebe iz 7. alinee drugega odstavka 9. člena teh pravil le v članstvo sistema posojanja vrednostnih papirjev, v članstvo sistema zastave vrednostnih papirjev ter v članstvo sistema prenosov vrednostnih papirjev.
4. VODENJE CENTRALNEGA REGISTRA IN HRAMBA VREDNOSTNIH PAPIRJEV
4.1. Splošno
32. člen
KDD v centralnem registru na računih vrednostnih papirjev vodi pravice iz vrednostnih papirjev imetnikov vrednostnih papirjev, skupaj z enolično identifikacijo imetnika pravic iz vrednostnega papirja, morebitnimi omejitvami pri izvrševanju pravic, pravicami tretjih na vrednostnem papirju in drugimi podatki v zvezi z pravicami iz vrednostnega papirja ter opravlja prenose vrednostnih papirjev s preknjižbo med računi vrednostnih papirjev ter opravlja druge storitve v zvezi z vodenjem centralnega registra.
33. člen
KDD lahko sprejme vrednostne papirje:
– v sistem vodenja centralnega registra, kar pomeni vknjižbo vrednostnih papirjev na račune članov KDD, na račune njihovih strank, ali na registrski račun, vodenje stanj imetnikov nematerializiranih vrednostnih papirjev, pravic iz vrednostnih papirjev ter ostalih podatkov v zvezi z nematerializiranimi vrednostnimi papirji preko računalniškega sistema KDD kot centralne informatizirane baze podatkov,
– v hrambo (in vključitev v centralni register), če so vrednostni papirji že izdani kot pisne listine,
– v sistem obračuna izravnave in poravnave sklenjenih poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev v skladu z 5. poglavjem teh pravil.
34. člen
V hrambo in sistem centralnega registra pri KDD so lahko sprejeti naslednji serijski vrednostni papirji:
– vrednostni papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
– prosto prenosljivi vrednostni papirji, s katerimi se ne trguje na organiziranem trgu vrednostnih papirjev,
– vrednostni papirji, za katere izdajatelj ni izvedel postopka javne ponudbe oziroma javne prodaje (omejeno prenosljivi vrednostni papirji).
4.2. Postopek sprejema vrednostnih papirjev v sistem centralnega registra
35. člen
O sprejemu vrednostnega papirja v sistem centralnega registra odloči KDD na podlagi zahteve, ki jo vloži izdajatelj in ki se vloži neposredno na sedežu KDD ali pošlje priporočeno po pošti na naslov KDD.
Zahteva mora biti razumljiva ter mora vsebovati predvsem:
– firmo in sedež izdajatelja,
– zahtevek za sprejem v sistem vodenja centralnega registra,
– podpis zastopnika ali pooblaščene osebe vložnika.
Zahtevi iz prejšnjega odstavka morajo biti priložene naslednje listine:
– nalog izdajatelja za vknjižbo vrednostnih papirjev v dobro imetnikov, ki vsebuje najmanj:
– firmo, sedež, naslov, kontaktna oseba izdajatelja,
– vrsto, razred, serijo vrednostnih papirjev,
– skupno nominalno vrednost celotne izdaje vrednostnih papirjev,
– nominalna vrednost vrednostnega papirja,
– natančno določene pravice oziroma obveznosti iz vrednostnega papirja z morebitnimi omejitvami pri izvrševanju pravic ter roki za izpolnitev obveznosti,
– firmo oziroma ime vseh imetnikov (vpisnikov) vrednostnih papirjev z navedbo identitete vpisnikov oziroma imetnikov pravic iz vrednostnega papirja,
– potrdilo o vplačanem nadomestilu za opravljanje storitev na račun KDD, v višini, kot je določena z veljavno tarifo KDD,
– statut izdajatelja vrednostnih papirjev,
– podatke glede vpisa družbe v sodni register,
– dovoljenje Agencije za javno ponudbo oziroma javno prodajo, za javno ponujene vrednostne papirje,
– pogodbo s KDD, podpisano s strani pooblaščene osebe izdajatelja, o vsebini in načinu zagotavljanja storitev KDD za izdajatelja, kot je npr. vodenje knjige delničarjev, nakazovanje dividend ali obresti... itd.
36. člen
KDD mora sprejeti vrednostni papir v sistem centralnega registra, ko prejme popolno zahtevo iz 35. člena teh pravil.
Na podlagi zahteve in naloga izdajatelja za vknjižbo vrednostnih papirjev v dobro imetnikov KDD vknjiži vrednostne papirje v dobro imetnikov na račune imetnikov vrednostnih papirjev skupaj z drugimi podatki o imetnikih vrednostnih papirjev, kot so identifikacijska številka, ime in naslov oziroma firma in sedež, in ki so natančneje določeni v navodilih.
KDD vknjiži vrednostne papirje in druge podatke v dobro imetnikov v skladu z prejšnjim odstavkom najkasneje osem delovnih dni po prejemu popolne zahteve iz prvega odstavka tega člena.
37. člen
KDD zavrne zahtevo za sprejem v sistem centralnega registra, le če ugotovi, da so v zahtevi ali listinah vsebovani lažni ali zavajujoči pomembnejši podatki.
Ne glede na prejšnji odstavek Klirinško depotna družba zavrne zahtevo za sprejem v sistem centralnega registra, če je vrednostne papirje mogoče izdati šele po ustreznem vpisu v sodni register in takšen vpis ni bil opravljen ali če se podatki iz naloga iz prve alinee tretjega odstavka 35. člena teh pravil ne ujemajo z podatki iz sklepa o izdaji vrednostnih papirjev.
38. člen
O sprejetju vrednostnega papirja v sistem centralnega registra ter vknjiženju vrednostnih papirjev v dobro imetnikov mora KDD naslednji dan po sprejetju vrednostnega papirja obvestiti vse člane KDD, Agencijo, izdajatelja sprejetih vrednostnih papirjev ter Ljubljansko borzo, če je izdajatelj vložil zahtevo za kotacijo ali je bila vložena zahteva za trgovanje na organiziranem izvenborznem trgu.
39. člen
Če KDD zavrže ali zavrne zahtevo o sprejemu vrednostnega papirja v sistem centralnega registra in je vložnik že izvršil plačilo nadomestila za opravljanje storitev, mora KDD vložniku zahteve v roku 3 dni od zavrnitve oziroma zavržbe zahteve vrniti plačano nadomestilo skupaj z obrestmi od dneva vplačila do dneva vrnitve nadomestila po obrestni meri, ki jo priznavajo banke za obračunavanje sredstev na vpogled pravnih oseb.
4.3. Hramba vrednostnih papirjev in zamenjava za nematerializirane vrednostne papirje
40. člen
Vrednostne papirje, ki so bili izdani pred uveljavitvijo uredbe o nematerializiranih vrednostnih papirih (Uradni list RS, št. 45/95) in za katere je potrebno opraviti postopek zamenjave za nematerializirane vrednostne papirje in ki se hranijo pri borzno posredniških družbah ali bankah za račun imetnikov ali pri tretji osebi, morajo borzno posredniške družbe in banke, ki so člani KDD, prenesti v hrambo v KDD.
Borzno posredniške družbe in banke, ki so člani KDD, morajo izdati pooblastilo tretji osebi, ki hrani vrednostne papirje v njihovem imenu in za njihov račun, da prenese vse takšne vrednostne papirje v hrambo v KDD.
KDD ne odgovarja za veljavnost oziroma verodostojnost vrednostnih papirjev, ki so bili prenešeni v skladu z prejšnjim odstavkom.
41. člen
Pri prenosu v hrambo v skladu z drugim odstavkom 40. člena teh pravil mora borzno posredniška družba oziroma banka izdati zahtevo, da KDD vknjiži shranjene vrednostne papirje na račune člana KDD ali na registrski račun v dobro imetnikov vrednostnih papirjev.
Za vsebino in priložene listine, vložitev zahteve ter sprejetje vrednostnega papirja v sistem vodenja centralnega registra se smiselno uporabljajo določbe 35. člena teh pravil, z navedbo števila vrednostnih papirjev, ki se prenašajo v hrambo pri KDD v dobro posameznega člana KDD oziroma njegovih strank.
42. člen
Borzno posredniške družbe in banke, ki niso člani KDD ter imetniki vrednostnih papirjev, ki hranijo vrednostne papirje pri tretji osebi, morajo pooblastiti borzno posredniške družbe ali banke, ki so član sistema prenosov ali člana sistema plačevanja in prenosov vrednostnih papirjev, da shranjene vrednostne papirje vknjiži na ustrezne račune pri KDD v skladu s tem poglavjem, razen če borzno posredniške družbe in banke, ki niso člani KDD ter imetniki vrednostnih papirjev, ki hranijo vrednostne papirje pri tretji osebi, niso sami član sistema prenosov ali člana sistema plačevanja in prenosov vrednostnih papirjev.
4.4. Depoziti vrednostnih papirjev
43. člen
Izročitev fizično izdanih vrednostnih papirjev v hrambo pri KDD se vknjiži v dobro na računu člana KDD v dobro imetnika vrednostnega papirja.
Vrednostne papirje lahko člani KDD (v svojem imenu in za svoj račun ali za račun strank) deponirajo pri KDD oziroma pri drugem depozitarju, ki ga določi KDD, vsak delovni dan v skladu z navodili, ki jih predpiše KDD. Vsakemu depozitu morajo biti predložene listine, ki jih določi KDD v navodilih.
Prejete vrednostne papirje KDD vknjiži najkasneje naslednji delovni dan po njihovem prejetju v dobro na računu člana KDD ali na registrski račun.
KDD oziroma drug depozitar, ki ga za hrambo pooblasti KDD, mora zavrniti prejetje vrednostnih papirjev hrambo, če vlogi za depozit ni priložena potrebna dokumentacija.
Član KDD oziroma drug depozitar jamči, da so vrednostni papirji, ki so dani v hrambo, veljavni in verodostojni. Če KDD naknadno (po vknjižbi na račun vrednostnih papirjev) ugotovi, da so shranjeni vrednostni papirji neveljavni ali neverodostojni, lahko vrne vrednostne papirje članu KDD ter zmanjša stanje na ustreznih računih vrednostnih papirjev.
44. člen
KDD ni dolžna vrniti deponentu vrednostnih papirjev, prenešenih v hrambo v skladu z 40. in 42. členom teh pravil ter vrednostnih papirjev, deponiranih pri KDD oziroma drugem depozitarju v skladu z 43. členom teh pravil.
4.5. Prenosi nematerializiranih vrednostnih papirjev
45. člen
KDD opravi prenos nematerializiranega vrednostnega papirja s preknjižbo z računa prodajalca oziroma dosedanjega imetnika na račun kupca oziroma novega imetnika v centralnem registru le na podlagi prejetega naloga za prenos vrednostnih papirjev in sicer najkasneje dva delovna dni po prejetju naloga.
Nalog za preknjižbo mora obsegati najmanj:
– firmo in sedež oziroma ime in naslov dosedanjega in novega imetnika,
– enolično identifikacijo dosedanjega in novega imetnika,
– natančno označbo vrednostnega papirja,
– število vrednostnih papirjev, ki so predmet prenosa,
– lastnoročni podpis dosedanjega imetnika,
– pravno podlago za prenos (kupoprodajna pogodba, dedovanje, darilna pogodba...).
Natančnejšo vsebino in obliko naloga za prenos vrednostnih papirjev ter morebitne listine, ki morajo biti priložene nalogu za prenos predpiše KDD v navodilih.
46. člen
KDD opravi preknjižbo v skladu z 45. členom teh pravil iz kupoprodajnih poslov z vrednostnimi papirji le na podlagi naloga za prenos vrednostnih papirjev, ki ga prejme (po pošti, telefaksu ali osebno na sedežu KDD) od borzno posredniške družbe ali banke, ki je član KDD, razen če je dosedanji ali novi imetnik nematerializiranega vrednostnega papirja član KDD.
KDD opravi preknjižbo iz drugih poslov le na podlagi naloga za prenos vrednostnih papirjev, ki ga KDD prejme (po pošti, telefaksu ali osebno na sedežu KDD) od borzno posredniške družbe ali banke, ki je član KDD ali neposredno od dosedanjega imetnika vrednostnih papirjev.
47. člen
Ko borzno posredniška družba ali banka prejme pravilno izpolnjen nalog za prenos vrednostnih papirjev mora:
– preko računalniške povezave z KDD preveriti pri KDD, ali je prodajalec imetnik števila vrednostnih papirjev, ki jih namerava prodati,
– zahtevati odprtje računa v centralnem registru, če kupec še nima odprtega računa,
– potrditi pravilno izpolnjen nalog za prenos vrednostnih papirjev s podpisom osebe, ki je za to poblaščena pri banki ali borzno posredniški družbi,
– poslati nalog za prenos vrednostnih papirjev KDD.
Podrobnejši postopek opravljanja prenosov omejeno prenosljivih vrednostnih papirjev določi KDD v navodilih.
48. člen
Kadar se s serijskimi vrednostnimi papirji trguje na organiziranem trgu oziroma preko borzno informacijskega sistema (BIS) Ljubljanske borze, opravi Klirinško depotna družba preknjižbo na podlagi obvestila organizatorja trgovanja o sklenjenih poslih oziroma poročila, ki ga prejme iz BIS.
Če sme posamezna oseba sklepati kupoprodajne posle z vrednostnimi papirji, s katerimi se trguje na organiziranem trgu, samo na tem trgu, KDD opravi preknjižbo le na podlagi obvestila organizatorja trgovanja iz prejšnjega odstavka.
4.6. Storitve KDD v zvezi z uveljavljanjem pravic iz vrednostnih papirjev
49. člen
KDD lahko za izdajatelja vrednostnih papirjev, sprejetih v sistem centralnega registra, opravlja posamezne storitve v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti izdajatelja do imetnikov vrednostnih papirjev, kot so na primer:
– storitve v zvezi z izplačilom dividend, obresti in glavnice vključno z zbiranjem bančnih računov imetnikov,
– storitve v zvezi z glasovanjem na skupščini delničarjev,
– storitve v zvezi z obveščanjem izdajatelja o imetnikih vrednostnih papirjev,
– storitve v zvezi z delitvijo, združitvijo delnic, izdajo in razdelitvijo novih delnic ali drugih pravic,
– storitve v zvezi z prevzemi družb oziroma javno ponudbo za odkup delnic,
– storitve v zvezi z izvrševanjem prednostnih pravic,
– izdaja potrdil o stanju na računih vrednostnih papirjev.
50. člen
KDD lahko začasno zavrne opravljanje storitev iz 3. člena teh pravil, če ugotovi, da KDD trenutno ne razpolaga z zadostno tehnično opremo, računalniškimi kapacitetami ali drugimi kapacitetami, da bi omogočala nemoteno zagotavljanje storitev KDD oziroma vodenje centralnega registra.
Če KDD zavrne opravljanje storitev v skladu z prejšnjim odstavkom, mora ponuditi opravljanje takšnih storitev takoj, ko tehnična oziroma računalniška oprema za to zadostuje.
51. člen
Če se KDD s pogodbo z izdajateljem vrednostnih papirjev zaveže, da bo pri opravljanju storitev iz prejšnjega člena v imenu in za račun izdajatelja opravila vsa ali posamezna dejanja v zvezi z izpolnjevanjem obveznosti izdajatelja vrednostnih papirjev, mora izdajatelj najmanj 15 dni pred izpolnitvijo obveznosti pisno sporočiti KDD datum za izpolnitev obveznosti.
Za izpolnitev obveznosti iz prejšnjega odstavka se šteje predvsem:
– izplačilo dividende,
– izplačilo obresti ali glavnice,
– glasovanje na skupščini delničarjev oziroma izdaja potrdil o imetništvu delnic,
– razdelitev upravičenj do vrednostnih papirjev,
– delitev ali združitev vrednostnih papirjev,
– prednostna pravica nakupa novih delnic.
V sporočilu iz prvega odstavka tega člena mora izdajatelj določiti natančno določiti način in vrsto izpolnitve obveznosti (npr. višina in način izplačila dividende, obresti ali glavnice...).
V sporočilu iz prvega odstavka tega člena lahko izdajatelj določi tudi datum pred izpolnitvijo obveznosti iz vrednostnega papirja, po katerem (do datuma za izpolnitev obveznosti) bo obveznost izpolnjena osebam, ki so bili imetniki vrednostnih papirjev pred datumom za izpolnitev obveznosti, in ki ne sme biti krajši kot 10 dni pred datumom izpolnitve obveznosti.
KDD na pisno zahtevo izdajatelja izdajatelju sporoči podatke o imetnikih imenskih vrednostnih papirjev ter število delnic izdajatelja iz prejšnjega odstavka, katerih imetniki so na dan izpolnitve obveznosti oziroma na določen dan pred izpolnitvijo obveznosti.
Natančnejšo vsebino sporočila iz prvega odstavka tega člena ter način izpolnjevanja obveznosti preko KDD določi KDD v navodilih.
52. člen
Znesek za izplačilo dividend, obresti ali glavnice mora izdajatelj najkasneje na dan zapadlosti obveznosti nakazati v dobro posebnega računa KDD pri Agenciji za plačilni promet, KDD pa nakaže posamezne zneske v dobro denarnih računov imetnikov vrednostnih papirjev pri bankah oziroma Agenciji za plačilni promet, na dan zapadlosti obveznosti izdajatelja ter do ure določene v navodilih.
Po izvršitvi plačila obveznosti iz vrednostnih papirjev KDD takoj, ko je to mogoče, vendar najkasneje 5 dni po izvršitvi plačila, pošlje izdajatelju in članom KDD poročilo o izvršitvi plačila obveznosti.
Podrobnejši postopek nakazila ter vsebino poročila iz prejšnjega odstavka predpiše KDD v navodilih.
53. člen
Če plačila v skladu z 52. členom teh pravil ni bilo mogoče izvršiti (npr. zaradi neobstoječe številke bančnega računa...), potem KDD zadrži neizplačane zneske ter jih v roku, ki ga določi v navodilih, v skladu z zakonskimi predpisi vrne izdajatelju. Obresti po obrestni meri, ki jo priznavajo banke za obračunavanje sredstev na vpogled pravnih oseb od tako zadržanih zneskov pripadajo izdajatelju.
54. člen
Če izdajatelj vrednostnih papirjev pravočasno pred dnevom glasovanja na skupščini delničarjev zagotovi KDD podatke in pooblastila o zastopnikih za glasovanje, lahko KDD zagotovi izdajatelju imenskih delnic ter članom KDD poleg podatkov o imetnikih delnic tudi imena njihovih zastopnikov oziroma pooblaščencev za glasovanje.
4.7. Prenehanje opravljanja storitev v zvezi z vodenjem centralnega registra
55. člen
KDD lahko trajno ali začasno zavrne opravljanje posameznih storitev iz 3. člena teh pravil, razen vodenja registra vrednostnih papirjev, glede posameznih vrednostnih papirjev, če:
– ne razpolaga z zadostnim številom informacij, ki so potrebne za normalno opravljanje storitev KDD,
– izdajatelj ne izpolni obveznosti do KDD,
– član KDD, ki je hkrati izdajatelj, ne izpolni katerihkoli obveznosti do KDD.
56. člen
Če KDD preneha opravljati posamezne storitve v skladu z 55. členom teh pravil, mora najkasneje 5 dni pred prenehanjem opravljanja storitev obvestiti člane KDD ter borzo (če se z vrednostnim papirjem trguje na borzi) ter morebitne druge zainteresirane osebe.
V obvestilu iz prejšnjega odstavka mora KDD navesti datum prenehanja opravljanja storitev ter način nadaljnega poslovanja z takšnim vrednostnim papirjem.
5. IZRAČUN, IZRAVNAVA IN IZPOLNJEVANJE OBVEZNOSTI
5.1. Splošno
57. člen
KDD opravlja za člane KDD, ki so hkrati tudi člani organiziranega trga vrednostnih papirjev ter za druge člane sistema plačevanja in prenosov vrednostnih papirjev, za posle, sklenjene na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, storitve izračuna, izravnave in izpolnitve obveznosti iz teh poslov z prenosom vrednostnih papirjev na računih članov KDD ter z prenosom denarja (v nadaljnjem besedilu: obračun in poravnava) na način, določen v tem poglavju.
58. člen
Predmet izračuna, izravnave in izpolnitve preko KDD so vsi posli z vrednostnimi papirji, sklenjeni na Ljubljanski borzi ali na organiziranem izvenborznem trgu preko borzno informacijskega sistema trgovanja (v nadaljnjem besedilu: BIS) ali ki so sklenjeni na drugem organiziranem trgu.
59. člen
KDD opravlja storitve predmet izračuna, izravnave in izpolnitve na podlagi podatkov o sklenjenih poslih z vrednostnimi papirji, ki jih prejme iz BIS Ljubljanske borze ali od organizatorja drugega organiziranega trga neposredno preko računalniške povezave ali kako drugače.
5.2. Izračun denarnih obveznosti in izravnava
60. člen
Član KDD vse svoje denarne terjatve do drugih članov KDD iz sklenjenih poslov (na borzi in na izvenborznem trgu) prenese na KDD kot novega upnika. Pogodba o odstopu terjatve je sklenjena ob sklenitvi kupoprodajne pogodbe vrednostnih papirjev na borzi ali izvenborznem trgu.
KDD prevzame vse denarne obveznosti članov KDD, ki so dolžniki, iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji na borzi ali izvenborznem trgu, tako da KDD postane novi dolžnik.
Vsak član KDD vnaprej privoli, da KDD prevzame vse denarne obveznosti njegovih dolžnikov iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji na borzi ali izvenborznem trgu.
61. člen
KDD pobota vse denarne terjatve do posameznega člana KDD, ki so bile nanjo prenešene na podlagi prvega odstavka 60. člena teh pravil, z denarnimi obveznostmi do tega člana KDD, ki jih je KDD prevzela po drugem odstavku 60. člena teh pravil.
Denarne terjatve iz prejšnjega odstavka se štejejo za pobotane na dan, ko v skladu s temi pravili dospejo v plačilo.
Del obveznosti člana KDD do KDD, ki ni prenehala v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena (saldo v breme člana KDD), je dolžan član KDD izpolniti v rokih in na način, določen v točki 5.3. teh pravil.
Del terjatev člana KDD do KDD, ki ni prenehala v skladu s prvim in drugim odstavkom tega člena (saldo v dobro člana KDD), je dolžna KDD izpolniti v rokih in na način, določen v točki 5.3. teh pravil.
5.3. Izpolnitev denarnih obveznosti
62. člen
Za izpolnitev denarnih obveznosti iz poslov, sklenjenih na posamezen dan, mora najkasneje do ure in na dan, določen v navodilih, član KDD, ki ima saldo v breme v skladu s tretjim odstavkom 61. člena teh pravil, predložiti banki, ki vodi njegov transakcijski račun oziroma Banki Slovenije, ki vodi njegov transakcijski račun za sredstva strank oziroma njegov obračunski račun, plačilne naloge za nakazilo čistih (neto) denarnih sredstev v breme svojih računov in v dobro klirinško poravnalnega računa KDD pri Banki Slovenije.
Dan izpolnitve posla iz prejšnjega odstavka je dva delovna dni po sklenitvi posla na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
KDD mora takoj po prejetju denarnih sredstev vseh članov KDD v skladu s prejšnjim odstavkom ter najkasneje do ure istega dne, določene v navodilih, posredovati plačilne naloge za nakazilo čistih (neto) denarnih sredstev v breme svojega klirinško poravnalnega računa pri Banki Slovenije in v dobro obračunskih računov članov KDD pri Banki Slovenije, ki imajo saldo v dobro iz sklenjenih poslov na posamezen dan v skladu s četrtim odstavkom 61. člena teh pravil.
Predložitev nujnih plačilnih nalogov bankam oziroma Banki Slovenije v skladu z prvim odstavkom se ne šteje za izpolnitev obveznosti plačila denarnih obveznosti do KDD.
63. člen
Vsa plačila iz prejšnjega člena so končna in nepreklicna takoj po uri in na dan, določenih v navodilih in po tem roku ne smejo biti preklicana ali vrnjena.
5.4. Izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev
64. člen
Prenos vrednostnih papirjev na računih KDD ter v centralnem registru opravi KDD tako, da na dan izpolnitve posla preknjiži vrednostni papir z računa člana KDD in hkrati prodajalca vrednostnega papirja na račun vrednostnih papirjev člana KDD in hkrati kupca vrednostnega papirja.
Dan izpolnitve posla iz prejšnjega odstavka je dva delovna dneva po sklenitvi posla na organiziranem trgu vrednostnih papirjev.
Prenos vrednostnih papirjev v skladu z prejšnjim odstavkom je dokončen in nepreklicen, ko KDD prejme plačilo denarnih sredstev na klirinško poravnalni račun KDD pri Banki Slovenije po 62. členu teh pravil.
65. člen
Stanje na računu vrednostnih papirjev člana KDD ter hkrati stanje v centralnem registru se na podlagi sklenjenih kupoprodajnih pogodb glede določenega vrednostnega papirja spremeni na dan izpolnitve pogodbe, ki je najkasneje dva delovna dneva po sklenitvi pogodbe.
Od dneva sklenitve posla do dneva izpolnitve posla, sklenjenega na organiziranem trgu, KDD ne sme izvršiti za račun člana KDD ali njegove stranke naloga za prenos iz prvega odstavka 46. člena teh pravil ali njegovega dela, če bi se z izvršitvijo takšnega naloga v tistem delu, ki se izvršuje, stanje na računu zmanjšalo na toliko, da ne bi več zadoščalo za izpolnitev obveznosti prenosa vrednostnih papirjev iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu.
Podrobnejši način prenosov vrednostnih papirjev določi KDD v navodilih.
66. člen
Član KDD, ki sklene prodajni posel (za svoj račun, za račun strank ali za skupni račun strank), mora na dan izpolnitve najkasneje do roka, določenega v navodilih, zagotoviti količino vrednostnih papirjev, ki je predmet prodaje.
Če član ne zagotovi stanja v skladu z prejšnjim odstavkom, KDD v imenu in za račun člana KDD na organiziranem trgu ali drugače kupi vrednostne papirje ter jih prenese na račun vrednostnih papirjev kupca.
V primeru iz prejšnjega odstavka je član KDD dolžan plačati KDD znesek denarne kazni v višini 100% tržne vrednosti vrednostnih papirjev, ki jih je KDD kupil v imenu in za račun člana KDD ter kupnino iz sklenjenega posla člana KDD za te vrednostne papirje.
V primeru iz drugega odstavka tega člena lahko KDD o neizpolnitvi obveznosti člana KDD obvesti borzo ter zahteva začasno prepoved trgovanja za takšnega člana KDD ali za njegove stranke (ki so član KDD in ki niso izpolnile obveznosti iz sklenjenih poslov), če je član KDD hkrati tudi član Ljubljanske borze.
Podrobnejši način nakupa vrednostnih papirjev v imenu in za račun člana KDD v skladu s tem členom določi KDD v navodilih.
67. člen
Za preknjižbo vrednostnih papirjev na podlagi drugih poslov kot kupoprodajnih pogodb se smiselno uporabljajo določbe poglavja 4.5. teh pravil.
5.5. Razporeditve poslov (alokacije)
68. člen
Član KDD, ki je hkrati član Ljubljanske borze, in ki na organiziranem borznem ali izvenborznem trgu sklene posel za račun strank preko skupnega računa v skladu s pravili Ljubljanske borze, je dolžan najkasneje dva delovna dneva po sklenitvi posla in do ure, določene v navodilih, razporediti posle na številke računov posameznih strank, za katere je opravili posel preko skupnega računa (alokacija strank iz skupnega računa).
Član KDD ne sme razporediti sklenjenih poslov iz prejšnjega odstavka na svoj hišni račun.
Če član KDD razporedi posle v nasprotju z prvim in drugim odstavkom tega člena mora KDD o tem nemudoma obvestiti Ljubljansko borzo in agencijo.
69. člen
Če član KDD, ki je hkrati član Ljubljanske borze, in ki sklene prodajni posel za skupni račun strank, ne razporedi sklenjenih poslov na račune strank v skladu z 68. členom teh pravil, KDD izpolni obveznost iz posla tako, da za račun člana KDD na organiziranem trgu ali drugače kupi vrednostne papirje ter jih po sklenitvi takšnega posla prenese na račun vrednostnih papirjev kupca. Takšen nakup s strani KDD se ne vključi v sistem obračuna in izravnave obveznosti, temveč se izpolni neposredno.
V primeru iz prejšnjega odstavka je član KDD dolžan vplačati v jamstveni sklad iz 73. člena teh pravil znesek denarne kazni v višini 100% tržne vrednosti vrednostnih papirjev, ki jih je KDD kupil v imenu in za račun člana KDD ter kupnino za te vrednostne papirje.
70. člen
Če član KDD, ki je hkrati član Ljubljanske borze, in ki sklene nakupni posel za skupni račun strank, ne razporedi poslov na posamezne račune strank v skladu z 68. členom teh pravil, se obveznost iz takšnega posla lahko izpolni KDD-ju, tako da KDD prenese vrednostne papirje, ki niso bili razporejeni, na poseben račun KDD, ki jih proda na organiziranem trgu ali drugače. Takšna prodaja s strani KDD se ne vključi v sistem obračuna in izravnave obveznosti, temveč se izpolni neposredno.
V primeru iz prejšnjega odstavka je član KDD dolžan vplačati v jamstveni sklad iz 73. člena teh pravil znesek v višini 100% tržne vrednosti vrednostnih papirjev, ki jih je KDD prodala zaradi člana KDD, ki ni pravočasno razporedil nakupnih poslov za skupni račun strank na posamezne stranke.
Terjatev člana KDD do KDD iz naslova kupnine za vrednostne papirje, prodane v skladu s prvim odstavkom tega člena, se šteje za pobotano s terjatvijo KDD do člana KDD, ki nastane na podlagi drugega odstavka tega člena. Takšne terjatve se štejejo za pobotane na dan, ko KDD prejme kupnino iz prodajnega posla, sklenjenega na podlagi prvega odstavka tega člena.
5.6. Odprava morebitnih napak
71. člen
Če se v zvezi z izpolnitvijo obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji odkrijejo napake pri izpolnitvi (npr. napačna identifikacijska številka stranke), je treba napako nemudoma sporočiti KDD (direktorju sektorja operacij), borzi ter strankam posla.
Natančnejši postopek odprave napak članov KDD glede izpolnitve sklenjenih poslov določi KDD v navodilih, posebej za posle z vrednostnimi papirji, sklenjene na organiziranem trgu, ter posebej za posle, sklenjene izven organiziranega trga.
5.7. Jamstveni sklad ter likvidnostna rezerva
5.7.1. Jamstveni sklad
72. člen
Vsi člani sistema obračuna in poravnave KDD preko jamstvenega sklada solidarno jamčijo za izpolnitev denarnih obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji na organiziranem trgu.
Predmet solidarnega jamstva iz prvega odstavka tega člena so denarne obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji, za katere KDD opravi postopek ugotavljanja in poravnavanja obveznosti v skladu s temi pravili.
Predmet solidarnega jamstva iz prvega odstavka tega člena niso denarne obveznosti članov KDD iz naslova plačila nadomestil za opravljanje storitev KDD ter iz naslova plačila denarnih kazni.
73. člen
Za izpolnitev obveznosti iz prvega odstavka 72. člena mora posamezni član KDD zagotoviti denarna sredstva na transakcijskem računu KDD pri poslovni banki (v nadaljevanju: jamstveni sklad).
74. člen
Način in višino plačila posameznega člana KDD v jamstveni sklad KDD določi v navodilih z enačbo, ki ima osnovo v obsegu in vrednosti preteklih obveznosti iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji.
KDD določi višino plačila člana KDD v jamstveni sklad ob sprejemu osebe v članstvo KDD in lahko najmanj mesečno zviša ali zniža višino vplačila posameznega člana v jamstveni sklad, če:
– se bistveno spremeni obseg in vrednost sklenjenih poslov člana KDD,
– član KDD ob zapadlosti ne izpolni obveznosti plačila iz sklenjenih poslov.
Višina plačila v jamstveni sklad posameznega člana iz prvega odstavka tega člena določi KDD glede na obseg in vrednost preteklih obveznosti iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev vseh članov KDD (v nadaljnjem besedilu: osnovno vplačilo v jamstveni sklad) ter glede na obseg in vrednost preteklih obveznosti iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev posameznega člana KDD (v nadaljnem besedilu: dodatno vplačilo v jamstveni sklad).
75. člen
Plačilo v jamstveni sklad se opravi v denarju.
76. člen
KDD lahko delno ali v celoti naloži denarna sredstva jamstvenega sklada v denarne depozite pri bankah. Donosi iz takšnih naložb pripadajo članom KDD in se pripišejo v jamstveni sklad. KDD pripadajo dejansko nastali stroški upravljanja sredstev iz jamstvenega sklada.
77. člen
KDD iz sredstev jamstvenega sklada izpolni obveznosti do članov KDD iz poslov z vrednostnimi papirji v skladu s temi pravili, če člani KDD ob zapadlosti ne izvršijo plačila salda v breme, nastalega iz sklenjenih poslov z vrednostnimi papirji v skladu s temi pravili oziroma če sredstva likvidostne rezerve iz 81. člena teh pravil ne zadoščajo za izpolnitev obveznosti iz sklenjenih poslov do KDD.
Za izpolnitev obveznosti v skladu z prejšnjim odstavkom se šteje, da se obveznosti izpolnijo najprej iz sredstev do višine vplačila člana KDD v jamstveni sklad, ki ni izpolnil zapadlih obveznosti do KDD. Če sredstva takšnega člana ne zadoščajo za izpolnitev obveznosti do članov KDD, se obveznosti izpolnijo sorazmerno iz vplačil ostalih članov KDD v jamstveni sklad.
78. člen
Če KDD iz sredstev jamstvenega sklada izpolni obveznosti člana KDD iz poslov z vrednostnimi papirji v skladu s temi pravili, so dolžni vsi člani KDD na prvi pisni poziv KDD vplačati v jamstveni sklad znesek, ki ga je KDD plačala iz jamstvenega sklada.
Višina plačila, ki ga mora posamezni član KDD plačati v skladu s prejšnjim odstavkom, določi KDD sorazmerno z začetnimi vplačili člana KDD v jamstveni sklad.
Če posamezni član KDD ne vplača v jamstveni sklad znesek v skladu z prvim odstavkom tega člena lahko KDD preneha opravljati storitve ugotavljanja in poravnavanja obveznosti iz naknadno sklenjenih poslov za takšnega član KDD.
O prenehanju opravljanja storitev po prejšnjem odstavku KDD predhodno obvesti vse člane KDD, borzo, agencijo in Banko Slovenije.
79. člen
Če član KDD ob zapadlosti ne izpolni denarnih obveznosti, nastalih na podlagi poslov z vrednostnimi papirji, sklenjenih na organiziranem trgu vrednostnih papirjev, ima KDD pravico vpisati zastavno pravico na vrednostnih papirjih, ki so bili predmet sklenjenih poslov, in brez predhodnega obvestila prodati zastavljene vrednostne papirje na organiziranem trgu vrednostih papirjev ali drugače, če je bila denarna obveznost že izpolnjena iz sredstev jamstvenega sklada.
Če je bila v primeru prodaje zastavljenih vrednostnih papirjev po prejšnjem odstavku denarna obveznost že izpolnjena iz sredstev jamstvenega sklada in so člani KDD že vplačali v jamstveni sklad znesek v skladu z 78. členom teh pravil, mora KDD takšnim članom KDD prenesti izkupiček v roku treh dni po prodaji zastavljenih vrednostnih papirjev, sorazmerno z njihovimi vplačili v jamstveni sklad v skladu z 78. členom teh pravil.
Če član KDD ob zapadlosti ne izpolni:
– denarnih obveznosti iz tretjega odstavka 66. člena teh pravil,
– denarnih obveznosti iz drugega odstavka 69. člena teh pravil,
– denarnih obveznosti, nastalih na podlagi opravljenih storitev KDD,
ima KDD pravico vpisati zastavno pravico na katerihkoli vrednostnih papirjih, ki so v lasti člana KDD, ki ni izpolnil obveznosti, in brez predhodnega obvestila prodati zastavljene vrednostne papirje na organiziranem trgu vrednostih papirjev in se iz izkupička poplačati.
O vpisu zastavne pravice po prvem in drugem odstavku tega člena mora KDD najkasneje istega dne do ure, določene v navodilih obvestiti prizadetega člana KDD.
V primeru iz prvega odstavka tega člena mora KDD takoj, ko to ugotovi, o neizpolnitvi obveznosti člana KDD obvestiti borzo in zahtevati prepoved opravljanja poslov za takšnega člana KDD.
80. člen
Če KDD iz sredstev jamstvenega sklada KDD izpolni obveznosti člana KDD iz poslov v skladu s temi pravili, lahko KDD določi, da se dan izpolnitve poslov z vrednostnimi papirji, katerih izpolnitev denarnih obveznosti je bila opravljena iz sredstev jamstvenega sklada, podaljša največ za dva delovna dneva po sklenitvi posla.
5.7.2. Likvidnostna rezerva
81. člen
Likvidnostna rezerva je znesek, ki ga je član KDD v skladu s tem členom dolžan plačati iz naslova izpolnitve obveznosti iz sklenjenih poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev še pred dospelostjo denarnih obveznosti iz the poslov.
Posamezni član KDD mora naslednji dan po sklenitvi poslov na organiziranem trgu vrednostnih papirjev vplačati likvidnostno rezervo na klirinško poravnalni račun KDD pri Banki Slovenije, če ima saldo v breme višji od lastnega limita likvidnostne rezerve, ki je delež vsote osnovnih vplačil v jamstveni sklad vseh članov KDD, določenega z navodili KDD, povečanega za morebitno dodatno vpačilo tega člana KDD v jamstveni sklad.
Z navodili iz prvega odstavka tega člena KDD določi tudi podrobnejši način in postopek določitve zneska likvidnostne rezerve.
Znesek likvidnostne rezerve posameznega člana KDD mora KDD na dan izpolnitve obveznosti odšteti od zneska salda v breme, ki ga je član KDD dolžan plačati KDD. Če znesek likvidnostne rezerve presega saldo v breme člana KDD, mora KDD presežek še isti dan vrniti članu KDD.
KDD lahko preneha opravljati storitve ugotavljanja in poravnavanja obveznosti za posameznega člana KDD, ki ni plačal zneska likvidnostne rezerve v skladu s tem členom.
Če član KDD ne plača zneska likvidnostne rezerve v skladu z drugim odstavkom tega člena in KDD preneha opravljati storitve ugotavljanja in poravnavanja obveznosti za takšnega člana KDD, KDD o tem nemudoma obvesti Ljubljansko borzo in lahko zahteva, da Ljubljanska borza suspendira nadaljne trgovanje za takšnega člana KDD ali za njegove stranke (ki so član KDD in ki niso izpolnile obveznosti plačila likvidnostne rezerve).
6. ODLOČANJE KDD
6.1. Odločanje o posamičnih zadevah
82. člen
Odločitve o posamičnih zadevah po teh pravilih, kot je odločanje o vlogah za sprejem v članstvo KDD, odločanje o sprejemu vrednostnih papirjev v sistem centralnega registra, sprejema uprava, razen če s temi pravili ni drugače določeno. Uprava lahko za odločanje v konkretnih zadevah pooblasti komisije. Komisija odloča z večino prisotnih članov.
83. člen
Zoper odločitev uprave oziroma komisije o sprejetju v članstvo ali izključitvi iz članstva ali prenehanja opravljanja ene ali več storitev KDD ter na določitev denarnih kazni je mogoča pritožba na nadzorni svet.
84. člen
Pritožba lahko upravičenec vloži v roku 15 dni od prejetja odločitve uprave ali komisije. Pritožba ne zadrži izvršitve odločitve uprave ali komisije.
Pritožba se vloži pisno s priporočeno pošto na naslov KDD ali na sedežu KDD osebno generalnemu sekretarju KDD.
Pritožba mora vsebovati odločitev, ki se izpodbija, njena številko in datum. Glede vsebine pritožbe zadošča, da pritožnik razloži, v katerem pogledu z odločbo ni zadovoljen ter utemelji pritožbo, pri čemer lahko navaja tudi nova dejstva in dokaze z obrazložitvijo, zakaj jih ni navedel že v zahtevi.
85. člen
Če je pritožba vložena prepozno ali če je nepopolna, KDD zavrže pritožbo.
86. člen
O pritožbi odloča senat, sestavljen iz treh članov nadzornega sveta, ki jih določi predsednik nadzornega sveta. Člani senata ne smejo biti kakorkoli povezani z zadevo, o kateri se odloča ali imeti neposredni ali posredni interes v zadevi, ki bi lahko vplival na njihovo objektivo odločitev.
Senat odloči o pritožbi s sklepom, ki se z obrazložitvijo pošlje pritožniku, upravi, ter Agenciji.
Pritožbo lahko senat zavrne kot neutemeljeno in potrdi odločitev uprave, ali pritožbi ugodi in spremeni odločitev uprave oziroma komisije.
Senat mora o pritožbi odločiti najkasneje 30 dni po prejemu pritožbe.
87. člen
V postopku odločanja o pritožbi lahko senat zasliši osebe, če meni, da je to potrebno za sprejem odločitve. Pritožnik mora biti o mestu, dnevu, uri zaslišanja in sestavi senata obveščen najmanj 7 dni pred zaslišanjem.
O zaslišanju se vodi sumarni zapisnik in se praviloma snema. Tonski zapisi zaslišanj se trajno hranijo v KDD. Na zahtevo in stroške stranke se izdela magnetogram zaslišanja.
6.2. Odločanje o splošnih zadevah
88. člen
Uprava lahko določi navodila, ki natančneje določajo način in postopek opravljanja posameznih storitev KDD ter določi obliko in vsebino obrazcev oziroma formularjev, ki se uporabljajo pri opravljanju posameznih storitev KDD, oziroma zato pooblasti namestnike članov uprave ali delavce s posebnimi pooblastili.
Navodila so obvezna za vse člane KDD. Člani morajo biti predhodno obveščeni o vsakem predlogu navodil ali predlagani spremembi navodil.
89. člen
Uprava v soglasju z nadzornim določi enotno tarifo nadomestil za zagotavljanje storitev KDD.
Uprava v soglasju z nadzornim svetom določi denarne kazni za primer kršitve teh pravil ali navodil, za zamude ali oviranje opravljanja storitev KDD. Denarne kazni se vplačajo v jamstveni sklad iz 73. člena teh pravil.
Denarno kazen iz prejšnjega odstavka in način plačila lahko članu KDD naloži uprava ali namestniki članov uprave, pri čemer se član KDD lahko pritoži v roku 7 dni na nadzorni svet. Pritožba zadrži izvršitev denarne kazni.
6.3. Posvetovalni svet
90. člen
Uprava KDD lahko s soglasjem nadzornega sveta imenuje člane Posvetovalnega sveta KDD, ki tekoče pregleduje splošne akte KDD, ki se nanašajo na opravljanje storitev KDD (pravila poslovanja, navodila, odločitve), tarife za opravljanje storitev KDD ter njihovo uporabo.
KDD mora posvetovalnemu svetu poslati v mnenje navodila in vse osnutke sprememb ali dopolnitev teh pravil, navodil, drugih splošnih aktov, ki se nanašajo na opravljanje storitev KDD in tarif.
Posvetovalni svet sestavlja devet članov iz vrst neodvisnih strokovnjakov, dveh predstavnikov članov KDD, predstavnikov Agencije za plačilni promet, predstavnikov Ljubljanske borze ter predstavnikov izdajateljev vrednostnih papirjev. Člani izmed sebe izvolijo predsednika posvetovalnega sveta ter sprejmejo pravilnik o postopku odločanja.
6.A) NADZOR NAD IZPOLNJEVANJEM OBVEZNOSTI IN VODENJEM RAČUNOV
90.a člen
KDD opravlja nadzor nad plačilno sposobnostjo članov z namenom obvladovanja tveganj morebitne neizpolnitve obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu s tem, da tekoče prek neposredne povezave s sistemom plačilnega prometa spremlja, ali člani v rokih in na način, določen v teh pravilih in na njihovi podlagi izdanih navodilih izpolnjujejo naslednje denarne obveznosti v zvezi s posli, sklenjenimi na organiziranem trgu:
– vplačila v jamstveni sklad,
– vplačila likvidnostne rezerve in
– vplačila salda v breme.
Če KDD ugotovi, da član ni v roku opravil vplačil prejšnjega odstavka, pristojni delavec KDD telefonsko pozove, da obveznost nemudoma izpolni.
Če član tudi po telefonskem pozivu iz prejšnjega odstavka obveznosti ne izpolni, KDD članu izreče ukrep začasne izključitve iz članstva oziroma ukrep začasnega prenehanja opravljanja storitev poravnave obveznosti iz poslov, sklenjenih na organiziranem trgu v skladu s 23. členom teh pravil. KDD lahko z ukrepom iz prejšnjega stavka članu tudi naloži, da predloži ustrezne dokaze o svoji plačilni sposobnosti.
Ukrep iz prejšnjega odstavka traja do izpolnitve obveznosti člana, zaradi neizpolnitve katere je bil izrečen. Če je hkrati z ukrepom KDD članu naložila, da ji predloži ustrezne dokaze o svoji plačilni sposobnosti, traja ukrep dokler član teh dokazov ne predloži.
90.b člen
KDD opravlja nadzor nad člani z namenom preverjanja ali člani opravljajo storitve vodenja računov nematerializiranih vrednostnih papirjev v skladu s temi pravili in na njihovi podlagi izdanimi navodili s tem, da v skladu s 23. členom zakona o nematrializiranih vrednostnih papirjev (Uradni list RS, št. 23/99) preverja, ali je izvršitev naloga imetnika, ki ga je v sistem vnesel član KDD, po stanju centralnega registra mogoča in ali obstajajo ovire za izvršitev.
Če KDD ugotovi, da ni pogojev za izvršitev naloga, ki ga je v sistem vnesel član KDD, zavrne izvršitev naloga in prek računalniške povezave sporoči razlog za zavrnitev izvršitve naloga.
7. POSTOPEK SPREMEMBE PRAVIL POSLOVANJA IN NAVODIL
91. člen
Spremembe ali dopolnitve teh pravil mora potrditi nadzorni svet in agencija in začnejo veljati z potrditvijo agencije.
Predlog sprememb ali dopolnitev teh pravil mora biti z obrazložitvijo poslan vsem članom KDD, ki imajo v roku 15 dni preden KDD pošlje pravila v potrditev agenciji, pravico KDD posredovati svoje mnenje glede predlaganih sprememb ali dopolnitev teh pravil. Mnenja članov KDD glede sprememb ali dopolnitev teh pravil morajo biti na razpolago agenciji.
Člani KDD imajo pravico odpovedati članstvo KDD pred veljavnostjo sprememb ali dopolnitev teh pravil.
92. člen
Navodila, spremembe ali dopolnitve navodil začnejo veljati s potrditvijo nadzornega sveta KDD. Predlog sprememb ali dopolnitev navodil mora biti z obrazložitvijo pravočasno poslan vsem članom KDD, ki imajo pravico odpovedati članstvo KDD pred začetkom veljavnosti sprememb ali dopolnitev navodil.
Ljubljana, dne 6. junija 2002.
Predsednik
uprave KDD d.d.
Boris T. Šnuderl l. r.
Član uprave KDD d.d.
Peter Premk l. r.

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti