Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3451. Pravilnik o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti, stran 7993.

Na podlagi petega odstavka 43. člena, osmega odstavka 48. člena, prvega odstavka 50. člena in šestega odstavka 51. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za zdravje
P R A V I L N I K
o zdravstvenih zahtevah, ki jih mora izpolnjevati letalsko osebje in drugo strokovno osebje ter o preverjanju zdravstvene sposobnosti in vodenju evidenc o zdravstveni sposobnosti
1. člen
(vsebina pravilnika)
Ta pravilnik določa zdravstvene zahteve in posebnosti glede zdravstvenih pregledov ter glede vodenja evidenc o zdravstveni sposobnosti letalskega osebja in drugega strokovnega osebja ter v zvezi s tem določa posebne pogoje in zahteve za zdravstveno preverjanje letalskega osebja in drugega strokovnega osebja, zahteve za izdajo zdravniških spričeval ter zahteve, ki jih morajo izpolnjevati pooblaščeni zdravniki in centri za letalsko medicino.
2. člen
(zdravniška spričevala)
(1) Zdravniško spričevalo 1. razreda se zahteva za prometne pilote letal in helikopterjev, poklicne pilote letal in helikopterjev, imetnike ratinga za instrumentalno letenje z letali in helikopterji.
(2) Zdravniško spričevalo 2. razreda se zahteva za zasebne (športne) pilote letal in helikopterjev, pilote ultralahkih letalnih naprav, pilote jadralnih letal, pilote prostoletečih balonov, padalce, kabinsko osebje in kontrolorje letenja.
(3) Zdravniško spričevalo drugega osebja se zahteva za letalsko osebje in za drugo strokovno osebje, kot ga določa zakon, ki ureja letalstvo in ni zajeto v prvem in drugem odstavku tega člena, in sicer za letalske inženirje tehnične priprave, letalske inženirje priprave leta, letalske mehanike – tehnike, letalske tehnike tehnične priprave, tehnično osebje kontrole letenja, pomočnike kontrolorjev letenja, osebje letalske meteorološke službe, letališko strokovno osebje in za reševalce-letalce.
(4) Veljavnost zdravniških spričeval 1. in 2. razreda je določena v poddelu A priloge št. 1, ki je sestavni del tega pravilnika.
(5) Zdravniško spričevalo drugega osebja velja 24 mesecev.
3. člen
(zahteve za izdajo zdravniških spričeval)
(1) Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala 1. razreda iz prvega odstavka prejšnjega člena so določene v poddelu B priloge št. 1.
(2) Zdravstvene zahteve za izdajo zdravniškega spričevala 2. razreda iz drugega odstavka prejšnjega člena so določene v poddelu C priloge št. 1.
(3) Kandidat za izdajo zdravniškega spričevala drugega osebja iz tretjega odstavka prejšnjega člena tega pravilnika mora izpolnjevati naslednje zahteve:
– da nima akutnih ali kroničnih bolezni, ki bi v primeru poslabšanja bistveno vplivale na njegovo delo in tako pripeljale do ogrožanja varnosti letenja,
– da glede vida, razlikovanja barv in sluha izpolnjuje zahteve za izdajo zdravniškega spričevala 2. razreda v skladu s Slovenskimi skupnimi letalskimi predpisi o zdravstvenih zahtevah za opravljanje del letalskega osebja in drugega strokovnega osebja (v nadaljnjem besedilu: S5-JAR-FCL-3),
– da glede psihičnega zdravja izpolnjuje zahteve za izdajo zdravniškega spričevala 2. razreda v skladu z S5-JAR-FCL-3.
4. člen
(S5-JAR-FCL-3 ter sprejemljivi načini njihovega usklajevanja in tolmačenja)
(1) S5-JAR-FCL-3 so zajeti v prilogi št. 1 – Zahteve S5-JAR-FCL-3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(2) Priloga št. 1 iz prejšnjega odstavka zajema poddele:
A – splošne zahteve,
B – zdravstvene zahteve za zdravniško spričevalo 1. razreda,
C – zdravstvene zahteve za zdravniško spričevalo 2. razreda in dodatke k poddeloma B in C.
(3) Glede zdravstvenih zahtev iz S5-JAR-FCL-3 se skupaj s prilogo št. 1 iz prejšnjih dveh odstavkov tega člena uporabljajo tudi slovenski sprejemljivi načini usklajevanja in tolmačenja S5-JAR-FCL-3 (v nadaljnjem besedilu: S5-AMC/IEM-FCL-3). Zajeti so v prilogi št. 2 – Sprejemljivi načini usklajevanja in tolmačenja S5-JAR-FCL-3, ki je sestavni del tega pravilnika.
(4) V primeru nejasnosti glede razlage vsebine S5-JAR-FCL-3 iz tega pravilnika se uporabi kot pomoč originalno besedilo JAR-FCL-3 v angleškem jeziku, skupaj s sprejemljivimi načini njihovega usklajevanja in tolmačenja.
5. člen
(zahteve za pooblaščene zdravnike in centre za letalsko medicino)
Zahteve za pooblaščene zdravnike in centre za letalsko medicino so določene v poddelu A priloge št. 1.
6. člen
(vodenje evidenc)
(1) Evidenco opravljenih zdravstvenih pregledov in evidenco izdanih zdravniških spričeval vodi vsak pooblaščeni zdravnik in pooblaščeni centri za letalsko medicino.
(2) Evidenco vseh izdanih zdravniških spričeval vodi URSCL, na podlagi poročil o opravljenih zdravstvenih pregledih, ki jih URSCL pošiljajo pooblaščeni zdravniki in pooblaščeni centri za letalsko medicino.
7. člen
(hranjenje in dostop do medicinske dokumentacije)
Medicinska dokumentacija o zdravstvenih pregledih se hrani v skladu z veljavnimi predpisi o hrambi medicinske dokumentacije. Medicinska dokumentacija o zdravstvenem pregledu kandidata za zdravniško spričevalo mora biti dostopna oddelku za letalsko medicino URSCL iz določbe S5-JAR-FCL-3 3.080 iz priloge št. 1 tega pravilnika, kandidatu in kandidatovemu pooblaščenemu zdravniku.
8. člen
(prehodna določba)
(1) Zdravniška spričevala A, B, C in D kategorije zdravstvene sposobnosti, ki so bila izdana na podlagi pravilnika o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81/89), ostanejo v veljavi do poteka veljavnosti.
(2) Kandidat, ki ima veljavno zdravniško spričevalo A, B ali C kategorije zdravstvene sposobnosti, ki je izdano na podlagi pravilnika o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81/89), mora pri izdaji zdravniškega spričevala po tem pravilniku izpolnjevati samo zdravstvene zahteve za podaljšanje veljavnosti zdravniškega spričevala 1. oziroma 2. razreda iz tega pravilnika.
(3) Kandidat, ki ima veljavno zdravniško spričevalo C kategorije zdravstvene sposobnosti, ki je izdano na podlagi pravilnika o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81/89) za listine, ki se ne izdajajo na podlagi Slovenskih skupnih letalskih predpisov o licenciranju letalskega osebja, to je za: pilote balonov, pilote jadralnih letal, pilote ultralahkih letalnih naprav, padalce in kabinsko osebje, mora pri podaljšanju ali obnovi take listine izpolnjevati zdravstvene zahteve za zdravniško spričevalo 2. razreda iz tega pravilnika.
(4) Kandidat, ki ima veljavno zdravniško spričevalo D kategorije zdravstvene sposobnosti, ki je izdano na podlagi pravilnika o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81/89), za listine osebja iz tretjega odstavka 2. člena tega pravilnika, ki se ne izdajajo na podlagi Slovenskih skupnih letalskih predpisov o licenciranju letalskega osebja, mora za podaljšanje veljavnosti ali obnovo take listine izpolnjevati zdravstvene zahteve iz tretjega odstavka 3. člena tega pravilnika.
(5) Centrom za letalsko medicino in zdravnikom, ki imajo na dan uveljavitve tega pravilnika pooblastilo za izvajanje zdravstvenih pregledov letalskega osebja in drugega strokovnega osebja, se v roku 60 dni od uveljavitve tega pravilnika po uradni dolžnosti izdajo nova pooblastila na podlagi prvega odstavka 50. člena zakona o letalstvu (Uradni list RS, št. 18/01).
9. člen
(prenehanje uporabe predpisa)
Z dnem uveljavitve tega pravilnika se preneha uporabljati Pravilnik o zdravstvenih pogojih za opravljanje del letalskega in drugega strokovnega osebja in o posebnih pogojih za opravljanje zdravniških pregledov letalskega in drugega strokovnega osebja, ki jih morajo izpolnjevati zdravstvene organizacije združenega dela (Uradni list SFRJ, št. 81/89).
10. člen
(uveljavitev pravilnika)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2630-9/2002
Ljubljana, dne 2. avgusta 2002.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

Priloga št. 1 - Zahteve

S5-JAR-FCL-3

 

PODDEL A - SPLOŠNE ZAHTEVE

 

 

S5-JAR-FCL 3.035                    Zdravstvena sposobnost

(Glej IEM FCL 3.035)

 

(a)  Zdravstvena sposobnost. Imetnik zdravniškega spričevala mora biti duševno in telesnosposoben, da varno uveljavlja privilegije iz licence.

 

(b)      Zahteva za zdravniško spričevalo. Da bi lahko uveljavljal privilegije iz licence, mora kandidat ali imetnik licence imeti veljavno zdravniško spričevalo, izdano v skladu z določbami v JAR-FCL 3 (Zdravstvo), ki ustrezajo privilegijem iz licence.

 

(c)  Razvrstitev po merilih letalske medicine. Po opravljenem zdravniškem pregledu je treba kandidata obvestiti o njegovi zdravstveni sposobnosti oziroma ga napotiti na pristojni organ (URSCL). Pooblaščeni zdravnik (AME) mora kandidata obvestiti o okoliščini(-ah), ((zdravstveni(h), operativni(h) ali drugi(h)), ki utegne(jo) ovirati njegovo usposabljanje, in/ali o morebitnih omejitvah privilegijev iz izdane licence.

 

(d)      Omejitev pri sestavi veččlanske letalske posadke (OML - samo 1. razred zdravniškega spričevala).

 

(1)        Vpisana omejitev "velja samo za letenje z usposobljenim kopilotom" velja, kadar imetnik licence poklicnega ali prometnega pilota v celoti ne izpolnjuje zahtev za izdajo zdravniškega spričevala 1. razreda, in če je pričakovano tveganje, da kandidat ne bo zmožen opravljati dela člana posadke, še sprejemljivo (glej JAR-FCL 3 (Zdravstvo) IEM FCL A, B in C). To omejitev vpiše pristojni organ (URSCL) v sklopu vpisov ratingov letal in helikopterjev, ki zahtevajo veččlansko posadko. Omejitev lahko vpiše in izbriše le pristojni organ (URSCL).

 

(2)   Drugi pilot mora imeti veljaven rating za tip zrakoplova, ne sme biti starejši kot 60 let in ne sme imeti vpisane omejitve iz odstavka (d)(1).

 

(e)      Omejitve v zvezi z letenjem v prisotnosti varnostnega pilota (OSL - samo 2. razred zdravniškega spričevala).

 

Varnostni pilot je pilot, ki je usposobljen, da prevzame vlogo vodje zrakoplova na razredu ali tipu letala in, in ki se nahaja na krovu zrakoplova z dvojnimi komandami, z namenom, da prevzame upravljanje zrakoplova v primeru, če vodja zrakoplova z omejitvijo OSL v določenem trenutku ne more več upravljati zrakoplov (glej IEM FCL 3.035). Omejitev lahko vpiše in izbriše le pristojni organ (URSCL).

 

 

S5-JAR-FCL 3.040                   Zmanjšana zdravstvena sposobnost

(Glej IEM FCL 3.040)

 

(a)      Imetniki zdravniškega spričevala ne smejo uveljavljati privilegijev iz licenc, z njimi povezanih ratingov ali pooblastil, takoj, ko opazijo, da se je njihova zdravstvena sposobnost zmanjšala in jim utegne preprečiti varno izvajanje privilegijev iz licence.

 

(b)      Imetniki zdravniškega spričevala ne smejo jemati nobenih zdravil (predpisanih z receptom ali drugih zdravil) oziroma se ne smejo zdraviti na kak drug način, če niso popolnoma prepričani, da zdravila oziroma zdravljenje ne bo kvarno vplivalo na njihovo sposobnost za varno izvajanje dolžnosti. V primeru dvoma se morajo posvetovati z letalsko-medicinskim centrom (AMC), ali oddelkom za letalsko medicino pri pristojnem organu (URSCL)AMS ali s pooblaščenim letalskim zdravnikom (AME). Nadaljnja navodila so podana v S5-JAR-FCL 3 (glej IEM FCL 3.040).

 

(c)      Imetniki zdravniškega spričevala morajo brez odlašanja poiskati nasvet pri pooblaščenem zdravniku, v primerih

 

(1)      da so sprejeti v bolnišnico ali na kliniko za obdobje, ki je daljše od 12 ur; ali

(2)     operacije ali večjega zdravniškega posega; ali

(3)      da morajo redno jemati zdravila ; ali

(4)      da morajo redno uporabljati kontaktne leče.

(d)      Imetniki zdravniškega spričevala morajo v primerih, ko opazijo:

 

(1)     kakršne koli večje telesne poškodbe, zaradi katerih ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke; ali;

 

(2)     kakršno koli bolezen, zaradi katere ne morejo opravljati nalog člana letalske posadke v obdobju 21 dni ali več; ali

 

(3)     znake nosečnosti,

 

          pisno obvestiti pristojni organ (URSCL) o telesnipoškodbi, nosečnosti oziroma morajo v primeru bolezni to storiti takoj po preteku 21 dni od začetka bolezni. V primeru takšne poškodbe, po preteku omenjenega obdobja bolezni ali po potrditvi nosečnosti, se zdravniško spričevalo začasno odvzame, in

 

(4)      V primeru poškodbe ali bolezni se začasni odvzem zdravniškega spričevala prekliče, ko kandidat opravi zdravniški pregled, ki ga določi pristojni organ (URSCL), in je spoznan za sposobnega, da opravlja naloge člana letalske posadke, oziroma če ga pristojni organ (URSCL) oprosti zdravniškega pregleda, če okoliščine to dopuščajo.

 

(5)      V primeru nosečnosti pristojni organ (URSCL) lahko prekliče začasni odvzem zdravniškega spričevala za obdobje in pod pogoji, ki jih določi po lastni presoji (glej JAR-FCL 3.195 (c) in 3.315 (c). Začasni odvzem velja dokler imetnica licence po koncu nosečnosti ne opravi zdravniškega pregleda, ki ga določi pristojni organ (URSCL), in je spoznana za sposobno, da ponovno opravlja naloge člana letalske posadke.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.080 Oddelek za letalsko medicino (AMS)

 

(a)  Vzpostavitev. Republika Slovenija v sklopu svojega pristojnega organa (URSCL) vključuje enega ali več zdravnikov ekspertov s področja letalske medicine. Ti zdravniki lahko predstavljajo del pristojnega organa (URSCL) ali pa so na primeren način pooblaščeni, da izvajajo pooblastila in naloge v imenu pristojnega organa (URSCL). V vsakem primeru se ta skupina imenuje Oddelek za letalsko medicino (AMS).

 

(b)  Medicinska zaupnost. Zaupnost medicinskih podatkov mora biti zagotovljena v vsakem trenutku. Pristojni organ (URSCL) mora zagotoviti, da so ustna ali pisna poročila in tudi elektronsko shranjeni podatki, ki se nanašajo na imetnike ali prosilce licenc, na voljo oddelkom za letalsko medicino pridruženih držav in pooblaščenim zdravnikom, da bi zaključili medicinski pregled. Prosilci in njihovi izbrani zdravniki imajo dostop do te dokumentacije le v skladu z zakonom države.

 

 

 

S5S-JAR-FCL 3.085 Aeromedicinski centri (AMC)

 

Aeromedicinske centre (AMC) bo določil in pooblastil, ali ponovno pooblastil Minister za zdravje na predlog direktorja Uprave RS za civilno letalstvo v soglasju z ministrom za promet za obdobje, ki ne presega 3 let.

Letalski medicinski center je imenovan na ozemlju Republike Slovenije;

(a)      in deluje v povezavi z ustrezno bolnišnico ali ustreznim medicinskim inštitutom

(b)      se ukvarja s problematiko letalske medicine in sorodnih aktivnosti

(c)      ga vodi pooblaščeni zdravnik (AME - authorised medical examiner), kateri je odgovoren za koordinacijo med potrebnimi strokovnjaki, podpisuje poročila o zdravniškem pregledu in izda ustrezno zdravniško spričevalo. Omenjeni zdravnik in tudi njegovi sodelavci morajo imeti opravljen nadaljevalni tečaj iz letalske medicine (po predpisih JAR) in mora imeti večletne izkušnje s področja letalske medicine

(d)      Letalski medicinski center mora razpolagati z ustreznimi medicinsko-tehničnimi pripomočki, ki omogočajo zahtevane letalskomedicinske preglede.

 

Minister za zdravje pooblasti število letalskih medicinskih centrov glede na potrebe države na predlog direktorja Uprave RS za civilno letalstvo v soglasju z ministrom za promet.

S5S-JAR-FCL 3.090 AME (pooblaščeni zdravnik)

 

(a)imenovanje

Minister za zdravje imenuje in pooblašča zdravnike na predlog direktorja Uprave RS za civilno letalstvo v soglasju z ministrom za promet.

Zdravniki morajo posedovati ustrezno licenco za delo v medicinski praksi.

Zdravniki, ki niso državljani Republike Slovenije in želijo postati AME za potrebe Republike Slovenije, lahko zaprosijo za imenovanje, vendar je njihovo delovanje omejeno le na preglede za obnavljanje dovoljenj, izdaja ustreznega spričevala na podlagi njihovega poročila pa je pod nadzorom pristojnega organa (URSCL).

 

(b) število in lokacija pooblaščenih zdravnikov

Pristojni organ (URSCL) predlaga število pooblaščenih zdravnikov glede na geografsko porazdelitev pilotov.

 

 

(c) dostop do dokumentacije

Pooblaščenemu zdravniku mora biti omogočen dostop do vse medicinske dokumentacije o preteklih pregledih, ki jo hrani oddelek za letalsko medicino.

 

(d) izobraževanje pooblaščenih zdravnikov

Pooblaščeni zdravniki morajo posedovati ustrezno licenco za opravljanje dela v praktični medicini.

Poleg tega morajo opraviti predpisano izobraževanje iz letalske medicine.

Pridobiti morajo praktična znanja in imeti izkušnje v okoliščinah, kjer poteka delo imetnikov licenc.

 

(1)      Osnovni tečaj iz letalske medicine

(i)     Osnovni tečaj iz letalske medicine se sestoji minimalno iz 60 ur trajajočega teoretičnega in praktičnega usposabljanja po določenem programu. Osnovni tečaj iz letalske medicine je pogoj za izdajo spričeval 2. razreda.

(ii)      Na koncu tečaja mora kandidat opraviti uspešno zaključni izpit in nato prejme spričevalo o opravljenem izobraževanju.

(iii)     Lastnik spričevala o uspešno opravljenem izobraževanju osnovnega tečaja iz letalske medicine nima pravice izdajati zdravniška spričevala razen, če ga je za to pooblastil Minister za zdravje, na predlog direktorja URSCL v soglasju z Ministrom za promet.

 

 

(2)  Nadaljevalni tečaj iz letalske medicine

(i)     Pooblaščeni zdravniki, ki izdajajo zdravniška spričevala 1. razreda, morajo opraviti nadaljevalni tečaj iz letalske medicine po programu JAR. Tečaj se sestoji iz minimalno 120 ur trajajočega teoretičnega in praktičnega usposabljanja (60 dodatnih ur glede na osnovni tečaj). Poleg tega morajo biti omenjeni zdravniki seznanjeni z delom v drugih letalsko medicinskih centrih, klinikah, z letalskomedicinskimi raziskavami, delom v kontroli letenja, simulatorjih letenja, na letališču in letalski industriji.

          Izobraževanje je lahko razdeljeno na posamezne dele in mora biti opravljeno v treh letih. (Glej AMC FCL 3.090)

          Pogoj za opravljanje nadaljevalnega tečaja iz letalske medicine je uspešno opravljen osnovni tečaj iz letalske medicine.

(ii)     Tečaj je zaključen z opravljenim izpitom, uspešni kandidati dobijo ustrezna spričevala o opravljenem izobraževanju.

(iii)     Lastnik spričevala o uspešno opravljenem izobraževanju nadaljevalnega tečaja iz letalske medicine še nima pravice izdajati zdravniških spričeval 1.in 2. razreda, razen če ga je za to pooblastil Minister za zdravje, na predlog direktorja URSCL v soglasju z Ministrom za promet.

 

(3)      Stalno izobraževanje iz letalske medicine

 

V času pooblaščenosti mora zdravnik opraviti 20 urno izobraževanje. Najmanj 6 ur izobraževanja mora biti izvedeno v organizaciji oddelka za letalsko medicino. V to kvoto šteje tudi udeležba na ustreznih znanstvenih srečanjih, kongresih ter tudi samo letenje (flight deck experience).

 

(e)Pooblaščanje (imenovanje )

 

Zdravnik je pooblaščen za dobo, ki ni daljša od treh let. Minister za zdravje lahko na predlog direktorja Uprave RS za civilno letalstvo v soglasju z Ministrom za promet pooblasti zdravnika za izdajanje spričevala 2. razreda ali pa 1. in 2. razreda. Da pooblaščeni zdravnik lahko vzdržuje veljavnost pooblastila, mora opraviti letno najmanj 10 pregledov. Ko pooblaščeni zdravnik izpolni 70 let, mu preneha veljavnost pooblastila.

(f) Prehodne določbe

 

Pooblaščeni zdravnik (AME), ki je bil imenovan pred 1. julijem 1998, mora prisostvovati usposabljanju glede zahtev in dokumentacije S5-JAR-FCL3 (Medicina), vendar lahko izkorišča privilegije svojega pooblastila brez dokončanja S5-JAR-FCL3 3.090(d)(1) & (2).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.095 Letalskomedicinski pregledi

(Glej IEM-FCL 3.095(a), (b) & (c))

 

(a)      Za zdravniška spričevala 1. razreda

 

Osnovni pregled za zdravniško spričevalo 1. razreda mora biti opravljen v AMC. Podaljšanje in obnavljanje zdravniškega spričevala pa lahko opravi pooblaščeni zdravnik (AME).

 

(b)      Za zdravniška spričevala 2. razreda

 

Osnovni pregled, podaljšanje in obnavljanje zdravniškega spričevala 2. razreda mora opraviti ali AMC ali pooblaščeni zdravnik (AME).

 

(c)      Poročilo o zdravniškem pregledu

 

Kandidat mora izpolniti odgovarjajoč obrazec prošnje, kot je opisano v IEM FCL 3.095(c). Ko bo končal pregled, bo pooblaščeni zdravnik (AME) brez odlašanja poslal poročilo o zdravniškem pregledu 1. in 2. razreda v oddelek za letalsko medicino (AMS), ki ga je sam podpisal, razen v primeru AMC, ko lahko vodja AMC podpiše poročila in spričevala na podlagi pregledov, ki so jih naredili zdravniki AMC.

 

(d)      Občasne zahteve

 

Za povzetke specialističnih raziskav, ki se zahtevajo pri osnovnem pregledu, pregledu za rutinsko podaljšanje ali obnavljanju in pri razširjenem pregledu za podaljšanje in obnavljanje glej IEM FCL 3.095 (a) in (b)

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.100 Zdravniška spričevala

(Glej IEM FCL 3.100)

 

(a)      Vsebina spričevala

 

Zdravniško spričevalo mora vsebovati naslednje podatke:

 

          (1) Sklicna številka (kot jo določi pristojni organ - URSCL),

          (2) Razred spričevala,

          (3) Celotno ime in priimek,

          (4) Datum rojstva,

          (5) Državljanstvo,

          (6) Datum in mesto osnovnega zdravniškega pregleda,

          (7) Datum zadnjega razširjenega zdravniškega pregleda,

          (8) Datum zadnje elektrokardiografije,

          (9) Datum zadnje avdiometrije,

          (10) Omejitve, pogoji in/ali različice (variacije),

          (11) AME ime, številka in podpis,

          (12) Datum splošnega pregleda,

          (13) Podpis prosilca.

 

(b)      Osnovna izdaja zdravniškega spričevala

 

Osnovno izdajo zdravniškega spričevala 1. razreda mora opraviti oddelek za letalsko medicino (AMS) na podlagi poročil AMC. Osnovno izdajo zdravniškega spričevala 2. razreda opravi oddelek za letalsko medicino (AMS) ali pa zanjo zadolži center za letalsko medicino (AMC) ali poooblaščenega zdravnika (AME).

 

(c)   Podaljšanje in obnova zdravniškega spričevala

 

Zdravniško spričevalo 1. ali 2. razreda lahko ponovno izda AMS, AMC ali AME.

 

(d)   Razpolaganje s zdravniškim spričevalom

 

(1)      Zdravniško spričevalo mora biti izdano, v dvojniku, če je to potrebno, pregledani osebi po končanem pregledu in oceni sposobnosti.

(2)      Imetnik zdravniškega spričevala mora predložiti le tega v AMS za nadaljnje ukrepe, če so ti potrebni (glej IEM FCL 3.100).

(3)      Imetnik zdravniškega spričevala mora pokazati le tega AME pri podaljšanju ali obnovi tega spričevala (glej IEM FCL 3.100).

 

(e)           Tolmačenje, različice, omejitve in začasen preklic

 

(1)      Ko je narejena ponovna ocena in je različica (variation) dovoljena v skladu s S5-JAR-FCL 3.125, mora to biti navedeno v zdravniškem spričevalu kot dodatek h katerikoli zahtevi, ki se lahko zahteva in mora biti vnešeno v licenco (glej IEM FCL 3.100)

(2)      Po zdravniškem pregledu za obnovo lahko AMS iz medicinskih razlogov, ki jih je pravočasno obrazložil in sporočil prosilcu, AMC ali AME, omeji ali začasno prekliče zdravniško spričevalo izdano od AMC ali AME.

 

(f)       Preklic zdravniškega spričevala

 

(1)      Prosilca, čigar zdravniško spričevalo je preklicano, bo o tem in njegovih pravicah za ponovno oceno v skladu z S5-JAR-FCL-3 pisno obvestil pristojni organ (URSCL).

(2)      Informacije, ki zadevajo tak preklic, bo pristojni organ (URSCL) zbral v 5 delovnih dneh in bodo na zahtevo dostopne ostalim pristojnim organom. Medicinske informacije, ki utemeljujejo ta preklic, ne bodo dostopne brez privolitve kandidata.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.105 Čas veljavnosti zdravniških spričeval

(Glej Dodatek 1 k JAR FCL 3.105)

 

(a)      Čas veljavnosti

 

Zdravniško spričevalo velja od datuma osnovnega splošnega zdravniškega pregleda za obdobje in sicer za:

 

(1)      Zdravniško spričevalo 1. razreda za obdobje 12 mesecev, razen za imetnike, ki so napolnili 40 let starosti, pri katerih je ta interval skrajšan na 6 mesecev.

(2)      Zdravniško spričevalo 2. razreda za obdobje 60 mesecev do starosti 30 let, potem 24 mesecev do starosti 50 let, 12 mesecev do starosti 65 let, potem pa 6 mesecev.

(3)      Datum zapadlosti zdravniškega spričevala se računa na osnovi informacij vsebovanih v točki (1) in (2).

(4)      Kljub točki (2) zgoraj, zdravniško spričevalo izdano pred imetnikovim 30 letom starosti ne bo veljalo za privilegije zdravniškega spričevala 2. razreda po 32 letu starosti imetnika.

 

(b)           Podaljšanje

 

Če je podaljšanje zdravniškega spričevala narejeno do 45 dni pred datumom zapadlosti računano v skladu z (a), se veljavnost novega zdravniškega spričevala podaljša od datuma zapadlosti starega zdravniškega spričevala, računano v skladu z ustreznim časovnim obdobjem napisanim v (a)(1) in (2).

 

(c)           Obnavljanje

 

Če zdravniški pregled ni narejen v 45 dneh glede na (b) zgoraj, se bo datum zapadlosti računal v skladu s točko (a) z datumom veljavnosti od naslednjega splošnega zdravniškega pregleda.

 

(d)      Zahteve za podaljšanje ali obnavljanje

 

Zahteve, ki jih je treba izpolnjevati za podaljšanje ali obnavljanje zdravniških spričeval, so iste kot tiste za osnovno izdajo zdravniškega spričevala, razen kjer je posebno navedeno drugače.

(e)           Zmanjšanje časa veljavnosti

 

Trajanje veljavnosti zdravniškega spričevala lahko zmanjša AME v posvetovanju z AMS, ko je to klinično podprto.

 

(f)       Dodatni pregledi

 

Če pristojni organ dvomi o (vzdrževanju) sposobnosti imetnika zdravniškega spričevala, lahko AMS zahteva od imetnika, da opravi nadaljnje preglede, preiskave ali teste. Poročila morajo biti posredovana v AMS.

 

Naprej glej Dodatek 1 k JAR FCL 3.105.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.110 Zahteve za zdravniška ocenjevanja

 

(a)      Prosilec za, ali imetnik zdravniškega spričevala, izdanega v skladu z JAR -FCL 3 (Medicina), ne sme imeti:

 

(1)      nobenih hib, prirojenih ali pridobljenih;

(2)      nobene aktivne, latentne, akutne ali kronične nesposobnosti;

(3)      nobene rane, poškodbe, ali postoperativne posledice, ki lahko zmanjšajo funkcionalno sposobnost do take mere, za katero je verjetno, da ogroža varno operacijo zrakoplova ali varno izvrševanje dolžnosti.

 

(b)      Prosilec za, ali imetnik zdravniškega spričevala izdanega v skladu z S5-JAR -FCL-3 (Medicina) ne sme imeti nobene bolezni ali nesposobnosti, za katero je verjetno, da ga lahko napravi trenutno nezmožnega za varno operacijo z zrakoplovom ali varno izvrševanje dodeljenih dolžnosti.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.115 Uporaba zdravil ali mamil

 

(a)      Imetnik zdravniškega spričevala, ki jemlje predpisana ali nepredpisana zdravila ali mamila ali ki je na zdravljenju, je bil operiran ali se kako drugače zdravi, mora izpolnjevati zahteve S5-JAR-FCL 3.040. Nadaljna navodila so podana v IEM FCL 3.040.

 

(b)      Vsi medicinski postopki, pri katerih se uporabljajo splošni ali spinalni anestetiki, napravijo imetnika nesposobnega za najmanj 48 ur.

 

(c)      Vsi postopki, ki zahtevajo uporabo lokalnih ali področnih anestetikov, napravijo imetnika nesposobnega za najmanj 12 ur.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.120 Dolžnosti prosilca

 

(a)           Zagotavljanje informacij

 

Prosilec za, ali imetnik licence ali zdravniškega spričevala se mora identificirati in podpisati ter dati AME izjavo o medicinskih podatkih, ki zadevajo osebno, družinsko in dedno anamnezo.

 

Izjava mora vsebovati navedbo, ali je prosilec že poprej opravljal tak pregled in če je, tudi rezultate tega pregleda. AME mora prosilca opozoriti na točnost in popolnost podatkov, kot so znani prosilcu.

 

(b)      Lažne informacije

 

Vsaka izjava, narejena z namenom goljufanja, se mora sporočiti v AMS države, v kateri je ali bo narejena prošnja za licenco. Pri sprejemu take informacije mora AMS ustrezno ukrepati vključno s posredovanjem takih informacij drugim JAA oblastem (glej JAR-FCL 3.080(b) zaupnost v zdravstvu).

 

 

S5S-JAR-FCL 3.125 Politika različic (variations) in ponovnega ocenjevanja

 

(a)      Ponovno ocenjevanje z AMS

 

Če prosilec ne izpolnjuje vseh zdravstvenih zahtev, ki so predpisane z S5-JAR-FCL-3 za posamezno licenco, AMC ali AME ne bo izdal, podaljšal ali obnovil ogovarjajočega zdravniškega spričevala, ampak bo odločitev posredoval v AMS. Če obstajajo zagotovila v S5-JAR-FCL-3, da se posameznik pod določenimi pogoji (kar je označeno z naj bi ali lahko) obravnava kot sposoben, bo pristojni organ (URSCL) dovolil različico. AMS lahko izda, podaljša ali obnovi zdravniško spričevalo šele potem, ko je bilo dano mnenje, o zahtevah, sprejemljivih načinih tolmačenja in navodilih k:

 

(1)      medicinskim pomanjkljivostim glede na okolje delovanja;

(2)      sposobnosti, nivoju znanja in izkušnjam prosilca v ustreznem delovnem okolju;

(3)      medicinskem preverjanju v letu, če je to potrebno, in

(4)      zahtevam za uporabo katerihkoli omejitev, pogojev ali različico za zdravniško spričevalo ali licenco.

 

Kjer bo izdaja zdravniškega spričevala zahtevala več kot eno omejitev, pogoj ali spremembo, mora AMS pred izdajo zdravniškega spričevala upoštevati njihov dodaten in medsebojni vpliv na varnost leta.

 

(b)           Drugostopenjski zdravniški pregled

 

Oseba, ki se ne strinja z rezultatom zdravstvenega pregleda za zdravniško spričevalo, se lahko pritoži in zahteva, da zdravstveni pregled opravi komisija. Pritožba se vloži pri ministrstvu za promet v 15 dneh po prejemu zdravniškega spričevala. Komisijo imenuje minister za zdravje v soglasju z ministrom za promet iz neodvisnih zdravnikov, ki imajo izkušnje v letalski medicini.

Zoper ugotovitev komisije ni pritožbe.

 

Dodatek 1 k JAR-FCL 3.105

Veljavnost zdravniških spričeval

 

(Glej JAR-FCL 3.105)

 

1.       1. razred

 

(a)     Glede na katerekoli druge zahteve navedene v JAR-ih bo zdravniško spričevalo 1. razreda veljalo vse dokler je:

 

(i) zadnji zdravniški pregled opravljen v zadnjih 12 mesecih.

(ii)    zadnji razširjeni zdravniški pregled (ali osnovni pregled) opravljen v zadnjih 60 mesecih.

     Od 40 let starosti pa do 64 let starosti:

(iii) zadnji zdravniški pregled opravljen v zadnjih 6 mesecih;

(iv) zadnji razširjeni zdravniški pregled opravljen v zadnjih 24 mesecev.

 

(b)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za več kot 5 let, je za obnovitev potreben po preudarku AMS osnovni ali razširjeni pregled, ki bo narejen v AMC, ki je pridobil njegovo zdravstveno dokumentacijo. (Če ni kliničnih indikacij, se EEG lahko izpusti).

 

(c)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za več kot 2 leti, vendar ne več kot 5 let, obnovitev zahteva predpisan standardni ali razširjeni zdravniški pregled, ki bo narejen v AMC, ki je pridobil njegovo zdravstveno dokumentacijo, ali pri AME, po preudarku AMS.

 

(d)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za več kot 90 dni, vendar ne več kot 2 leti, obnovitev zahteva predpisan standardni ali razširjeni zdravniški pregled, ki bo narejen v AMC, ali pri AME, po preudarku AMS.

 

(e)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za manj kot 90 dni, bo obnova možna s standardnim ali razširjenim zdravniškim pregledom, kot je predpisano.

 

2.       2. razred

 

(a)     Glede na katere koli druge zahteve navedene v JAR-ih bo zdravniško spričevalo 2. razreda veljalo vse dokler je:

 

Pred 30 letom starosti:

(i)             zadnji zdravniški pregled opravljen v zadnjih 60 mesecih.

 

Od 30 leta do 49 leta starosti vključno:

(ii)            zadnji zdravniški pregled opravljen v zadnjih 24 mesecih.

 

Od 50 leta do 64 leta starosti vključno:

(iii)          zadnji zdravniški pregled opravljen v zadnjih 12 mesecih.

 

Nad 65 letom starosti:

(iv)           zadnji zdravniški pregled opravljen v zadnjih 12 mesecih.

 

(b)      Če je v licenco dodan rating za inštrumentalno letenje, mora biti narejena tonska avdiometrija v zadnjih 60 mesecih, če je imetnik licence star 39 let ali mlajši, in v zadnjih 24 mesecih, če je imetnik licence star 40 let ali starejši.

 

(c)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za več kot 5 let, zahteva obnovitev osnovni letalski zdravniški pregled. Pred pregledom mora AME pridobiti njegovo zdravstveno dokumentacijo.

 

(d)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za več kot 1 leto, vendar manj kot 5 let, zahteva obnovitev predpisan letalski zdravniški pregled. Pred pregledom mora AME pridobiti njegovo zdravstveno dokumentacijo.

 

(e)      Če imetniku licence poteče zdravniško spričevalo za manj kot 1 leto, zahteva obnovitev predpisan letalski zdravniški pregled.

 

V 1(a) in 2(a) in (b) zgoraj, se vsa obdobja lahko podaljšajo za 45 dni kot je napisano v 3.105(b). Kjerkoli je uporabljen izraz mesec, se misli na koledarski mesec.

 

Za razširjen letalski zdravniški pregled se vedno meni, da vsebuje standardni letalski zdravniški pregled in se šteje, da vsebuje tako standardni kot razširjeni zdravniški pregled.

 

 

PODDEL B - ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 1. RAZREDA

 

 

S5-JAR-FCL 3.130            Kardiovaskularni sistem - Pregled

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda oziroma njegov imetnik ne sme imeti nobenih bolezenskih sprememb/anomalij kardiovaskularnega sistema, ne prirojenih ne pridobljenih, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)  Standardni elektrokardiogram z 12. odvodi v mirovanju in izvid se zahtevata pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega spričevala. V starosti do 30 let se tak pregled zahteva vsakih pet let, med 30. in 40. letom vsaki dve leti, enkrat letno do starosti 50 let in vsakih 6 mesecev po tej starosti in v primeru kliničnih indikacij.

 

(c)  Elektrokardiogram pod obremenitvijo se zahteva le v primeru kliničnih indikacij v skladu s 1. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(d)  Elektrokardiogram v mirovanju in pod obremenitvijo morata biti opravljena pri izvedencih, ki so priznani od Oddeleka za letalsko medicino.

 

(e)      Ocena lipidov v serumu/plazmi (vključno s holesterolom) se zahteva pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega spričevala in pri prvem pregledu po 40. letu starosti (glej 2. odstavek Dodatka 1 k Poddelu B).

 

(f)       Pri prvem podaljšanju veljavnosti ali obnovi spričevala 1. razreda, mora imetnika tega spričevala, ki je napolnil 65 let, v Centru zaletalsko medicino v državi članici JAA (AMC) ponovno pregledati kardiolog, ali pa ga lahko po presoji AMS pregleda kardiolog, ki je sprejemljiv za AMS.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.135                        Kardiovaskularni sistem - Krvni pritisk

 

(a)      Krvni pritisk je treba izmeriti tako, kot je opisano v 3. odstavku Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(b)      Prosilec, pri katerem sistolni krvni pritisk stalno presega 160 mmHg in diastolnipritisk 95 mmHg z zdravljenjem ali brez njega, se oceni kot nesposoben.

 

(c)  Zdravljenje krvnega pritiska mora biti združljivo z varnim opravljanjem dela iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-) (glej 4. odstavek Dodatka 1 k Poddelu B). Ko prosilec začne jemati zdravila, je treba zdravniško spričevalo začasno preklicati, dokler se ne ugotovi, da ni pomembnih stranskih učinkov zdravljenja.

 

(d)      Prosilci s simptomatsko hipotenzijo se ocenijo kot nesposobni.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.140                        Kardiovaskularni sistem - Bolezni koronarnih arterij

 

(a)      Prosilec, pri katerem sumimo na bolezen koronarnih arterij, mora opraviti dodatne preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko oceni kot sposobnega prosilca z asimptomatsko, blažjo obliko bolezni koronarnih arterij, če so izpolnjene zahteve v 5. odstavku Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(b)      Prosilci s simptomatskim obolenjem koronarnih arterij se ocenijo kot nesposobni.

 

(c)      Za nesposobne se na osnovnem pregledu ocenijo prosilci, ki so preboleli miokardni infarkt. Oddelek za letalsko medicino lahko pri podaljšanju in obnovi presoja o sposobnosti, če so izpolnjene zahteve iz 6. odstavka Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(d)      Za nesposobne se na osnovnem pregledu ocenijo prosilci, ki so imeli premostitveno operacijo ali po angioplastiki/stentingu. Oddelek za letalsko medicino lahko pri podaljšanju in obnovi presoja o sposobnosti, če so izpolnjene zahteve iz 7. odstavka Dodatka 1 k Poddelu B.

 

S5-JAR-FCL 3.145                Kardiovaskularni sistem - Motnje srčnega ritma/prevodne motnje

 

(a)      Prosilci z večjimi motnjami supraventrikularnega ritma, naj so le-te paroksizmalne ali stalne, vključno s sinoatrijsko disfunkcijo, se ocenijo kot nesposobni dokler ne prejmejo mnenja kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(b)      Prosilce z asimptomatsko sinusno bradikardijo ali sinusno tahikardijoje mogoče oceniti kot sposobne, če ni večjih organskih bolezenskih sprememb/anomalij.

 

(c)      Za prosilce z znaki obolenjasinusnega vozla se zahteva mnenje kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(d)      Prosilce zventrikularno ektopično aktivnostjoje mogoče oceniti kot sposobne,vendar se za pogoste ali kompleksne oblike zahteva popolno mnenje kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(e)      Če ni drugih bolezenskih sprememb/anomalij, je mogoče prosilce znepopolnimkračnim blokomoceniti kot sposobne. Za prosilce s popolnim desno ali levokračnim blokomse ob prvem pregledu zahteva popolno mnenje kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(f)       Prosilci s sindromom preekscitacije se ocenijo kot nesposobni, razen v primerih ko kardiolog potrdi, da prosilec izpolnjuje zahtevo, navedeno v 8. odstavku Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(g)      Prosilci s srčnim vzpodbujevalnikom se ocenijo kot nesposobni, razen v primerih ko kardiolog potrdi, da kandidat lahko izpolni zahteve, navedene v 8. odstavku Dodatka 1 k Poddelu B.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.150                Kardiovaskularni sistem - Splošno

 

(a)      Prosilci z obolenjem perifernega žilja se pred operacijo ali po njej ocenijo kot nesposobni, razen v primeru, če ni večjega funkcionalnega poslabšanja, ko AMS lahko oceni sposobnost prosilca v skladu z 5. in 6 odstavkom Dodatka 1 k poddelu B.

 

(b)      Prosilci z anevrizmo prsne ali abdominalne aortepred operacijo ali po njej se ocenijo kot nesposobni. Sposobnost prosilcev z anevrizmo abdominalne aorte pod odcepom renalne arterije lahko AMS pri pregledu za podaljšanje ali obnovo spričevala oceni v skladu s 9. odstavkom Dodatka 1 k poddelu B.

 

(c)      Prosilci z večjimi bolezenskimi spremembami/anomalijami katerekoli srčne zaklopke se ocenijo kot nesposobni.

 

(1)       Oddelek za letalsko medicino lahko prosilce z manjšimibolezenskimispremembami/anomalijami srčnih zaklopk oceni kot sposobne, upoštevajoč mnenje kardiologa v skladu s točko (a) in (b) 10. odstavka Dodatka 1 k Poddelu B.

(2)       Prosilci po operaciji srčne zaklopke se ocenijo kot nesposobni. Oddelek za letalsko medicino lahko prosilca oceni kot sposobnega, upoštevajoč mnenje kardiologa v skladu s točko (c) 10. odstavka Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(d)      Prosilci na antikoagulantni terapiji niso sposobni. Po prekinitvi terapije lahko Oddelek za letalsko medicino prosilce oceni za sposobne v skladu z 11. odstavkom Dodatka1 k Poddelu B.

 

(e)      Prosilci s kakršnokolibolezensko spremembo/anomalijo perikarda, miokarda ali endokarda se ocenijo kot nesposobni do popolne ozdravitve oziroma do prejema mnenja kardiologa v skladu z 12. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(f)       Prosilci s prirojenimi srčnimi napakami - pred korektivno operacijo ali po njej - se ocenijo kot nesposobni. Prosilce z manjšimi okvarami lahko Oddelek za letalsko medicino spozna za sposobne, upoštevajoč mnenje kardiologa v skladu s 13. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

 

(g)      V primeru presaditve srca ali presaditve srca in pljuč se prosilci ocenijo kot nesposobni.

 

(h)      Prosilec, ki ima v anamnezi ponavljajočo vazovagalno sinkopo, se oceni kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino AMS spozna za sposobne prosilce s spodbudno anamnezo v skladu z 14. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu B.

S5-JAR-FCL 3.155            Respiratorni sistem - Splošno

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih ne prirojenih ne pridobljenih bolezenskih sprememb/anomalij respiratornega sistema, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)  Postero/anteriorna radiografija prsnega koša se zahteva ob prvem pregledu.Na osnovi kliničnih ali epidemioloških podatkov se le ta lahko ponovi pri ponovnem pregledu.

 

(c)      Testi pljučne funkcije (glej 1. odstavek Dodatka 2 k Poddelu B) se zahtevajo ob prvem pregledu. Test maksimalnega pretoka (Peak Flow Test)mora prosilec opraviti na pregledu za prvo podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja po 30. letu starosti, vsakih pet let v starosti med 30. in 40. letom, nato pa vsake 4 leta oziroma ob kliničnih indikacijah. Prosilci z večjimi okvarami pljučne funkcije se ocenijo kot nesposobni.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.160            Respiratorni sistem - Motnje

 

(a)      Prosilci s kroničnimi obstruktivnimi boleznimi dihalnih poti se ocenijo kot nesposobni.

 

(b)      Prosilci z reaktivnimi boleznimi dihalnih poti (bronhialna astma), ki zahtevajo terapijo z zdravili, se ocenijo v skladu z merili v 2. odstavku Dodatka 2 k Poddelu B.

 

(c)      Prosilci z aktivnimi vnetnimi boleznimi dihalnih poti začasno niso sposobni.

 

(d)      Prosilci s sarkoidozose ocenijo kot nesposobni (glej 3. odstavek Dodatka 2 k Poddelu B).

 

(e)      Prosilci s spontanim pnevmotoraksomse ocenijo kot nesposobni, dokler ne opravijo popolne diagnostične obdelave (glej 4. odstavek Dodatka 2 k Poddelu B).

 

(f)       Prosilci, pri katerih je potrebna večja operacija prsnega koša, se ocenijo kot nesposobni za najmanj 3 mesece po operaciji in do trenutka, ko posledice operacije ne bodo več z veliko verjetnostjo ovirale varnega izvajanja privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenj(a) (glej 5. odstavek Dodatka 2 k Poddelu B).

 

(g)      Prosilci z neuspešno zdravljenim sindromom spalne apneje se ocenijo kot nesposobni.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.165             Prebavni sistem - Splošno

 

Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda oziroma njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih bolezni gastro-intestinalnega trakta ali njegovih adneksov, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.170             Prebavni sistem - Motnje

 

(a)      Prosilci s ponavljajočimi se dispeptičnimi motnjami, ki zahtevajo uporabo zdravil, ali s pankreatitisomse ocenijo kot nesposobni, dokler ne dobijo izvida v skladu s 1. odstavkom Dodatka 3 k Poddelu B.

 

(b)      Prosilci s slučajno odkritimi nesimptomatičnimi žolčnimi kamni se ocenijo v skladu z 2. odstavkom Dodatka 3 k Poddelu B.

 

(c)      Prosilci z ugotovljeno anamnezo ali s klinično diagnozo kakršnegakoliakutnega ali kroničnega vnetja prebavnega traktase ocenijo kot nesposobni (glej 3. odstavek Dodatka 3 k Poddelu B ).

 

(d)      Prosilec ne sme imeti nikakršne kile, ki bi utegnila povzročiti simptome, zaradi katerih bi ne bil več sposoben opravljati svojega dela.

 

(e)      Prosilec se oceni kot nesposoben zaradi posledic bolezni ali kirurškega posega - zlasti kakršnih koli obstrukcij zaradi zožitve ali kompresije - v katerem koli delu prebavnega trakta ali njegovih adneksov, ki lahko privedejo do njegove onesposobljenosti med letom.

(f)       Prosilec, ki je prestal kirurški poseg na prebavnem traktu ali njegovih adneksih, ki je obsegal popolno ali delno ekscizijo ali diverzijo katerega koli od teh organov, se oceni kot nesposoben za najmanj 3 mesece in do tedaj, ko posledice operacije najverjetneje ne bodo več ovirale varnega izvajanja privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-) (glej 4. odstavek Dodatka 3 k Poddelu B).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.175            Metabolne, nutricijske in endokrine bolezni

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih metabolnih, nutricijskih in endokrinih motenj,ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Prosilce z metabolnimi, nutricijskimi in endokrinimi motnjami je mogoče oceniti kot sposobne v skladu s 1. odstavkom Dodatka 4 k Poddelu B.

 

(c)      Prosilce s sladkorno boleznijoje mogoče oceniti kot sposobne samo v skladu z 2. in 3. odstavkom Dodatka 4 k Poddelu B.

 

(d)      Prosilci s sladkorno boleznijo na inzulinu se ocenijo kot nesposobni.

 

(e)      Prosilci, ki so skrajno debeli, se ocenijo kot nesposobni (glej S5-JAR-FCL 3.200).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.180            Hematološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih hematološkihbolezni, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-jih).

 

(b)      Pregled hemoglobina je potreben ob vsakem zdravniškem pregledu in v primerih močne anemije s hematrokritom pod 32%, ko se prosilci ocenijo kot nesposobni (glej 1. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B).

 

(c)      Prosilci z srpastocelično anemijo se ocenijo kot nesposobni (glej 1. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B).

 

(d)      Prosilec z močno lokalno ali splošno povečanimi limfnimi žlezami in s patološkim hemogramom se oceni kot nesposoben (glej 2. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B).

 

(e)      Prosilec z akutno levkemijo se oceni kot nesposoben. Po stabilnem izboljšanju AMS lahko oceni takega prosilca. Prosilci-začetniki s kronično levkemijo se ocenijo kot nesposobni. V zvezi z razglasitvijo sposobnosti prosilca glej 3. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B.

 

(f)       Prosilec z močno povečano vranico se oceni kot nesposoben (glej 4. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B).

 

(g)      Prosilec z močno policitemijose oceni kot nesposoben (glej 5. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B).

 

(h)      Prosilec z motnjami koagulacije se oceni kot nesposoben (glej 6. odstavek Dodatka 5 k Poddelu B).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.185            Urinarni sistem

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih motenj uropoetskega sistema ali njegovih adneksov,ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Prosilec s kakršnimikoli znaki organske bolezni ledvic se oceni kot nesposoben. Pregled urina se zahteva ob vsakem zdravniškem pregledu. V urinu ne sme biti prisotnih nobenih neobičajnih patološko pomembnih sestavin. Posebno pozornost je treba posvetiti boleznim, ki imajo vpliv na uropoetski sistem (glej 1. odstavek Dodatka 6 k Poddelu B).

 

(c)      Prosilec s kamni v sečnih vodihse oceni kot nesposoben (glej 2. odstavek Dodatka 6 k Poddelu B).

 

(d)      Prosilec se oceni kot nesposoben zaradi posledic bolezni ali kirurških posegov - zlasti kakršnih koli zapor zaradi stenoze ali kompresije - na ledvicah ali urinarnem traktu, ki lahko privedejo do njegove onesposobljenosti med letom. Prosilca po nefrektomijibrez hipertenzije aliuremije je mogoče oceniti kot sposobnega (glej 3. odstavek Dodatka 6 k Poddelu B).

 

(e)      Prosilec, ki je prestal večji kirurški poseg na uropoetskem sistemu, ki je obsegal popolno ali delno ekscizijo ali diverzijo katerega koli od teh organov, se oceni kot nesposoben za najmanj 3 mesece in do tedaj, ko ni več realnih možnosti, da bi zaradi posledic operacije prišlo do onesposobljenosti prosilca med letom (glej 3. in 4. odstavek Dodatka 6 k Poddelu B).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.190    Spolno prenosljive bolezni in druge infekcije

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti ugotovljenih nobenih anamnestičnih ali kliničnih podatkov spolno prenosljivih bolezni ali drugih infekcij, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost (glej Dodatek 7 k pričujočemu Poddelu) je treba nameniti anamnezi ali kliničnim znakom, ki kažejo na:

 

(1)   HIV pozitivnost,

(2)        oslabitev imunskega sistema,

(3)       infektivni hepatitis ali

(4)        sifilis.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.195    Rodila in nosečnost

 

(a)      Prosilka za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegova imetnica ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih nepravilnosti rodil,ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Prosilka z dolgotrajnimi resnimi menstrualnimi motnjami, ki jih ni mogoče ozdraviti, se oceni kot nesposobna.

 

(c)      Razlog za nesposobnost je tudi nosečnost. Prosilko, pri kateri s pregledom ugotovimo, da nosečnost poteka povsem običajno, je mogoče - v skladu s 1. odstavkom Dodatka 8 k Poddelu B - oceniti kot sposobno do konca 26. tedna nosečnosti. Z izvajanjem privilegijev iz dovoljenja lahko nadaljuje po izdaji potrdila o uspešnem okrevanju po porodu oziroma po končani nosečnosti.

 

(d)      Prosilka, ki je prestala težjo ginekološko operacijo, se oceni kot nesposobno za najmanj tri mesece in do tedaj, ko ni več verjetno, da bi zaradi posledic operacije prišlo do onesposobljenosti prosilke med letom (glej 2. odstavek Dodatka 8 k Poddelu B).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.200            Zahteve glede gibalnega sistema

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih bolezenskih znakov/anomalij kosti, sklepov, mišic in kit, ne prirojenih ne pridobljenih, ki utegnejo ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega (-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Višina prosilca mora ustrezati standardni višini sedeža, njegove roke in noge morajo biti dovolj dolge, mišična moč pa primerna za varno izvajanje privilegijev iz veljavnega dovoljenja (glej 1. odstavek Dodatka 9 k Poddelu B).

 

(c)      Prosilec mora biti sposoben, da zadovoljivo uporablja gibalni aparat. Prosilca, ki ima kakršne koli resnejše posledice bolezni, poškodbe ali prirojenih nepravilnosti kosti, sklepov, mišic ali kit po kirurškem posegu ali brez njega, je treba oceniti na podlagi odstavkov 1, 2 in 3 Dodatka 9 k Poddelu B.

 

 

S5-JAR-FCL 3.205            Psihiatrične zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti ugotovljenih nobenih anamnestičnih oziroma kliničnih podatkov o kakršni koli duševni bolezni ali stanju ali motnji, akutni ali kronični, prirojeni ali pridobljeni, ki bi utegnila ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost je treba nameniti: (glej Dodatek 10 k Poddelu B)

 

(1)     psihotičnim epizodam,

(2)     motnjam v razpoloženju,

(3)     osebnostnim motnjam, zlasti če so le-te dovolj resne, da bi lahko privedle do nepremišljenih dejanj,

(4)     duševnim bolezenskim spremembam ali nevrozam,

(5)      alkoholizmu,

(6)     uporabi ali zlorabi psihotropnih zdravil ali drugih snovi, ne glede na to ali je prosilec od njih odvisen ali ne.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.210            Nevrološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti ugotovljene anamneze oziroma klinične diagnozeokakršnem koli nevrološkem stanju ali motnji, ki bi utegnila ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost je treba nameniti: (glej Dodatek 11 k Poddelu B)

 

(1)          progresivnim boleznim živčnega sistema,

(2)          epilepsiji ali drugim konvulzivnim motnjam,

(3)          znakom močne nagnjenosti k cerebralni disfunkciji,

(4)          motnjam ali izgubi zavesti,

(5)          poškodbam glave.

 

(c)  Elektroencefalogram se zahteva ob prvem pregledu (glej Dodatek 11 k Poddelu B), ali kadar je to potrebno zaradi anamnestičnih ali iz kliničnih razlogov.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.215             Oftalmološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih motenj oči ali njihovih adneksov, oziroma nobenih aktivnih patoloških stanj, prirojenih ali pridobljenih, akutnih ali kroničnih, ali nobenih posledic kirurških posegov na očeh (glej 1. odstavek Dodatka 12 k Poddelu B) oziroma nobenih poškodb, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Natančne oftalmološke preiskave se zahtevajo pri prvem pregledu (glej 2. odstavek Dodatka 12 k Poddelu B).

 

(c)      Rutinski pregled oči mora biti sestavni del vsakega pregleda za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja (glej 3. odstavek Dodatka 12 k Poddelu B).

 

(d)      Natančne oftalmološke preiskave se zahtevajo pri pregledu za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja (Dodatne preiskave - glej 4. odstavek Dodatka 12 k Poddelu B) v naslednjih presledkih:

 

(1)          enkrat vsakih pet let do 40. leta starosti

(2)          enkrat vsaki dve leti po 40. letu starosti

 

 

S5-JAR-FCL 3.220            Zahteve v zvezi z vidom

 

(a)      Ostrina vida na daljavo.Ostrina vida na daljavo - s korekcijo ali brez nje - mora biti 6/9 ali boljša za posamezno oko. Binokularna ostrina vida mora biti 6/6 ali boljša (glej S5-JAR-FCL 3.220(h) spodaj). Za nekorigirano ostrino vida ni omejitev.

 

(b)  Refrakcijske napake. Refrakcijska napaka pomeni odklon od emetropije, izmerjen vdioptriji največjega ametropskega meridiana. Refrakcijo je treba izmeriti s standardnimi metodami (glej 1. odstavek Dodatka 13 k Poddelu B). Prosilci se z ozirom na refrakcijske napake ocenijo kot ustrezni, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

 

(1)   Ob prvem pregledu refrakcijska napaka ne sme presegati ± 3 dioptrije.

(2)   Na pregledih za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja lahko Oddelek za letalsko medicino oceni kot ustreznega prosilca, - ki ima po mnenju pristojnega organa ustrezne izkušnje - z ugotovljeno refrakcijsko napako do največ +3/-5 dioptrije, ki ostaja stabilna (glej 2. oddstavek Dodatka 13 k Poddelu B).

(3)   Pri prosilcu z refrakcijsko napako z astigmatizmom, slednji ne sme presegati 2.0 dioptriji.

(4)       Razlika v refrakcijski napaki med obema očesoma (anizometropija) ne sme presegati 2.0 dioptriji.

(5)   Na vseh zdravniških pregledih za obnovo dovoljenja je treba spremljati razvoj presbiopije.

(6)       Prosilec mora biti sposoben, da prebere tablico N5 (ali drugo enakovredno tablico) z razdalje 30-50 cm in tablico N14 (ali drugo podobno tablico) z razdalje 100 cm skorekcijskimi sredstvi, če so le-ta predpisana (glej S5-JAR-FCL 3.220(h) spodaj).

 

(c)      Prosilec z večjimi okvarami binokularnega vida se oceni kot nesposoben. Stereoskopskih zahtev ni (glej 3. odstavek Dodatka 13 k Poddelu B).

 

(d)      Prosilec z diplopijose oceni kot nesposoben.

 

(e)      Prosilec z nenormalno konvergencose oceni kot nesposoben (glej 4. odstavek Dodatka 13 k Poddelu B).

 

(f)       Prosilec z motnjami v ravnotežju očesnih mišic (heteroforija), ki (izmerjena z običajno korekcijo, če je le-ta predpisana) presega:

 

1.0 dioptrije prizme pri hiperforiji na 6 metrov,

6.0 dioptrij prizme pri ezoforiji na 6 metrov,

8 dioptrij prizme pri eksoforiji na 6 metrov,in

1.0 dioptrije prizme pri hiperforiji na 33 cm

6.0 dioptrij prizme pri ezoforiji na 33 cm,

12.0 dioptrij prizme pri eksoforiji na 33 cm

 

se oceni kot nesposoben, razen če so fuzijske rezerve dovolj velike, da preprečijo astenopijo in diplopijo.

 

(g)      Prosilec z izpadi vidnega polja, ki niso v mejah normale, se oceni kot nesposoben (glej 3. odstavek Dodatka 13 k Poddelu B).

 

(h)      (1)      Če je mogoče zahteve glede ostrine vida izpolniti le s pomočjo korekcije, morajo očala ali kontaktne leče zagotovljati optimalne vidne funkcije. Ustrezati morajo tudi uporabi v letalstvu.

          (2)     Korekcijske leče, ki se uporabljajo med letenjem, morajo imetniku dovoljenja omogočiti izpolnjevanje zahtev glede ostrine vida na vseh razdaljah. Za izpolnjevanje teh zahtev je dovoljeno uporabljati le ena očala.

          (3)      Za izvajanje privilegijev iz dovoljenja je treba imeti ves čas na voljo rezervna očala z enako korekcijo.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.225            Razločevanje barv

 

(a)      Normalno razločevanje barv je definirano kot sposobnost prosilca, da opravi Ishiharov preizkus oziroma da opravi Nagelov preizkus z anomaloskopom kot normalni trihromat.(glej 1. odstavek Dodatka 14 k Poddelu B).

 

(b)      Prosilec mora biti sposoben, da normalno loči barve. Prosilci, ki ne opravijo Ishiharovega preizkusa, se ocenijo kot barvno varni le, če opravijo obsežno testiranje z metodami (kot so anomaloskopija ali test z barvno svetilko), ki jih odobri Oddelek za letalsko medicino (glej 2. odstavek Dodatka 14 k Poddelu B).

(c)      Prosilec, ki ne uspe opraviti ustreznih testov glede razločevanja barv, se oceni kot barvno nezanesljiv in s tem nesposoben.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.230            Otorinolaringološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih motenj ušes, nosu, sinusov ali grla (vključno z ustno votlino, zobmi in grlom), oziroma nobenih aktivnih patoloških znakov, prirojenih ali pridobljenih, akutnih ali kroničnih, oziroma nobenih posledic kirurških posegov in nobenih poškodb, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Natančne otorinolaringološke preiskave se zahtevajo ob prvem pregledu in nato vsakih pet let do 40. rojstnega dne in vsaki dve leti po tej starosti (dodatne preiskave - glej 1. in 2. odstavek Dodatka 15 k Poddelu B).

 

(c)      Rutinski pregled ušes, nosu in grla mora sestavljati vsak pregled za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja (glej Dodatek 15 k Poddelu B).

 

(d)      Če je prisotna katera koli od naslednjih motenj, je treba prosilca oceniti kot nesposobnega:

 

(1)     Aktivni patološki proces, akutni ali kronični, v notranjem ali srednjem ušesu.

(2)     Neozdravljena perforacija ali disfunkcija membrane bobniča (glej 3. odstavek Dodatka 15 k Poddelu b).

(3)     Motnje vestibularne funkcije (glej 4. odstavek Dodatka 15 k Poddelu B).

(4)     Večja omejitev prehodnosti nosnih dihalnih poti na katerikoli strani, oziroma kakršnakoli disfunkcija sinusov.

(5)     Večja anomalija ali večja akutna ali kronična infekcija ustne votline ali zgornjega respiratornega trakta.

(6)     Večje motnje v govoru ali izvajanju glasov.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.235            Zahteve v zvezi s sluhom

 

(a)      Sluh je treba preveriti na vsakem pregledu. Prosilec mora biti sposoben, da pri testiranju posameznega ušesa pravilno razume pogovor na razdalji 2 metrov in s hrbtom, obrnjenim proti pooblaščenemu zdravniku.

 

(b)      Sluh je treba testirati z avdiometrijo čistih tonov na prvem pregledu in nato do 40. leta vsakih pet let na pregledu za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja, ter vsaki dve leti po tej starosti (glej 1. odstavek Dodatka 16 k Poddelu B).

 

(c)      Na prvem pregledu za zdravniško spričevalo 1. razreda, ko sluh posameznega ušesa testiramo ločeno, ne smemo zaslediti nikakršnega poslabšanja sluha, ki bi presegalo 20 dB(HL) pri frekvenci 500, 1000 in 2000 Hz, oziroma več kot 35 dB(HL) pri frekvenci 3000 Hz. Prosilec, pri katerem je izguba sluha pri dveh ali več testiranih frekvencah znotraj 5 dB(HL) v okviru teh omejitev, mora vsaj enkrat letno opraviti avdiometrijo čistih tonov.

 

(d)      Pri pregledu za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja, ko sluh posameznega ušesa testiramo ločeno, ne smemo zaslediti nikakršnega poslabšanja sluha, ki bi presegalo 35 dB(HL) pri frekvenci 500, 1000 in 2000 Hz, oziroma več kot 50 dB(HL) pri frekvenci 3000 Hz. Kandidat, pri katerem je izguba sluha pri dveh ali več testnih frekvencah znotraj 5 dB(HL) v okviru teh omejitev, mora vsaj enkrat letno opraviti avdiometrijo čistih tonov.

 

(e)      Pri pregledu za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja lahko Oddelek za letalsko medicino prosilca s naglušnostjooceni kot sposobnega, če na diskriminacijskem testugovora dokaže zadovoljiv sluh (glej 2. odstavek Dodatka 16 k Poddelu B).

 

 

S5-JAR-FCL 3.240            Psihološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih psiholoških pomanjkljivosti (glej 1. odstavek Dodatka 17 k Poddelu B), ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-). Oddelek za letalsko medicino lahko zahteva psihološko oceno v primerih, ko je le-ta nujen sestavni ali dodatni del specialističnega psihiatričnega ali nevrološkega pregleda (glej 2. odstavek Dodatka 17 k Poddelu B).

 

(b)      Zahtevano psihološko oceno pripravi psiholog, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino.

 

(c)      Psiholog mora Oddelku za letalsko medicino predložiti pisno poročilo s podrobnim opisom svojega mnenja in priporočili.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.245            Dermatološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 1. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih dermatoloških težav, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost je treba nameniti naslednjim motnjam: (glej Dodatek 18 k Poddelu B):

 

Ekcemom (eksogenim in endogenim)

Hudi obliki psoriaze

Bakterijskim infekcijam

Z zdravili povzročenimi izpuščaji

Buloznim izpuščaji

Malignim kožnim spremembam

Urtikariji

 

V primeru kakršnegakoli dvoma se je treba posvetovati z Oddelkom za letalsko medicino.

 

 

PODDEL C - ZDRAVSTVENE ZAHTEVE ZA ZDRAVNIŠKO SPRIČEVALO 2. RAZREDA

 

 

S5-JAR-FCL 3.250            Kardiovaskularni sistem - Pregled

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda oziroma njegov imetnik ne sme imeti nobenih bolezenskih sprememb/anomalij kardiovaskularnega sistema, ne prirojenih ne pridobljenih, ki bi utegnile ovirati varno opravljanje dela veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)  Standardni elektrokardiogram z 12. odvodi v mirovanju in izvid se zahtevata pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega spričevala, pri prvem pregledu po 40. rojstnem dnevu, vsaki dve leti po 40. letu, enkrat letno po 50. letu in vsakih 6 mesecev po starosti 65 let.

 

(c)  Elektrokardiogram pod obremenitvijo se zahteva le v primeru kliničnih indikacij v skladu s 1. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(d)      Izvide o elektrokardiogramu v mirovanju in pod obremenitvijo morajo pripraviti izvedenci, ki jih potrdi Oddelek za letalsko medicino.

 

(e)      Če sta v vlogi omenjena dva ali več večjih dejavnikov tveganja (kajenje, hipertenzija, sladkorna bolezen, debelost, itd.), se pri pregledu za prvo izdajo zdravniškega spričevala in pri prvem pregledu po 40. letu starosti zahteva izvid lipidograma.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.255                        Kardiovaskularni sistem - Krvni pritisk

 

(a)      Krvni pritisk je treba izmeriti tako, kot je opisano v 3. odstavku Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(b)      Prosilec, pri katerem sistolni krvni pritisk stalno presega 160 mmHg in diastolnipritisk 95 mmHg ne glede na zdravljenje, se oceni kot nesposoben.

 

(c)  Zdravljenje krvnega pritiska mora biti združljivo z varnim izvajanjem del iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-) v skladu s 4. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu 3. Ko prosilec začne jemati zdravila, je treba zdravniško spričevalo začasno preklicati, dokler se ne ugotovi, da ni pomembnih stranskih učinkov zdravila.

 

(d)      Prosilci s simptomatsko hipotenzijo se ocenijo kot nesposobni.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.260                        Kardiovaskularni sistem - Bolezni koronarnih arterij

 

(a)      Prosilec, pri katerem sumimo, na bolezen koronarnih arterij, mora opraviti dodatne preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko oceni kot sposobnega prosilca z asimptomatsko, blažjo obliko bolezni koronarnih arterij, če so izpolnjene zahteve v 5. odstavku Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(b)      Prosilci s simptomatskim obolenjem koronarnih arterij se ocenijo kot nesposobni.

 

(c)  Nesposobni so prosilci, ki so preboleli miokardni infarkt. Oddelek za letalsko medicino lahko presoja o njihovi sposobnostii, če so izpolnjene zahteve iz 6. odstavka Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(d)      Za nesposobne se ocenijo prosilci, ki so imeli premostitveno operacijo ali po angioplastiki/stentingu. Oddelek za letalsko medicino lahko presoja o sposobnosti, če so izpolnjene zahteve iz 7. odstavka Dodatka 1 k Poddelu C.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.265                Kardiovaskularni sistem - Motnje srčnega ritma / prevodne motnje

 

(a)      Prosilci z motnjami supraventrikularnega ritma, naj so le-te paroksizmalne ali stalne, vključno s sinoatrijsko disfunkcijo, se ocenijo kot nesposobni dokler ne prejmejo mnenja kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(b)      Prosilce z asimptomatsko sinusno bradikardijo ali sinusno tahikardijoje mogoče oceniti kot sposobne, če ni prisotnih večjih organskih bolezenskih sprememb.

 

(c)      Za prosilce z znaki bolezni sinusnega vozlase zahteva mnenje kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(d)      Prosilce z ventrikularno etopično aktivnostjoje mogoče oceniti kot sposobne, vendar se za pogoste ali kompleksne oblike zahteva mnenje kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(e)      Če ni drugih bolezenskih sprememb, je mogoče prosilcez nepopolnim kračnimblokomoceniti za sposobne.Za prosilces popolnim desno ali levokračnim blokomse ob prvem pregledu zahteva mnenje kardiologa v skladu z 8. odstavkom Dodatka 1 k PoddeluC.

 

(f)       Prosilci z sindromom preekscitacije se ocenijo kot nesposobni, razen v primerih ko kardiolog potrdi, da prosilec izpolnjuje zahtevo navedeno v 8. odstavku Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(g)      Prosilci z srčnim vzpodbujevalcem se ocenijo kot nesposobni, razen v primerih ko kardiolog potrdi, da prosilec izpolnjuje zahteve, navedene v 8. odstavku Dodatka 1 k Poddelu C.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.270                Kardiovaskularni sistem - Splošno

 

(a)      Prosilci z obolenjem perifernega žilja se pred operacijo ali po njej ocenijo kot nesposobni, razen v primeru, če ni večjega funkcionalnega poslabšanja, ko AMS lahko oceni sposobnost prosilca v skladu z 5. in 6 odstavkom Dodatka 1 k poddelu C.

 

(b)      Prosilci z anevrizmo prsne ali abdominalne aortepred operacijo ali po njej se ocenijo kot nesposobni. Prosilce z aneurizmo infra-renal abdominalne aorte lahko AMS oceni kot sposobne v skladu s 9. odstavkom Dodatka 1 k poddelu C.

 

(c)      Prosilci z večjimi bolezenskimi spremembami/anomalijami katerekoli srčne zaklopke se ocenijo kot nesposobni.

 

(1)       Oddelek za letalsko medicino lahko prosilce z manjšimibolezenskimispremembami/anomalijami srčnih zaklopk oceni kot sposobne, upoštevajoč mnenje kardiologa v skladu s točko (a) in (b) 10. odstavka Dodatka 1 k Poddelu C.

(2)   Prosilci po operaciji srčne zaklopke se ocenijo kot nesposobni. Oddelek za letalsko lahkomedicino prosilca oceni kot sposobnega, upoštevajoč mnenje kardiologa v skladu s točko (c) 10. odstavka Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(d)      Prosilci na antikoagulantni terapiji niso sposobni. Po prekinitvi terapije lahko Oddelek za letalsko medicino prosilce oceni za sposobne v skladu z 11. odstavkom Dodatka1 k Poddelu C.

 

(e)      Prosilci s kakršnokolibolezensko spremembo/anomalijo perikarda, miokarda ali endokarda se ocenijo kot nesposobni do popolne ozdravitve oziroma do prejema mnenja kardiologa v skladu z 12. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(f)       Prosilci s prirojenimi srčnimi napakami - pred korektivno operacijo ali po njej - se ocenijo kot nesposobni. Sposobnost prosilcev lahko oceni Oddelek za letalsko medicino (AMS) v skladu 13. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

(g)      V primeru presaditve srca ali presaditve srca in pljuč se prosilci ocenijo kot nesposobni.

 

(h)      Prosilec, ki ima v anamnezi ponavljajočo vazovagalno sinkopo, se oceni kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino AMS spozna za sposobne prosilce s spodbudno anamnezo v skladu z 14. odstavkom Dodatka 1 k Poddelu C.

 

 

S5-JAR-FCL 3.275            Respiratorni sistem - Splošno

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih bolezenskih sprememb/anomalij respiratornega sistema, ne prirojenih ne pridobljenih, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje pravic iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)  Postero/anteriorna radiografija prsnega košase zahteva samo, če zanjo obstajajo klinični ali epidemiološki razlogi.

 

(c)      Test maksimalnega pretoka (Peak Flow Test)v skladu s 1. odstavkom Dodatka 2 k Poddelu C se zahteva ob prvem pregledu za izdajo zdravniškega spričevala 2. razreda, na prvem pregledu po 40. rojstnem dnevu, nato pa vsake 4 leta oziroma ob kliničnih indikacijah. Prosilci z večjimi težavami pljučne funkcije se ocenijo kot nesposobni.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.280            Respiratorni sistem - Motnje

 

(a)      Prosilci s kroničnimi obstruktivnimi boleznimi dihalnih poti se ocenijo kot nesposobni.

 

(b)      Prosilci z reaktivnimi boleznimi dihalnih poti (bronhialna astma), ki zahtevajo terapijo z zdravili, se ocenijo v skladu z merili v 2. odstavku Dodatka 2 k Poddelu C.

 

(c)      Prosilci z aktivnimi vnetnimi boleznimi respiratornega sistema se začasno ocenijo kot nesposobni.

 

(d)      Prosilci s sarkoidozose ocenijo kot nesposobni (glej 3. odstavek Dodatka 2 k Poddelu C).

 

(e)      Prosilci s spontanim pnevmotoraksomse ocenijo kot nesposobni dokler ne prejmejo dokončnega izvida (glej 4. odstavek Dodatka 2 k Poddelu C).

 

(f)       Prosilci, pri katerih je potrebna večja operacija prsnega koša, se ocenijo kot nesposobni za najmanj 3 mesece po operaciji in do trenutka, ko posledice operacije najverjetneje ne bodo več ovirale varnega izvajanja pravic iz veljavnega(-ih) dovoljenja (glej 5. odstavek Dodatka 2 k Poddelu C).

 

(g)      Prosilci z neuspešno zdravljenim sindromom spalne apneje se ocenijo kot nesposobni.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.285             Prebavni sistem - Splošno

 

Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda oziroma njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih bolezni gastro-intestinalnega trakta ali njegovih adneksov, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.290               Prebavni sistem - Motnje

 

(a)      Prosilci s ponavljajočimi se dispeptičnimi motnjami, ki zahtevajo uporabo zdravil, ali s pankreatitisomse ocenijo kot nesposobni, dokler ne opravijo preiskav v skladu s 1. odstavkom Dodatka 3 k Poddelu C.

 

(b)      Prosilci s slučajno odkritimi nesimptomatičnimi žolčnimi kamni se ocenijo v skladu z 2. odstavkom Dodatka 3 k Poddelu C.

 

(c)      Prosilci z ugotovljeno anamnezo ali klinično diagnozo kakršnegakoliakutnega ali kroničnega vnetja prebavnega traktase ocenijo kot nesposobni (glej 3. odstavek Dodatka 3 k Poddelu C ).

 

(d)      Prosilec ne sme imeti nikakršne kile, ki bi utegnila povzročiti simptome, zaradi katerih bi ne bil več sposoben opravljati oz. varno voditi letala.

 

(e)      Prosilec se oceni kot nesposoben zaradi posledic bolezni ali kurirškega posega - zlasti kakršnih koli zapor zaradi zožitve ali kompresije - v katerem koli delu prebavnega trakta ali njegovih adneksov, ki lahko povzročijo onesposobljenost prosilca med letom.

(f)       Prosilec, ki je prestal kirurški poseg na prebavnem traktu ali njegovih adneksih, ki je obsegal popolno ali delno ekscizijo ali diverzijo katerega koli od teh organov, se oceni kot nesposoben za najmanj 3 mesece in do tedaj, ko posledice operacije najverjetneje ne bodo več ovirale varnega izvajanja pravic iz veljavnega (-ih) dovoljenja (glej 4. odstavek Dodatka 3 k Poddelu C).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.295            Metabolne, nutricijske in endokrine bolezni

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih metabolnih, nutricijskih in endokrinih motenj,ki bi utegnile ovirati varno izvajanje pravic iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Prosilce z metabolnimi, nutricijskimi in endokrinimi disfunkcijami je mogoče oceniti kot sposobne v skladu s 1. odstavkom Dodatka 4 k Poddelu C.

 

(c)      Prosilce s sladkorno boleznijo (diabetes mellitus) je mogoče oceniti kot sposobne le v skladu z 2. in 3. odstavkom Dodatka 4 k Poddelu C.

 

(d)      Prosilci z sladkorno boleznijo, ki potrebujejo insulin, se ocenijo kot nesposobni.

 

(e)      Prosilci, ki so skrajno debeli, se ocenijo kot nesposobni. (glej S5-JAR-FCL 3.320).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.300            Hematologija

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih hematoloških bolezni, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-)

 

(b)      Pregled hemoglobina je potreben na prvem pregledu za izdajo zdravniškega spričevala in kadar se to zahteva zaradi kliničnih indikacij. Prosilci z močno anemijo s hemakritom pod 32% se ocenijo kot nesposobni (glej 1. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C).

 

(c)      Prosilec z srpastocelično anemijo se oceni kot nesposoben (glej 1. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C).

 

(d)      Prosilec z močno lokalno ali splošno povečanimi limfnimi žlezami in z patološkim hemogramom se oceni kot nesposoben (glej 2. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C).

 

(e)      Prosilec z akutno levkemijo se oceni kot nesposoben. Po stabilnem izboljšanju AMS lahko oceni takega prosilca. Prosilci-začetniki s kronično levkemijo se ocenijo kot nesposobni. V zvezi z razglasitvijo sposobnosti prosilca glej 3. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C.

 

(f)       Prosilec z močno povečano vranico se oceni kot nesposoben (glej 4. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C).

 

(g)      Prosilec z močno policitemijose oceni kot nesposoben (glej 5. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C).

 

(h)      Prosilec z motnjami koagulacije se oceni kot nesposoben (glej 6. odstavek Dodatka 5 k Poddelu C).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.305            Urinarni sistem

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih motenj urinskega sistema ali njegovih adneksov,ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Prosilec s kakršnimi koli znaki organske bolezni ledvic se oceni kot nesposoben. Pregled urina se zahteva ob vsakem zdravniškem pregledu. V urinu ne sme biti prisotnih nobenih neobičajnih patološko pomembnih sestavin. Posebno pozornost je treba posvetiti boleznim, ki imajo vpliv na uropoetski sistem (glej 1. odstavek Dodatka 6 k Poddelu C).

 

(c)      Prosilec s kamni v sečnih vodih se oceni kot nesposoben (glej 2. odstavek Dodatka 6 k Poddelu C).

(d)      Prosilec se oceni kot nesposoben zaradi posledic bolezni ali kurirškega posega - zlasti kakršnih koli zapor zaradi zožitve ali kompresije - na ledvicah ali urinarnem traktu, ki lahko povzročijo onesposobljenost prosilca med letom. Prosilca po nefrektomiji ki je kompenziranbrez hipertenzije ali uremije je mogoče oceniti kot sposobnega (glej 3. odstavek Dodatka 6 k Poddelu C).

 

(e)      Prosilec, ki je prestal večji kirurški poseg na urinarnem traktu ali urinarnem aparatu, ki je obsegal popolno ali delno ekscizijo ali diverzijo katerega koli od teh organov, se oceni kot nesposoben za najmanj 3 mesece in do tedaj, ko ni več realnih možnosti, da bi zaradi posledic operacije prišlo do onesposobljenosti kandidata med letom (glej 3. in 4. odstavek Dodatka 6 k Poddelu B).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.310    Spolno prenosljive bolezni in druge infekcije

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti ugotovljene anamneze ali klinične diagnoze nobene spolno prenosljive bolezni ali druge infekcije, ki bi utegnila ovirati varno izvajanje pravic iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost - v skladu z Dodatkom 7 k Poddelu C - je treba nameniti anamnezi ali kliničnim znakom, ki kažejo na:

 

(1)   HIV pozitivnost,

(2)       oslabitev imunskega sistema,

(3)       infektivni hepatitis ali

(4)        sifilis.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.315            Ginekološke zahteve

 

(a)      Prosilka za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegova imetnica ne sme imeti nobenih funkcijskih ali strukturnih nepravilnosti rodil, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje pravic iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Prosilka z dolgotrajnimi resnimi menstrualnimi motnjami, ki jih ni mogoče ozdraviti, se oceni kot nesposobna.

 

(c)      Razlog za nesposobnost je tudi nosečnost. Prosilko, pri kateri s pregledom ugotovimo, da nosečnost poteka povsem običajno, je mogoče - v skladu s 1. odstavkom Dodatka 8 k Poddelu C - oceniti kot sposobno do konca 26. tedna nosečnosti. Z izvajanjem pravic iz dovoljenja lahko prosilka nadaljuje po izdaji potrdila o uspešnem okrevanju po porodu oziroma po končani nosečnosti.

 

(d)      Prosilka, ki je prestala težjo ginekološko operacijo, se oceni kot nesposobna za najmanj tri mesece in do tedaj, ko ni več verjetno, da bi zaradi posledic operacije prišlo do onesposobljenosti kandidatke med letom (glej 2. odstavek Dodatka 8 k Poddelu C).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.320            Zahteve glede gibalnega sistema

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih bolezenskih znakov/anomaliji kosti, sklepov, mišic in kit, ne prirojenih ne pridobljenih, ki utegnejo ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega (-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Višina prosilca mora ustrezati standardni višini sedeža, njegove roke in noge morajo biti dovolj dolge, mišična moč pa primerna za varno izvajanje privilegijev iz veljavnega dovoljenja (glej 1. odstavek Dodatka 9 k Poddelu C).

 

(c)      Prosilec mora biti sposoben, da zadovoljivo uporablja gibalni sistem. Prosilca, ki ima kakršne koli resnejše posledice bolezni, poškodbe ali prirojenih nepravilnosti kosti, sklepov, mišic ali kit po kirurškem posegu ali brez njega, je treba oceniti na podlagi odstavkov 1, 2 in 3 Dodatka 9 k Poddelu C.

 

 

S5-JAR-FCL 3.325            Psihiatrične zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti ugotovljene anamneze oziroma klinične diagnoze o nobeni psihiatrični bolezni ali nesposobnosti, stanju ali motnji, akutni ali kronični, prirojeni ali pridobljeni, ki bi utegnila ovirati varno izvajanje privlegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost je treba nameniti: (glej Dodatek 10 k Poddelu C)

 

(1)       psihotičnim epizodam

(2)       motnjam v razpoloženju,

(3)       osebnostnim motnjam, zlasti če so le-te dovolj resne, da bi privedle do nepremišljenih dejanj.

(4)       duševnim bolezenskim spremembam ali nevrozam,

(5)        alkoholizmu,

(6)       uporabi ali zlorabi psihotropnih zdravil ali drugih snovi, ne glede na to ali je kandidat od njih odvisen ali ne.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.330            Nevrološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti ugotovljene anamneze oziroma klinične diagnoze o nobenem nevrološkem stanju ali motnji, ki bi utegnila ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost je treba nameniti: (glej Dodatek 11 k Poddelu C)

 

(1)   progresivnim boleznim živčnega sistema,

(2)   epilepsiji ali drugim konvulzivnim motnjam,

(3)   znakom močne nagnjenosti k cerebralni disfunkciji,

(4)   motnjam ali izgubi zavesti,

(5)   poškodbam glave.

 

(c)  Elektroencefalogram je potrebno opraviti, če to narekuje prosilčeva anamneza ali klinični podatki (glej dodatek 11 Poddela C).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.335             Oftalmološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih motenj oči ali njihovih adneksov, oziroma nobenih aktivnih patoloških stanj, prirojenih ali pridobljenih, akutnih ali kroničnih, ali nobenih posledic kirurških posegov na očeh (glej 1. odstavek Dodatka 12 k Poddelu C) oziroma nobenih poškodb, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Natančne oftalmološke preiskave se zahtevajo pri prvem pregledu v skladu z 2. odstavkom Dodatka 12 k Poddelu C).

 

(c)      Rutinski pregled oči mora biti sestavni del vsakega pregleda za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja (glej 3. odstavek Dodatka 12 k Poddelu C).

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.340            Zahteve v zvezi z vidom

 

(a)      Ostrina vida na daljavo.Ostrina vida na daljavo - s korekcijo ali brez nje - mora biti 6/12 ali boljša za posamezno oko. Binokularna ostrina vida mora biti 6/6 ali boljša (glej S5-JAR-FCL 3.340(f) spodaj). Za nekorigirano ostrino vida ni omejitev.

 

(b)  Refrakcijske napake. Refrakcijska napaka pomeni odklon od emetropije, izmerjen vdioptriji največjega ametropskega meridiana. Refrakcijo je treba izmeriti s standardnimi metodami (glej 1. odstavek Dodatka 13 k Poddelu C). Prosilci se glede na refrakcijske napake ocenijo kot sposobne, če izpolnjujejo naslednje zahteve:

 

(1)   Za prosilca z refrakcijsko napako, ki presega ±5 dioptrije, (glej 2. odstavek Dodatka 13 k Poddelu C), ali pri katerem tudi s korekcijskimi lečami ni mogoče doseči ostrine vida 6/6 na posameznem očesu, se zahteva specialistično oftalmološko mnenje.

(2)   Pri prosilcu z ambliopijo mora biti ostrina vida slabovidnega očesa 6/18 ali več. Prosilec se oceni kot sposoben, če je ostrina vida na drugem očesu 6/6 ali boljša.

(3)   Pri prosilcu z refrakcijsko napako z astigmatizmom, slednji ne sme presegati 3.0 dioptrije.

(4)       Razlika v refrakcijski napaki med obema očesoma (anizometropija) ne sme presegati 3.0 dioptrije.

(5)   Pri vseh zdravniških pregledih za obnovo dovoljenja je treba spremljati razvoj presbiopije.

(6)       Prosilec mora biti sposoben, da prebere tablico N 5 (ali drugo enakovredno tablico) z razdalje 30-50 cm in tablico N 14 (ali drugo podobno) z razdalje 100 cm skorekcijskimi sredstvi, če so le-ta predpisana (glej S5-JAR-FCL 3.340(f) spodaj).

 

(c)      Prosilec z večjimi okvarami binokularnega vida se oceni kot nesposoben (glej 3. odstavek Dodatka 13 k Poddelu C).

 

(d)      Prosilec z diplopijo se oceni kot nesposoben.

 

(e)      Prosilec z izpadi vidnega polja, ki niso v mejah normale, se oceni kot nesposoben (glej 3. odstavek Dodatka 13 k Poddelu C).

 

(f)       (1)   Če je mogoče zahteve glede ostrine vida izpolniti le s korekcijo, morajo očala ali kontaktne leče zagotovljati optimalne vidne funkcije. Ustrezati morajo tudi uporabi v letalstvu.

          (2)       Korekcijske leče, ki se uporabljajo med letenjem, morajo imetniku dovoljenja omogočiti izpolnjevanje zahtev glede ostrine vida na vseh razdaljah. Za izpolnjevanje teh zahtev je dovoljeno uporabljati le ena očala.

          (3)   Za izvajanje pravic iz dovoljenja je treba imeti ves čas na voljo rezervna očala s podobno korekcijo.

 

 

 

S5-JAR-FCL 3.345            Razločevanje barv

 

(a)      Normalno razločevanje barv je definirano kot sposobnost prosilca, da opravi Ishiharovpreiskus oziroma da opravi anomaloskopijo po Nagelu kot normalni trihromat. (glej 1. odstavek Dodatka 14 k Poddelu C).

 

(b)      Prosilec mora biti sposoben, da normalno loči barve v skladu z S5-JAR-FCL 3.345(c) spodaj.

 

(c)      Prosilec, ki ne opravi Ishiharovega preizkusa, se oceni kot sposoben glede zaznavanja barv le, če uspešno opravi obsežno testiranje z metodami (kot so anomaloskopija ali test z barvno svetilko), ki jih odobri Oddelek za letalsko medicino (AMS), - (glej Dodatek 14 k Poddelu C).

 

(d)      Prosilec, ki ne uspe opraviti ustreznih testov glede razločevanja barv, se oceni kot barvno nezanesljiv in s tem nesposoben.

 

(e)      Barvno nezanesljivega prosilca lahko Oddelek za letalsko medicino oceni kot sposobnega za opravljanje letalskih del v območju letalsko-informacijskih območij (FIR) držav članic JAA, ter le za dnevno vizualno letenje (VFR).

 

 

S5-JAR-FCL 3.350            Otorinolaringološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih funkcijskih motenj ušes, nosu, sinusov ali žrela (vključno z ustno votlino, zobmi in larinksom), oziroma nobenih aktivnih patoloških znakov, prirojenih ali pridobljenih, akutnih ali kroničnih, oziroma nobenih posledic kirurških posegov in nobenih poškodb, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Natančne otorinolaringološke preiskave se zahtevajo ob začetnem pregledu.

 

(c)      Rutinski pregled ušes, nosu in grla mora sestavljati vsak pregled za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja (glej 2. odstavek Dodatka 15 k Poddelu C).

 

(d)      Če je prisotna katere koli od naslednjih motenj, je treba prosilca oceniti kot nesposobnega:

 

(1)       Aktivni patološki proces, akutni ali kronični, v notranjem ali srednjem ušesu.

(2)       Neozdravljena perforacija alidisfunkcija bobniča (glej 3. odstavek Dodatka 15 k Poddelu C).

(3)       Motnje ravnotežnega aparata (glej 4. odstavek Dodatka 15 k Poddelu C).

(4)       Večja omejitev prehodnosti nosnih dihalnih poti na kateri koli strani, oziroma kakršnakoli disfunkcija sinusov.

(5)       Večja anomalijaali večja akutna ali kronična infekcija ustne votline ali zgornjega respiratornega trakta.

(6)       Večje motnje v govoru ali sposobnosti izvajanja glasov.

 

 

S5-JAR-FCL 3.355            Zahteve v zvezi s sluhom

 

(a)      Sluh je treba preveriti na vsakem pregledu. Prosilec mora biti sposoben, da pravilno razume pogovor na razdalji 2 metrov in s hrbtom, obrnjenim proti pooblaščenemu zdravniku.

 

(b)      Če bo veljavno dovoljenje dopolnjeno z vpisom usposobljenosti za instrumentalno letenje (IFR), je treba na začetnem pregledu za vpis usposobljenosti sluh testirati z avdiometrijo čistih tonov(glej 1. odstavek Dodatka 16 k Poddelu C). Test je treba ponoviti vsakih 5 let do 40. leta ter vsaki dve leti po tej starosti.

 

(1)   Pri prosilcu, pri katerem sluh posameznega ušesa testiramo ločeno, ne smemo zaslediti nikakršnega poslabšanja sluha, ki bi presegalo 20 dB(HL) pri frekvenci 500, 1000 in 2000 Hz, oziroma več kot 35 dB(HL) pri frekvenci 3000 Hz.

(2)       Prosilec za vpis usposobljenosti za instrumentalno letenje ali imetniku le-tega, pri katerem je poslabšanje sluha pri dveh ali več testnih frekvencah znotraj 5 dB(HL) v okviru omejitev, ki jih določa S5-JAR-FCL 3.355(b)(1), mora vsaj enkrat letno opraviti avdiometrijo čistihtonov.

(3)       Prosilca z naglušnostjojepri pregledu za podaljšanje veljavnosti ali obnovo dovoljenja mogoče oceniti kot sposobnega, če z diskriminacijskim testom govora dokažemo zadovoljujoč sluh v skladu z 2. odstavkom Dodatka 16 k Poddelu C.

 

 

S5-JAR-FCL 3.360            Psihološki status

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih ugotovljenih psihičnih pomanjkljivosti, zlasti glede operativnih sposobnosti ali pomembnih osebnostnih dejavnikov, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz veljavnega(-ih) dovoljenja(-).

 

          Oddelek za letalsko medicino lahko zahteva psihološko oceno (glej 1. odstavek Dodatka 17 k Poddelu C) v primerih, ko je le-ta nujen sestavni ali dodatni del specialističnega psihiatričnega ali nevrološkega pregleda (glej 2. odstavek Dodatka 17 k Poddelu C).

 

(b)      Zahtevano psihološko mnenje mora pripraviti psiholog, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino.

 

(c)      Psiholog mora Oddelku za letalsko medicino predložiti pisno poročilo s podrobnim opisom svojega mnenja in priporočili.

 

 

S5-JAR-FCL 3.365            Dermatološke zahteve

 

(a)      Prosilec za zdravniško spričevalo 2. razreda ali njegov imetnik ne sme imeti nobenih dermatoloških bolezni, ki bi utegnile ovirati varno izvajanje privilegijev iz zadevnega(-ih) dovoljenja(-).

 

(b)      Posebno pozornost je treba nameniti naslednjim motnjam (glej Dodatek 18 k Poddelu B):

 

Ekcemom (eksogenim in endogenim)

Hudi obliki psoriaze

Bakterijskim infekcijam

Z zdravili povzročenimi izpuščaji

Buloznimi izpuščaji

Malignim kožnim spremembam

Urtikariji

 

V primeru dvoma glede kakršne koli spremembe se je treba posvetovati z Oddelkom za letalsko medicino.

DODATKI K PODDELOMA B IN C

 

Dodatek 1 k Poddeloma B in C

Kardiovaskularni sistem

(Glej S5-JAR-FCL od 3.130 do 3.150 in od 3.250 do 3.270)

 

1   Obremenilno testiranje (cikloergometrija) se zahteva:

 

(a)        kadar znaki ali simptomi kažejo na srčnožilno (koronarno) bolezen;

(b)   za razjasnitev spremembe v EKG, posnetem v mirovanju;

(c)   na zahtevo kateregakoli specialista letalske medicine, ki ga je pooblastil Oddelek za letalsko medicino ( v originalu AMS -Aeromedical section);

(d)   v starosti 65 let in zatem vsaka 4 leta za obnovo spričevala 1. razreda.

(e)       Pridržano.

 

2       (a)       Večja odstopanja od normalnih vrednosti lipidov v serumu zahtevajo preiskavo in nadzor s strani Oddelka za letalsko medicino.

          (b)       Kopičenje dejavnikov tveganja (kajenje, družinska anamneza, nenormalne koncentracije lipidov v serumu, zvišan krvni tlak itd.) zahteva celotno kardiovaskularno oceno s strani Oddelka za letalsko medicino, kadar je možno, tudi v povezavi s Centrom za letalsko medicino (AMC) in spooblaščenim zdravnikom (AME).

 

3        Ob diagnozi povišanega krvnega tlaka je potrebno obravnavati možne dejavnike koronarnega tveganja. Sistolični krvni tlak je treba izmeriti ob pojavu Korotkovljevih tonov (prva faza) in diastoličnega takrat, ko toni izginejo (peta faza). Krvni tlak naj bo izmerjen dvakrat. Če je krvni tlak zvišan in/ali pulz v mirovanju prehiter, so potrebne dodatne preiskave.

 

4.  Zdravljenje zvišanega krvnega tlaka mora biti v skladu z navodili oddelka za letalsko medicino. Primerna so naslednja zdravila:

 

(a)       diuretiki, ki ne delujejo na Henleyevo zanko;

(b)       nekateri (v glavnem hidrofilni) blokatorji receptorjev beta;

(c)   ACE inhibitorji;

(d)       Angiotenzin II AT1 blokator (sartani)

(e)       dolgo delujoči blokatorji kalcijevih kanalov (kalcijevi antagonisti).

 

Za spričevalo 1. razreda lahko jemanje zdravil zaradi zvišanega krvnega tlaka pomeni omejitev na letenje v posadkah z več piloti (multi - pilot operation). Za 2. razred lahko zahtevamo letenje v prisotnosti varnostnega pilota (safety pilot).

 

5        Če obstaja sum na asimptomatsko bolezen koronarnih arterij, mora pilot opraviti obremenitveno testiranje in, če je potrebno, dodatno še scintigrafijo in/ali koronarno angiografijo (koronarografijo).

 

6  Asimptomatski prosilec, ki je zadovoljivo zmanjšal svoje morebitne dejavnike tveganja, in ki 6 mesecev po pojavu ishemične srčne bolezni (srčnem infarktu) ali drugega ishemičnega primera ni potreboval nobenih zdravil za zdravljenje ishemične srčne bolečine, mora opraviti naslednje preiskave in z njimi izkazati:

 

(a)       simptomatsko omejen zapis 12 žičnega EKG pod obremenitvijo po Bruce stage IV ali njegovem ekvivalentu, ki ga interpretira kardiolog, ki je sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ni pokazal miokardične ishemije. Če je EKG nenormalen v mirovanju, se lahko zahteva scintigrafija ali stresna ehokardiografija.;

(b)       iztisni delež levega ventikla (EF = ejection fraction) večji od 50%, brez pomembnejših nenormalnosti gibanja sten, kot so diskinezija, hipokinezija ali akinezija in normalen iztisni delež desnega ventrikla;

(c)       zapis 24 - urnega snemanja EKG (Holter monitoring), ki ne kaže bistvenih prevodnih motenj, ne kompleksnih niti dalj časa trajajočih motenj ritma.

(d)       koronarno angiografijo (koronarografijo), ki pokaže manj kot 30 procentno zožitev katerekoli žile, oddaljene od mesta prebolelega miokardnega infarkta, in nobene funkcionalne motnje v miokardu, ki ga prehranjuje takšna žila.

(e)       Kardiolog sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) kardiološko spremlja stanje prosilca, vključno z izvedbo EKG ali scintigrafije/stresne ehokardiografije, če je EKG v mirovanju nenormalen;

(f)       Vsakih pet let je potrebna koronarna angiografija, vendar ni nujno potrebna, če EKG ne pokaže poslabšanja in je sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS)

 

Ocena Oddelka za letalsko medicino (AMS)

 

Prosilci za spričevalo 1. razreda, ki izpolnjujejo naštete zahteve, smejo leteti z omejitvijo na posadke z več piloti (multi - pilot operation). Prosilci za spričevalo 2. razreda, ki uspešno izpolnjujejo zahteve, naštete v odstavkih 6(a), (b) in (c), so lahko ocenjeni kot sposobni za letenje z omejitvijo za letenje v prisotnosti varnostnega pilota.

 

Prosilci za spričevalo 2. razreda, ki uspešno izpolnjujejo zahteve v odstavku 6(d), so lahko ocenjeni kot sposobni za letenje brez omejitev.

 

7   Asimptomatski prosilec, ki je zadovoljivo znižal svoje morebitne dejavnike tveganja, in ki najmanj 6 mesecev po kirurškem posegu (kirurško zdravljenje z arterijskim obvodom ali z angioplastijo/stentingom) ni potreboval nobenih zdravil za zdravljenje ishemične srčne bolečine, mora opraviti naslednje preiskave in z njimi izkazati:

 

(a)       simptomatsko omejen zapis 12 žičnega EKG pod obremenitvijo po Bruce stage IV ali njegovem ekvivalentu, ki ga interpretira kardiolog, ki je sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ni pokazal miokardične ishemije. Če je EKG nenormalen v mirovanju, se lahko zahteva scintigrafija ali stresna ehokardiografija.;

(b)   iztisni delež levega ventrikla (EF = ejection fraction) večji od 50%, brez pomembnejših nenormalnosti gibanja sten, kot so diskinezija, hipokinezija ali akinezija in normalen iztisni delež desnega ventrikla;

(c)   zapis 24 - urnega snemanja EKG (Holter monitoring), ki ne kaže bistvenih prevodnih motenj, ne kompleksnih niti dalj časa trajajočih motenj ritma, niti evidentne miokardične ishemije

(d)   koronarno angiografijo (koronarografijo), ki kaže manj kot 30 procentno zožitev katerekoli od glavnih žil (ali njihovih presadkov), ki niso bili predmet revaskularizacije (npr. presaditev arterije ali safenozne žile, koronarne angioplastike ali stentinga). Nadalje ne sme biti lezije z več kot 30% stenozo katerekoli žile, ki je bila angioplastirana ali stentirana. Ni dovoljeno funkcionalno poslabšanje miokarda, izjema je področje arterije, ki je bila podrvržena miokardičnem infarktu, ki je nazorno končan (glej 6. odstavek Dodatka 1 k poddelu B in C zgoraj). V takih pogojih mora celotni iztisni delež levega ventrikla presegati 50%. Multipla angioplastična dilatacija/stenting v isti ali več kot eni žili, zahteva zelo natančen nadzor/preklic.

(e)   Kardiolog sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) kardiološko spremlja stanje prosilca, vključno z izvedbo EKG ali scintigrafije/stresne ehokardiografije, če je EKG v mirovanju nenormalen;

(f)   Vsakih pet let je potrebna koronarna angiografija, vendar ni nujno potrebna, če EKG ne pokaže poslabšanja in je sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS)

 

 

Ocena Oddelka za letalsko medicino

 

Prosilci za spričevalo1. razreda, ki uspešno izpolnjujejo naštete zahteve, se ocenijo za sposobne z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti.

 

Prosilci za spričevalo 2. razreda, ki uspešno izpolnjujejo zahteve, naštete v odstavkih 7(a), (b) in (c) tega pregleda, so ocenjeni kot sposobni za letenje z omejitvijo na letenje v prisotnosti varnostnega pilota.

 

Prosilci za spričevalo 2. razreda, ki izpolnjujejo zahteve v odstavku 7(d) tega pregleda, so ocenjeni kot sposobni brez omejitev.

 

8        (a)       Katerakoli pomembnejša motnja srčnega ritma ali motnje prevodnosti zahtevajo oceno kardiologa, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino (AMS). Taka ocena mora vključevati:

 

(1)EKG v mirovanju in EKG pod obremenitvijo po Bruce stage IV ali njegovem ekvivalentu, ki ga interpretira kardiolog sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ni pokazal miokardične ishemije. Če je EKG nenormalen v mirovanju, se lahko zahteva scintigrafija ali stresna ehokardiografija;

(2)Zapis 24 - urnega snemanja EKG (Holter monitoring), ki ne kaže bistvenih prevodnih motenj, ne kompleksnih niti dalj časa trajajočih motenj ritma, niti evidentne miokardične ishemije. (Glej usmerjevalno gradivo zaradi toleranc);

(3)Dvodimenzionalno Dopplersko ehokardiografijo (UZ srca), ki ne kaže pomembnega selektivnega povečanja komor niti strukturne in ne funkcionalne nenormalnosti srčnih zaklopk niti miokarda;

 

in lahko vsebuje

 

(4)koronarno angiografijo (koronarografijo) ki ne kaže pomembne koronarne bolezni, kot je določena v 5, 6 in 7 odstavku Dodatka 1 k poddelu B in C;

(5)elektrofiziološke preiskave, ki jih mora interpretirati kardiolog, sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ne smejo kazati značilnosti, ki bi bile predpogoj za onesposobljenje prosilca med letenjem.

 

          (b)   V primerih, ki so opisani v S5-JAR-FCL 3.145 in 3.265 (a), (e), (f) in (g) mora biti ocena sposobnosti s strani Oddelka za letalsko medicino (AMS) omejena na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML = only - multi pilot - limited) ali na letenje v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL = only - safety - pilot- limited), pri čemer je treba upoštevati:

 

(1)en atrijski ali nodalni ektopični kompleks na minuto v EKG, posnetem v mirovanju, ne zahteva dodatnih preiskav;

(2)en ventikularni ektopični kompleks na minuto v EKG, posnetem v mirovanju, ne zahteva dodatnih preiskav;

(3)eno leto po prvi pojavi popolnega desnokračnega bloka ali tri leta po pojavi levokračnega bloka se omejitev OML/OSL lahko zbriše, če pri ponovnem ocenjevanju v skladu z 8(a) (1-3) zgoraj ni sprememb.

 

          (c)   Tudi v primerih, opisanih v S5-JAR-FCL 3.145 (g), in 3.265 (g) so kandidati lahko ocenjeni kot sposobni tri mesece po vstavitvi srčnega vzpodbujevalnika, pod naslednjimi pogoji:

 

(1)prosilec nima nobene druge bolezni ali motnje, ki vpliva na sposobnost za letenje;

(2)uporabljen je bil bipolarni prevodni sistem;

(3)prosilec ni odvisen od vzpodbujevalca (pacemakerja);

(4)simptomatsko omejen zapis EKG z 12 odvodi pod obremenitvijo po Bruce stage IV ali njegovem ekvivalentu, ki ga interpretira kardiolog sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ki ne pokaže nobenih nenormalnosti ali znakov zaradi katerih je vstavljen srčni vzpodbujevalnik. Lahko se zahteva scintigrafija/stresna ehokardiografija miokarda.

(5)dvodimenzionalna Dopplerska ehokardiografija ne pokaže nobenih odstopanj od normale;

(6)Holterski zapis ne pokaže nobenih simptomatskih ali asimptomatskih tahikardij;

(7)vsakih 6 mesecev pregled pri pooblaščenem kardiologu Oddelka za letalsko medicino s kontrolo delovanja vzpodbujevalnika in s Holter - monitoringom;

(8) pri ponovnem ocenjevanju je sposobnost omejena na letenje v posadki z več piloti (1. razred OML). Ocenjevanje v skladu z zahtevami za 2. razred brez omejitev je možno glede na oceno Oddelka za letalsko medicino (AMS).

 

9        Pri neoperirani anevrizmi abdominalne aorte pod odcepom renalne arterije Oddelek za letalsko medicino (AMS) lahko izvede ocenjevanje za omejen 1. ali 2. razred, če se vsakih 6 mesecev izvaja ultrazvočno pregledovanje. Po operaciji anevrizme abdominalne aorte pod odcepom renalne arterije brez zapletov in po dobljeni kardiovaskularni oceni, Oddelek za letalsko medicino (AMS) lahko razmišlja o izdaji omejenega spričevala 1. ali 2. razreda, z nadaljnim opazovanjem, ki ga odobri Oddelek za letalsko medicino (AMS).

 

10      (a)       Neopredeljeni srčni šumi zahtevajo pregled pri kardiologu, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino in oceno Oddelka za letalsko medicino. Če je šum ocenjen kot pomemben, morajo nadaljnje preiskave vključevati dvodimenzionalno Dopplersko ehokardiografijo (UZ srca).

 

          (b)       Bolezni srčnih zaklopk

 

(1)Bikuspidalna aortna zaklopka je sprejemljiva brez omejitev, če ni dokazana nobena druga nepravilnost srca ali aorte; toda nujna je ehokardiografija (UZ srca) vsaki dve leti.

(2)Aortna stenoza (doplerska hitorst pretoka < 2.0 m/sec ) je lahko sprejemljiva za delovanje v veččlanski posadki. Nujen je vsakoletni pregled pri kardiologu, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino(AMS), in dvodimenzionalna Dopplerska ehokardiografija (UZ srca).

(3)Aortna regurgitacija je lahko dopustna za spričevalo brez omejitev samo v primeru, ko je nepomembno majhna. Z dvodimenzionalno Dopplersko ehokardiografijo je treba izključiti vsakršno nepravilnost ascendentne aorte. Obvezen je vsakoletni pregled pri kardiologu, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino (AMS).

(4) Bolezni mitralne zaklopke (revmatična mitralna stenoza) običajno pomenijo onesposobljenost za letenje.

(5)Prolaps lističa mitralke-/mitralna regurgitacija. Prosilci z izoliranim mezosistolnim klikom običajno ne potrebujejo omejitev. Prosilci z nezapleteno, manjšo rergurgitacijo so omejeni na letenje v posadkah z več piloti. Prosilci z dokazano volumsko preobremenitvijo levega ventrikla in s povečanim premerom levega ventrikla na koncu diastole morajo biti ocenjeni kot nesposobni. Potreben je vsakoletni pregled pri pooblaščenem kardiologu Oddelka za letalsko medicino in vsakoletna ocena Oddelka za letalsko medicino.

 

          (c)          Kirurško zdravljenje srčnih zaklopk

 

(1)Prosilci z vstavljenimi mehaničnimi srčnimi zaklopkami so ocenjeni kot nesposobni za letenje.

(2)Oddelek za letalsko medicino (AMS) lahko razmišlja o ocenjevanju sposobnosti asimptomatskih prosilcev z biološkimi zaklopkami, ki so po najmanj 6 mesecih po operaciji uspešno opravili preiskave, ki so pokazale normalno valvularno in ventrikularno zgradbo in delovanje, s presojo:

 

(i)zadovoljiv in nesimptomatični EKG pod obremenitvijo po Bruce stage IV ali njegovem ekvivalentu, ki ga interpretira kardiolog sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ni pokazal bistvene nenormalnosti. Če je EKG nenormalen v mirovanju, in je prikazana katerakoli bolezen koronarnih arterij, se zahteva scintigrafija/stresna ehokardiografija miokarda. Glej tudi 5, 6 in 7. odstavek Dodatka 1 k Poddelu B in C.

(ii)2D doplerski ehokardiogram, ki ne kaže pomembnega selektivnega povečanja komor, biološke srčne zaklopke z minimalnimi spremembami z normalnim doplerskim pretokom krvi in brez strukturnih in funkcionalnih abnormalnosti drugih srčnih zaklopk. Krčenje levega prekata mora biti normalno;

(iii)dokazana mora biti odsotnost koronarne bolezni, razen če je bila dosežena zadovoljiva revaskularizacija - glej odstavek 7 zgoraj;

(iv)niso potrebna nobena kardioaktivna zdravila;

(v)potrebna je vsakoletna ocena, ki jo z EEG pod obremenitvijo in z 2D Dopplerjevo ehokardiografijo opravi kardilolog sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino (AMS).

 

Ocena sposobnosti mora biti omejena na operacije v veččlanski posadki (1. razred OML). Za 2. razred je možno ocenjevanje brez omejitev.

 

11      Prosilca mora po zdravljenju z antikoagulantno terapijo oceniti Oddelek za letalsko medicino (AMS). Tromboza ven ali pulmonarni embolizem nista dopustni, dokler antikoagulantna terapija ni prekinjena. Pljučni emboli zahtevajo celostno ovrednotenje. Antikoagulantna terapija v primeru možnosti arterijskega tromboembolizma ni dopustna za letenje.

 

12      Prosilec z nepravilnostmi epikarda/miokarda in endokarda, primarnimi ali sekundarnimi, mora biti ocenjen kot nesposoben do popolne ozdravitve. Oddelek za letalsko medicino mora prosilca oceniti, lahko tudi s pomočjo dvodimenzionalne Dopplerske ehosonografije, z obremenitvenim testiranjem, s 24-urnim snemanjem EKG, s scintigrafijo miokarda. Lahko se pokaže potreba po koronarni angiografiji. Po prvi izdaji spričevala so možni pogosti pregledi in omejitve na letenje v posadki z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

13      Prosilci s prirojenimi srčnimi hibami, tudi tisti po korektivni operaciji, so praviloma ocenjeni za nesposobne - razen če je hiba nepomembna in ne terja nobenih zdravil. Potrebna je ocena pooblaščenega kardiologa Oddelka za letalsko medicino. Preiskave lahko vključujejo Dopplersko ehokardiografijo, obremenitveno testiranje in 24 - urno snemanje EKG. Nujni so redni kardiološki pregledi. Možne so omejitve na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) in v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

14      Prosilci, ki so bili ponovno doživeli sinkopo, morajo opraviti naslednje:

 

(a)       nesimptomatični EKG z 12 odvodi pod obremenitvijo po Bruce stage IV ali njegovem ekvivalentu, ki ga interpretira kardiolog sprejemljiv za oddelek za letalsko medicino (AMS) in ki ni pokazal nobene nenormalnosti. Če je EKG nenormalen v mirovanju, se lahko zahteva scintigrafija miokarda ali stresna ehokardiografija.;

(b)   2D doplerski ehokardiogram, ki ne kaže pomembnega selektivnega povečanja komor, niti strukturnih in funkcionalnih abnormalnosti srca, srčnih zaklopk niti miokarda.;

       Dodatek 1 k Poddeloma B in C (nadalj.)

(c)zapis 24 - urnega snemanja EKG (Holter monitoring), ki ne kaže bistvenih prevodnih motenj, ne kompleksnih niti dalj časa trajajočih motenj ritma, niti evidentne miokardične ishemije.

(d)Lahko vsebuje test z nagibno mizo, narejen po standardnem protokolu, ki po mnenju kardiologa, ki je sprejemljiv za Oddelek za letalsko medicino (AMS) ne kaže vazomotorne nestabilnosti.

 

Prosilec, ki izpolni zgoraj navedeno se lahko oceni za sposobnega, z omejitvijo na operacije v veččlanski posadki (1.razred OML) ali na operacije z varnostnim pilotom (2. razred OSL) v ne manj kot 6 mesecih po indeksu dogodka pod pogojem, da ni bilo ponovitve. Potrebno je narediti tudi nevrološki pregled. Ocenjevanje brez omejitev je možno šele po 5 – tih letih od napada. Oddelek za letalsko medicino lahko sprejme krajše ali daljše časovno obdobje, glede na okoliščine posameznega primera. Prosilec, ki je izgubil zavest brez značajnega opozorila, se oceni kot nesposoben.

 

15      Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke o izdaji spričeval in ki naj bi bilo upoštevano skupaj s poglavjem, specifičnim za kardiovaskularni sistem.

 

(Glej Sekcijo 2, Poglavje Letalska kardiologija)

 

 

 

Dodatek 2 k Poddeloma B in C

Respiratorni sistem (dihala)

(glej S5-JAR-FCL 3.155, 3.160, 3.275 in 3.280)

 

1        Za prvi pregled za spričevalo 1. razreda je potrebna spirometrija - testiranje pljučne funkcije. Če je razmerje FEV 1/FVC manj kot 70%, je obvezen pregled pri specialistu za bolezni dihal. Za spričevalo 2. razreda zadošča meritev največjega pretoka med izdihom (peak flow, PEF), ki naj bi bil večji kot 80% pričakovane normalne vrednosti glede na starost, spol in višino. V nasprotnem primeru je obvezen pregled pri specialistu za bolezni dihal.

 

2        Prosilci s ponavljajočimi napadi astme so ocenjeni kot nesposobni.

 

          (a)       Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala 1. razreda v primeru stabilnega stanja z zadovoljivimi izvidi testov pljučne funkcije in ob jemanju zdravil, združljivih z varnim letenjem.

          (b)       Pooblaščeni zdravnik (AME) lahko izda spričevlo 2. razreda po posvetu z Oddelkom za letalsko medicino, če so izvidi testov pljučne funkcije zadovoljivi, če so zdravila združljiva z varnim letenjem in če posreduje izčrpno poročilo Oddelku za letalsko medicino.

 

3        Prosilci z aktivno sarkoidozo so ocenjeni kot nesposobni.

 

Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala, če je:

 

          (a)          diagnostična obravnava popolna in sistemska bolezen izključena; in

          (b)          bolezen omejena na bezgavke v hilusih (hilarna limfadenopatija) in prosilec ne jemlje nobenih zdravil.

 

4        Spontani pnevmotoraks

 

          (a)       Izdaja spričevala je možna eno leto po popolnoma ozdravljenem enkratnem spontanem pnevmotoraksu in po popolni oceni respiratorne funkcije.

          (b)       Obnova spirčevala z omejitvami na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL) je po presoji Oddelka za letalsko medicino izjemoma možna že po 6 tednih, če si prosilec popolnoma opomore po enkratnem spontanem pnevmotoraksu. Oddelek za letalsko medicino lahko presoja o izdaji spričevala brez omejitev po enem letu.

          (c)       Prosilec s ponavljajočim spontanim pnevmotoraksom se oceni kot nesposoben. Po uspešnem kirurškem posegu, po katerem si prosilec popolnoma opomore, lahko Oddelek za letalsko medicino presoja o izdaji spričevala.

 

5        Prosilci po pnevmonektomiji (operativni odstranitvi pljučnega krila) se ocenijo kot nesposobni. Po manjših posegih na prsnem košu, po katerih si prosilec popolnoma opomore, in v skladu z izvidi respiratornega testiranja lahko Oddelek za letalsko medicino obravnava možnost izdaje spričevala. Umestne utegnejo biti omejitve na letenju v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

6        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ga je treba upoštevati hkrati s poglavjem, specifičnim za dihala.

 

Dodatek 3 k Poddeloma B in C

Prebavila

(glej S5-JAR-FCL 3.165, 3.170, 3.285 in 3.290)

 

 

1.       (a)       Ponavljajoča se dispepsija, ki zahteva jemanje zdravil, zahteva internistično preiskavo (radiološko ali endoskopsko). Laboratorijske preiskave morajo vključevati določitev koncentracije hemoglobina in preiskavo blata. Ugotovljena razjeda ali hujše vnetje zahteva dokazilo o ozdravitvi pred obnovo spričevala na Oddelku za letalsko medicino.

          (b)   Prosilec s pankreatitisom (vnetjem trebušne slinavke) se oceni kot nesposoben. Izdajo spričevala lahko obravnava Oddelek za letalsko medicino v primerih, ko sta bila vzrok ali obstrukcija (npr. zdravila, žolčni kamen) odstranjena.

          (c)   Vzrok za dispepsijo in pankreatitis je lahko alkohol. Če obstaja sum na odvisnost, je potrebna popolna ocena o rabi /zlorabi alkohola.

 

2       En sam asimptomatski žolčni kamen je združljiv z izdajo spričevala po presoji Oddelka za letalsko medicino. Prosilcu s številnimi asimptomatskimi žolčnimi kamni lahko Oddelek za letalsko medicino ponovno izda spričevalo z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

3        Prosilec s kronično vnetno črevesno boleznijo (regionalni ileitis, ulcerozni kolitis, divertikulitis) se oceni kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala (1. in 2. razred) in prvo izdajo spričevala (2. razred), vendar le v primeru, ko je bolezen v remisiji in prosilec ne prejema nobenih zdravil oziroma le minimalne odmerke. Potrebno je redno spremljanje bolezni; umestne so omejitve na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

4       Prosilci so 3 mesece po kirurškem posegu v trebušni votlini ocenjeni kot nesposobni. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava predčasno obnovo spričevala, če si je prosilec popolnoma opomogel, če nima nobenih simptomov in če je tveganje za sekundarne zaplete ali za ponovitev bolezni minimalno.

 

5        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za prebavila.

 

 

 

Dodatek 4 k Poddeloma B in C

Bolezni presnove, motnje hranjenja in bolezni endokrinih žlez

(glej S5-JAR-FCL 3.175 in 3.295)

 

1        Prosilec z boleznijo presnove, z motnjo hranjenja ali z boleznijo endokrinih žlez je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava ponovno izdajo spričevala, če je stanje asimptomatsko, klinično uravnovešeno in stabilno z ali brez nadomestnega zdravljenja, in če je prosilec pod rednim nadzorom specialista ustrezne stroke.

 

2   Glikozurija in nenormalne vrednosti koncentracije glukoze v krvi zahtevajo nadaljnje preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala na podlagi normalnih izvidov obremenitvenega testa v glukozo (OGTT = oralni glukozno tolerančni test) in gre potemtakem le za nizek ledvični prag, pa tudi v primeru motene tolerance za glukozo brez diabetične patologije, ko je bolezen povsem obvladana z dieto in pod rednim nadzorom.

 

3       Prosilec zdravljen z oralnimi antidiabetiki se oceni kot nesposoben. V določenih primerih je jemanje bigvanidov sprejemljivo za izdajo spirčevala z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali za izdajo spričevala brez omejitev (2. razred).

 

 

4        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo dovoljenja in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za endokrine žleze.

 

 

 

Dodatek 5 k poddeloma B in C

Hematologija

(glej S5-JAR-FCL 3.180 in 3.300)

 

1        Anemije, dokazane z znižano koncentracijo hemoglobina, zahtevajo nadaljnje preiskave. Prosilec z anemijo, ki se ne odzove na zdravljenje, se oceni kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala v primerih, ko je bil osnovni vzrok bolezni uspešno ozdravljen (npr. pri pomanjkanju železa ali pri pomanjkanju vitamina B 12) in je hematokrit ustaljen nad 32%, ali kjer so talasemija minor ali hemoglobinopatija diagnosticirane brez podatkov o krizah in je dokazana polna funkcionalna sposobnost.

 

2   Povečanje limfnih žlez zahteva nadaljnje preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala v primeru akutnih infekcij, ki se popolnoma pozdravijo, ali v primeru Hodginovega limfoma, in Ne-Hodginovega limfoma visoke stopnje, ki je pozdravljen in je v polni remisiji. Če ima kemoterapija vključeno zdravljenje z antraciklinom, je potreben tudi kardiološki pregled (Glej Priročnik za Letalsko kardiologijo, 1. poglavje, 10. odstavek.)

 

3        Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava obnovo spričevala v primeru kronične limfatične levkemije v stadijih 0,I (in celo II) brez anemije in ob minimalnem zdravljenju, ali v primeru dlakastocelične (hairy cell) levkemije, če je stanje prosilca stabilno z normalno koncentracijo hemoglobina in z normalnim številom trombocitov. Potrebno je redno spremljanje zdravstvenega stanja. Če ima kemoterapija vključeno zdravljenje z antraciklinom, je potreben tudi kardiološki pregled (Glej Priročnik za Letalsko kardiologijo, 1. poglavje, 10. odstavek.)

 

4        Pri povečani vranici so potrebne nadaljnje preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala, če je povečanje minimalno in če ni spremljajočih bolezenskih znamenj (npr. pri zdravljeni kronični malariji), oziroma kadar je povečanje vranice minimalno in povezano s kakim drugim spremljajočim stanjem (npr. Hodgkinov limfom v reminiji).

 

5   Policitemija zahteva nadaljnje preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava spričevala z omejitvijo, če je stanje prosilca stabilno in ni drugih s tem povezanih bolezenskih znakov.

 

6        Večje motnje uravnavanja koagulacije krvi zahtevajo nadaljnje preiskave. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava obnovo spričevala z omejitvijo, če ni nobenih podatkov o nagnjenosti h krvavitvam ali trombozi.

 

7        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo dovoljenja in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za hematologijo.

 

 

 

Dodatek 6 k Poddeloma B in C

Urinarni sistem (sečila)

(glej S5-JAR-FCL 3.185 in 3.305)

 

1        Vsakršno odstopanje od normalnih laboratorijskih izvidov urina zahteva nadaljnje preiskave.

 

2   Nesimptomatski konkrement ali podatki o ledvičnem napadu (renalni koliki) zahtevajo nadaljnje preiskave. Med čakanjem na dokončno oceno ali zdravljenje lahko Oddelek za letalsko medicino obnovi spričevala z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL). Po končanem uspešnem zdravljenju lahko Oddelek za letalsko medicino obravnava obnovo spričevala brez omejitev. V primeru rezidualnih konkrementov lahko Oddelek za letalsko medicino obravnava obnovo spričevala z omejitvami na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML), v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL) ali obnovo spričevala 2. razreda brez omejitev.

 

3        Po večjih kirurških posegih na sečilih je prosilec ocenjen kot nesposoben za dobo najmanj treh mesecev. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala, če je prosilec popolnoma asimptomatski in če je tveganje za sekundarne zaplete ali ponovitev bolezni minimalno.

 

4   Presaditev ledvic ali popolna cistektomija (kirurška odstranitev mehurja) nista sprejemljiva za prvo izdajo spričevala 1. razreda. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava obnovo spričevala v primeru, da:

 

          (a)   je najmanj 12 mesecev po posegu presajena ledvica povsem kompenzirana in je ob minimalni imunosupresivni terapiji brez zapletov; in

          (b)   je po totalni cistektomiji funkcija normalna brez znakov ponovitve bolezni, infekcije ali prvotne patologije.

 

V obeh primerih je lahko potrebna omejitev na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali s pilotom za varnost (2. razred OSL).

 

5        Pri oceni malignih stanj v tem organskem stanju je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika, ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za urinarni sistem.

 

 

Dodatek 7 k Poddeloma B in C

Spolno prenosljive bolezni in druge okužbe

(glej S5-JAR-FCL 3.190 in 3.310)

 

1        HIV- pozitiven prosilec je ocenjen kot nesposoben

 

2        Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava obnovo spričevala pri HIV - pozitivnem prosilcu z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL), prosilec pa mora biti pod pogostim in rednim nadzorom ustreznega specialista. Prosilec z AIDS- om ali z AIDS- u podobnimi bolezenskimi znaki je ocenjen kot nesposoben.

 

3        Prosilec z akutnim sifilisom je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala pri prosilcu, ki je popolnoma ozdravljen po primarnem ali po sekundarnem stadiju.

 

4        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za spolno prenosljive bolezni in druge okužbe.

 

 

Dodatek 8 k Poddeloma B in C

Ginekologija in porodništvo

(glej S5-JAR-FCL 3.195 in 3.315)

 

1        Oddelek za letalsko medicino lahko odobri izdajo spričevala nosečim članicam posadke za prvih 26 tednov nosečnosti po pregledu in v skladu z mnenjem porodničarja. Oddelek za letalsko medicino bo prosilki priskrbel zdravnika in ji izdal pisna navodila v zvezi z možnimi večjimi zapleti v nosečnosti. Imetnicam spričevala 1. razreda se izda spričevalo z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML).

 

2        Po večjih kirurških posegih na rodilih je prosilka ocenjena kot nesposobna za najmanj 3 mesece. V primeru, da je prosilka popolnoma asimptomatska in da obstaja le minimalno tveganje za sekundarne zaplete ali za ponovitev bolezni, lahko Oddelek za letalsko medicino obravnava predčasno obnovo spričevala.

 

3        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za ginekologijo in porodništvo.

 

 

Dodatek 9 k Poddeloma B in C

Zahteve glede mišično skeletnega/gibalnega/lokomotornega sistema

(glej S5-JAR-FCL 3.200 in 3.320)

 

1   Nenormalna telesna zgradba, vključno z debelostjo, ali oslabelost mišic zahteva testni let s komisijo ali preskus v simulatorju letenja, ki ju odobri Oddelek za letalsko medicino. Posebna pozornost velja postopkom v sili (EM procedures) in evakuaciji. Možne so omejive na letenje na posebnem tipu letala, na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

2        V primerih manjkajočih udov, lahko Oddelek za letalsko medicino obravnava obnovo spričevala 1. razreda ali izdajo spričevala 2. razreda, v skladu z S5-JAR-FCL 3.125 in uspešno opravljenim medicinsko-preskusnim letom s komisijo ali preskusom v simulatorju.

 

3        Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala prosilcu z vnetno, infiltrativno, postravmatsko ali degenerativno spremembo na mišično skeletnem (gibalnem) sistemu. Če je stanje v remisiji in prosilec ne jemlje zdravil, nezdružljivih z letenjem, in je uspešeno opravil let s komisijo, je možna izdaja spričevala z omejitvijo na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

 

4.      Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za gibalni sistem.

 

 

Dodatek 10 k Poddeloma B in C

Psihiatrične zahteve

(glej S5-JAR-FCL 3.205 in 3.325)

 

1        Prosilec s potrjeno diagnozo bolezni s psihotičnimi simptomi je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala le, če obstajajo dokazi, da je osnovna diagnoza zmotna ali netočna, ali pa v primeru ene same epizode intoksikacije.

 

2.       Prosilec z dokazano nevrozo je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala po pregledu pooblaščenega specialista psihiatra in če je prosilec prenehal z jemanjem psihotropnih zdravil za najmanj tri mesece.

 

3        Enkraten poskus samomora ali ponavljajoči se odkriti, očitni poskusi, niso združljivi z letenjem. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala po popolni obravnavi posameznega primera in lahko zahteva psihološki ali psihiatrični pregled.

 

4        Zloraba alkohola, psihotropnih zdravil in drugih snovi, ne glede na to ali je prosilec zasvojen ali ne, ni združljiva z izdajo zdravniškega spričevala. Psihotropne droge in snovi vključujejo sedative in hipnotike, barbiturate, anksiolitike opioide stimulante centralno živčnega sistema, kot so kokain, amfetamini in podobno delujoči simpatomimetiki, halucinogeni, fencilidini ali podobno delujoči arilcikloheksilamini, kanabis, inhalanti in druge psihoaktivne droge in snovi. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava izdajo spričevala šele po dveh letih popolne treznosti ali abstinence od drog. Ponovno izdajo spričevala z omejitvijo za letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL) lahko predčasno izda Oddelek za letalsko medicino, če so izpolnjene naslednje zahteve:

 

(a)   po najmanj štirih tednih bolnišničnega zdravljenja;

(b)   po pregledu pri pooblaščenem specialistu psihiatru;

(c)   ob trajnem spremljanju stanja vključno s preiskavami krvi in s stalnim opazovanjem in poročanjem v razdobju treh let.

 

Omejitve na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL) naj bi se ponovno ocenile 18 mesecev po obnovi spričevala.

 

 

Dodatek 11 k Poddeloma B in C

Nevrološke zahteve

(glej S5-JAR-FCL 3.210 in 3.33 )

 

1        Prosilec s stalno ali napredujočo boleznijo živčevja je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava manjše funkcionalne pomanjkljivosti, povezane s stabilnim nevrološkim stanjem, kot sprejemljive - po popolni nevrološki obravnavi.

 

2       Prosilec z epilepsijo je ocenjen kot nesposoben. Ena ali več epizod s konvulzijami (krč.) po 5. letu starosti ni združljiva z letenjem. Kljub temu lahko Oddelek za letalsko medicino oceni kot sposobnega prosilca po eni sami epizodi konvulzij z zadovoljivo razlago, z neponovljivim vzrokom in po popolnem nevrološkem pregledu.

 

3        Prosilec s paroksizmalnimi spremembami v EEG je ocenjen kot nesposoben.

 

4        Prosilec z anamnezo ene ali več epizod motenj zavesti je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko oceni kot sposobnega prosilca po takšnih epizodah, z zadovoljivo razlago, z neponovljivim vzrokom in po popolnem nevrološkem pregledu.

5        Poškodba glave z izgubo zavesti - glej točko 4 (zgoraj). Poškodba glave brez izgube zavesti oz. zlom lobanjske kosti, s poškodbo mening (možganskih ovojnic) ali možganov je po presoji Oddelka za letalsko medicino lahko združljiva z letenjem po polni ozdravitvi in po specialističem pregledu, ki lahko vsebuje tudi psihološko oceno.

 

6       Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za živčevje.

 

 

 

Dodatek 12 k Poddeloma B in C

Oftalmološke zahteve

(glej S5-JAR-FCL 3.215 in 3.335)

 

1        Prosilec po refraktivnem kirurškem posegu je ocenjen kot nesposoben. Oddelek za letalsko medicino lahko obravnava obnovo spričevala 1. razreda in izdajo prvega spričevala 2. razreda 12 mesecev po opravljenem refraktivnem kirurškem posegu, če:

 

(a)   je bila preoperativna refrakcijska napaka (po definiciji v JAR- FCL 3.220 (b) in 3.340 (b)) manj kot 5 dioptrij;

(b)   je bila dosežena zadovoljiva stabilnost dioptrije (dnevna variabilnost manj kot 0,75 dioptrije) in

(c)   se ni povečalo bleščanje.

 

2        (a)   Na prvem pregledu za izdajo spričevala 1. razreda je potrebna obsežna oftalmološka preiskava, ki jo opravi ali nadzoruje pooblaščeni specialist oftalmolog Oddelka za letalsko medicino.

(b)   Na pregledu za spričevalo 2. razreda mora prosilec, ki lahko izpolni oftalmološke zahteve le s korekcijo refrakcijske napake, predložiti kopijo zadnjega recepta za očala.

 

3        Pri vsakem zdravniškem pregledu za obnovo spričevala je potreben pregled prosilca v skladu z zahtevami glede ostrine vida in pregled oči za izključitev možnosti glede bolezenskih sprememb. Vse prosilce z nenormalnimi ali dvomljivimi izvidi je treba napotiti k pooblaščenemu specialistu oftalmologu Oddelka za letalsko medicino.

 

4        Razširjeni pregled: v časovnih intervalih, predpisanih v S5-JAR-FCL 3.215 (d) naj bi obnova spričevala ali njegova ponovna potrditev vključevala razširjen oftalmološki pregled, ki ga opravi ali nadzoruje pooblaščeni specialist oftalmolog Oddelka za letalsko medicino.

 

5       Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem specifičnim za organe vida.

 

 

Dodatek 13 k Poddeloma B in C

Zahteve v zvezi z vidom

(glej S5-JAR-FCL 3.215, 3.220, 3.335 in 3.340)

 

1        Merilo ocenjevanja je refrakcija.

 

2        (a)   1. razred. Če je refrakcijska napaka v območju -3/-5 dioptrij, lahko Oddelek za letalsko medicino odloča o izdaji spričevala 1. razreda, če:

 

(1)             ni nobenih očitnih bolezenskih sprememb.

(2) je refrakcija ostala stabilna vsaj 4 leta po izpolnjenem 17. letu starosti;

(3)je možna optimalna korekcija (kontaktne leče);

(4) je po mnenju pristojnega organa dokazana zadovoljiva izkušenost prosilca.

 

          (b)   2. razred. Če je refrakcijska napaka v območju -5/-8 dioptrij, lahko Oddelek za letalsko medicino odloča o izdaji spričevala 2. razreda, če:

 

(1) ni nobenih očitnih bolezenskih sprememb;

(2) je refrakcija ostala stabilna vsaj 4 leta po izpolnjenem 17. letu starosti;

(3) je možna optimalna korekcija (kontaktne leče).

3       (a)        Prosilci monokulusi so ocenjeni kot nesposobni za spričevalo 1. razreda. Oddelek za letalsko medicino lahko odloča o obnovi spričevala za 2. razred, če je vzrok tega stanja v skladu z mnenjem specialista oftalmologa sprejemljiv in če je prosilec zadovoljivo opravil preskusni let.

          (b)        Prosilcu s centralnim vidom v enem očesu, ki ne dosega vrednosti predpisanih v S5-JAR-FCL 3.220, se lahko oceni spričevalo 1. razreda, če sta binokularni vidni polji normalni in če je vzrok tega stanja sprejemljiv v skladu z mnenjem specialista oftalmologa. Potreben je zadovoljivo opravljen preskusni let in omejitev na letenju v posadkah z več piloti (1. razred OML).

          (c)   V primeru poslabšanja vida na enem očesu pod vrednosti, predpisane v S5-JAR-FCL 3.340, lahko Oddelek za letalsko medicino prosilcu obnovi spričevalo 2. razreda, če sta vzrok tega stanja in funkcija vida v drugem očesu sprejemljiva po mnenju specialista okulista in če je - za zahtevo - prosilec zadovoljivo opravil preskusni let, če je bil le-ta predviden.

 

4.  Konvergenca zunaj normalnega območja je lahko ocenjena kot sprejemljiva, če ne moti bližnjega vida (30-50 cm in 100 cm).

 

 

 

Dodatek 14 k Poddeloma B in C

Razločevanje barv

(glej S5-JAR-FCL 3.225 in 3.345)

 

1.      Če prosilec pravilno in brez negotovosti oz. oklevanja (manj kot 3 sekunde za posamezno ploskev) prepozna vse ploskve testa Ishihara (verzija s 24 ploskvami), je ocenjen kot sposoben. Glede pogojev osvetlitve glej JAA Priročnik za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine).

 

2.       Kandidati, ki testa Ishihara ne opravijo, naj bi bili pregledani bodisi:

 

          (a)   z anomaloskopijo (po Nagelu ali ekvivalent); prosilec je ocenjen kot sposoben, če je ujemanje barv triktomatsko in če je ujemanje v območju 4 enot ali manj, ali

 

          (b)   s testom z barvnimi svetilkami. Če prosilec uspešno in brez napake opravi test z barvnimi svetilkami, ki ga odobri JAA-FCL Medical Sub-Commitee, kot je Holmes Wright, Beynes, ali Spectrolux, je ocenjen kot sposoben.

 

 

 

Dodatek 15 k Poddeloma B in C

Otorinolaringološke zahteve

(glej S5-JAR-FCL 3.230 in 3.350)

 

1        Pri pregledu za prvo izdajo spričevala je potreben obsežen ORL pregled, ki ga opravi ali nadzira pooblaščeni specialist otorinolaringolog Oddelka za letalsko medicino.

 

2        (a)      Pri obnovi spričevala ali pri ponovni potrditvi mora vse prosilce z nenormalnim izvidom ali tiste z dvomljivimi spremembami v področju ušes, nosu in grla pregledati pooblaščeni specialist otorinolaringolog Oddelka za letalsko medicino.

          (b)      V časovnih intervalih, predpisanih v JAR- FCL 3.230 (b) naj bi obnova spričevala ali njegova ponovna potrditev vključevala razširjeni otorinolaringološki pregled, ki ga opravi ali nadzoruje pooblaščeni specialist za letalsko otorinolaringologijo Oddelka za letalsko medicino.

 

3        Ena sama suha perforacija bobniča, ki ni povezana z okužbo in ki ne moti normalne funkcije ušesa, je sprejemljiva za izdajo spričevala.

 

4        Prosilca s spontanim ali pozicijskim nistagmusom mora pregledati pooblaščeni specialist otorinolaringolog Oddelka za letalsko medicino, ki oceni delovanje vestibularnega aparata. V takem primeru ni sprejemljiv noben nenormalen kalorični ali rotacijski vestibularni odgovor. Pri obnovi ali ponovni potrditvi spričevala mora nenormalen vestribularni odgovor v njegovem kliničnem kontekstu oceniti Oddelek za letalsko medicino.

 

5        Pri oceni malignih stanj v tem organskem sistemu je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za otorinolaringološko področje.

Dodatek 16 k Poddeloma B in C

Zahteve v zvezi s sluhom

(glej S5-JAR-FCL 3.235 in 3.355)

 

1        Z avdiometrijo čistih tonov bi morali preveriti sluh vsaj v področju 250-8000 Hz. Prag slišnosti bi moral biti določen kot sledi:

250 Hz

500 Hz

1000 Hz

2000 Hz

3000 Hz

4000 Hz

6000 Hz

8000 Hz

 

2.       (a)        Prosilce s slabšim sluhom (hypoacusis) je treba napotiti na Oddelek za letalsko medicino za nadaljnje preiskave in oceno.

(b)   Če prosilec lahko dokaže zadovoljiv sluh v pogojih hrupa, ekvivalentnih običajnim pogojem v pilotski kabini med vsemi fazami leta, mu Oddelek za letalsko medicino lahko odobri obnovo spričevala.

 

 

Dodatek 17 k Poddeloma B in C

Psihološke zahteve

(glej S5-JAR-FCL 3.240 in 3.360)

 

Indikacija. Psihološka ocena naj bi bila del ali dopolnitev specialističnega psihiatričnega ali nevrološkega pregleda, kadar pristojni organ prejme zanesljiv podatek iz znanega vira, ki zbuja dvome glede psihične sposobnosti ali glede osebnosti posameznika. Viri teh podatkov so lahko nesreče ali nezgode, težave pri šolanju ali pri preverjanju strokovne usposobljenosti, delinkvenca ali vednost o težavah, pomembnih za varno izvajanje privilegijev iz veljavnih dovoljenj.

 

Psihološki kriteriji. Psihološka ocena vključuje zbiranje biografskih podatkov, preverjanje sposobnosti kot tudi osebnostne teste in psihološki intervju.

 

 

Dodatek 18 k Poddeloma B in C

Dermatološke zahteve

(glej S5-JAR-FCL 3.245 in 3.365)

 

1  Kakršnokoli stanje kože, ki povzroča bolečino, nelagodje, iritacijo ali srbenje lahko zmanjša zbranost posadke pri njenem delu in tako vpliva na varnost letenja.

2  Kakršnokoli zdravljenje, z obsevanjem ali zdravili, ima lahko sistemske posledice, ki jih je treba upoštevati pri oceni sposobnosti ali pri omejitvi na letenje v posadkah z več piloti (1. razred OML) ali v prisotnosti varnostnega pilota (2. razred OSL).

3        Maligne in pre-maligne spremembe na koži (prekonceroze).

(a)        Maligni melanom, ploščatocelični epiteliom, Bowenova in Pagetova bolezen niso združljivi z letenjem. O izdaji spričevala lahko odloča Oddelek za letalsko medicino če so, kadar je to potrebno, kožne spremembe popolnoma odstranjene in če je spremljanje stanja zadovoljivo.

4        Druge kožne spremembe:

(a)        akutni ali razširjeni kronični ekcem;

(b)        kožna retikuloza;

(c)        kožni znaki sistemskih bolezni

in podobna stanja zahtevajo presojo zdravljenja in osnovnega vzroka bolezni pred oceno sposobnosti za letenje, ki jo opravi Oddelek za letalsko medicino.

5        Pri oceni malignih obolenj kože je treba upoštevati tudi poglavje Onkologija priročnika za letalsko medicino (JAA Manual of Civil Aviation Medicine), ki nudi podatke v zvezi z izdajo spričevala in ki ga je treba upoštevati skupaj s poglavjem, specifičnim za področje kože.

         Priloga št. 2 - Sprejemljivi načini usklajevanja in tolmačenja
                         (v prilogi niso zajeti obrazci)

              AMC/IEM A - SPLOŠNE ZAHTEVE


IEM FCL 3.035
Prisotnost varnostnih pilotov
Operativne omejitve v zvezi z varnostnimi piloti (OSL) (velja samo za zdravniško
spričevalo 2. razreda)
Glej JAR-FCL 3.035


UVOD

1 Varnostni pilot je tisti pilot, ki je usposobljen za izvajanje nalog vodje
zrakoplova (PIC) določenega razreda/tipa in ki je prisoten v zrakoplovu zato, da
prevzame nadzor v primeru, če pilot, ki sicer opravlja naloge vodje zrakoplova
in je imetnik zdravniškega spričevala z omejitvijo, ne more več opravljati
svojega dela.

2 Osebam, ki opravljajo delo v vlogi varnostnega pilota, je treba v pomoč
posredovati naslednje podatke:

a. ozadje za določanje vloge varnostnega pilota;
b. beleženje časa letenja/naleta v vlogi varnostnega pilota;
c. vrste zdravstvenih razlogov, ki posameznemu pilotu z omejitvijo prepovedujejo
samostojno letenje;
c. vlogo in pristojnost varnostnega pilota; in
d. navodila kot pomoč varnostnemu pilotu pri opravljanju te vloge.

3 Kadar imetnik pilotskega licence z omejitvijo, ki zahteva prisotnost
varnostnega pilota, obnavlja ali pridobi omenjeno zdravniško spričevalo, mora od
pristojnega organa (URSCL) dobiti podatke, ki so namenjeni pilotom, ki bodo z
imetnikom licence leteli v vlogi varnostnega pilota. Primer takšnih navodil je
prikazan v nadaljevanju.


NAVODILA

Splošno mnenje

4 Naslednjih nekaj opomb vam bo v pomoč pri izvajanju vloge varnostnega pilota.
Zdravstveni oddelek pristojnega organa (URSCL) je vašega pilota ocenil kot
nesposobnega za samostojno letenje, lahko pa leti v prisotnosti varnostnega
pilota. Čeprav zveni zdravstvena ocena precej zastrašujoče, ostajajo standardi
za takšne pilote še naprej visoki. Nedvomno bi takšno osebo ocenili, da je
sposobna voditi "normalno" življenje na zemlji. Verjetnost, da pride med letom
do težav, je torej zelo majhna. Kljub vsemu pa je potrebno z vidika letalske
varnosti še tako majhno verjetnost oceniti in jo - kolikor je pač mogoče -
odstraniti. To je namen omejitve privilegijev na letenje v prisotnosti
varnostnega pilota.

5 Razen v primeru, ko morate prevzeti nadzor nad zrakoplovom, ste pomožni član
posadke in zato ne morete beležiti časa letenja/naleta. Na zadevnem zrakoplovu
morate pred tem opraviti preverjanje in zrakoplov dobro poznati. Zrakoplov mora
imeti dvojne komande, vi pa morati imeti licenco za letenje v določenem
predvidenem zračnem prostoru pod določenimi pogoji.

6 Delno morate biti seznanjeni z zdravstvenim stanjem pilota in vedeti, do
kakšnih težav utegne priti med letom. Vzrok zanje je lahko nenadna ali prikrita
onesposobljenost pilota, ki sicer deluje povsem normalno. Po drugi strani pa je
vzrok lahko nek določen, stalno prisoten problem (slab vid enega očesa ali
amputirana noga), ki utegne povzročiti težave v posebnih okoliščinah.

7 Med letenjem s pilotom, pri katerem utegne priti do kakršnekoli oblike
onesposobljenosti, morate pazljivo spremljati zlasti kritične faze leta (kot sta
vzlet in prilet). Pri tem so lahko v pomoč rutinska vprašanja in odgovori, ki se
uporabljajo med komercialnimi leti. Če pride pri vašem pilotu dejansko do
onesposobljenosti, je najpomembneje, da nadzorujete let in preprečite, da bi
pilot posegal v krmilne naprave. V največjo pomoč pri slednji situaciji vam bo,
če bo pilot stalno privezan s fiksnim varnostnim pasom in ramenskim varnostnim
pasovjem (ki ga ni mogoče izvleči). V primeru stalne nesposobnosti je mogoče
predvideti, kdaj bo vaša pomoč potrebna (npr. pri najmočnejšem zaviranju) in
temu primerno ukrepati. Upoštevati je treba še naslednje:

a. V zdravniškem spričevalu vodje zrakoplova, s katerim boste predvidoma leteli,
preverite, ali se zdravstvena omejitev nanaša le na zrakoplov s posebnimi
prilagojenimi krmilnimi napravami oziroma na specifičen tip zrakoplova. V tem
primeru poskrbite za to, da bo vaš pilot izpolnjeval vse s tem povezane zahteve.

b. Pred poletom skupaj z vodjem zrakoplova preučite okoliščine, v katerih naj bi
posredovali in prevzeli nadzor nad zrakoplovom. Med pogovorom ugotovite, ali
vodja zrakoplova želi, da izvršite katero od postranskih nalog letalske posadke.
V tem primeru morate takšne naloge jasno določiti, s čimer se izognete
nesporazumu med vami in vodjem zrakoplova med samim letom. To je zlasti pomembno
pri hitrem poteku dogodkov in ko je zrakoplov nizko nad zemljo, na primer med
vzletom ali končnim priletom do pristanka.

c. Zavedajte se, da niste zgolj potnik, pač pa vas med letom lahko kadarkoli
zaprosijo, da prevzamete nadzor nad zrakoplovom. Zato morate ves čas leta ostati
pozorni na morebitno situacijo, ko bo vaše posredovanje potrebno.

d. Ne pozabite, da je že prišlo do nesreče tudi v primeru, ko sta bila v
zrakoplovu prisotna dva usposobljena pilota, ki sta oba predvidevala, da je
nadzor nad zrakoplovom v rokah drugega. Med vami in vodjem zrakoplova je treba
vzpostaviti način komuniciranja, s katerim bo popolnoma jasno, kdo nadzira
zrakoplov v določenem trenutku. Preprost in učinkovit način za to so besede "I
have control", ki jih izgovori pilot, in odgovor drugega "you have control".

e. Da ne bi zmedli ali zmotili vodje zrakoplova, morate med letom noge in roke
odmakniti od krmilnih naprav, razen v okoliščinah, ko morate zaradi varnosti
prevzeti nadzor nad zrakoplovom.


IEM FCL 3.040
Uporaba zdravil, drog, drugega zdravljenja in alkohola
Glej JAR-FCL 3.040

Zdravila

1. Nesreče in nezgode so se zgodile kot posledica letenja bolnih pilotov in
večina je bila povezana z boleznimi, ki so bile obravnavane kot nepomembne.
Čeprav simptomi prehlada, vnetja grla, driske in druge želodčne težave na tleh
povzročajo majhne ali nikakršne probleme, v letenju postanejo nevarne, ker
pilota motijo in zmanjšujejo njegove sposobnosti v opravljanju različnih
letalskih nalog. Letenje lahko tudi poveča moč bolezenskih simptomov, ki na
zemlji izgledajo povsem minimalni. Učinki so lahko združeni s stranskimi učinki
zdravil na recept ali kupljenih v prosti prodaji za zdravljenje takih bolezni.
Zdravila, ki jih navajamo, so ena izmed najširše uporabljanih, ki so
nezdružljiva z letenjem.

2. Antibiotiki, kot so različni penicilini, tetraciklini in drugi, imajo lahko
kratkotrajne ali zapoznele učinke, ki vplivajo na sposobnost pilota. Za njihovo
uporabo je značilno, da nakazuje na prisotnost infekcije, ki vpliva na
nesposobnost pilota za letenje.

3. Pomirjevala, antidepresivi in sedativi. Nesposobnost reagiranja zaradi
uporabe te skupine zdravil je bil vzrok, ki je prispeval k usodnim nesrečam.
Ponovno, tako kot z antibiotiki, obstoječa stanja, zaradi katerih so bila ta
zdravila predpisana, skoraj gotovo pomenijo, da pilotovo mentalno stanje ni
združljivo z opravljanjem letenja.

4. Stimulanti, kot so kofein amfetamini in podobno ( znani kot "pep" pilule), ki
se uporabljajo za vzdrževanje budnosti ali zatiranja apetita, pogosto vodijo do
odvisnosti. Dovzetnost za različne stimulante se spreminja od posameznika do
posameznika in lahko povzroči nevarno preveliko samozaupanje. Prekomerne doze
povzročajo glavobole, vrtoglavico in mentalne motnje. Uporaba "pep" pilul v času
letenja ni dovoljena. Kjer pitje kave ne omogoča dovolj stimulacije, potem
posameznik ni sposoben za letenje. Potrebno se je zavedati, da ima prekomerno
pitje kave škodljive posledice vključno z motnjami srčnega ritma.

5. Antihistamini povzročajo zaspanost. Široko se uporabljajo pri zdravljenju
prehlada, senene mrzlice, astme in alergijskih izpuščajev. So v obliki tablet,
kapljic za nos ali pršil. V mnogih primerih lahko stanje samo izključuje letenje
in če je potrebno zdravljenje se mora imeti v vidu nasvet AMC, AMS, AME ter, da
se predpišejo sodobna zdravila, ki ne zmanjšajo človekovih sposobnosti.

6. Določena zdravila, ki se uporabljajo za zdravljenje zvišanega krvnega tlaka,
lahko povzročijo spremembo v normalnih kardiovaskularnih refleksih in ne
poslabšajo intelektualnih sposobnosti, eni kot drugi resno vplivajo na letalsko
varnost. Če je krvni tlak tak, da je potrebno zdravljenje z zdravili, mora biti
pilot začasno prizemljen in pod nadzorom zaradi stranskih učinkov zdravil.
Katerokoli bolnišnično zdravljenje mora obravnavati AMS, AMC, AME in lahko da bo
pred vrnitvijo na letenje potrebno preverjanje v simulatorju ali na zrakoplovu.

7. Po lokalni, celotni, zobozdravniški ali drugi anesteziji, mora pred
vrnitvijo na letenje poteči določeno časovno obdobje. Časovno obdobje je
različno od posameznika do posameznika, vendar pilot ne sme leteti najmanj 12 ur
po lokalni anesteziji in 24 ur po celotni ali spinalni anesteziji.

8. Močni analgetiki lahko bistveno zmanjšajo človekove sposobnosti. Če so
potrebni močni analgetiki, že bolečina, zaradi katere se morajo jemati, v
splošnem izključuje letenje.

9. Prodajajo se mnogi preparati, ki vsebujejo kombinacijo zdravil. Pomembno je,
da zaradi tega, če je potrebno kakršnokoli novo zdravilo ali odmerek, pa čeprav
majhen, pilot na zemlji pred letenjem oceni njihov vpliv. Čeprav zgoraj navedena
skupina neugodno vpliva na pilotove sposobnosti, se mora opozoriti, da mnoge
druge oblike zdravil, ki normalno ne prizadenejo pilotovih sposobnosti, lahko to
storijo pilotom, ki so preveč občutljivi na posamezne preparate. Opozarja se
pilote, da ne jemljejo zdravil pred ali v teku leta, razen če so popolnoma
seznanjeni z njihovimi vplivi na njih. V primeru dvoma naj se pilot posvetuje z
AME; AMC ali AMS.

10. (a) Če jemljete kakršnakoli zdravila si morate zastaviti naslednja tri
vprašanja:

- Se čutim sposobnega za letenje?

- Ali res potrebujem zdravila?

- Sem naredil osebni preizkus vpliva tega zdravila name najmanj 24 ur pred
letenjem, da bi zagotovil, da ne bo zmanjšana moja sposobnost za letenje?

(b) Čeprav se potrdi, da ni neugodnih efektov, se potrebuje tudi nasvet
strokovnjaka ali pomoč AMS, AMC ali AME.

(c) Če ste bolni in potrebujete zdravljenje je zelo pomembno, da zdravnik, ki
ga konsultirate, ve, da ste član letalske posadke bodisi doma ali v tujini.

Druga zdravljenja

11. Alternativna ali komplementarna medicina, kot so akupunktura, homeopatija,
hipnoterapija in mnoge druge discipline se razvijajo in pridobivajo vse večjo
veljavo. Nekatera taka zdravljenja so v nekaterih državah bolj sprejemljiva, kot
v drugih. Obstaja potreba, da se zagotovi, da za "druga zdravljenja" AMS, AMC
ali AME vedo in jih obravnavajo pri oceni sposobnosti.

Alkohol

12. (a) Alkohol je dejavnik, ki prispeva vsako leto k številnim letalskim
nesrečam. Danes je dobro utemeljeno, da celo majhna količina alkohola v krvi
naredi občutno in merljivo zmanjšanje sposobnosti za naloge, ki zahtevajo
izurjenost. Raziskave so pokazale, da so koncentracije alkohola v krvi 0,4
promila povezane z pomembnim povečanjem napak, tako pri izkušenih in neizkušenih
pilotih, celo v enostavnih letalih. Taka koncentracija se lahko vzpostavi po
pitju dveh enot alkohola npr. 5 cl viskija ali 0,5 l piva.

(b) Število enot v alkoholnih pijačah je podano z volumnom pijače v centilitrih
pomnoženo s stopnjo (koncentracijo) alkohola v enotah % teže/volumen (%W/v).

Primeri:

- 50 cl (0,5l) piva s 5% w/v vsebuje 2,5 enot. (5% od 50 = 2,5)

- 2,5 cl viskija s 40% w/v vsebuje 1 enoto (40% od 2,5 = 1)

- 75 cl (1 butelka) vina z 12% w/v vsebuje 9 enot (12% od 75 = 9)

(c) Alkohol se odstranjuje iz krvi z relativno počasno stopnjo (0,15 promila
vsako uro) ne glede na koncentracijo v krvi. Pilot ne sme leteti najmanj 8 ur po
zaužitju majhne količine alkohola in proporcionalno daljši čas, če je zaužil
večje količine alkohola. Ne sme se pozabiti, da ima alkohol zapoznele učinke na
koncentracijo sladkorja v krvi in na srednje uho. Učinki na srednje uho so lahko
podaljšani in povečujejo občutljivost na dezorientacijo in lahko povzročijo celo
potovalno bolezen. Preudarno je za pilota, da se vzdrži pitja alkohola najmanj
24 ur pred letenjem.

(d) Ne sme se pozabiti, da so učinki alkohola povečani ali pomembno podaljšani,
če alkohol pije posameznik, ki je bolan ali jemlje zdravila.

(e) Koncentracija alkohola v krvi v vrednosti 0,2 promila je zgornja meja za
letalsko posadko na dolžnosti, kot tudi 8 urna doba abstinence pred javljanjem
na dolžnost.

Uporaba drog in drugih psihoaktivnih sredstev

13. Uporaba drog in psihoaktivnih sredstev ima osnovni učinek na izločanje osebe
od realnosti, kot tudi bolj kompleksne kratkotrajne in dolgotrajne učinke. Ti
učinki niso združljivi z upravljanjem zrakoplova in posameznik, ki uporablja
droge ali druga psihoaktivna sredstva ni sposoben za člana letalske posadke.

AMC FCL 3.090
Program usposabljanja za pooblaščene zdravnike
Glej JAR-FCL 3.090


A OSNOVNO USPOSABLJANJE V LETALSKI MEDICINI                60 UR

1 Uvod v letalsko medicino                         1 ura

Zgodovina letalske medicine
Posebni vidiki medicine civilnega letalstva
Vidiki medicine vojnega letalstva in vesoljske medicine

2 Fizika atmosfere in vesolja                       1 ura

Atmosfera
Vesolje
Plinski in parni zakoni in njihov fiziološki pomen

3 Osnovno poznavanje aeronavtike                      3 ure

Letalski mehanizmi
Pogonska moč
Instrumenti v zrakoplovu
Konvencionalni instrumenti - elektronski instrumenti "Glass Cockpit"
Operacije profesionalnega letalskega prevoznika
Vojaško letalstvo
Kontrola letenja
Rekreacijsko letenje
Izkušnje v simulatorju/zrakoplovu

4 Letalska fiziologija

ATMOSFERA
Meje človeške zmogljivosti med letom
Razdelitev atmosfere
Plinski zakoni - fiziološki pomen
Fiziološki učinek dekompresije

DIHANJE
Izmenjava plinov v krvi
Zasičenost s kisikom                            4 ure

HIPOKSIJA - znaki in simptomi
Čas popolne prisebnosti (TUC - Time of Useful Consciousness)
Hiperventilacija - znaki in simptomi
Barotravma
Dekompresijska bolezen

POSPEŠEK
G-vektorska orientacija
Učinek in omejitve G obrementive
Načini za povečanje G tolerance                      1 ura
Pozitivni/negativni pospešek
Pospešek in vestibularni sistem

VIZUALNA DEZORIENTACIJA

Poševni sloj oblakov
Luči na zemlji in zvezde - zmeda                      1 ura
Vizualna avtokinezija

VESTIBULARNA DEZORIENTACIJA

Anatomija notranjega ušesa
Funkcije polkrožnih kanalov                        2 uri
Funkcije otolitskih organov
Vidne in Koriolusove iluzije
"Nagibi"

ILUZIJE V SIMULATORJU

Navidezni pospešek v smeri naprej pri "dvigu nosu"
Navidezni pojemek pri "spustu nosu"                    1 ura
Zračna bolezen - vzrok in obvladovanje

HRUP IN VIBRACIJE

Preventivni ukrepi                             1 ura

5 Oftalmologija
vključno z 1 uro demonstracije in praktičnega dela             4 ure

Anatomija očesa
Klinični pregled oči
Pregled funkcij (ostrina vida, razločevanje barv, vidno polje, itd)
Vidiki očesnih bolezni, ki so pomembni v letalstvu
Zahteve JAA glede vida

6 Otorinolaringologija
vključno z 1 uro demonstracije in praktičnega dela             3 ure

Anatomija sistemov
Klinični pregled ORL
Preverjanje sluha
Preverjanje ravnotežja
Letalska naglušnost
Barotravma - ušesa in sinusi
Letalska ORL - patologija
Zahteve JAA glede sluha


7 Kardiologija in splošna medicina                    10 ur

Popoln fizikalni pregled
Telesne sposobnosti in kardiovaskularno stanje
           - respiratorne bolezni
           - gastrointestinalne bolezni
           - okvara ledvic
           - ginekologija
           - tolerance glede glukoze
           - hematološke motnje
           - ortopedske motnje
           - piloti z različnimi okvarami
Zahteve JAA

8 Nevrologija                               2 uri

Popoln nevrološki pregled
Telesne sposobnosti in nevrološke motnje
Zahteve JAA


9 Psihiatrija v letalski medicini                     4 ure

Psihiatrična obravnava
Telesne sposobnosti in psihiatrična stanja
Mamila in alkohol
Zahteve JAA


10 Psihologija                              4 ure

Uvod v letalsko psihologijo
Vedenje
Osebnost
Motivacija in primernost za letenje
Socialni dejavniki skupine
Obremenitev, ergonomija
Psihološki stres, utrujenost
Psihomotorne funkcije in starost
Strah in odklanjanje letenja
Odnos med pooblaščenim zdravnikom in članom posadke
Psihološki kriteriji za izbor
Zahteve JAA


11 Zobozdravstvo                              1 ura

Pregled zob
Zobobol, ki ga povzroča nagla sprememba zračnega tlaka - Barodontalgija
Zahteve JAA


12 Nesreče, umik in preživetje                       4 ure

Poškodbe
Statistika nesreč
- splošno, rekreativno letalstvo
- poklicno letalstvo
- vojno letalstvo
Letalska patologija, avtopsija, identifikacija

Umik iz zrakoplova med letom
- goreče zrakoplov
- zrakoplov v vodi
- s padalom
- z izstrelitvijo


13 Zakonodaja, pravila in predpisi                     6 ur

Standardi in priporočena praksa ICAO
Določbe JAA (Zahteve, Dodatki, AMC in IEM-ji)
AMS, AMC AME


14 Evakuacija
vključno z 1 uro demonstracije in praktičnega dela             3 ure

Organizacija in logistika
Invalidni potniki
Reševalna postaja v zrakoplovu
Bolniki z respiratornimi težavami
Bolniki s kardiovaskularnimi motnjami
Psihiatrična nujna stanja


15 Zdravila in letenje                           2 uri

16 Zaključne točke                             2 uri

Končni izpit
Zaključni pregled in kritika


B NADALJNJE USPOSABLJANJE V LETALSKI MEDICINI               60 UR

1 Delovno okolje pilota                          2 uri

Kabina pod pritiskom
Nepremična krila
Helikopter
Posadka, ki jo sestavlja en/več pilotov


2 Letalska fiziologija
vključno z 2 urama demonstracije in praktičnega dela            4 ure

Kratek pregled osnov fiziologije
(hipoksija, hiperventilacija, pospešek, dezorientacija)


3 Oftalmologija
vključno z 2 urama demonstracije in praktičnega dela            5 ure

Kratek pregled osnov
(ostrina, refrakcija, razločevanje barv, vidno polje...)
Zahteve JAA 1. razred v zvezi z vidom
Pomen refraktivnih in drugih očesnih operacij
Pregled primera


4 Otolaringologija
vključno z 2 urama demonstracije in praktičnega dela            4 ure

Kratek pregled osnov
(barotravma - ušesa in simusi, funkcionalni pregledi sluha ...)
Zahteve JAA 1. razred v zvezi s sluhom
Pregled primera

5 Kardiologija in splošna medicina
vključno 4 urami demonstracije in praktičnega dela             10 ur

Popoln fizikalni pregled in pregled osnov
Zahteve JAA 1. razred
Zdravila in letenje
Diagnostični koraki v kardiologiji
Klinični primeri


6 Nevrologija/Psihiatrija
vključno z 2 urama demonstracije in praktičnega dela            6 ur

Kratek pregled osnov
(nevrološki pregled, psihiatrična obravnava)
Mamila in alkohol
Zahteve JAA 1. razred

7 Človeški dejavniki v letalstvu
vključno z 9 urami demonstracije in praktičnega dela            19 ur

a. Letenje na dolgih progah
- omejitev časa letenja
- motnje spanja
- povečana/razširjena posadka
- premiki lokalnega časa/časovne cone
- motnje spanja

b. Obdelava podatkov in oblikovanje sistema pri človeku
- FMS, PFD, povezava podatkov, "Fly by wire"
- prilagoditev na elektronski prikaz podatkov ("glass cockpit")
- CCC, CRM, LOFT, itd.
- simulatorsko usposabljanje
- ergonomija
- letalske izkušnje

c. Usposobljenost posadke
- letenje v okviru ratinga za isti tip
 npr. B737-300, -400, -500

- letenja v okviru ratinga za splošen tip
 npr. B757/767, A320/340

d. Človeški dejavnik v letalskih nesrečah
- analiza in posledice za letalskega prevoznika
- zahteve JAA


8 Tropska medicina                             2 uri

Pojavnost tropskih bolezni
Tropska patologija in letalska medicina
Cepljenje letalske posadke in potnikov
Mednarodni zdravstveni predpisi


9 Higiena
vključno z 2 urama demonstracije in praktičnega dela            4 ure

Zrakoplov in prenos bolezni
Dezinfekcija v letalstvu
Higiena v zrakoplovu
Oskrba potnikov
Prehrana posadke


10 Vesoljska medicina                           2 uri

Sevanje
Vesoljska plovila


11 Zaključne točke                             2 uri

Organizacija, navodila
končni izpit in kritikaC ŠOLANJE ZA OSVEŽITEV ZNANJA V LETALSKI MEDICINI             20 UR

1 Šolanje za osvežitev znanja, pod nadzorom NAA (najmanj 6 ur)

2 Čas, ki ga je dovoljeno upoštevati pri usposabljanju:

a. Udeležba na letnem kongresu Mednarodne
akademije za letalsko in vesoljsko medicino
(International Academy of Aviation and
Space Medicine)                      (vsi 4 dnevi - 10 ur)

b. Udeležba na letnem znanstvenem srečanju
Aerospace Medical Association               (vsi 4 dnevi - 10 ur)

c. Druga znanstvena srečanja, ki jih organizira
ali potrdi Oddelek za letalsko medicino
države članic*

d. Izkušnje v pilotski kabini (največ 5 upoštevanih ur v 3 letih)
i. na pomožnem sedežu           5 sektorjev - 1 upoštevana ura
ii. v simulatorju             4 ure - 1 upoštevana ura
iii. pilotiranje zrakoplova       4 ure - 1 upoštevana ura

Vse upoštevane čase mora potrditi Oddelek za letalsko medicino.

*Najmanj 6 ur pod neposrednim nadzorom Oddelka za letalsko medicino.

IEM FCL 3.095(a) & (b)

Povzetek najkrajših časovnih intervalov za posamezne zahteve

 

 

1. razred

2. razred

DOVOLJENJE

POKLICNI PILOT

PILOT-PRIPRAVNIK

 

PROMETNI PILOT

ZASEBNI PILOT

PRVI PREGLED

(ref. JAR-FCL 3.100)

Pooblaščeni center za letalsko medicino v državi JAA (amc)

Pooblaščeni center za letalsko medicino v državi JAA  (AMC) ali pooblaščeni zdravnik

Izdaja zdravniškega spričevala

(Jar-FCL 3.100)

Osnovna: AMS

Obnova: AMC ali AME

AMC ali AME

VELJAVNOST SPRIČEVALA

RUTINSKI ZDRAVNIŠKI

PREGLED

(3.105)

do 40 let              -1 na leto

40 let in več          -vsakih 6 mes.

do 30 let         -        na 5 let

do 50 let         -        na 2 leti

50-64             -        na 1 leto

65 in več         -        6 mesecev

RadiograFija prsnega koša

(3.155 in 3.275)

Na prvem pregledu

Po potrebi

ELEKTROENCEFALOGRAM

(3.210 in 3.330)

Na prvem pregledu

Po potrebi

HEMOGLOBIN

(3.180 in 3.300)

Na prvem pregledu in nato na vsakem pregledu

Na prvem pregledu

ELEKTROKARDIOGRAM

(3.130 in 3.250)

Na prvem pregledu in nato

do 30 let            -        vsakih 5 let

30-39            -      vsaki 2 leti

40-49            -      vsako leto

50 in več            -        vsakih 6 mes.

Na prvem pregledu

starost 40-49        - vsaki 2 leti

50-64                     - vsako leto

65 in več              - vsakih 6 mes.

AVDIOGRAM

(3.235 in 3.355)

Na prvem pregledu in nato

do 40 let              - vsakih 5 let

40 let in več          - vsaki 2 leti

Ob prvi izdaji vpisa usposobljenosti za instrumentalno letenje in nato

do 40 let              - vsakih 5 let

40 let in več                -vsaki 2 leti

DODATNE
OTOrinoLARINGOLOŠKE
PREISKAVE
(3.230 in 3.350)

Na prvem pregledu in nato

do 40 let              - vsakih 5 let

40 let in več          - vsaki 2 leti

Po potrebi

DODATNE
OFTALMOLOŠKE
PREISKAVE
(3.215 in 3.335)

Na prvem pregledu in nato

do 40 let              - vsakih 5 let

40 let in več          - vsaki 2 leti

Na prvem pregledu

PROFIL LIPIDOV

(3.130 in 3.250)

Na prvem pregledu in nato

ob starosti 40 let

Če se na prvem pregledu in nato ob starosti 40 let ugotovi dva ali več koronarnih rizičnih faktorjev

TESTIRANJE PLJUČNE

FUNKCIJE

(3.155 in 3.275)

Na prvem pregledu in nato test največjega pretoka (Peak Flow Test) v starosti 30, 35, 40 let

po tej starosti vsake 4 leta

Test največjega pretoka (Peak Flow Test) na prvem pregledu in ob starosti 40 let

potem vsake 4 leta

ANALIZA URINA

(3.185 in 3.305)

Na prvem pregledu in na vsakem naslednjem pregledu

Na prvem pregledu in na vsakem naslednjem pregledu

 

Pričujoča preglednica predstavlja povzetek glavnih zahtev. Celotne zahteve so podrobno opisane v Poddelu B in C Razdelka 3 ter v Dodatkih 1 do 18.


AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti