Uradni list

Številka 72
Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 72/2002 z dne 9. 8. 2002

Kazalo

3447. Pravilnik o izdajanju potrdil za revizorske nazive, stran 7985.

Na podlagi 100.a člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01, 30/02) izdaja minister za finance
P R A V I L N I K
o izdajanju potrdil za revizorske nazive
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Naziv državni notranji revizor (v nadaljnjem besedilu: DNR) ali preizkušeni državni notranji revizor (v nadaljnjem besedilu: PDNR), morajo imeti zaposleni v Ministrstvu za finance, Službi za nadzor proračuna in v službah notranje revizije pri proračunskih uporabnikih na delovnih mestih za katere je to določeno v internih aktih.
Naziv DNR in PDNR se pridobi na podlagi opravljenega izpita in izpolnjevanja drugih pogojev, ki jih določa ta pravilnik.
2. člen
Potrdilo o pridobljenem nazivu za DNR in PDNR po tem pravilniku je javna listina in imetnik lahko uporablja revizorski naziv pri opravljanju svojega dela.
3. člen
Ministrstvo za finance skrbi za organiziranje in izvedbo programa izobraževanja za opravljanje izpitov za pridobitev nazivov po 1. členu in izdaja potrdila o pridobljenih nazivih.
Ministrstvo za finance, Služba za nadzor proračuna vodi imenik DNR in PDNR. Podatki iz imenika so javni.
Izvedbo programa izobraževanja za opravljanje izpita za naziv DNR in PDNR (v nadaljnjem besedilu: program izobraževanja), lahko Ministrstvo za finance poveri drugi strokovno usposobljeni organizaciji (v nadaljnjem besedilu: izvajalec programa).
II. IZPITI ZA NAZIV DNR IN PDNR
4. člen
K izpitu za DNR se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima najmanj 1 leto delovnih izkušenj na področju revizije v javnem sektorju ali 2 leti na področju finančnega poslovanja pri neposrednem ali posrednem proračunskem uporabniku, ali 2 leti na področju revizije izven javnega sektorja,
– ima končano univerzitetno ali visokošolsko izobrazbo.
5. člen
K izpitu za PDNR se lahko prijavi kandidat, ki izpolnjuje naslednje pogoje:
– ima končano univerzitetno izobrazbo,
– ima naziv DNR,
– ima najmanj 5 let delovnih izkušenj na področju revizije, od tega najmanj 3 leta po pridobitvi naziva državni revizor ali državni notranji revizor,
– je pridobil ustrezno število točk s katerimi se merijo revizijski dosežki za področje notranjega revidiranja na podlagi predpisa, ki ga sprejme minister za finance.
6. člen
Izpit za naziv DNR in PDNR lahko opravljajo tudi drugi javni uslužbenci na podlagi dovoljenja predstojnika, če izpolnjujejo pogoje, določene v tem pravilniku, v skladu s sklenjeno pogodbo o izobraževanju. Izpit za naziv DNR in PDNR lahko opravljajo tudi osebe ki niso javni uslužbenci, če izpolnjujejo pogoje določene v tem pravilniku in plačajo stroške izobraževanja in opravljanja izpita v celoti.
7. člen
Izpolnjevanje pogojev za prijavo k izpitu preverja izpitna komisija.
8. člen
Izpit za naziv DNR in PDNR je sestavljen iz izpitov za posamezne predmete po predmetniku, ki ga pred vsakim razpisom programa izobraževanja objavi izvajalec programa. Predmetnik določa cilje, vsebino in število ur posameznih predmetov.
Na podlagi predmetnika izdela nosilec posameznega predmeta učni načrt, ki ga odobri izpitna komisija.
9. člen
Izpit za naziv DNR in PDNR je sestavljen iz:
– pisnega izpita iz posameznega predmeta,
– pisne zaključne naloge in
– ustnega zagovora zaključne naloge.
10. člen
Zaključna naloga zajema aplikacijo pridobljenega znanja na praktičnem primeru. Pri pripravi zaključne naloge usmerja kandidata mentor, ki ga kandidat izbere izmed predavateljev.
Teme zaključnih nalog odobri izpitna komisija. Kandidat mora temo izbrane naloge prijaviti najkasneje en mesec po opravljanju zadnjega izpita.
11. člen
Opravljanja izpita iz posameznega predmeta so lahko oproščeni kandidati, ki predložijo ustrezna pisna dokazila, da so že opravili izpit iz tega predmeta, ki ustreza zahtevnosti in obsegu izpita po programu izobraževanja.
O oprostitvi opravljanja določenega izpita odloča na prošnjo kandidata izpitna komisija.
12. člen
Po zaključku predavanj iz vsakega predmeta opravljajo kandidati pisni izpit.
Izpitni rok se določi najprej 15 dni po zaključku predavanj. Za vsak predmet se določita najmanj 2 izpitna roka. Kandidat se mora prijaviti k izpitu najmanj 8 dni pred napovedanim rokom.
Nosilec predmeta mora izpitna vprašanja dostaviti izpitni komisiji najmanj 5 dni pred napovedanim izpitnim rokom.
13. člen
Uspeh iz posameznega predmeta določi nosilec predmeta z oceno: kandidat je izpit opravil/ni opravil. Za pozitivno oceno mora kandidat doseči najmanj 55% možnih točk.
14. člen
Ko je kandidat opravil vse izpite po programu izobraževanja, predloži izpitni komisiji zaključno nalogo, h kateri je mentor podal mnenje. Zaključna naloga obsega praviloma 25 do 40 strani. Zaključno nalogo mora kandidat predložiti v treh mesecih po zadnjem opravljenem izpitu.
Kandidat zagovarja zaključno nalogo pred izpitno komisijo ustno. Zagovor traja največ 45 minut.
15. člen
Po uspešnem zagovoru zaključne naloge prejme kandidat potrdilo, da je opravil vse obveznosti (izpite in zaključno nalogo) po programu za izobraževanje za DNR ali PDNR. Potrdilo izda minister, pristojen za finance ali izvajalec programa izobraževanja.
16. člen
Če kandidat izpita iz posameznega predmeta ne opravi, ga lahko ponavlja. Če ponavlja izpit več kot dvakrat, mora plačati stroške opravljanja izpita.
Če kandidat ne opravi uspešno zagovora zaključne naloge, jo lahko popravi ali pripravi novo in jo po poteku 3 mesecev ponovno zagovarja.
17. člen
Zaradi kršitev pravic kandidatov pri ugotavljanju pogojev za pristop k izobraževanju, opravljanju izpitov, zaključne naloge ali zagovora lahko kandidat vloži pritožbo na izpitno komisijo.
18. člen
Pritožbo je možno vložiti v roku 3 dni od domnevne kršitve, komisija pa mora o njej odločiti v 8 dneh. Odločitev komisije je dokončna.
III. ORGANI, KI SKRBIJO ZA IZVEDBO PROGRAMA
19. člen
Za pripravo in izvajanje programa izobraževanja se imenuje programski svet.
Programski svet ima pet članov, ki jih imenuje minister, pristojen za finance, na predlog vodje Službe za nadzor proračuna.
Eden od članov programskega sveta je skrbnik programa.
Kadar se program izobraževanja izvaja po tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika, se sestava in način imenovanja članov programskega sveta določi v pogodbi.
20. člen
Programski svet ima naslednje naloge:
1. sprejme program izobraževanja,
2. odobri nosilce in predavatelje za posamezne predmete,
3. odobri učne načrte in določi sistem ocenjevanja,
4. spremlja kakovost izvajanja izobraževalnega programa in sprejema ukrepe za izvajanje programa,
5. določi merila in način ocenjevanja dela predavateljev,
6. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izvajanjem programa izobraževanja in določa nosilce posameznih nalog.
21. člen
Programski svet ima tajnika, ki skrbi za administrativno-tehnično podporo pri pripravi sej sveta in izvajanju njegovih odločitev.
22. člen
Za pripravo in izvajanje izpitov iz programa izobraževanja se imenuje izpitno komisijo. Izpitno komisijo sestavljajo predsednik in njegov namestnik, nosilci predmetov in skrbnik programa. Predsednika komisije in njegovega namestnika imenuje minister, pristojen za finance, na predlog vodje Službe za nadzor proračuna. Za namestnika nosilca predmeta se določi enega od predavateljev istega predmeta.
Izpitna komisija odloča v sestavi predsednika in dveh članov oziroma njihovih namestnikov. Sestavo izpitne komisije za posamezno nalogo določi predsednik izpitne komisije, pri čemer mora biti eden od članov komisije nosilec predmeta v zadevi, ki se obravnava.
Kadar se program izobraževanja izvaja po tretjem odstavku 3. člena tega pravilnika, se sestava in način imenovanja izpitne komisije določi v pogodbi.
23. člen
Izpitna komisija ima tajnika, ki skrbi za administrativno-tehnično podporo pri pripravi sej komisije in izvajanju njenih odločitev, vodi dokumentacijo v zvezi z delom komisije in evidenco o opravljenih izpitih kandidatov.
24. člen
Izpitna komisija ima naslednje naloge:
1. preverja pogoje za prijavo k opravljanju izpitov,
2. odloča o oprostitvi opravljanja posameznega izpita,
3. določa izpitne roke,
4. ocenjuje zaključne naloge in njihov zagovor,
5. odloča o pritožbah kandidatov,
6. odloča o drugih vprašanjih v zvezi z izpiti in zaključnimi nalogami.
25. člen
Nosilec predmeta ima naslednje naloge:
1. pripravi učni načrt in usklajuje njegovo izvajanje s predavatelji,
2. na predlog predavateljev pripravi izpitna vprašanja,
3. preverja ocenjevanje testov znanja, ki jih opravijo predavatelji,
4. objavi rezultate opravljanja izpitov.
Če nosilec predmeta meni, da ocena testa znanja ni ustrezna in o tem s predavateljem dosežeta soglasje, predavatelj oceno popravi. Če soglasja ne dosežeta, odloči izpitna komisija.
26. člen
Skrbnik programa ima naslednje naloge:
1. spremlja izvajanje programa izobraževanja,
2. koordinira delo med programskim svetom, izpitno komisijo in izvajalcem programa,
3. poroča programskemu svetu o izvajanju programa,
4. sodeluje s kandidati.
IV. IZDAJA POTRDIL ZA NAZIV DNR IN PDNR
27. člen
Po opravljenem izpitu za naziv DNR ali PDNR izda minister, pristojen za finance kandidatu potrdilo za določen revizijski naziv, ki se kandidatu podeljuje.
28. člen
Osebi, ki je pridobila naziv PDR, se prizna naziv PDNR. Potrdilo o revizorskem nazivu izda minister, pristojen za finance.
29. člen
Ustrezni revizijski naziv se lahko prizna osebi, ki je primerljiv naziv pridobila v tujini, če predloži ustrezne dokaze in če je bil naziv pridobljen pod enako zahtevnimi pogoji, kot jih določa ta pravilnik. O priznanju naziva in morebitnih dodatnih pogojih za priznanje odloča minister, pristojen za finance na predlog vodje Službe za nadzor proračuna.
30. člen
Revizor, ki je pridobil revizorski naziv po tem pravilniku, ima pravico in dolžnost svoje znanje izpopolnjevati ter se udeleževati programov izobraževanja ter strokovnega usposabljanja, ki jih za revizorje organizira Služba za nadzor proračuna, Računsko sodišče ali druga strokovno usposobljena organizacija, v obsegu najmanj 30 ur letno.
V. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
31. člen
Osebi, ki je do uveljavitve tega pravilnika vpisala program izobraževanja za naziv preizkušenega notranjega revizorja pri Slovenskem inštitutu za revizijo in je bila najmanj eno leto zaposlena na delovnem mestu revizorja v javnem sektorju se prizna naziv DNR po opravljenih vseh strokovnih izpitih iz programa za preizkušene notranje revizorje pri Slovenskem inštitutu za revizijo, oziroma pridobitvi naziva za preizkušenega notranjega revizorja.
32. člen
Kandidati, ki so pridobili naziv DNR po prejšnjem členu tega pravilnika, se lahko prijavijo k izpitu za naziv PDNR, če opravijo izpit iz predmeta notranja revizija, ki je določen v posebnem delu v predmetniku za pridobitev naziva DNR.
33. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 1306/02
Ljubljana, dne 22. julija 2002.
mag. Anton Rop l. r.
Minister
za finance

AAA Zlata odličnost

Nastavitve piškotkov

Vaše trenutno stanje

Prikaži podrobnosti