Uradni list

Številka 71
Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 71/2002 z dne 8. 8. 2002

Kazalo

3385. Sklep o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti, stran 7919.

Na podlagi 8. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91, Uradni list RS, št. 17/91-I, Uradni list RS, št. 55/92, 13/93, 66/93, 45/94 – odl. US, 8/96 in 36/00) 11. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91) in zakona o knjižničarstvu (Uradni list RS, št. 87/01) je Vlada Republike Slovenije sprejela
S K L E P
o ustanovitvi Instituta informacijskih znanosti
I. STATUS JAVNEGA ZAVODA
1. člen
Univerzitetni inštitut informacijskih znanosti, Prešernova 17, Maribor, je bil ustanovljen z odlokom o ustanovitvi Univerzitetnega inštituta informacijskih znanosti kot javni raziskovalni zavod (Uradni list RS, št. 10/92), vpisan v sodni register pri Temeljnem sodišču v Mariboru dne 8. 5. 1992 pod št. 1/898-00 in s sklepom o preoblikovanju Univerzitetnega instituta informacijskih znanosti v javni zavod (Uradni list RS, št. 25/94) preoblikovan v javni zavod in preimenovan v Institut informacijskih znanosti.
Ustanovitelj Instituta informacijskih znanosti (v nadaljnjem besedilu: IZUM) je Republika Slovenija, ustanoviteljske pravice in obveznosti pa izvršuje Vlada Republike Slovenije.
S tem sklepom se ustanovitveni akt Instituta informacijskih znanosti kot javnega infrastrukturnega zavoda uskladi z veljavno zakonodajo in drugimi predpisi.
II. IME IN SEDEŽ JAVNEGA ZAVODA
2. člen
Ime javnega zavoda je: Institut informacijskih znanosti.
Skrajšano ime: IZUM.
Sedež javnega zavoda je v Mariboru, Prešernova ulica 17.
III. DEJAVNOST JAVNEGA ZAVODA
3. člen
IZUM opravlja naloge informacijskega servisa raziskovalne dejavnosti, izobraževanja in kulture, še posebej knjižničnega informacijskega servisa v nacionalnem bibliografskem sistemu, in sicer:
– koordinacijo razvoja in delovanja vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov, s svojega delovnega področja,
– koordinacijo razvoja in uporabe standardov računalniške podpore za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov,
– razvoj in vzdrževanje programske opreme za potrebe vzajemnega bibliografskega sistema in njegovih servisov,
– ugotavljanje usposobljenosti strokovnih delavcev knjižnic za sodelovanje v vzajemni katalogizaciji v sodelovanju z nacionalno knjižnico,
– načrtovanje in vzdrževanje skupnih računalniških in komunikacijskih zmogljivosti za delovanje sistema,
– organizacijo ponudbe podatkovnih zbirk na elektronskih nosilcih z neposrednim dostopom v dogovoru z njihovimi proizvajalci,
– organizacijo strokovnega izobraževanja in svetovanja na področju dejavnosti, ki jih opravlja za nacionalni vzajemni bibliografski sistem,
– pripravo strokovnih podlag s svojega delovnega področja za delo Nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost,
– razvoj, organiziranje in vzdrževanje informacijskega sistema za spremljanje raziskovalne dejavnosti v Sloveniji,
– sodelovanje v javnih programih razvoja Slovenije kot informacijske družbe,
– inženiring pri razvoju in vzdrževanju računalniške in komunikacijske infrastrukture v izobraževalnih, raziskovalnih in kulturnih organizacijah,
– raziskovalno, razvojno in svetovalno delo na svojem delovnem področju,
– druge naloge na podlagi sprejetih dolgoročnih usmeritev razvoja in letnih programov dejavnosti.
IZUM se vključuje v mednarodno strokovno in znanstveno sodelovanje in povezovanje s sorodnimi organizacijami v svetu ter širi svojo dejavnost izven Slovenije, skladno z usmeritvami ustanovitelja.
4. člen
Dejavnost IZUM se v skladu z uredbo o uvedbi in uporabi standardne klasifikacije dejavnosti (Uradni list RS, št. 2/02) glasi:
K/72.100    Svetovanje o računalniških napravah
K/72.2     Svetovanje in oskrba z računalniškimi
        programi
K/72.300    Obdelovanje podatkov
K/72.400    Omrežne podatkovne storitve
K/72.50    Vzdrževanje in popravila pisarniških in
        računskih strojev ter računalniških naprav
K/73.201    Raziskovanje in eksperimentalni razvoj
        na področju družboslovja
K/74.204    Drugo projektiranje in tehnično svetovanje
M/80.422    Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje
        in usposabljanje, d.n.
DE/22.11    Izdajanje knjig
DE/22.13    Izdajanje revij in periodike
DE/22.15    Drugo založništvo
DE/22.33    Razmnoževanje računalniških zapisov
G/51.84    Trgovina na debelo z računalniško opremo
O/92.511    Dejavnost knjižnic.
5. člen
IZUM opravlja javno službo v obsegu in na način, določen z letnim programom dejavnosti IZUM.
IZUM opravlja tudi dejavnost za trg v obsegu in na način, določen z letnim programom dejavnosti IZUM.
6. člen
Organiziranost IZUM se določi s statutom.
Za izvajanje dejavnosti se v IZUM oblikujejo infrastrukturne in raziskovalne skupine, organizirane skladno s predpisi Ministrstva za šolstvo, znanost in šport.
IV. ORGANI JAVNEGA ZAVODA
7. člen
Organ upravljanja zavoda je Upravni odbor.
Upravni odbor šteje enajst članov, ki jih imenuje Vlada Republike Slovenije, in sicer:
– dva na predlog Ministrstva za šolstvo, znanost in šport,
– enega na predlog Ministrstva za kulturo,
– enega na predlog Ministrstva za informacijsko družbo,
– enega na predlog univerz,
– enega na predlog nacionalne knjižnice,
– enega na predlog splošnih knjižnic,
– enega na predlog šolskih knjižnic,
– enega na predlog specialnih knjižnic,
– enega na predlog javnih raziskovalnih zavodov,
– enega na predlog zaposlenih v IZUM.
Mandat članov traja štiri leta.
Predsednika Upravnega odbora izvolijo člani Upravnega odbora izmed predstavnikov ustanovitelja.
8. člen
Upravni odbor:
– sprejema statut IZUM, njegove spremembe in dopolnitve,
– sprejema usmeritve razvoja IZUM za večletno obdobje,
– sprejema letne programe dejavnosti IZUM,
– sprejema finančni načrt in zaključni račun IZUM,
– spremlja izvrševanje planskih aktov IZUM,
– imenuje in razrešuje direktorja IZUM,
– imenuje in razrešuje delovna telesa Upravnega odbora,
– opravlja druge naloge, ki mu jih nalagajo zakon, ta sklep in statut.
Upravni odbor sprejema statut, usmeritve razvoja IZUM in letni program dejavnosti s finančnim načrtom ter imenuje in razrešuje direktorja IZUM s soglasjem ustanovitelja.
K predlogu razvojnih načrtov in letnega programa dela ter finančnega načrta, v delu, ki zadeva naloge knjižničnega informacijskega servisa, je obvezno pridobiti mnenje nacionalnega sveta za knjižnično dejavnost.
9. člen
Upravni odbor letno poroča o delu IZUM v obliki letnih poslovnih in finančnih poročil Ministrstvu za šolstvo, znanost in šport, Ministrstvu za kulturo in Ministrstvu za informacijsko družbo.
Način dela Upravnega odbora se določi s statutom oziroma poslovnikom o delu Upravnega odbora.
10. člen
Delo in poslovanje IZUM vodi direktor.
Kandidat za direktorja mora izpolnjevati naslednje pogoje:
– najmanj univerzitetno izobrazbo s področja dela IZUM,
– najmanj 5 let delovnih izkušenj pri vodenju razvoja informacijskih sistemov,
– aktivno znanje vsaj enega tujega jezika,
– sposobnost vodenja, organiziranja in koordiniranja.
Mandat direktorja je pet let.
11. člen
Za obravnavanje strokovnih zadev z delovnega področja IZUM se ustanovi Strokovni svet IZUM. Na predlog direktorja ga imenuje Upravni odbor IZUM iz vrst priznanih strokovnjakov s področja informacijske, knjižnične in računalniške dejavnosti ter iz vrst vodilnih strokovnih delavcev IZUM.
Strokovni svet IZUM šteje od devet do trinajst članov.
Strokovni svet IZUM daje mnenja o odprtih strokovnih vprašanjih glede razvoja in delovanja IZUM, sprejema stališča o strokovnih podlagah za odločitve in o predlogih planskih aktov IZUM, opravlja izvolitve raziskovalcev v raziskovalno-razvojne nazive ter druge naloge v skladu s statutom.
12. člen
Za obravnavanje vprašanj razvoja in delovanja kooperativnega online bibliografskega sistema in servisov COBISS se posebej oblikuje Svet članic COBISS kot svetovalno telo za oblikovanje in usklajevanje stališč slovenskih knjižnic – polnopravnih članic sistema COBISS.SI.
Svet članic COBISS sestavljajo predstavniki osnovnih skupin knjižnic (nacionalna, splošne, visokošolske, specialne, šolske) po kriteriju skupno prispevanih zapisov v vzajemno bazo podatkov.
V. VIRI, NAČIN IN POGOJI PRIDOBIVANJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
13. člen
IZUM upravlja z vsemi osnovnimi in drugimi materialnimi sredstvi, s katerimi je upravljal do uveljavitve tega sklepa.
IZUM samostojno upravlja s premičnim premoženjem, z nepremičninami pa samo po predhodnem soglasju ustanovitelja.
14. člen
Sredstva, potrebna za izvajanje svojih dejavnosti, IZUM pridobiva:
– iz državnega proračuna za izvajanje javne službe;
– s plačili storitev javne službe s strani uporabnikov;
– s plačili storitev za trg s strani naročnikov.
IZUM pridobiva sredstva za izvajanje svojih dejavnosti na podlagi letnega programa dejavnosti in finančnega načrta.
15. člen
Sredstva, potrebna za opravljanje svoje dejavnosti, lahko IZUM pridobi tudi iz skladov in donacij iz domačih in mednarodnih virov.
VI. RAZPOLAGANJE S PRESEŽKOM PRIHODKOV NAD ODHODKI IN KRITJE PRIMANJKLJAJA SREDSTEV ZA DELO JAVNEGA ZAVODA
16. člen
Presežek prihodkov nad odhodki IZUM uporablja za izvajanje in razvoj svojih dejavnosti.
O načinu razpolaganja s presežkom prihodkov nad odhodki odloča na predlog direktorja Upravni odbor v soglasju z ustanoviteljem.
17. člen
O pokrivanju primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju javne službe, odloča ustanovitelj na predlog Upravnega odbora. Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije.
VII. PRAVICE, OBVEZNOSTI IN ODGOVORNOSTI V PRAVNEM PROMETU
18. člen
IZUM nastopa v pravnem prometu v okviru registriranih dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev.
VIII. ODGOVORNOST USTANOVITELJA ZA OBVEZNOSTI JAVNEGA ZAVODA
19. člen
Ustanovitelj prevzema odgovornost za obveznosti IZUM iz naslova opravljanja dejavnosti, ki je javna služba, do višine vrednosti premoženja, s katerim IZUM upravlja. Za obveznosti IZUM iz lastne dejavnosti jamči IZUM s prihodki iz lastne dejavnosti.
IX. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
20. člen
Svet IZUM nadaljuje z delom do imenovanja članov Upravnega odbora.
Direktor, vodstveni delavci ter delavci s posebnimi pooblastili, imenovani pred sprejetjem tega sklepa, nadaljujejo z delom do imenovanja po postopku in na način, ki ga določajo zakon, ta sklep in statut.
21. člen
IZUM mora v roku 90 dni po uveljavitvi tega sklepa uskladiti statut.
22. člen
Z dnem uveljavitve tega sklepa preneha veljati sklep o preoblikovanju Univerzitetnega instituta informacijskih znanosti v javni zavod (Uradni list RS, št. 25/94).
23. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 691-24/2002-4
Ljubljana, dne 30. julija 2002.
Vlada Republike Slovenije
mag. Anton Rop l. r.
Minister