Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3223. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002, stran 7572.

Na podlagi 29. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 6/94, 45/94, 57/94, 14/95, 20/95, 63/95, 9/96, 44/96, 26/97, 70/97, 10/98, 12/99, 59/99, 70/00 in 100/00 – odl. US), 40. člena zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00 in 79/01) in statuta Občine Vojnik (Uradni list RS, št. 82/98) je Občinski svet občine Vojnik na 30. redni seji dne 17. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o proračunu Občine Vojnik za leto 2002
1. člen
V odloku o proračunu Občine Vojnik za leto 2002 (Uradni list RS, št. 108/01, 30/02) se zadnji odstavek 2. člena spremeni, tako da se glasi:
Povzetek proračuna Občine Vojnik je naslednji (v sit):
I.   BILANCA PRIHODKOV IN ODHODKOV:            SIT
    1.  Skupaj prihodki             887,300.000
    2.  Skupaj odhodki              903,300.000
    3.  Proračunski presežek-primanjkljaj 
      (1-2)                  -16,000.000
II.  RAČUN FINANČNIH TERJATEV IN NALOŽB
    1.  Prejeta vračila danih posoj. in prodaja 
      kap.deležev                2,400.000
    2.  Dana posojila in povečanje kap. deležev      –
    3.  Razlika (1-2)              + 2,400.000
III.  RAČUN FINANCIRANJA
    1.  Zadolževanje proračuna          16,000.000
    2.  Odplačilo dolga               600.000
    3.  Neto zadolževanje (1+2)         +15,400.000
    POVZETEK I+II+III               + 1,800.000
3. člen
Analitični prikaz načrtovanih postavk proračuna po strukturi prihodkov in funkcionalnih namenih porabe je priloga k temu odloku.
4. člen
Ta odlok začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS, uporablja pa se za proračunsko leto 2002.
Št. 886-7/2002-1
Vojnik, dne 18. julija 2002.
Župan
Občine Vojnik
Benedikt Podergajs l. r.