Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3222. Odlok o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o., stran 7570.

Na podlagi 408., 409. in 457. člena zakona o gospodarskih družbah (Uradni list RS, št. 30/93, 29/94, 82/94, 20/98, 84/98, 6/99, 45/01 in 59/01) in 27. člena statuta Mestne občine Ljubljana (Uradni list RS, št. 26/01 in 28/01) je Mestni svet mestne občine Ljubljana na 40. seji dne 15. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o spremembah in dopolnitvah odloka o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.
1. člen
V odloku o ustanovitvi Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o. (Uradni list RS, št. 68/99 in 39/00) se v 2. členu v tretji alinei beseda “zasnovo” nadomesti z besedo “obliko”, šesta alinea pa se črta.
2. člen
V 3. členu se besede »Centra za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.« nadomestijo z besedo »družbe«.
3. člen
Naslov III. poglavja se spremeni tako, da se glasi:
»III. FIRMA IN SEDEŽ«.
4. člen
4. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Firma družbe je: Center za razvoj malega gospodarstva Ljubljana, d.o.o.«.
5. člen
V 5. členu se črta drugi stavek.
6. člen
6. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba za pospeševanja razvoja malega gospodarstva izvaja naslednje ukrepe:
– daje jamstva za posojila za malo gospodarstvo,
– daje posojila za projekte malega gospodarstva,
– subvencionira obrestne mere in druge pogoje za vračanje posojil, ki jih odobravajo poslovne banke in druge finančne organizacije,
– druge, skladno z zakonom.
Naloge družbe, ki so potrebne za njen obstoj in za opravljanje pospeševanja razvoja malega gospodarstva iz prvega odstavka tega člena, so po standardni klasifikaciji dejavnosti razvrščene v naslednje podrazrede:
– 65.210 Finančni zakup (leasing)
– 65.220 Drugo kreditiranje
– 65.230 Drugo finančno posredništvo, d.n.
– 66.030 Druga zavarovanja, razen življenjskega
– 67.130 Pomožne dejavnosti, povezane s finančnim posredništvom
– 70.110 Organizacija izvedbe nepremičninskih projektov za trg
– 70. 2000 Dajanje lastnih nepremičnin v najem
– 73. 201 Raziskovanje in eksperimentalni razvoj na področju družboslovja
– 74.130 Raziskovanje trga in javnega mnenja
– 74.140 Podjetniško in poslovno svetovanje
– 74.500 Dejavnost posredovanja in zaposlovanja delovne sile
– 74.871 Prirejanje razstav, sejmov in kongresov
– 74.873 Druge poslovne dejavnosti, d.n.
– 75. 130 Urejanje gospodarskih področij za učinkovitejše poslovanje
– 80.422 Drugo izobraževanje, izpopolnjevanje in usposabljanje, d.n.
– 22.120 Izdajanje časopisov
– 22.150 Drugo založništvo.«
7. člen
7. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba je ustanovljena za nedoločen čas.«
8. člen
10.člen se spremeni tako, da se glasi:
»Organi družbe so: skupščina, nadzorni svet in direktor.«
9. člen
12. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Na skupščini se odloča o:
– sprejetju letnega poročila,
– uporabi bilančnega dobička,
– sprejetju letne bilance stanja in izkaza uspeha in o razdelitvi dobička,
– zahtevi za vplačilo osnovnih vložkov,
– vračanju naknadnih vplačil,
– delitvi in prenehanju poslovnih deležev,
– postavitvi prokurista,
– uveljavljanju zahtevkov družbe proti direktorju v zvezi s povračilom škode nastale pri poslovanju,
– zastopanju družbe v sodnih postopkih zoper direktorja,
– imenovanju in odpoklicu članov nadzornega sveta,
– podelitvi razrešnice članom nadzornega sveta,
– spremembah statuta,
– ukrepih za povečanje in zmanjšanje kapitala,
– prenehanju družbe in statusnem preoblikovanju,
– vključitvi novih družbenikov,
– sprejemu spremembe poslovnega naslova družbe,
– drugih zadevah, za katere tako določa zakon ali drugi predpis.«
10. člen
Podnaslov »b) Upravni odbor« se nadomesti s podnaslovom »b) Nadzorni svet«.
11. člen
13. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ima nadzorni svet, ki šteje pet članov.«
12. člen
14. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Predsednika in člane nadzornega sveta imenuje in razrešuje skupščina družbe. Ista oseba je lahko večkrat zaporedoma izvoljena. Mandat članov nadzornega sveta traja štiri leta. Predsednik in člani nadzornega sveta so lahko predčasno razrešeni.«
13. člen
15. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Nadzorni svet nadzoruje vodenje poslov družbe tako, da pregleduje in preverja knjige in dokumentacijo družbe, njeno blagajno, shranjene vrednostne papirje in zaloge blaga ter druge stvari.«
V statutu družbe se skladno z zakonom podrobneje opredelijo pristojnosti nadzornega sveta in način njegovega dela.
14. člen
Črta se 16. člen
15. člen
Črta se 17. člen.
16. člen
Podnaslov »c) Programski svet« ter 18. in 19. člen se črtajo.
17. člen
Podnaslov »d) Strokovni odbor« ter 20. in 21. člen se črtajo.
18. člen
Podnaslov »e) Direktor družbe« se spremeni tako, da se glasi »c) Direktor družbe«.
19. člen
V 23. členu se prvi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Direktorja imenuje in razrešuje nadzorni svet.«
20. člen
V 24. členu se v drugi alinei za besedo »družbe« postavi vejica, ostalo besedilo pa se črta.
Zadnja alinea se spremeni tako, da se glasi:
»– če so nastopili tehtni razlogi, zaradi katerih je nadzorni svet izgubil zaupanje vanj.«
21. člen
V 26. členu se prvemu odstavku pred zadnjo alineo doda nova alinea, ki se glasi:
»– s plačili za storitve,«.
22. člen
27. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba je dolžna upravljati in uporabljati premoženje s skrbnostjo dobrega poslovnega gospodarja.«
23. člen
30. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ima naslednje splošne akte:
– statut,
– pravilnik o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest,
– druge splošne akte, določene z zakonom.«
24. člen
32. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Varovanje poslovne skrivnosti zavezuje zaposlene, prokuriste in člane nadzornega sveta. Kršitev ima za posledico uveljavljanje odgovornosti.«
25. člen
34. člen se spremeni tako, da se glasi:
»Družba ne more nobenega dela dobička družbe izplačati ustanovitelju.«
26. člen
XIV. poglavje se črta v celoti.
27. člen
XV. poglavja postane XIV. poglavje in se spremeni tako, da se glasi:
»XIV. Prehodne in končne določbe.«
28. člen
V 37. členu se drugi stavek spremeni tako, da se glasi:
»Akt o ustanovitvi družbe v obliki notarskega zapisa podpiše župan Mestne občine Ljubljana.«
29. člen
Za 37. členom se doda 37.a člen, ki se glasi:
»37.a člen
V družbo lahko vstopijo novi družbeniki, ki morajo med seboj skleniti pogodbo, ki se po vsebini, glede osnovnega kapitala, vložkov in deležev, razlikuje od ustanovitvenega akta.
Ker postane v primeru iz prejšnjega odstavka tega člena Mestna občina Ljubljana eden od družbenikov družbe, podpiše pogodbo v obliki notarskega zapisa za Mestno občino Ljubljana župan oziroma od njega pooblaščena oseba.
Na skupščini družbenikov sprejema odločitve za Mestno občino Ljubljana župan oziroma od njega pooblaščena oseba.«
30. člen
Za 37. a členom se doda nov 37.b člen, ki se glasi:
»37.b člen
Skupščina mora imenovati člane nadzornega sveta v roku tridesetih dni od uveljavitve tega odloka.
Do imenovanja članov nadzornega sveta iz prejšnjega odstavka tega člena opravlja njegove naloge upravni odbor družbe.«
31. člen
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 300-1/99-29
Ljubljana, dne 15. julija 2002.
Županja
Mestne občine Ljubljana
Viktorija Potočnik l. r.