Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3220. Odlok o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava, stran 7568.

Na podlagi 77. člena zakona o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96), 21. člena zakona o lokalni samoupravi (Uradni list RS, št. 72/93, 57/94, 14/95, 26/97, 70/97, 10/98, 74/98, 59/99 in 70/00), odloka o odvajanju in čiščenju odpadnih komunalnih, tehnoloških in padavinskih voda (Uradni list RS, št. 82/01) in 17. člena statuta Občine Lendava (Uradni list RS, št. 26/99, 119/00) je Občinski svet občine Lendava na seji dne 12. 7. 2002 sprejel
O D L O K
o višini prispevka za priključitev na kanalizacijsko omrežje Občine Lendava
1. člen
(Opredelitev)
Ta odlok določa višino plačila prispevka za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje v Občini Lendava.
Komunalne odpadne vode so vode, ki nastajajo v gospodinjstvih ter industrijskih in drugih storitvah uporabnikov. Odpadne vode iz kmetijstva niso predmet tega odloka.
2. člen
(Znesek plačila)
Za priključitev na novo in rekonstruirano javno kanalizacijsko omrežje v Občini Lendava plačujejo vsi bodoči uporabniki prispevek v višini 1500 točk. 1 točka je 0,5112 EUR po srednjem tečaju Banke Slovenije na dan plačila.
Pod uporabnike se štejejo vsi tisti, ki so lastniki legalno zgrajenih objektov na področju, kjer se izvaja investicija.
3. člen
(Opredelitev prispevka)
Znesek prispevka predstavlja komunalni prispevek za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje. V ceni ni zajeta izgradnja interne kanalizacije v zgradbi in na zemljišču uporabnika do prvega jaška oziroma puščenega priključnega mesta, ki sega do uporabnikovega zemljišča, če je lastniško možno.
Število točk 2. člena se za:
– individualne stanovanjske hiše pomnoži s količnikom 1,00,
– večstanovanjske objekte s štirimi in več stanovanjskimi enotami za vsako stanovanjsko enoto pomnoži s količnikom 0,80,
– gostinske lokale pomnoži s količnikom 1,20,
– že priključenimi individualnimi stanovanjskimi hišami, ki plačujejo kanalščino pomnoži s 1,00,
– objekte za gospodarske, storitvene dejavnosti in javne službe se izračunava s formulo A= 1500 točk x vrednost točke + 1000 x vrednost točke x f (f = 1 za 1000 m3 porabe pitne vode), f je lahko maks. 5.
4. člen
(Plačilo in potrdilo o prispevku)
Uporabnik lahko prispevek poravna v največ 60 zaporednih mesečnih obrokih. Obroki so fiksni. Ob zamudi plačila se obračunavajo zakonske zamudne obresti. Kolikor uporabnik poravna znesek v prvih treh mesecih na začetku akcije, plača prispevek v vrednosti 95% točk.
Na kanalizacijsko omrežje se morajo priključiti vsi občani Občine Lendava.
Uporabniki, ki v času izgradnje kanalizacije iz kakršnih koli razlogov nočejo ali ne morejo pristopiti, se lahko priključijo na javno kanalizacijsko omrežje po zaključku akcije samo pod pogojem, da v celoti poravnajo stroške priključka, povečan za 20%.
Ta prispevek obsega samo priključitev na javno kanalizacijsko omrežje.
Brez potrdila o plačilu prispevka ni mogoče izvesti priključitve uporabnika na javno kanalizacijsko omrežje.
5. člen
(Izvajalec priključka)
Priključek na javno kanalizacijsko omrežje se izvede v skladu z odlokom, veljavnimi tehničnimi predpisi, merili in kriteriji ter normativi in standardi.
Stroški izvedbe priključka od objekta do jaška v prispevku niso zajeti in jih plača uporabnik, ki se priključuje.
6. člen
(Namembnost prispevka)
Že zbrana sredstva na podlagi sklenjenih pogodb in sredstva prispevkov za priključitev na javno kanalizacijsko omrežje se zbirajo na transakcijskem računu Občine Lendava in so strogo namenska.
Sredstva so namenjena samo za:
– izgradnjo novih kanalizacijskih omrežij in
– dograditev obstoječih kanalizacijskih omrežij.
7. člen
(Veljavnost pogodb)
Že sklenjene pogodbe o sofinanciranju izgradnje kanalizacije Občine Lendava ostanejo v veljavi, višina pogodbenega zneska in način plačila se uskladi s tem odlokom.
8. člen
(Veljavnost odloka)
Ta odlok začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 01503-0004/2002
Lendava, dne 12. julija 2002.
Župan
Občine Lendava
Jožef Kocon l. r.