Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3216. Program priprave sprememb dela zazidalnega načrta "Novi center" v Lenartu, stran 7564.

Na podlagi 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/2000 in 17/2001) ter 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb dela zazidalnega načrta “Novi center“ v Lenartu
1. UVOD
Območje “Novi center“ se nahaja na severozahodnem delu mesta Lenart in se ureja z osnovnim zazidalnim načrtom iz leta 1987, ožje območje med Gubčevo, Maistrovo in Ilaunigovo ulico ter predvideno obodno cesto na severnem delu tega območja pa s spremembami in dopolnitvami navedenega zazidalnega načrta iz leta 1995 in 2000.
Z veljavnim zazidalnim načrtom je severni del zemljišča med Ilaunigovo in Gubčevo ulico predviden za gradnjo večnadstropnega doma za starejše osebe, klasične zasnove in organizacije. V skladu s sodobnejšim sociološkim modelom doma starostnikov in v zvezi s tem tudi drugačno tipologijo gradnje bi se naj na obravnavanem območju opustil klasični dom za starejše osebe v korist sodobnejšega atrijskega pritličnega doma starostnikov.
Predmet izdelave sprememb dela zazidalnega načrta, določenega s tem programom priprave, je območje, ki leži severno od obstoječega objekta otroškega vrtca med Ilaunigovo in Gubčevo ulico v Lenartu v Slovenskih goricah.
Območje obravnave obsega zemljišče s parcelnima številkama 202/1 in 202/4, obe k. o. Lenart in meri ca. 1 ha.
Opisano območje je po veljavnih prostorskih planskih aktih za območje Občine Lenart opredeljeno kot stavbno zemljišče v ureditvenem območju naselja in je namenjeno centralnim, poslovnim, oskrbnim, stanovanjskim in spremljajočim dejavnostim.
Ta program priprave določa organizacijske in vsebinske okvirje za izdelavo, javno verifikacijo in sprejemanje sprememb dela zazidalnega načrta “Novi center“ v Lenartu (v nadaljevanju: sprememb ZN) ter predstavlja osnovo, da se pripravi in ustrezno sprejme operativna podlaga za poseganje v prostor na način, ki omogoča ustrezno delovanje tangiranih javnih služb in zainteresiranih investitorjev.
2. OSNOVE ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZN
2.1. Naročnik in izdelovalec sprememb ZN
Naročnik sprememb ZN je Občina Lenart, Trg osvoboditve 7, 2230 Lenart v Slovenskih goricah.
Izdelovalec sprememb ZN bo izbran v skladu s predpisi o oddaji javnih naročil.
2.2. Zakonske podlage in obseg priprave sprememb ZN
Pri izdelavi sprememb ZN bodo upoštevani naslednji predpisi:
– zakon o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85 in 29/86 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97),
– navodilo o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85),
– zakon o varstvu okolja (Uradni list RS, št. 32/93 in 1/96) ter na njegovi osnovi sprejeti ustrezni podzakonski predpisi,
– zakon o varstvu pred naravnimi in drugimi nesrečami (Uradni list RS, št. 64/94),
– zakon o javnih cestah (Uradni list RS, št. 29/97),
– drugi predpisi, ki veljajo za posamezne sestavine okolja ter predmete poslovanja tangiranih gospodarskih javnih služb.
Priprava sprememb ZN bo obsegala izdelavo tekstualnega dela, grafičnega dela in odloka z ustrezno obrazložitvijo ter faze osnutka, predloga in končnih elaboratov sprememb ZN.
V postopku bodo za pripravo osnutka pridobljeni pogoji ter mnenja organov in organizacij, na akt pa bodo pridobljena tudi ustrezna soglasja.
2.3. Veljavni planski in drugi akti
Pri izdelavi sprememb ZN se upoštevajo in uporabijo naslednja gradiva:
– prostorske sestavine dolgoročnega plana Občine Lenart za obdobje 1986–2000 (Uradni list SRS, št. 42/87 in 24/88 ter Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/02) in prostorske sestavine družbenega plana Občine Lenart za obdobje 1986–1990 (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88 in 3/90 ter Uradni list RS, št. 60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/02) za območje Občine Lenart,
– odlok o spremembah in dopolnitvah dela zazidalnega načrta “Novi center“ v Lenartu (Uradni list RS, št. 36/00),
– ustrezne obstoječe strokovne podlage.
2.4. Strokovne podlage
Za samo izdelavo sprememb ZN nove strokovne podlage niso predvidene, ker gre samo za drugačno tipologijo gradnje objekta za dom starostnikov na območju, ki se ureja z veljavnim zazidalnim načrtom.
Potreba po njihovi izdelavi se lahko pojavi na osnovi postavljenih zahtev organov in organizacij v pogojih za izdelavo osnutka sprememb zazidalnega načrta in bo v postopku ustrezno razrešena.
3. PRIPRAVA OSNUTKA SPREMEMB ZN
3.1. Gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb ZN
Na osnovi strokovnih podlag bo izdelovalec ZN pripravil primerno gradivo za pridobivanje pogojev organov in organizacij, ki morajo pred pričetkom priprave osnutka sprememb ZN podati pogoje, smernice in mnenja za njegovo pripravo.
3.2. Organi in organizacije, ki morajo pred pričetkom izdelave osnutka sprememb ZN podati pogoje za njegovo pripravo
Pred pričetkom priprave sprememb ZN morajo v skladu s 35. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor pogoje za njegovo pripravo podati naslednji organi in organizacije:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Lenart oziroma javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
Po potrebi bodo v odvisnosti od vsebine v postopek vključeni tudi drugi organi in organizacije.
Če kdo od navedenih organov oziroma organizacij v 30 dneh od prejema vloge ne bi podal pogojev, se bo štelo, da nima pogojev oziroma da s predloženo dokumentacijo soglaša.
3.3. Izdelava osnutka sprememb ZN
Na osnovi razpoložljivih podlag in pridobljenih pogojev organov oziroma organizacij, navedenih v predhodni točki tega programa, bo izdelovalec sprememb ZN pripravil osnutek sprememb ZN.
Osnutek sprememb zazidalnega načrta bo vseboval:
1. tekstualni del z vsemi potrebnimi utemeljitvami in opredelitvami izhodišč, opisi rešitev predvidenih posegov in ureditev, opisi rešitev infrastrukturnih omrežij, objektov in naprav ter ureditev, seznamom in lastniki parcel ter drugimi parcelnimi atributi za parcele, ki se nahajajo znotraj meje obravnavanega območja in pogoji organov oziroma organizacij,
2. kartografski del s potrebnimi prikazi opredelitev iz planskih aktov, veljavnih za območje občine, prikazi rešitev po posameznih področjih v ustreznem merilu ter potrebno geodetsko dokumentacijo,
3. osnutek odloka o ureditvenem načrtu z opisom meje območja po parcelnih mejah, opredelitvijo funkcije območja s pogoji za izrabo in kvaliteto posegov v prostor, pogoji za urbanistično, arhitekturno in krajinsko oblikovanje območja in posegov v prostor na območju obdelave, pogoji glede prometnega, komunalnega in energetskega urejanja območja, drugimi pogoji, pomembnimi za izvedbo predvidenih posegov, tolerancami pri legi, velikosti in funkciji objektov in naprav ter obveznostmi investitorjev in izvajalcev pri izvajanju ureditvenega načrta.
4. SPREJEMANJE SPREMEMB ZN
4.1. Predlog sklepa o javni razgrnitvi osnutka sprememb ZN
V skladu z opredeljenimi pristojnostmi bo župan predložil osnutek sprememb ZN Občinskemu svetu občine Lenart in mu predlagal, da ga potrdi ter posreduje v javno razgrnitev in obravnavo.
4.2. Javna razgrnitev osnutka sprememb ZN
V skladu s 37. in 38. členom zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor bo objavljen sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb ZN.
Javna razgrnitev bo trajala 30 dni.
V času javne razgrnitve bo župan Občine Lenart organiziral javno obravnavo na sedežu občine. Občani bodo o javni obravnavi obveščeni na primerni način.
4.3. Usklajevanje po končani javni razgrnitvi
V času javne razgrnitve in javnih obravnav bo občinska uprava Občine Lenart zbirala in evidentirala vse pisne in ustne pripombe in predloge posameznikov, organov in organizacij k osnutku sprememb ZN.
Zbrane pripombe in predloge bo izdelovalec sprememb ZN strokovno obdelal ter do njih pripravil strokovna stališča z opredelitvijo, ali se pripombo upošteva ali ne.
O utemeljenosti pripomb in predlogov bo odločil Občinski svet občine Lenart.
Občinska uprava bo poskrbela, da bodo vsi, ki so dali pripombe in predloge, pa jih Občinski svet občine Lenart ni sprejel, ustrezno seznanjeni z razlogi, zaradi katerih pripombe in predlogi niso bili sprejeti.
4.4. Priprava usklajenega predloga sprememb ZN
Na podlagi stališč občinskega sveta do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo izdelovalec osnutek sprememb ZN dopolnil v usklajeni predlog sprememb ZN.
Predlog sprememb ZN bo vseboval enake sestavine kot osnutek s tem, da se bo poleg vsebinskih sprememb zaradi upoštevanja pripomb od osnutka razlikoval še po tem, da bo vključeval tudi soglasja pristojnih organov in organizacij k spremembam ZN ter tehnične elemente za zakoličenje objektov in naprav, ki jih določa zazidalni načrt.
4.5. Organi in organizacije, ki morajo podati soglasja k predlogu sprememb ZN
Na usklajeni predlog sprememb ZN bo izdelovalec sprememb ZN pridobil soglasja naslednjih pristojnih organov in organizacij:
– Ministrstvo za zdravstvo, Zdravstveni inšpektorat Republike Slovenije, izpostava Maribor,
– Ministrstvo za obrambo, Inšpektorat Republike Slovenije za varstvo pred naravnimi in drugimi nesrečami, izpostava Maribor,
– Elektro Maribor – javno podjetje za distribucijo električne energije d.d.,
– Telekom Slovenije,
– Mariborski vodovod javno podjetje d.d.,
– Komunalno podjetje Nigrad,
– Občina Lenart oziroma javne gospodarske službe v delih, kjer so upravljalci javne gospodarske infrastrukture.
V primeru, da kdo od navedenih organov oziroma organizacij o izdaji soglasja oziroma mnenja ne bi odločil v 30 dneh po prejemu zahteve, se bo štelo, da s predlogom sprememb ZN soglaša.
4.6. Sprejetje odloka o spremembah ZN
Župan bo usklajeni predlog sprememb ZN s pridobljenimi soglasji organov in organizacij poslal v sprejetje Občinskemu svetu občine Lenart. Ta ga bo sprejel z odlokom ter ga objavil v Uradnem listu Republike Slovenije.
5. ROKI ZA PRIPRAVO SPREMEMB ZN
Spremembe ZN bodo pripravljene v naslednjih rokih:
– izbor izvajalca: v mesecu juliju 2002,
– gradivo za pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb ZN: v 15 dneh po sklenitvi pogodbe (do 20. avgusta 2002),
– pridobivanje pogojev za pripravo osnutka sprememb ZN: vzporedno z izdelavo osnutka sprememb ZN,
– osnutek sprememb ZN: do konca septembra 2002,
– obravnava in določitev osnutka sprememb ZN na občinskem svetu: na seji v začetku meseca oktobra 2002,
– javna razgrnitev in obravnava osnutka sprememb ZN: 30 dni; v mesecu oktobru in začetku meseca novembra 2002,
– strokovna stališča do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav: do 15. novembra 2002,
– občinski svet bo o utemeljenosti pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnave odločil na svoji seji v mesecu novembru 2002,
– na podlagi stališč do pripomb in predlogov iz javne razgrnitve in obravnav bo osnutek sprememb ZN dopolnjen v usklajeni predlog sprememb ZN takoj po sprejemu stališč do pripomb iz javne razgrnitve in obravnave na občinskem svetu,
– organi in organizacije bodo o izdaji soglasja odločili v 30 dneh po prejemu usklajenega predloga sprememb ZN,
– Občinski svet občine Lenart bo sprejel odlok o spremembah ZN po pridobitvi soglasij, predvidoma na svoji seji v mesecu decembru 2002.
6. FINANCIRANJE PRIPRAVE SPREMEMB ZN
Sredstva za pripravo sprememb ZN v okvirni vrednosti 2,000.000 SIT se zagotovijo iz proračuna Občine Lenart.
7. VELJAVNOST PROGRAMA PRIPRAVE SPREMEMB ZN
Ta program se objavi v Uradnem listu RS in začne veljati z dnem objave.
Št. 35005-3/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 17. julija 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.