Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3215. Program priprave sprememb in dopolnitev odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart, stran 7563.

Na podlagi 34., 35. in 36. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) in 15. člena statuta Občine Lenart (Uradni list RS, št. 34/99, 113/00 in 17/01) je Občinski svet občine Lenart na seji dne 16. 7. 2002 sprejel
P R O G R A M P R I P R A V E
sprememb in dopolnitev odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart
1. člen
S tem programom se določajo spremembe in dopolnitve odloka o dopolnitvi prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (v nadaljevanju: spremembe in dopolnitve), ki jih narekujejo aktualni posegi v prostor.
2. člen
Območje, za katerega bomo po tem programu pripravili spremembe in dopolnitve, je del območja I-3 (TBP Lenart).
3. člen
Spremembe in dopolnitve smiselno izhajajo iz postopka in vsebine, kot je predpisana z zakonom o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86 in 43/89 ter Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 71/93 in 44/97) – v nadaljevanju: ZUNDPP in navodilom o vsebini posebnih strokovnih podlag in o vsebini prostorskih izvedbenih aktov (Uradni list SRS, št. 14/85) – v nadaljevanju: podzakonsko navodilo.
4. člen
Pri pripravi sprememb in dopolnitev je potrebno upoštevati:
– prostorske sestavine dolgoročnega in srednjeročnega družbenega plana Občine Lenart (Uradni list SRS, št. 42/87, 24/88, 3/90 in Uradni list RS, št. 20/90, 55/92, 60/93, 62/94, 56/97, 71/98 in 44/02),
– prostorski ureditveni pogoji za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 56/92) in dopolnitev prostorskih ureditvenih pogojev za mesto Lenart (Uradni list RS, št. 54/95),
– predpisi in podatki o obstoječih infrastrukturnih vodih in napravah,
– podatki o naravnih lastnostih prostora,
– predpisi o varstvu naravne in kulturne dediščine,
– drugi elementi izdelave (veljavne urbanistične rešitve sosednjih območij, prometne rešitve).
5. člen
Organizacije, ki morajo podati soglasja k osnutku sprememb in dopolnitev, so:
– JKP Nigrad Maribor
– JP Mariborski vodovod
– Cestno podjetje Maribor.
6. člen
Organizacije iz prejšnjega člena morajo v 30 dneh po prejemu osnutka sprememb in dopolnitev podati svoje soglasje oziroma izdajo le-tega v tem roku z utemeljitvijo zavrniti, sicer se šteje, da z rešitvami v osnutku soglašajo.
7. člen
Župan Občine Lenart predloži osnutek sprememb in dopolnitev v obravnavo Občinskemu svetu občine Lenart.
Občinski svet na seji po obravnavi osnutka sprejme sklep o enomesečni javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev. Sklep o razgrnitvi se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
V času javne razgrnitve, ki se izvede na sedežu Občine Lenart in traja najmanj 30 dni, se organizira javna obravnava v prostorih Občine Lenart.
Občani, organi in organizacije, krajevna skupnost ter drugi zainteresirani in prizadeti lahko podajo pisne pripombe v času trajanja javne razgrnitve osnutka.
Po končani javni razgrnitvi župan Občine Lenart zavzame stališče do pripomb in predlogov k osnutku sprememb in dopolnitev, podanih v času trajanja javne razgrnitve, ki se upoštevajo in vnesejo v predlog sprememb in dopolnitev.
Župan Občine Lenart predloži predlog sprememb in dopolnitev s poročilom o pripombah iz javne razgrnitve občinskemu svetu v obravnavo in mu predlaga sprejem sprememb in dopolnitev z odlokom.
Odlok o spremembah in dopolnitvah se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
8. člen
Investitor sprememb in dopolnitev je TBP Lenart.
Izdelovalec sprememb in dopolnitev je ZUM d.o.o. Maribor.
Koordinator pri izdelavi sprememb in dopolnitev je Režijski obrat Občine Lenart.
9. člen
Ta program priprave se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije in začne veljati z dnem sprejema na Občinskem svetu občine Lenart.
Št. 35005-1/2002
Lenart v Slovenskih goricah, dne 17. julija 2002.
Župan
Občine Lenart
mag. Ivan Vogrin, univ. dipl. inž. l. r.