Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3211. Sklep o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-ograje ob Koprivnici, stran 7562.

Na podlagi 36., 37., 38. in 39. člena zakona o urejanju naselij in drugih posegov v prostor (Uradni list SRS, št. 18/84, 37/85, 29/86, 43/89 in Uradni list RS, št. 26/90, 18/93, 47/93, 52/93, 56/93, 71/93, 44/97) in 27. člena statuta Mestne občine Celje je župan Mestne občine Celje sprejel
S K L E P
o javni razgrnitvi osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-ograje ob Koprivnici
I
Župan Mestne občine Celje odreja javno razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta Ostrožno sever-ograje ob Koprivnici, ki ga je pod št. 669/2002, izdelal Razvojni center Planiranje d.o.o.Celje. Spremembe in dopolnitve ZN so v skladu z odlokom o spremembah in dopolnitvah prostorskih sestavin dolgoročnega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 2000 in prostorskih sestavin srednjeročnega družbenega plana Občine Celje za obdobje od leta 1986 do leta 1990 za območje Mestne občine Celje – Celjski prostorski plan (Uradni list SRS, št. 40/86, 4/88, Uradni list RS, št. 18/91, 54/94, 25/98, 86/01), ki obravnavano območje namenja za individualno in poslovno gradnjo.
II
Osnutek sprememb in dopolnitev zazidalnega načrta obravnava legalizacije ograj ob Koprivnici, gradnje bazena in vrtnega paviljona na posesti Mastnak in gradnje individualne stanovanjske hiše.
III
Javna razgrnitev osnutka sprememb in dopolnitev zazidalnega za Ostrožno sever–ograja ob Koprivnici se prične tretji dan od objave v Uradnem listu RS na sedežu Mestne četrti Ostrožno in v prostorih Mestne občine Celje na Zavodu za planiranje in izgradnjo Celje ter traja 30 dni. Pripombe in predloge na javno razgrnjeni osnutek lahko podajo vsi zainteresirani. V času javne razgrnitve osnutka bo organizirana javna obravnava, ki jo organizira Zavod za planiranje in izgradnjo Celje. O datumu in kraju javne obravnave bosta mestni četrti obveščeni naknadno. O pričetku in trajanju javne razgrnitve osnutka in o času javne obravnave mora Mestna četrt na krajevno primeren način obvestiti krajane.
IV
V petih dneh po preteku javne razgrnitve mora pristojni organ mestne četrti posredovati pripombe in svoja stališča županu Mestne občine Celje. Če v tem roku pripomb ni, se šteje, da se mestna četrt strinja z osnutkom.
Pripombe in stališča iz prejšnjega odstavka ter druge pripombe in predloge, ki so jih podale fizične ali pravne osebe, se pošljejo županu Mestne občine Celje. Le-ta zavzame do njih stališče, ki ga posreduje v potrditev Mestnemu svetu mestne občine Celje.
V
Ta sklep začne veljati tretji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 35005-19/2000-8
Celje, dne 18. julija 2002.
Župan
Mestne občine Celje
Bojan Šrot l. r.