Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3209. Sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije, stran 7557.

Na podlagi prvega odstavka 31. člena in 53. člena zakona o Banki Slovenije (Uradni list RS, št. 58/02) izdaja Svet Banke Slovenije
S K L E P
o tarifi, po kateri se zaračunavajo nadomestila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije
1. člen
Banka Slovenije zaračunava storitve, ki jih opravlja s svojim poslovanjem po naslednji tarifi:
-----------------------------------------------------------------
Tarifna
številka Vrsta posla        Višina plačila
-----------------------------------------------------------------
1     2             3
-----------------------------------------------------------------
            I. DEVIZNI POSLI
          PLAČILNI PROMET S TUJINO
 
1. Plačila v tujino, iz tujine in  1 promil, najmanj 1.500 SIT,
nostro čeki             največ 100.000 SIT
Pri medbančnih transferjih se nadomestilo po tej tarifni postavki
ne zaračunava.
 
2. Naknadne spremembe        1.000 SIT
 
3. Dokumentarni in čisti inkaso
a) - loro in nostro dokumentarni   1,5 promila, najmanj 2.000
inkaso proti plačilu ali na     SIT, največ 20.000 SIT
podlagi meničnega akcepta
- izročitev dokumentov brez     1,5 promila, najmanj 2.000
plačila, vrnitev dokumentov,     SIT, največ 20.000 SIT
preklic ipd.
- sprememba             2.000 SIT
b) - pridobitev meničnega akcepta  1,5 promila, najmanj 2.000
                   SIT, največ 20.000 SIT
 
4. Dokumentarni akreditivi
- odpiranje akreditiva        1 promil, najmanj 2.000 SIT
- notifikacija            1 promil, najmanj 2.000 SIT
                   za vsako začeto trimesečje
- konfirmacija            2 promila, najmanj 2.000 SIT
                   za vsako začeto trimesečje
- prevzemanje dokumentov       1,5 promila, najmanj 2.000
                   SIT
- sprememba akreditivnih pogojev   2.000 SIT
Pri terminskih akreditivih se nadomestilo zaračunava do poteka
veljavnosti obveznosti plačila.
 
5. Reimburs
- notifikacija reimbursnega
pooblastila             2.000 SIT
- potrditev reimbursnega
pooblastila             2 promila, najmanj 2.000 SIT
                   za vsako začeto trimesečje
- provizija za evidenco       1.000 SIT
- provizija za plačilo        1.000 SIT
Banka Slovenije zaračunava storitve po zgoraj navedenih tarifah
le za storitve, ki jih opravlja sama. Če storitve za njo
opravljajo druge banke, se tarife obračunavajo po tarifah teh
bank.
 
            II. TOLARSKI POSLI
           DOMAČI PLAČILNI PROMET
 
6. Plačila v bruto poravnavah    260 SIT
 
7. Sredstva obvezne rezerve
- črpanje sredstev          150 SIT
- prenos sredstev          100 SIT
 
8. Žiro kliring:
a) nalog, zajet v kliring      8 SIT
b) izvršitev poravnave neto pozicij
udeleženk              320 SIT
c) aktiviranje poravnalne jamstvene
sheme:
- črpanje sredstev pozitivnega
limita zaradi kritja lastne izgube
izpadle udeleženke          100.000 SIT
- povzročitev aktiviranja delitve
izgube med ostale udeleženke     200.000 SIT
 
9. Izvršitev prenosa sredstev med
dvema poravnalnima računoma v imenu
in za račun udeleženke BPRČ na
podlagi ročnega posega v Banki
Slovenije:
- prvi prenos sredstev        15.000 SIT
- vsak nadaljnji prenos sredstev v
naslednjih 12 mesecih        znesek predhodnega prenosa,
                   povečan za 15.000 SIT
 
10. Prenos sredstev s
transakcijskega računa        50 SIT
 
11. Europay kliring:
- pristopnina            450.000 SIT
- izvršitev poravnave        700 SIT
- letna članarina          po letnem obračunu, v skladu
                   z veljavnimi pravili
 
        III. VODENJE TRANSAKCIJSKIH RAČUNOV
 
12. Vodenje transakcijskega računa
(mesečno)              4.000 SIT
 
13. Plačilo v breme transakcijskega
računa
- BPRČ                600 SIT
- ŽK                 60 SIT
- interno plačilo          40 SIT
V primeru takojšnjega plačila na podlagi trajnega naloga
zaračunava Banka Slovenije storitve po naslednjih tarifah:
 
14. Vodenje transakcijskega računa
(mesečno)              2.000 SIT
 
15. Plačilo v breme transakcijskega
računa
- BPRČ                300 SIT
- ŽK                 30 SIT
- interno plačilo          20 SIT
 
           IV. TREZORSKE STORITVE
 
16. Hramba trezorskih in drugih
vrednosti:
a) zaprti depoji državnih organov  1% vrednosti na leto,
(zapečateni) z označeno       najmanj 10.000 SIT, največ
vrednostjo              24.000 SIT, plačilo za
                   začeto leto vnaprej
b) zaprti depoji državnih organov  pavšalno 10.000 SIT za
(zapečateni) brez oznake       vsako začeto leto,
vrednosti              plačljivo vnaprej
c) zaprti depoji državnih organov  5.000 SIT za vsako začeto
z rezervnimi ključi (samo bančni   leto, plačljivo vnaprej
ključi)
 
17. Zamenjava domače gotovine:
a) zamenjava poškodovanih bankovcev brezplačno
b) zamenjava poškodovanih
priložnostnih kovancev iz
plemenitih kovin (če teža kovanca
ni zmanjšana)            20% nominalne vrednosti
c) zamenjava poškodovanih tečajnih
kovancev               brezplačno
d) zamenjava bankovcev in kovancev,
vzetih iz obtoka (po preteku
rednih rokov)            brezplačno
e) zamenjava obarvanih bankovcev
brez predložitve dokumenta
organov za notranje zadeve      v višini 15 SIT/kos
f) zamenjava obarvanih bankovcev
s predložitvijo dokumenta organov
za notranje zadeve          brezplačno
 
18. Zamenjava poškodovanih, odkup
poškodovanih oziroma neuporabnih
taksnih vrednotnic in tobačnih
znamk                brezplačno
 
19. Prodaja domače valute
tujim korespondentom         znesek dejanskih stroškov
 
20. Odkup domače valute od tujih
korespondentov            znesek dejanskih stroškov
 
21. Prodaja za numizmatične namene  znesek dejanskih stroškov
 
22. Izvedenski preizkus pristnosti
domače in tuje gotovine:
a) domača gotovina          brezplačno
b) tuja gotovina           20.000 SIT/kos
 
           V. DEJAVNOST KONTROLE
 
23. Izdajanje dovoljenj:       SIT
- dovoljenje za poslovanje
pogodbenega menjalca         20.000
- sprememba dovoljenja za
poslovanje pogodbenega menjalca   8.000
Znesek velja v vseh primerih, tudi v primeru zavrnitve dovoljenja
in se plača vnaprej, po posebnem pravilniku, ki ga izda guverner
Banke Slovenije.
 
           VI. POSEBNE STORITVE
 
24. Najemanje in odplačevanje    0,1 promila na leto
zunanjih posojil in kreditov
za račun Republike Slovenije
 
25. Agencijska provizija od     0,1 promila na leto
kreditov za refinanciranje
 
            VII. DRUGE STORITVE
 
26. Dostava vrednosti
a) posredovanje dostave po pošti   2 promila od nominalne
                   vrednosti najmanj 100 SIT
b) obvestilo o korespondentu
oziroma nalogadajalcu o       250 SIT in morebitni
izvršeni dostavi           posebni stroški
 
27. Razno
a) tiskanje publikacij        znesek dejanskih stroškov
                   (cena publikacije in
                   odprema)
b) izdaja raznih potrdil, soglasij  1.000 SIT
in drugih dovoljenj
c) dvig tuje efektive za dnevnice  3% od vplačane tolarske
                   protivrednosti oziroma
                   najmanj 1.200 SIT
 d) sprejem tuje efektive ob
vračilu               1% od izplačane
                   neuporabljenih dnevnic
                   tolarske protivrednosti
                   oziroma najmanj 1.200 SIT
-----------------------------------------------------------------
2. člen
Dejanski stroški so na podlagi kalkulacije:
– stroški dela po dejanskem času
– poštnina
– teleks in faks
– fotokopiranje
– tiskanje
– drugi izdatki na zahtevo uporabnika
3. člen
Sprejeta tarifa pomeni najvišji predpisani znesek. Glede na število opravljenih storitev pa se lahko pogodbeno dogovori s porabniki tudi nižja tarifa.
4. člen
Z dnem, ko začne veljati ta sklep, preneha veljati sklep o tarifi, po kateri se zaračunavajo plačila za storitve, ki jih opravlja Banka Slovenije (Uradni list RS št. 23/91-I, s spremembami in dopolnitvami: 3/92, 44/92, 3/94, 4/94 (popr.), 5/94 (popr.), 73/94, 27/98, 76/98, 19/99, 27/99, 53/99, 61/99, 78/99, 85/99, 90/99, 59/00, 79/00, 114/00, 44/01, 76/01, 18/02 in 45/02).
5. člen
Ta sklep začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Ljubljana, dne 23. julija 2002.
Predsednik
Sveta Banke Slovenije
Mitja Gaspari l. r.