Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3204. Navodilo za prikazovanje podatkov o plačah, stran 7529.

Na podlagi 8. člena zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002–2004, (Uradni list RS. št. 59/02) izdaja minister za delo, družino in socialne zadeve
N A V O D I L O
za prikazovanje podatkov o plačah
1. člen
Delodajalci v Republiki Sloveniji prikazujejo podatke o plačah na posebnih obrazcih, ki so sestavni del tega navodila. Ob izplačilu plač delodajalci – pravne osebe predložijo obrazce Agenciji Republike Slovenije za javnopravne evidence in storitve, delodajalci – zasebniki, ki opravljajo dejavnost pa Davčni upravi Republike Slovenije (v nadaljnjem besedilu: pristojni organ).
2. člen
Delodajalci iz prejšnjega člena (v nadaljnjem besedilu: delodajalci) na obrazcih prikazujejo podatke le za tisti del plač, ki se izplačujejo v breme delodajalcev, vključno s podatki o plačah pripravnikov.
Podatki o plačah se na obrazcih prikazujejo ločeno, in sicer za:
– zaposlene po kolektivnih pogodbah in
– zaposlene za katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
Na obrazcih o plačah se ne prikazujejo podatki o plačah za brezposelne osebe, ki so vključene v programe javnih del na podlagi posebne pogodbe o zaposlitvi, ki jo sklenejo z izvajalcem del in prejemajo plačo na podlagi četrtega odstavka 53. člena zakona o zaposlovanju in zavarovanju za primer brezposelnosti (Uradni list RS, št. 5/91, 17/91, 12/92, 71/93, 2/94, 38/94 in 69/98).
3. člen
Odgovorna oseba s podpisom na obrazcu jamči za resničnost in točnost podatkov o izplačanih plačah pri delodajalcu.
4. člen
Ob mesečnem izplačilu plač predložijo delodajalci pristojnemu organu obrazec 1.
Obrazec 1 vsebuje naslednje podatke:
-----------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Opis
-----------------------------------------------------------------
A)   ZAPOSLENI, ZA KATERE VELJAJO KOLEKTIVNE POGODBE
1.   Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za katere
    je bila obračunana plača oziroma nadomestilo v breme 
    delodajalca.
2.   Znesek izplačanih plač za tekoči mesec na podlagi 
    kolektivne pogodbe in zakona, izplačan za tekoči mesec v
    breme delodajalca.
3.   Izplačana najnižja plača za tekoči mesec (plača za polni
    delovni čas).
4.   Število zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni minimalne
    plače.
B)   ZAPOSLENI, ZA KATERE NE VELJAJO KOLEKTIVNE POGODBE
5.   Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za katere
    je bila obračunana plača oziroma nadomestilo v breme 
    delodajalca.
6.   Znesek izplačanih plač v skladu z zakonom za tekoči mesec
    v breme delodajalca.
C)   PLAČE IZ NASLOVA USPEŠNOSTI POSLOVANJA
7.   Kumulativni znesek, izplačan na podlagi 6. člena zakona za
    zaposlene, za katera veljajo kolektivne pogodbe.
8.   Razmerje med zneskom iz zap. št. 7 in povprečno mesečno 
    plačo za obdobje, za katerega so ugotovljeni pozitivni 
    rezultati, izraženo v indeksu (zap. št. 7: povprečno 
    plačo)x100.
9.   Kumulativni znesek, izplačan na podlagi 6. člena zakona za
    zaposlene, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
10.  Razmerje med zneskom iz zap. št. 9 in povprečno mesečno
    plačo za obdobje, za katerega so ugotovljeni pozitivni 
    rezultati, izraženo v indeksu (zap. št. 9: povprečno 
    plačo)x100.
11.  Kontrolni seštevek.
-----------------------------------------------------------------
Pod zap. št. 3 se vpiše najnižja plača, izplačana za tekoči mesec, preračunana na polni delovni čas.
Pod zap. št. 4 se vpiše podatek o številu zaposlenih, ki prejemajo plačo na ravni minimalne plače, določene z zakonom o minimalni plači, o načinu usklajevanja plač in o regresu za letni dopust v obdobju 1999–2001 (Uradni list RS, št. 39/99, 124/00 in 48/01) in usklajene na podlagi 5. člena zakona o izvajanju dogovora o politiki plač za obdobje 2002-2004 (Uradni list RS, št. 59/02 – v nadaljnjem besedilu: zakon). Delodajalec, ki izplačuje najnižjo plačo nad ravnijo minimalne plače tega podatka ne izpolni.
Podatki pod zap. št. 7, 8, 9 in 10 se vpisujejo samo ob izplačilu plač na podlagi 6. člena zakona. Podatek iz zap. št. 7 se ne vključuje v podatek pod zap. št. 2. Podatek iz zap. št. 9 se ne vključuje v podatek pod zap. št. 6.
5. člen
Delodajalci, za katere velja zakon o sistemu plač v javnem sektorju (Uradni list RS, št. 56/02) posredujejo tudi podatke o plačah zaposlenih, za katere ne veljajo kolektivne pogodbe. Podatke posredujejo na obrazcu 1A, ki vsebuje sledeče podatke:
-----------------------------------------------------------------
Zap.  Opis
št.
-----------------------------------------------------------------
1.   Število zaposlenih, izračunano iz ur v mesecu, za katere 
    je bila obračunana plača oziroma nadomestilo v breme 
    delodajalca.
2.   Znesek izplačanih plač za tekoči mesec v breme delodajalca.
3.   Podatek o plači za tekoči mesec, za vsakega zaposlenega, 
    za katerega ne veljajo kolektivne pogodbe, z nazivom 
    delovnega mesta.
4.
.
.
170.  Kontrolni seštevek
-----------------------------------------------------------------
Pod zap. št. 170 se vpiše kontrolni seštevek, v katerega se seštejejo podatki od zap. št. 1 do zadnjega vpisanega podatka. Če je več zaposlenih z istim nazivom delovnega mesta, se za vsakega zaposlenega vpiše podatek pod svojo zap. št.
Javni zavodi, javna podjetja, agencije, skladi in družbe, katerih ustanovitelj oziroma večinski lastnik je Republika Slovenija, morajo v Obrazcu 1A navesti ministrstvo, pristojno za področje, na katerem deluje javni zavod, javno podjetje, agencija, sklad ali družba ter organizacijsko obliko, tako da:
1. V zaglavje obrazca – v kodeks 25. vpišejo šifro, iz katere bo razvidno pristojno ministrstvo, in sicer:
01 ministrstvo za delo, družino in socialne zadeve,
02 ministrstvo za gospodarstvo,
03 ministrstvo za finance,
04 ministrstvo za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano,
05 ministrstvo za kulturo,
06 ministrstvo za okolje in prostor,
07 ministrstvo za promet
08 ministrstvo za šolstvo, znanost in šport,
09 ministrstvo za zdravje,
10 ministrstvo za informacijsko družbo.
2. V zaglavje obrazca – v kodeks 27 vpišejo šifro, iz katere je razvidna organizacijska oblika oziroma vrsta lastništva, in sicer:
1 javni zavod,
2 javno podjetje,
3 sklad,
4 agencija,
5 družba v večinski lasti države.
6. člen
Ob izplačilu plač na podlagi 6. člena zakona delodajalci ugotavljajo poslovni izid na podlagi podatkov iz poslovnih knjig, ki se izkazujejo na obrazcu Izkaz poslovnega izida. Podatki se vpišejo v Obrazec 2, ki vsebuje naslednje podatke:
                             v 000 SIT
-----------------------------------------------------------------
Zap.
št.  Postavka                      Znesek
-----------------------------------------------------------------
1.   Celotni poslovni izid
2.   Odstotek celotnega poslovnega izida (zap. 
    št. 1), ki se nameni za plače zaposlenih za 
    katere veljajo določila kolektivnih pogodb.
3.   Obseg sredstev, ki se nameni za plače 
    zaposlenih za katere veljajo kolektivne 
    pogodbe, na podlagi 6. člena zakona (zap. 
    št. 1 x zap. št. 2):100.
4.   Odstotek celotnega poslovnega izida (zap.
    št. 1), ki se nameni za plače zaposlenih za
    katere ne veljajo kolektivne pogodbe.
5.   Obseg sredstev, ki se nameni za plače na 
    podlagi 6. člena zakona (zap. št. 1. x zap.
    št. 4):100.
-----------------------------------------------------------------
Delodajalci, ki ne sestavljajo obrazca Izkaz poslovnega izida, vpišejo v obrazec ustrezne podatke iz poslovnih knjig.
7. člen
Obrazci 1, 1A in 2 iz 4., 5. in 6. člena tega navodila so sestavni del tega navodila in so objavljeni skupaj z njim.
8. člen
To navodilo začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu RS in se uporablja za prikazovanje podatkov o izplačanih plačah, ki se nanašajo na mesec avgust 2002 in dalje.
Št. 017-02-0003/96-7
Ljubljana, dne 22. julija 2002.
dr. Vlado Dimovski l. r.
Minister
za delo, družino in socialne zadeve