Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3202. Pravilnik o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo, stran 7525.

Na podlagi 36. člena zakona o raziskovalni dejavnosti (Uradni list RS/I, št. 8/91), zakona o javnih financah (Uradni list RS, št. 79/99, 124/00, 79/01 in 30/02), zakona o državni upravi (Uradni list RS, št. 52/02) in zakona o izvrševanju proračuna Republike Slovenije za leto 2002 in 2003 (Uradni list RS, št. 103/01, 111/01 in 30/02) ter pravilnika o postopkih za izvrševanje proračuna Republike Slovenije (Uradni list RS, št. 66/01 in 53/02) izdaja ministrica za šolstvo, znanost in šport, v soglasju z ministrico za gospodarstvo
P R A V I L N I K
o usposabljanju in vključevanju mladih raziskovalcev v gospodarstvo
I. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Ta pravilnik določa obliko raziskovalno-razvojnega usposabljanja in podiplomskega študija ter način vključevanja mladih raziskovalcev v gospodarske organizacije, pogoje za vključitev v usposabljanje, postopek za izbor prijav, financiranje ter način spremljanja usposabljanja (v nadaljnjem besedilu: usposabljanje).
2. člen
Ministrstvo, pristojno za znanost in Ministrstvo, pristojno za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvi) skupaj financirata usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva z namenom, da se vzpostavijo in širijo raziskovalno-razvojne skupine pri pravnih osebah, ki se ukvarjajo z gospodarsko dejavnostjo.
Ministrstvo, pristojno za znanost (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo) je pooblaščeno za sprejem sklepa o višini subvencije za usposabljanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva in vodenje celotnega postopka.
3. člen
Sredstva za usposabljanje mladih raziskovalcev iz državnega proračuna se dodelijo na podlagi javnega razpisa.
4. člen
Na javni razpis prijavi kandidate pravna oseba, ki se ukvarja z gospodarsko dejavnostjo, tehnološki center ali regionalna razvojna agencija (v nadaljnjem besedilu: predlagatelj). Predlagatelj mora imeti v svoji sestavi raziskovalno-razvojno skupino ali izkazovati sodelovanje z raziskovalno skupino organizacije, ki bo usposabljala mladega raziskovalca.
Predlagatelj iz prejšnjega odstavka lahko prijavi na razpis kandidata, samo če izpolnjuje naslednje pogoje:
– je državljan Republike Slovenije ali Slovenec brez slovenskega državljanstva, ki se lahko izobražuje v Republiki Sloveniji pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
– je državljan članic Evropske unije, ki ima pravico do izobraževanja pod enakimi pogoji kot državljan Republike Slovenije;
– je tuj državljan, pod pogojem, da se uporablja načelo vzajemnosti;
– ima najmanj univerzitetno izobrazbo;
– ima povprečno študijsko oceno vseh izpitov in vaj (brez diplome) najmanj 8, oziroma izjemoma tudi nižjo, če je že vpisan na podiplomski študij;
– ni starejši od 33 let, s tem, da predloži dokumentacijo o raziskovalnih rezultatih in oceno le-teh.
5. člen
Sredstva za usposabljanje se dodelijo za določen čas, in sicer za doktorat znanosti do največ štiri leta in šest mesecev.
Mladi raziskovalec, ki se usposablja za pridobitev doktorata znanosti, lahko usposabljanje zaključi s pridobitvijo magisterija. Ministrstvi v tem primeru financirata usposabljanje mladega raziskovalca do največ 2 leti in šest mesecev, vendar po tem, mladi raziskovalec nima več pravice do nadaljnjega financiranja.
Ministrstvi skrajšata dobo financiranja, navedeno v prvem odstavku tega člena, za eno leto, če je kandidat že vpisan v drugi letnik podiplomskega študija in za dve leti, če je že zaključil drugi letnik ali če ima že zaključen magisterij, pa ni bil financiran v programu mladih raziskovalcev.
6. člen
Minister, pristojen za področje znanosti in minister, pristojen za gospodarstvo (v nadaljnjem besedilu: ministra) pooblastita uradno osebo ministrstva (v nadaljnjem besedilu: uradna oseba) za opravljanje nadzora nad porabo dodeljenih sredstev.
7. člen
Ministrstvi skupaj imenujeta komisijo za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva (v nadaljnjem besedilu: komisija), ki predstavlja strokovno posvetovalno in ekspertno telo obeh ministrstev. V komisiji so enakovredno zastopani predstavniki znanstvenih področij in gospodarstva. Komisija ima osem članov in je imenovana za štiri leta. Predsednika komisije, njegovega namestnika in člane komisije imenujeta ministra.
Komisija pripravi predlog smernic za javni razpis za financiranje mladih raziskovalcev iz 3. člena tega pravilnika ter sodeluje pri vsebinskih in metodoloških vprašanjih vezanih na financiranje mladih raziskovalcev.
Delo komisije določa poslovnik.
II. JAVNI RAZPIS
8. člen
Ministrstvi objavita javni razpis za financiranje usposabljanja mladih raziskovalcev enkrat letno v Uradnem listu RS, praviloma do 31. marca tekočega leta.
9. člen
Javni razpis mora vsebovati:
1. celotno ime in naslov obeh ministrstev;
2. predmet razpisa;
3. pogoje razpisa;
4. merila za ocenjevanje vlog iz 17., 18., 19. in 20. člena tega pravilnika;
5. orientacijsko vrednost sredstev za izvedbo programa v tekočem letu;
6. obliko, rok in način oddaje prijav;
7. rok, v katerem bo predlagatelj obveščen o izbiri in financiranju;
8. datum odpiranja prijav;
9. kraj, čas in osebo, pri kateri lahko zainteresirani dvignejo razpisno dokumentacijo.
10. člen
Prijava na javni razpis se vloži neposredno pri ministrstvu, pristojnem za znanost ali po pošti in na predpisanem obrazcu.
Za pravočasno vloženo se šteje prijava, ki je prispela na ministrstvo, ne glede na vrsto prenosa pošiljke, najkasneje zadnji dan razpisnega roka in do ure določene z javnim razpisom.
Nepravočasno prispele prijave ministrstvi vrneta predlagatelju.
11. člen
Predlagatelj mora predložiti k prijavi na razpis:
– okvirni program raziskovalnega usposabljanja na razvojno-raziskovalnih projektih predlagatelja ali projektih raziskovalne skupine organizacije, kjer bo potekalo usposabljanje;
– seznam raziskovalno-razvojnih projektov predlagatelja v izvajanju ali načrtovanih;
– pregled projektov raziskovalne skupine, relevantnih za program usposabljanja kandidata in za razvoj predlagatelja;
– razvojni program organizacije;
– dokazilo o državljanstvu;
– dokazilo o izobrazbi;
– dokazilo o povprečni oceni dodiplomskega študija in dokazilo o opravljenih izpitih na podiplomskem študiju, če je kandidat že vpisan;
– pisno izjavo predlagatelja, da bo kandidata v času usposabljanja razbremenil delovnih dolžnosti, ki niso v funkciji raziskovalno-razvojnega dela in podiplomskega študija;
– pisno izjavo kandidata, da se lahko osebni podatki, navedeni v prijavi, uporabijo za evidence oziroma sezname, določene s tem pravilnikom.
12. člen
Okvirni program raziskovalnega usposabljanja kandidata za mladega raziskovalca je sestavljen iz raziskovalnega in študijskega programa.
Raziskovalni program obsega:
– izhodišče raziskovalne naloge mladega raziskovalca in njeno umestitev v raziskovalno-razvojni projekt predlagatelja ali raziskovalne skupine;
– delovno hipotezo in metode dela;
– cilje raziskave in predvidene rezultate.
Študijski program mora biti časovno opredeljen.
Program podpišejo raziskovalni mentor, vodja raziskovalne skupine (predlagatelja ali podizvajalca), poslovodni organ predlagatelja (in podizvajalca) in kandidat.
Naloge kandidata, mentorja, izvajalca (in podizvajalca) morajo biti okvirno opredeljene tako vsebinsko, organizacijsko, kot tudi terminsko.
13. člen
V seznamu raziskovalno-razvojnih projektov mora biti označen projekt, na katerem dela mentor in bo tja vključen tudi mladi raziskovalec. Seznam projektov podpiše tudi vodja raziskovalne skupine.
14. člen
Uradna oseba označi na vsakem prejetem prijavnem obrazcu zaporedno številko in datum prejema prijave na razpis. Kopijo potrjenega obrazca o prijavi kandidata se vrne predlagatelju v 15 dneh od odpiranja prijav.
Odpiranje prijav prispelih na javni razpis je javno.
Komisija za vodenje postopka mora sproti voditi zapisnik o odpiranju prijav, ki vsebuje predvsem:
1. naslov, prostor in čas odpiranja prijav;
2. predmet javnega razpisa;
3. imena navzočih predstavnikov komisije;
4. imena oziroma naziv predlagateljev, ki so vložili prijave;
5. vrstni red odpiranja prijav, ugotovitve o popolnosti prijav z navedbo tistih predlagateljev, ki niso dostavili popolne prijave.
Zapisnik podpišejo predsednik in člani komisije.
15. člen
V postopku izbora so upoštevane samo prijave, ki so pravočasno oddane v razpisnem roku in imajo vse elemente, zahtevane z razpisno dokumentacijo. Kolikor je kateri od elementov pomanjkljiv, Komisija za vodenje postopka o tem pisno obvesti prijavitelja in ga pozove, da ga v roku 8 dni dopolni.
Nepopolne vloge, ki jih predlagatelj v roku iz prejšnjega odstavka ne dopolni, se zavržejo.
Predložena dokumentacija se vrne predlagatelju.
III. OCENJEVANJE
16. člen
Popolne prijave pošlje uradna oseba komisiji za ocenjevanje mladih raziskovalcev iz gospodarstva. Vsaki prijavi priloži obrazec ocenjevalnega lista in priloge, ki so njegov sestavni del, in sicer: kvantitativno analizo uspešnosti raziskovalne skupine, prikaz uspešnosti usposabljanja mladih raziskovalcev pri posameznem mentorju in reference mentorja.
Komisija ocenjuje:
– ustreznost mentorja;
– ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo usposabljanje potekalo;
– ustreznost kandidata;
– program usposabljanja;
– raziskovalno-razvojno usmeritev predlagatelja, njegove razvojne možnosti in kadrovske potrebe.
Komisija pripravi oceno za vsako prijavo posebej, nato pa še predlog prioritetne liste vseh prijav, ki jih je ocenjevala.
17. člen
Ustreznost mentorja se oceni z vidika mednarodnih znanstvenih referenc in njegove uspešnosti pri prenosu znanja in dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev.
Mentor mora izpolnjevati pogoje, določene s predpisi s področja raziskovalne dejavnosti:
– imeti mora doktorat znanosti;
– objavljena znanstvena dela v mednarodno priznanih revijah, v zadnjih petih letih;
– biti mora v delovnem razmerju v raziskovalni skupini;
– sodelovati mora v vsaj enem raziskovalno-razvojnem projektu, ki ga sofinancirata ministrstvi.
Mentor ne more usposabljati več kot tri mlade raziskovalce hkrati (upoštevajo se tudi mladi raziskovalci, ki jim status miruje oziroma tisti, ki jim je pogodba iztekla, niso pa še uspešno zaključili programa).
Mentor se mora zavezati, da bo mlademu raziskovalcu na razpolago najmanj dve uri tedensko za usmerjanje in pomoč pri njegovem raziskovalnem delu.
18. člen
Ustreznost raziskovalne skupine organizacije, kjer bo usposabljanje potekalo se oceni na podlagi:
– znanstvene odličnosti raziskovalne skupine (glede na kazalce znanstvene uspešnosti), inovativnosti in njenega pomena za razvoj področja;
– povezanosti raziskovalne skupine z uporabniki;
– rezultatov raziskovalne skupine pri dosedanjem usposabljanju mladih raziskovalcev;
– ocene kadrovskih potreb in razvojnih možnosti področja.
19. člen
Ustreznost kandidata se oceni z vidika uspešnosti dodiplomskega oziroma podiplomskega študija, starosti kandidata, prejetih nagradah in priznanjih in morebitnih raziskovalnih rezultatov.
20. člen
Program usposabljanja se oceni z vidika zahtevnosti programa, njegove zasnove in relevance pomembne za gospodarstvo.
IV. ODLOČANJE
21. člen
Dokončno listo za financiranje raziskovalnega usposabljanja in podiplomskega študija mladih raziskovalcev iz gospodarstva sprejmeta oba ministra s sklepom.
22. člen
Uradna oseba obvesti predlagatelje o rezultatih izbora prijav v 45 dneh od zaključka razpisa.
Obvestilo o rezultatih izbora vsebuje podatke o:
– upravičencu do financiranja;
– mentorju in področju usposabljanja;
– cenovni kategoriji;
– začetku in predvidenem trajanju usposabljanja;
– kratko obrazložitev odločitve.
23. člen
Predlagatelj ima v 8 dneh od prejema sklepa, da njegov(i) kandidat(i) ni(so) bil(i) sprejet(i) na usposabljanje pravico vložiti pritožbo. V pritožbi mora natančno opredeliti razloge, zaradi katerih vlaga pritožbo. Predmet pritožbe ne morejo biti postavljena merila za ocenjevanje prijav.
O pritožbah odločita oba ministra s sklepom, na predlog strokovne službe, v roku 15 dni od dneva prejema pritožbe. S sklepom lahko spremenita svojo prvotno odločitev. Odločitev je dokončna.
VI. IZVAJANJE FINANCIRANJA
24. člen
Ministrstvi skleneta z izvajalcem programa usposabljanja ter podizvajalcem (v nadaljnjem besedilu: izvajalec) pogodbo o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca, v kateri pogodbeni stranki določita medsebojne pravice in obveznosti. S pogodbo se lahko določi, da delodajalec krije določene stroške pri usposabljanju mladega raziskovalca. Predlagatelj lahko v okviru danih možnosti in izpolnjevanju vseh pogojev izbere datum začetka financiranja.
Izvajalec mora vrniti podpisano pogodbo najkasneje v 15 dneh od prejema le-te. Pogodbi je dolžan priložiti pogodbo o zaposlitvi mladega raziskovalca in potrdilo o vpisu na podiplomski študij. Slednje ne velja za mlade raziskovalce z opravljenim magisterijem.
25. člen
Če uradna oseba ugotovi, da je treba katero od sestavin pogodbene dokumentacije dopolniti, obvesti izvajalca o pomanjkljivostih pogodbene dokumentacije in ga pozove, da jih odpravi.
Če izvajalec v 15 dneh po prejemu obvestila ne dopolni pogodbene dokumentacije, ministrstvi odstopita od sklenitve pogodbe.
VI. KRAJŠE OBLIKE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV V TUJINI
26. člen
Mladim raziskovalcem, katerih usposabljanje ministrstvi že financirata, se lahko omogoči krajše usposabljanje v tujini v obliki študijskih projektov na tujih univerzah oziroma raziskovalnih inštitutih ali izvedbe eksperimentalnega dela doktorata, v prid kakovostnejšega usposabljanja in podiplomskega študija doma, in sicer do največ enega leta in pol.
27. člen
Ministrstvi krajše usposabljanje v tujini odobrita na predlog raziskovalne skupine organizacije, ki izvaja usposabljanje mladega raziskovalca.
Predlog mora vsebovati:
– okvirni program dela oziroma usposabljanja v tuji raziskovalni instituciji;
– predvideni začetek in čas trajanja usposabljanja;
– povabilo oziroma dogovor s tujo institucijo;
– potrdilo o eventualni višini štipendije iz drugih virov.
V primeru iz četrte alinee prejšnjega odstavka se višina mesečnega obroka financiranja usposabljanja mladega raziskovalca lahko ustrezno zniža.
Če ministrstvi predlogu raziskovalne skupine za usposabljanje mladega raziskovalca v tujini ugodita, skleneta izvajalec in mladi raziskovalec pogodbo o načinu koriščenja sredstev do katerih je mladi raziskovalec upravičen, na podlagi pogodbe o njegovem usposabljanju, sklenjene med ministrstvoma in izvajalcem.
VII. SPREMLJANJE USPOSABLJANJA MLADIH RAZISKOVALCEV
28. člen
Izvajalec je dolžan poročati o usposabljanju mladega raziskovalca v roku, ki je naveden v pogodbi, in v ta namen poslati ministrstvu letno oziroma zaključno poročilo v skladu z navodilom za pripravo letnega in zaključnega poročila o usposabljanju mladega raziskovalca, ki ga izda ministrstvo.
Ob zaključku usposabljanja mora biti poročilu priložen tudi finančni obračun.
Če poročilo in finančni obračun nista posredovana do roka, določenega v pogodbi, lahko ministrstvi za čas zamude ne izplačata sredstev predvidenih po pogodbi.
29. člen
Izvajalec je najkasneje do desetega v mesecu dolžan sporočiti ministrstvu vsako spremembo v zvezi z usposabljanjem mladega raziskovalca, ki se nanaša na odhod na vojaško usposabljanje, porodniški dopust, daljšo bolezensko odsotnost, spremembo ali prekinitev zaposlitve.
Zaradi spremenjenih okoliščin, določenih v prejšnjem odstavku, se lahko izplačevanje sredstev, dogovorjenih s pogodbo, začasno ali v celoti prekine.
Če izvajalec predlaga spremembo mentorja ali raziskovalne skupine, uradna oseba skupaj s komisijo preveri ustreznost zamenjave.
30. člen
Sredstva ministrstev se smejo uporabljati le za namene in v razmerjih kot to izhaja iz tega pravilnika, pogodbe in navodila o porabi sredstev za usposabljanje mladih raziskovalcev.
Izvajalec je dolžan omogočiti ministrstvoma vpogled v porabo sredstev, ki jih prejema na podlagi pogodbe.
V pogodbi ministra pooblastita odgovorni osebi za skrbnika pogodbenih določil. Skrbnik pogodbe, ki je določen s strani ministrstva, pristojnega za gospodarstvo je odgovoren za izvedbo plačil in nadzor nad porabo sredstev, ki jih zagotavlja ministrstvo, pristojno za gospodarstvo.
31. člen
V primeru neizpolnjevanja pogodbenih obveznosti je izvajalec dolžan o tem takoj poročati ministrstvoma. Ministrstvi lahko začasno ustavita ali prekineta financiranje oziroma odstopita od pogodbe.
Prekinitev usposabljanja na zahtevo izvajalca ali na željo mladega raziskovalca, v prvih šestih mesecih financiranja nima finančnih posledic za podpisnika pogodbe, razen, če ministrstva ugotovita nenamensko porabo sredstev.
Odgovornost izvajalca v primeru prekinitve usposabljanja v naslednjih letih se opredeli v pogodbi o financiranju usposabljanja mladega raziskovalca.
Če ministrstvi odstopita od pogodbe zaradi nenamenske porabe sredstev, je izvajalec dolžan izplačana sredstva vrniti v realni vrednosti, skupaj z zamudnimi obrestmi, v roku, ki ga določita ministrstvi.
Če namen in cilj programa usposabljanja (zagovor doktorata) ni dosežen v pogodbenem roku oziroma roku podaljšanem za 6 mesecev brez zagotovila finančnih sredstev ministrstev, je izvajalec dolžan vrniti 50% izplačanih sredstev.
32. člen
Če mladi raziskovalec uspešno zaključi usposabljanje (zagovor doktorata) pred iztekom pogodbenega roka, se mu za čas, ki preostane do izteka pogodbe, lahko podeli nagrada, ki predstavlja 30% njegove mesečne bruto plače brez davkov, za vsak predčasno končani mesec usposabljanja, vendar največ za dvanajst mesecev.
Raziskovalni skupini organizacije, kjer je potekalo usposabljanje mladega raziskovalca, ki je program usposabljanja predčasno zaključil, se uspeh upošteva pri novih nastavitvah mladih raziskovalcev.
VIII. PREHODNE IN KONČNE DOLOČBE
33. člen
Za mlade raziskovalce, ki so bili sprejeti na usposabljanje pred uveljavitvijo tega pravilnika, se financiranje usposabljanja izpelje v skladu s pravili, ki so veljali ob sklenitvi pogodbe.
V primeru, da mladi raziskovalec opravi magistrsko usposabljanje z zagovorom magisterija do izteka pogodbenega roka (v 2 letih in 6 mesecih), ima možnost takojšne obravnave prijave za nadaljevanje usposabljanja do doktorata, vendar je doba financiranja za nadaljevanje usposabljanja do doktorata največ dve leti.
34. člen
Druga alinea drugega odstavka 4. člena tega pravilnika se začne uporabljati z dnem pristopa Republike Slovenije k Evropski uniji.
35. člen
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 011-113/2002
Ljubljana, dne 17. julija 2002.
Ministrica
za šolstvo, znanost in šport
dr. Lucija Čok l. r.
Soglašam!
Ministrica
za gospodarstvo
dr. Tea Petrin l. r.