Uradni list

Številka 66
Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 66/2002 z dne 26. 7. 2002

Kazalo

3200. Memorandum o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Carina 2002, stran 7522.

Na podlagi uredbe o ratifikaciji Sklepa št. 2/2002 Pridružitvenega sveta EU – Slovenija o sprejemu splošnih določil in pogojev sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti (Uradni list RS – MP, št. 15/2002) in sklepa Vlade Republike Slovenije, sprejetega na 79. seji dne 20. 6. 2002, se objavi
M E M O R A N D U M O S O G L A S J U
med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Carina 2002
Besedilo Memoranduma o soglasju med Evropsko skupnostjo in Republiko Slovenijo o sodelovanju Slovenije v programu Skupnosti Carina 2002 in priloge se v slovenskem jeziku glasi:
EVROPSKA KOMISIJA, v nadaljevanju imenovana “Komisija“, v imenu Evropske skupnosti
na eni strani in
VLADA REPUBLIKE SLOVENIJE, v nadaljevanju imenovana “Slovenija“,
na drugi strani,
Ker Sklep št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002 glede sprejema pogojev in splošnih oblik sodelovanja Republike Slovenije v programih Skupnosti določa splošna načela sodelovanja Slovenije v programih Skupnosti, pri čemer je Komisiji in pristojnim organom v Sloveniji prepuščena določitev posebnih pogojev za omenjeno sodelovanje v posameznih programih, vključno s finančnim prispevkom,
Ker je bil program Carina 2002 vzpostavljen na podlagi Sklepa št. 105/2000/EC Evropskega parlamenta in Sveta z dne 17. decembra 1999, s katerim je bil spremenjen Sklep št. 210/97/EC o sprejemu akcijskega načrta za carine znotraj Skupnosti (Carina 2000) in odpravljen Sklep Sveta 91/341/EEC1,
STA SE DOGOVORILI NASLEDNJE:
1. člen
Program
Slovenija sodeluje v programu Carina 2002 (v nadaljevanju imenovanem “program“) v skladu s pogoji, ki so določeni s Sklepom št. 2/2002 Pridružitvenega sveta med Evropsko unijo in Slovenijo z dne 25. januarja 2002, ki določa splošna načela za sodelovanje Slovenije v programih skupnosti, in sicer pod pogoji, ki so omenjeni v 2. členu tega memoranduma o soglasju.
2. člen
Pogoji sodelovanja v programu
1. Kolikor to dovoljuje carinska zakonodaja Skupnosti, Slovenija sodeluje v dejavnostih programa v skladu s cilji in postopki, ki so določeni v Sklepu št. 105/2000/EC, razen če narava ali vsebina dejavnosti ne dopuščata sodelovanja Slovenije.
2. Pogoji, ki veljajo za predložitev, ocenjevanje in izbiro vlog s strani uradnikov Slovenije, morajo biti enaki tistim, ki veljajo za uradnike državne uprave držav članic Evropske unije.
3. Slovenija bo za sodelovanje v programu vsako leto vplačala finančni prispevek v proračun Evropske unije.
4. Finančni prispevek Slovenije za njeno sodelovanje in uresničevanje programa se prišteje k znesku, ki se iz proračuna Evropske unije vsako leto nameni za obveznosti iz proračuna za izpolnjevanje finančnih obveznosti in izvrševanje plačil, ki so posledica različnih ukrepov, ki so nujni za izvajanje, vodenje in delovanja programa.
5. V postopkih, ki se nanašajo na zahtevke, pogodbe in poročila ter druge administrativne vidike programa, se uporablja eden od uradnih jezikov Skupnosti.
3. člen
Finančni prispevek
Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije, so določena v Prilogi I.
Del omenjenega finančnega prispevka se na zahtevo Slovenije lahko financira v okviru instrumentov zunanje pomoči Skupnosti2.
4. člen
Poročanje in vrednotenje
Ne da bi to posegalo v pristojnosti Komisije in Računskega sodišča Evropskih skupnosti z ozirom na spremljanje in vrednotenje izvajanja programa, bosta sodelovanje Slovenije v programu nenehno skupno spremljali Komisija in Slovenija. Slovenija mora Komisiji predložiti ustrezna poročila in sodelovati v drugih specifičnih dejavnostih, ki jih Skupnost določa v okviru omenjenega programa.
5. člen
Končne določbe
Ta memorandum o soglasju se uporablja ves časa trajanja programa. Vendar, če Evropska skupnost sklene podaljšati njegovo trajanje, ne da bi pri tem prišlo do bistvenih sprememb v programu, se veljavnost tega memoranduma o soglasju tudi ustrezno in avtomatično podaljša pod pogojem, da ga nobena od strani ne odpove.
Priloga je sestavni del tega memoranduma o soglasju.
Ta memorandum o soglasju se lahko spremeni samo pisno na podlagi soglasja obeh strani.
Ta memoranduma o soglasju začne veljati, ko ga podpišeta obe strani.
Začne se izvajati s 1. julijem 2002.
V Bruslju,
dne 27. junija 2002.
Za Vlado Republike Slovenije

G. Marcel Koprol
Namestnik vodje Misije
Republike Slovenije,
začasni odpravnik poslov
V Bruslju,
dne 25. junija 2002.
Za Komisijo
v imenu Evropske skupnosti
Michel Vanden Abeele
Generalni direktor
GD za davke in carine
Št. 900-15/2001-12
Ljubljana, dne 20. junija 2002.
Vlada Republike Slovenije
Mirko Bandelj l. r.
Generalni sekretar
1 L ES 13, 19. 1. 2000, str. 1

2 Prizadeta država vplača finančni prispevek v celoti, razen če ne zaprosi za pomoč v okviru zunanje pomoči Skupnosti (Phare). Celotni znesek pomoči za programe, v katerih naj bi omenjena država sodelovala, se navede v memorandumu o financiranju v letnem državnem programu, ki se nanaša na omenjeno pomoč
Priloga I

    Pravila, ki urejajo finančni prispevek Slovenije
           za program Carina 2002

1. Finančni prispevek, ki ga Slovenija mora vplačati v proračun
Evropske unije zaradi sodelovanja v programu, znaša 158.895 EUR
za vsako leto sodelovanja. Višina finančnega prispevka se lahko
prilagodi na začetku posameznega leta ob upoštevanju dejanskega
števila dejavnosti, v katerih Slovenija namerava sodelovati v tem
letu. Prilagoditev se opravi na podlagi predpisanega poziva za
vplačilo sredstev, ki ga bo Slovenija prejela od Komisije, kot je
omenjeno v točki 5.

2. S prispevkom Slovenije bodo pokriti stroški njenega
sodelovanja v dejavnostih v okviru omenjenega programa.

3. Potne stroške in stroške preživljanja predstavnikov Slovenije
in strokovnjakov, nastale zaradi njihovega sodelovanja kot
opazovalcev v delu odbora, omenjenega v členu 16C Sklepa št.
105/2000/EC, ali udeležbe na drugih sestankih, ki se nanašajo na
uresničevanje programa, bo Komisija povrnila na enaki osnovi in v
skladu s trenutno veljavnimi postopki za predstavnike držav
članic Evropske unije.

4. Finančna uredba, ki se uporablja za proračun Evropske unije,
se uporablja za upravljanje prispevka Slovenije.

5. Ob začetku izvajanja tega memoranduma o soglasju in na začetku
vsakega naslednjega proračunskega leta Komisija pošlje Sloveniji
poziv za vplačilo sredstev v višini, ki ustreza njenemu prispevku
k stroškom, predvidenim s tem memorandumom o soglasju.

Prispevek se vplača v evrih na bančni račun Komisije, ki se glasi
na evre.

Slovenija vplača svoj prispevek k letnim stroškom na podlagi
poziva za vplačilo sredstev najpozneje tri mesece od datuma
poziva. Za kakršnokoli zamudo v plačilu prispevka mora Slovenija
plačati zamudne obresti na neplačani znesek od dneva zapadlosti.
Obrestna mera je tista, ki jo Evropska centralna banka uporablja
za svoje glavne posle refinanciranja v evrih ob zapadlosti,
povečana za 1,5 odstotne točke.

---------
2 Prizadeta država vplača finančni prispevek v celoti, razen če
ne zaprosi za pomoč v okviru zunanje pomoči Skupnosti (Phare).
Celotni znesek pomoči za programe, v katerih naj bi omenjena
država sodelovala, se navede v memorandumu o financiranju v
letnem državnem programu, ki se nanaša na omenjeno pomoč