Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3058. Cenik storitev slovenske akreditacije, stran 6767.

Na podlagi 17. člena statuta je svet Slovenske akreditacije na svoji 2. dopisni seji dne 26. 4. 2002 sprejel
C E N I K
storitev Slovenske akreditacije
I
-----------------------------------------------------------------
1  Prijava                      100.000 SIT
2  Razširitev obsega akreditacije           50.000 SIT
3  Vzdrževanje akreditacije laboratorija ali
  kontrolnega organa                 50.000 SIT
4  Vzdrževanje akreditacije certifikacijskega
  organa                      100.000 SIT
5  Predhodni obisk                  150.000 SIT
6  Ocenjevalni dan enega ocenjevalca         120.000 SIT
-----------------------------------------------------------------
II
1. Cena za prijavo obsega:
– informativne razgovore,
– dokumente, ki jih izdaja SA ali organizacija akreditacijskih služb, katere članica je SA (EA ...) – obseg dokumentov po dogovoru s stranko,
– pripravo pogodbe o akreditiranju,
– pripravo in organizacijo začetnega ocenjevanja,
– pripravo in izdajo akreditacijske listine s prilogo (obsegom akreditacije).
2. Cena za razširitev obsega akreditacije obsega:
– stroške s prijavo za razširitev obsega akreditacije,
– organizacijo dodatno potrebnega ocenjevanja zaradi razširitve obsega,
– pripravo in izdelavo nove priloge k akreditacijski listini.
3. Cena vzdrževanja akreditacije laboratorija ali kontrolnega organa obsega:
– pripravo in organizacijo nadzora,
– obveščanje in informiranje o novostih in spremembah v sistemu akreditiranja,
– ažuriranje dokumentov, ki jih izdaja SA ali organizacija akreditacijskih služb, katere članica je SA (EA...) – obseg dokumentov po dogovoru s stranko,
– informiranje o medlaboratorijskih primerjalnih preskusih, v katere je vključena SA.
Vzdrževanje akreditacije se zaračunava za nadzor in ponovno ocenjevanje.
4. Cena vzdrževanja akreditacije certifikacijskega organa obsega:
– pripravo in organizacijo nadzora,
– obveščanje in informiranje o novostih in spremembah v sistemu akreditiranja,
– ažuriranje dokumentov, ki jih izdaja SA ali organizacija akreditacijskih služb, katere članica je SA (EA ...) – obseg dokumentov po dogovoru s stranko.
Vzdrževanje akreditacije se zaračunava za nadzor in ponovno ocenjevanje.
5. Cena predhodnega obiska obsega:
– pregled dokumentacije stranke,
– priprava na predhodni obisk,
– izvedba predhodnega obiska pri stranki,
– potni in ostali stroški ocenjevalca/ev.
6. Cena za ocenjevalni dan enega ocenjevalca obsega ocenjevanje usposobljenosti stranke, ki ga opravi en ocenjevalec v enem dnevu, ne glede na to od kje izvira ocenjevalec. Cena obsega tudi vse dodatne stroške, ki jih ima ocenjevalec ali strokovnjak pri izvedbi ocenjevanja, ne glede na to, od kod prihaja. Cena velja za izvedbo začetnega ocenjevanja, rednega in izrednega nadzora ter ponovnega ocenjevanja.
Število potrebnih dni za ocenjevanje in število ocenjevalcev določi direktor SA v vsakem postopku posebej na podlagi področja in obsega željene akreditacije ter razpoložljivosti ocenjevalcev.
Poleg dela ocenjevalcev pri stranki se upošteva tudi čas za pripravo ocenjevalcev na ocenjevanje, pisanje poročil o ocenjevanju in ocenjevanje korektivnih ukrepov (1 x in če ni potrebno ponovno/dodatno ocenjevanje pri stranki). V normalnih okoliščinah se upoštevajo naslednje norme za pripravo in poocenjevalne aktivnosti:
– vodilni ocenjevalec:
* začetno ocenjevanje, ponovno ocenjevanje:
· priprava: min. 1 dan – max. 50% predvidenega časa ocenjevanja pri stranki,
· poocenjevalne aktivnosti: min. 1 dan – max. 50% časa ocenjevanja pri stranki,
* nadzor:
· priprava: min. 0,5 dni – max. 50% predvidenega časa ocenjevanja pri stranki,
· poocenjevalne aktivnosti: min. 0,5 dni – max. 50% časa ocenjevanja pri stranki,
– strokovni ocenjevalec in strokovnjak – vse vrste ocenjevanj:
· priprava: min 0,5 dni – max. 50% predvidenega časa ocenjevanja pri stranki,
· poocenjevalne aktivnosti: min. 0,5 dni – max. 50% časa ocenjevanja pri stranki.
Čas, potreben za pripravo na ocenjevanje in poocenjevalne aktivnosti določi direktor SA v vsakem postopku posebej in je odvisen od obsega akreditacije, zahtevnosti ocenjevanja, zahtevnosti ocenjevanega področja, zahtevnosti oziroma obsežnosti in preglednosti strankine dokumentacije, obsežnosti potrebnih korektivnih ukrepov, ter lahko v izjemnih primerih (zelo velik obseg akreditacije, zelo majhen obseg akreditacije, zelo raznovrsten obseg ...) odstopa od zgoraj navedenih norm.
III
Cene od točke 1 do točke 5 se štejejo na prijavo na enem področju akreditacije (kalibracijski laboratorij, preskuševalni laboratorij, certifikacijski organ za proizvode, certifikacijski organ za sisteme kakovosti, certifikacijski organ za upravljanje z okoljem, certifikacijski organ za osebje, kontrolni organ) na en akreditirani organ/organ v postopku. Šteje se, da sta dva organa ločena/samostojna, če nimata skupnega izvršilnega vodstva in/ali če nimata istega sistema kakovosti.
IV
V primeru izraženih in utemeljenih posebnih potreb stranke, ki odstopajo od standardnih postopkov in se izražajo v povečanju stroškov za SA, se cena določi sporazumno s stranko. Pri tem se smiselno uporabljajo določila tega cenika in dejanski stroški postopka.
V
Stroške, ki nastanejo zaradi zahtev SA za sodelovanje v medlaboratorijskih primerjavah ali drugih programih preverjanja usposobljenosti nosi akreditirani organ.
VI
Akreditirani organ je dolžan plačevati stroške izrednega nadzora pod enakimi pogoji in na enak način, kot se plačujejo stroški za redni nadzor, če se pri izrednem nadzoru ugotovijo neskladnosti pri njegovem delovanju, zaradi katerih je bil opravljen izredni nadzor.
VII
Zgornje cene ne vključujejo davka na dodano vrednost.
VIII
Ta cenik storitev SA se uporablja za vsa ocenjevanja, ki se bodo izvajala po uveljavitvi tega cenika. Za ocenjevanja, ki se bodo izvedla pred uveljavitvijo tega cenika se uporablja začasni cenik storitev SA z dne 18. 1. 2001.
IX
Cene enkratnih storitev SA, ki se ne nanašajo na izvajanje akreditiranja in drugega potrjevanja in ugotavljanja usposobljenosti, določi direktor SA na neprofiten način.
X
Ta cenik začne veljati z dnem, ko da nanj soglasje Vlada RS.
Ta cenik se objavi na oglasni deski SA in mora biti stalno objavljen na spletni strani SA, ter dosegljiv vsem strankam SA.
Ljubljana, dne 26. aprila 2002.
mag. Mira Zupanc Kos l. r.
Predsednica
sveta SA
K temu ceniku je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 389-08/2001-17 z dne 27. 6. 2002.

AAA Zlata odličnost