Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3057. Statut javnega zavoda Slovenska akreditacija, stran 6762.

Na podlagi 45. in 46. člena zakona o zavodih (Uradni list RS, št. 12/91 in 8/96), v zvezi s prvim odstavkom 5. člena zakona o akreditaciji (Uradni list RS, št. 59/99) in na podlagi sklepa o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija (Uradni list RS, št. 36/00 in 23/01) je Svet Slovenske akreditacije na 2. redni seji dne 18. 12. 2001 sprejel
S T A T U T
javnega zavoda Slovenska akreditacija
1. SPLOŠNE DOLOČBE
1. člen
Slovenska akreditacija (v nadaljnjem besedilu: SA) je javni zavod, ki na način in pod pogoji, ki veljajo za javno službo, v Republiki Sloveniji opravlja naloge nacionalne akreditacijske službe skladno z zakonom o akreditaciji (v nadaljnjem besedilu: zakon) in sklepom o ustanovitvi javnega zavoda Slovenska akreditacija.
2. člen
SA je ustanovila Republika Slovenija s sklepom Vlade RS, št. 392-05/2000-1 z dne 20. 4. 2000, objavljenim v Uradnem listu RS, št. 36/00, s spremembo sklepa, št. 392-05/2001-2 z dne 22. 3. 2001, objavljeno v Uradnem listu RS, št. 23/01 (v nadaljnjem besedilu: sklep o ustanovitvi), pa je bil spremenjen sedež SA.
Ustanoviteljske pravice in obveznosti izvaja Vlada Republike Slovenije.
Ustanovitelj svoje pravice in obveznosti izvaja tako, da je zagotovljena taka stopnja neodvisnosti, nepristranosti in integritete, ki omogoča SA mednarodno primerljivost z drugimi nacionalnimi akreditacijskimi službami, njeno članstvo v evropskih in mednarodnih organizacijah za akreditacijo ter pristop in izvajanje sporazumov o medsebojnem priznavanju akreditacijskih listin in listin, ki jih izdajajo akreditirani organi.
3. člen
SA je vpisana v register pri Okrožnem sodišču v Ljubljani pod vložno številko 1/33740/00.
4. člen
SA je pravna oseba, ki nastopa v pravnem prometu v okviru svoje dejavnosti samostojno, z vsemi pravicami in obveznostmi brez omejitev, v svojem imenu in za svoj račun. SA odgovarja za svoje delo z vsemi sredstvi, s katerimi razpolaga.
SA se povezuje in sodeluje z drugimi institucijami s področja tehnične kakovostne infrastrukture v Republiki Sloveniji z namenom skladnega razvoja teh področij in usklajevanja interesov Republike Slovenije. SA še posebej sodeluje z: ministrstvi in drugimi državnimi organi, nacionalnimi institucijami s področja meroslovja, standardizacije, preskušanja in ostalih dejavnosti ugotavljanja skladnosti ter njihovimi združenji, strokovnimi združenji s področja svojega delovanja ter visokošolskimi inštitucijami. Sodelovanje poteka na način, ki ne ogroža neodvisnosti, nepristranosti in integritete SA, in sicer z aktivno izmenjavo izkušenj, podatkov in obvestil s področja dela SA ter z udeležbo v skupnih projektih.
SA se vključuje v dejavnost akreditiranja na mednarodni ravni in se v ta namen povezuje in sklepa sporazume s sorodnimi organizacijami. SA sodeluje v evropskih in mednarodnih združenjih za akreditacijo in predstavlja interese Republike Slovenije v njih.
Ustanovitelj odgovarja za obveznosti SA iz naslova opravljanja nalog iz drugega odstavka 3. člena zakona.
2. IME, SEDEŽ IN PEČAT
5. člen
Ime javnega zavoda je: Slovenska akreditacija.
Skrajšano ime je: SA.
Ime javnega zavoda v angleškem jeziku je: Slovenian Accreditation.
Sedež: Ljubljana, Šmartinska 140.
6. člen
Znak SA sestavlja grb RS, okrog katerega je v krožni obliki z velikimi tiskanimi črkami napis SLOVENSKA AKREDITACIJA, tako da se beseda SLOVENSKA nahaja nad grbom, beseda AKREDITACIJA pa pod njim. Obe besedi sta zapisani tako, da se začneta na levem robu pečata.
7. člen
SA ima pečat pravokotne oblike. V zgornjem delu pečata je znak SA, pod njim pa napis LJUBLJANA. Pečat je obrobljen z enojno črto, tako da razmerje med dolžino vodoravnih in navpičnih črt znaša 7: 8.
Če se uporablja več pečatov, morajo biti ti označeni z zaporednimi številkami.
3. DEJAVNOST
8. člen
SA opravlja dejavnost, kot je opredeljena v 3. členu sklepa o ustanovitvi:
– L/75.13 – dejavnost javnih ustanov za pospeševanje poslovnih dejavnosti,
– M/80.422 – drugo izobraževanje,
– K/74.841 – prirejanje razstav, sejmov, kongresov,
– K/74.843 – druge poslovne dejavnosti,
– DE/22.11 – izdajanje knjig,
– DE/22.13 – izdajanje revij in periodike,
– DE/22.15 – drugo založništvo,
– DE/22.33 – razmnoževanje računalniških zapisov,
– K/74.831 – prevajanje,
– K/74.832 – fotokopiranje in drugo razmnoževanje,
– K/72.30 – obdelava podatkov,
– K/72.40 – dejavnosti, povezane s podatkovnimi bazami.
9. člen
V okviru dejavnosti iz prejšnjega člena SA opravlja naslednje naloge:
1. Temeljne naloge SA so vezane na akreditacijo:
– akreditiranje preskuševalnih in kalibracijskih laboratorijev,
– akreditiranje certifikacijskih organov za certificiranje proizvodov, sistemov vodenja in osebja,
– akreditiranje kontrolnih organov,
– izdajanje strokovnih publikacij,
– promocija akreditacije,
– druge naloge, povezane z izvajanjem sistema akreditiranja,
– svetovanje državni upravi na področju akreditiranja.
2. Druge naloge:
– drugo ugotavljanje in potrjevanje usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti, vključno z ugotavljanjem izpolnjevanja zahtev za organe za ugotavljanje skladnosti skladno s posameznimi predpisi, ki določajo ugotavljanje skladnosti,
– svetovanje državni upravi na področju drugega ugotavljanja ali potrjevanja usposobljenosti za izvajanje postopkov ugotavljanja skladnosti.
Akreditacijske aktivnosti morajo biti določene v splošnih aktih SA, ki jih sprejme svet. SA lahko izvaja naloge iz prve alinee 2. točke prejšnjega odstavka le na pobudo vseh zainteresiranih strani ob vzpostavitvi ustrezne sheme preko ustreznega sektorskega odbora, z udeležbo odbora za akreditacijo v skladu s tem statutom in s potrditvijo sheme v obliki izdaje potrebnih splošnih aktov, ki jih sprejme svet SA. Svetovanje državni upravi obsega le sodelovanje z državno upravo pri določanju postopkov ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti.
4. ORGANIZACIJA
10. člen
Za opravljanje strokovnih del, povezanih z izvajanjem akreditiranja oziroma drugih postopkov ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti, se v okviru SA organizira Tehnični oddelek. Tehnični oddelek opravlja predvsem naslednje naloge:
– vzpostavitev in vzdrževanje sistema akreditiranja,
– vzpostavitev in vzdrževanje sistemov drugega ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti, vključno s sistemom ugotavljanja usposobljenosti organov za ugotavljanje skladnosti skladno s posameznimi predpisi, ki določajo ugotavljanje skladnosti,
– sodelovanje z institucijami v Republiki Sloveniji pri vprašanjih akreditiranja oziroma ugotavljanja usposobljenosti,
– sodelovanje z mednarodnimi institucijami in zastopanje interesov Republike Sloveniji v njih,
– usklajevanje sistema akreditiranja SA z mednarodnimi načeli,
– izvajanje postopkov akreditiranja in drugega ugotavljanja usposobljenosti.
11. člen
Dela, ki so nujno potrebna za podporo opravljanja strokovnih del iz prejšnjega člena, izvajajo delavci, ki so neposredno vezani na direktorja. Ta dela so predvsem:
– administrativno-organizacijske in organizacijsko-tehnične naloge,
– finančno poslovanje,
– kadrovske zadeve,
– pravne naloge,
– promocija SA in stiki z javnostjo,
– organiziranje izobraževanja.
12. člen
Za vodenje kakovosti poslovanja lahko direktor določi delavca, ki mu je na tem področju neposredno odgovoren.
Za opravljanje posameznih nalog lahko direktor določi posamezne delavce ali pa za njihovo opravljanje ustanovi delovna telesa, sestavljena iz posameznih delavcev SA.
13. člen
Organizacija dela v SA se podrobneje določi s splošnimi akti, zlasti pa z aktom o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest.
5. ORGANI
14. člen
V skladu s sklepom o ustanovitvi so organi SA:
– svet,
– direktor in
– odbor za akreditacijo.
Na podlagi tega statuta je organ SA tudi disciplinska komisija.
a) Svet
15. člen
Organ upravljanja SA je svet, ki šteje trinajst članov.
Člane sveta imenujejo:
1. štiri člane ustanovitelj, in sicer:
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za trg,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za znanost,
– enega na predlog ministrstev, pristojnih za tehnično zakonodajo,
– enega na predlog ministrstva, pristojnega za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano;
2. tri člane Gospodarska zbornica Slovenije, in sicer:
– enega predstavnika proizvajalcev oziroma izvajalcev storitev,
– enega predstavnika trgovskih organizacij,
– enega predstavnika organov za ugotavljanje skladnosti;
3. tri člane Zveza inženirjev in tehnikov Slovenije, in sicer:
– enega predstavnika strokovnih združenj,
– dva predstavnika organov za ugotavljanje skladnosti;
4. enega člana Strokovni meroslovni svet iz 5. člena zakona o meroslovju (Uradni list RS, št. 22/00) kot predstavnika industrijskega meroslovja,
5. enega člana zveza potrošniških organizacij kot predstavnika potrošnikov.
Enega člana izvolijo delavci Slovenske akreditacije kot predstavnika delavcev na neposrednih in tajnih volitvah.
16. člen
Mandat članov sveta je štiri leta.
Po preteku mandata so člani sveta lahko imenovani oziroma izvoljeni ponovno.
17. člen
Svet obravnava in sprejema:
– statut s soglasjem z ustanovitelja,
– splošne akte o zahtevah za akreditacijo in drugega ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti,
– splošne akte o pravilih postopkov akreditiranja in drugega ugotavljanja in potrjevanja usposobljenosti,
– splošni akt o notranji organizaciji in sistemizaciji delovnih mest s soglasjem ustanovitelja,
– druge splošne akte, če ni s tem statutom določeno, da jih sprejme direktor,
– program razvoja,
– letni program dela s soglasjem ustanovitelja,
– poročilo o izvajanju letnega programa dela,
– finančni načrt in zaključni račun s soglasjem ustanovitelja,
– cenik storitev s soglasjem ustanovitelja,
– merila za nagrajevanje članov sveta in odbora za akreditacijo s soglasjem ustanovitelja.
Splošni akti, ki urejajo organizacijo in delovanje SA, postopke in zahteve za akreditacijo morajo temeljiti na ustreznih nacionalnih, evropskih in mednarodnih standardih ter dokumentih evropskih in mednarodnih organizacij za akreditacijo.
18. člen
Svet imenuje in razrešuje direktorja SA s soglasjem ustanovitelja, imenuje člane odbora za akreditacijo na predlog direktorja, odloča o varstvu pravic delavcev Slovenske akreditacije na drugi stopnji ter opravlja druge naloge, skladne z zakonom in statutom. V postopkih akreditiranja in drugega ugotavljanja oziroma potrjevanja usposobljenosti obravnava in odloča o pritožbah v zvezi z odločitvami o akreditaciji.
Svet vsako leto poroča ustanovitelju o delu SA.
19. člen
Svet opravlja svoje delo na rednih, izrednih in dopisnih sejah.
Redne seje se opravijo najmanj štirikrat letno. Vabilo z gradivom mora biti poslano najmanj 8 dni pred sejo.
Sklic seje sveta lahko predlaga vsak njegov član, direktor in predsednik odbora za akreditacijo. O sklicu seje odloči predsednik sveta v 8 dneh od prejema pisnega predloga.
Predsednik sveta je dolžan sklicati izredno sejo na zahtevo štirih članov sveta ali treh članov in direktorja najpozneje v 14 dneh od prejema zahteve.
Dopisna seja se izvede praviloma samo za obravnavo tistih zadev, ki se zaradi nujnosti odločitve ne morejo uvrstiti na redno ali izredno sejo, ter končno odločitev tistih zadev, ki so bile obravnavane že na kateri od prejšnjih rednih ali izrednih sejah.
Svet veljavno odloča, če se je seje udeležila več kot polovica njegovih članov, odločitve pa sprejema z večino navzočih članov. Svet sprejme statut z večino vseh članov.“
20. člen
Člani sveta izvolijo na prvi seji izmed sebe predsednika sveta in njegovega namestnika. Predsednik sveta sklicuje in vodi seje sveta.
O sejah sveta se vodi zapisnik.
21. člen
Svet odloča na drugi stopnji o vseh pritožbah v postopkih akreditiranja in drugega ugotavljanja usposobljenosti.
Za zagotovitev strokovno utemeljenega odločanja v smislu prejšnjega odstavka svet kot svoje delovno telo ustanovi komisijo za pritožbe z nalogo priprave poročil, na podlagi katerih lahko svet sprejme potrebne sklepe.
Svet lahko po potrebi ustanovi tudi druge komisije ali odbore kot svoja delovna telesa.
Delovna telesa sveta opravljajo svoje naloge skladno s poslovniki, ki jih sprejme svet.
22. člen
Pravico predlagati kandidata za člana sveta izmed delavcev SA ima vsak delavec SA z aktivno volilno pravico. Svet razpiše volitve najpozneje 30 dni pred potekom svojega mandata.
Sklep o razpisu volitev določa dan, čas in kraj volitev, število članov sveta, ki se volijo, in sestavo volilne komisije. Volitve vodi volilna komisija, ki jo sestavljajo predsednik in dva člana.
Volilna komisija skrbi za zakonitost volitev, pripravi seznam volilnih upravičencev, sestavi enotno kandidatno listo, pripravi glasovnice, spremlja potek glasovanja in ugotavlja ter razglaša rezultate volitev.
Po opravljenem glasovanju volilna komisija sestavi zapisnik o izidu volitev, ki ga objavi najpozneje naslednji dan po opravljenem glasovanju.
23. člen
Izvoljen je tisti kandidat, ki je prejel največ glasov. Če dva ali več kandidatov dobijo enako število glasov, ki bi zadoščali za izvolitev, se o teh kandidatih ponovno glasuje.
24. člen
Predstavniku delavcev v svetu preneha mandat pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen:
– če mu preneha delovno razmerje v SA,
– če je odpoklican,
– če je sprejet njegov odstop in
– če nastopi delo oziroma funkcijo, ki je nezdružljiva s članstvom v svetu.
25. člen
Posamezni član sveta je lahko odpoklican, če s svojim ravnanjem škoduje delu in ugledu akreditacije, če deluje v nasprotju z zakonom ali tem statutom ali če se neupravičeno ne udeležuje sej sveta.
Predlog za odpoklic svojega člana poda svet, o njem pa odločajo:
– v primeru odpoklica predstavnika delavcev delavci SA z neposrednim in tajnim glasovanjem,
– v primeru odpoklica ostalih članov pa tisti, ki so jih imenovali.
26. člen
Če članu sveta preneha funkcija pred potekom časa, za katerega je bil izvoljen oziroma imenovan, se takoj razpišejo nadomestne volitve oziroma opravijo nadomestna imenovanja.
27. člen
Način dela sveta se podrobneje določi s poslovnikom.
b) Direktor
28. člen
Direktor organizira in vodi strokovno delo in poslovanje, pri čemer predstavlja in zastopa SA brez omejitev ter je odgovoren za strokovno delo in zakonitost dela SA.
Pristojnosti direktorja za izvrševanje nalog iz prejšnjega odstavka so:
– oblikuje strokovno in poslovno politiko,
– svetu predlaga v obravnavo in sprejem splošne akte, programe in druge dokumente iz prvega odstavka 8. člena sklepa o ustanovitvi in sprejema ukrepe za njihovo izvajanje,
– svetu poroča o opravljenem delu in rezultatih poslovanja,
– izvaja sklepe sveta in drugih organov SA,
– sprejema odločitve v postopkih akreditiranja in drugega ugotavljanja oziroma potrjevanja usposobljenosti ter odloča o ugovorih v teh postopkih,
– odloča o sklepanju in prenehanju delovnega razmerja, razporeja delavce in izvaja druge pristojnosti s področja delovnih razmerij skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti SA,
– izdaja sklepe, odredbe in druge posamične akte ter imenuje komisije, delovne skupine in druga delovna telesa za izvedbo posameznih nalog ali za proučitev posameznih vprašanj,
– izvaja pristojnosti s področja disciplinske in odškodninske odgovornosti delavcev skladno z zakonom in kolektivno pogodbo,
– opravlja druge naloge skladno z zakonom, kolektivno pogodbo in splošnimi akti SA.
29. člen
Direktor je pristojen za sprejem splošnih aktov na naslednjih področjih:
– finančno in blagajniško poslovanje,
– javna naročila,
– delovna razmerja in varstvo pri delu,
– tajnost podatkov,
– interni postopki za izvajanje sistema akreditiranja (sistem kakovosti).
Direktor sprejema splošne akte tudi na področjih, za katere ga je s sklepom pooblastil svet.
Splošni akti iz pete alinee prvega odstavka tega člena ne smejo spreminjati pravic ali obveznosti strank SA, ki izhajajo iz zakona, podzakonskih predpisov in splošnih aktov SA v pristojnosti sveta, ter morajo biti usklajeni s splošnimi akti, navedenimi v drugem odstavku 17. člena tega statuta.
30. člen
Za direktorja je lahko imenovan, kdor izpolnjuje naslednje pogoje:
– univerzitetna izobrazba,
– najmanj 10 let delovnih izkušenj,
– sposobnost za organiziranje in vodenje dela,
– izkušnje z uporabo mednarodnih standardov s področja akreditiranja,
– aktivno znanje angleškega jezika,
– druge pogoje, določene z zakonom.
31. člen
Svet izbira direktorja preko javnega razpisa, ki ga objavi vsaj v enem od javnih glasil Republike Slovenije. Rok za prijavo je 15 dni od objave. Rok za obravnavo in izbiro je 30 dni. V primeru, da se izbor ne izvede, se razpis ponovi.
Svet izmed svojih članov imenuje tričlansko komisijo za odpiranje in obravnavo prispelih vlog.
Svet opravi z vsakim kandidatom, ki izpolnjuje razpisane pogoje, razgovor.
Svet o izboru obvesti kandidate v roku 7 dni.
32. člen
Mandat direktorja traja 5 let in je po izteku mandata lahko imenovan ponovno. Direktor je imenovan in razrešen pod pogoji in po postopku, ki jih določa zakon, sklep o ustanovitvi in ta statut.
Če nov direktor ni imenovan do poteka mandata starega direktorja, opravlja v vmesnem času naloge direktorja oseba, ki jo imenuje svet z mandatom, ki ni daljši od enega leta. V tem času je svet dolžan izpeljati ponoven javni razpis za direktorja.
c) Odbor za akreditacijo
33. člen
Strokovno delo SA usmerja odbor za akreditacijo, ki lahko šteje največ petnajst članov.
Odbor za akreditacijo ima predvsem naslednje pristojnosti oziroma naloge:
– sprejema potrebne strokovne razlage zahtev in postopkov akreditiranja,
– sprejema potrebne strokovne razlagalne (interpretacijske) dokumente v smislu prejšnje alinee,
– usklajuje strokovne podlage in razlage s prakso v tujini,
– na pobudo direktorja ali sveta posreduje mnenja o strokovnih vprašanjih sistema akreditiranja oziroma izvajanja akreditacijskih postopkov,
– usklajuje delo sektorskih odborov.
34. člen
Odbor za akreditacijo sestavljajo zaposleni v SA, ki so odgovorni za posamezna področja akreditiranja, zunanji strokovnjaki in uporabniki z vseh področij akreditiranja ter predstavnik ocenjevalcev.
Sestava odbora za akreditacijo mora omogočati udeležbo strokovnjakov zainteresiranih strani za sistem akreditiranja v Republiki Sloveniji tako, da noben izmed interesov ne more prevladati.
Direktor in delavci SA, odgovorni za posamezna področja akreditiranja, so člani odbora za akreditacijo po funkciji. Ostale člane odbora za akreditacijo imenuje svet.
35. člen
Mandat članov, ki jih imenuje svet, traja štiri leta in so po preteku mandata lahko imenovani ponovno.
Predsednika odbora za akreditacijo izvolijo člani odbora izmed sebe, pri čemer direktor SA ne more biti izvoljen za predsednika.
36. člen
Odbor za akreditacijo lahko za pripravljanje strokovno tehničnih podlag za delovanje sistema akreditiranja na specifičnih strokovnih področjih ustanovi sektorske odbore (v nadaljnjem besedilu: SO). Praviloma se SO ustanovijo začasno na podlagi ugotovljene potrebe za izvedbo posameznih nalog. SO se organizirajo kot pododbori odbora za akreditacijo.
V okviru SO se lahko po potrebi oblikujejo sektorski pododbori za posamezna še bolj specifična področja.
SO vodijo delavci SA, odgovorni za posamezno strokovno področje. Sestava SO mora omogočati udeležbo neodvisnih strokovnjakov in strokovnjakov zainteresiranih strani za sistem akreditiranja na določenem specifičnem strokovnem področju v Republiki Sloveniji tako, da noben izmed interesov ne more prevladati. Člane SO imenuje odbor za akreditacijo.
37. člen
Odbor za akreditacijo je sklepčen, če je na seji navzoča več kot polovica njegovih članov, pri čemer mora biti na seji navzoča več kot polovica vseh članov odbora, ki niso delavci SA.
Odbor za akreditacijo sprejema odločitve s konsenzom.
38. člen
Način ustanovitve odbora za akreditacijo in način njegovega delovanja, imenovanje članov in delo SO se podrobneje določijo s poslovnikom odbora za akreditacijo.
d) Disciplinska komisija
39. člen
Za odločanje o disciplinski odgovornosti delavca zaradi suma kršitve delovne obveznosti, za katero se lahko izreče ukrep prenehanja delovnega razmerja, svet v soglasju s sindikatom imenuje disciplinsko komisijo.
Disciplinsko komisijo sestavljajo trije člani in njihovi namestniki. Mandat članov disciplinske komisije traja dve leti, po preteku tega roka so člani lahko imenovani ponovno.
Kršitve delovne obveznosti, postopek za njihovo ugotavljanje in izrek disciplinskega ukrepa določata zakon, kolektivna pogodba in splošni akti SA.
6. ZASTOPANJE
40. člen
SA zastopa in predstavlja direktor, ki v imenu in za račun SA sklepa pogodbe in opravlja druga pravna dejanja.
Pri prevzemanju obveznosti, ki so skladne s poslovno in strokovno politiko, ter s programskimi dokumenti SA, direktor nima omejitev.
Direktor lahko v mejah svojih pooblastil za zastopanje v posameznih zadevah oziroma na posameznih področjih pooblasti drugo osebo, ki tega pooblastila ne more prenesti naprej. Direktor lahko z začasnim ali s trajnim pooblastilom določi osebo, ki je pooblaščena za zastopanje SA v njegovi odsotnosti.
7. SREDSTVA ZA DELO
41. člen
SA pridobiva sredstva za svoje delo:
– iz proračuna Republike Slovenije,
– s plačili za storitve,
– iz drugih virov.
Iz drugih virov lahko SA pridobiva sredstva le s soglasjem Vlade Republike Slovenije.
Računovodsko vodenje prilivov in porabe sredstev za sredstva iz proračuna oziroma drugih javnofinančnih sredstev ter od izvajanja storitev na trgu se vodi ločeno, tako da je zagotovljena preglednost prilivov in namenskost porabe sredstev.
O razpolaganju s presežkom prihodkov nad odhodki in o kritju primanjkljaja odloča ustanovitelj. Primanjkljaja, ki nastane pri izvajanju dejavnosti za trg, ustanovitelj ne krije.
8. JAVNOST DELA
42. člen
Delo SA je javno. Javnosti so dostopne vse informacije o njenem delu, z izjemo tistih podatkov oziroma dokumentov (v nadaljnjem besedilu: tajni podatki), ki so opredeljeni kot tajni.
SA obvešča javnost o svojem delu predvsem:
– z objavo programa dela,
– z objavo letnih poročil o delu,
– s posredovanjem informacij sredstvom javnega obveščanja,
– z udeležbo na konferencah in okroglih mizah.
Informacije o delu SA posredujeta javnosti predsednik sveta oziroma direktor, po njunem pooblastilu pa tudi drugi člani sveta oziroma delavci SA.
9. TAJNOST DOLOČENIH PODATKOV
43. člen
Kot tajni se obravnavajo vsi podatki, ki jih SA dobi od strank v postopkih akreditiranja, razen podatkov o akreditiranih organih in obsegih podeljenih akreditacij. Tajni podatki ne smejo biti posredovani tretjim osebam brez pisnega soglasja stranke, razen če je obveznost posredovanja podatkov določena z zakonom ali na zakonu temelječim predpisom.
Poleg podatkov iz prejšnjega odstavka so tajni tudi tisti podatki, ki so izrecno opredeljeni kot državna, vojaška, poslovna, strokovna ali druga tajnost. Tajnost lahko opredeljuje zakon, podzakonski predpisi, splošni akt SA ali pogodba.
Delavci in člani organov SA so dolžni varovati tajne podatke, s katerimi se seznanijo pri svojem delu. Posredovanje tajnih podatkov nepooblaščenim osebam predstavlja hujšo kršitev delovne obveznosti delavca, storilec pa zanjo odgovarja disciplinsko in odškodninsko.
10. SOUPRAVLJANJE DELAVCEV IN SINDIKALNA DEJAVNOST
44. člen
Delavci SA uresničujejo svojo pravico do soupravljanja skladno s predpisi o soupravljanju delavcev in kolektivno pogodbo.
45. člen
SA je dolžna omogočiti delovanje reprezentativnih sindikatov s tem, da jim zagotavlja pogoje za opravljanje sindikalne dejavnosti po vsebini in obsegu, ki ga določata zakon in kolektivna pogodba.
11. KONČNA DOLOČBA
46. člen
Ta statut začne veljati, ko da nanj soglasje Vlada Republike Slovenije in se objavi na oglasni deski SA.
Ljubljana, dne 18. decembra 2001.
Predsednica
sveta
mag. Mira Zupanc Kos l. r.
K temu statutu je dala soglasje Vlada Republike Slovenije, pod št. 392-05/2001-5 z dne 12. 2. 2002.

AAA Zlata odličnost