Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3053. Pravilnik o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil, stran 6740.

Na podlagi prvega odstavka 66. člena zakona o kmetijstvu (Uradni list RS, št. 54/00) minister za kmetijstvo, gozdarstvo in prehrano v soglasju z ministrom za zdravje izdaja
P R A V I L N I K
o tehničnih in organizacijskih pogojih, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil
1. člen
(javni razpis in odločba o imenovanju organizacij za kontrolo)
Kontrolo nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil in izdajanje certifikatov v skladu s predpisi, ki urejajo integrirane kmetijske pridelke oziroma živila lahko izvajajo organizacije za kontrolo, ki so pravne osebe in jih z odločbo imenuje minister, pristojen za kmetijstvo in prehrano (v nadaljnjem besedilu: minister), na podlagi javnega razpisa.
Odločba o imenovanju se objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
2. člen
(sklenitev pogodb)
Minister lahko imenuje eno ali več organizacij za opravljanje kontrole nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil in z njimi sklene pogodbe, s katerimi se uredijo medsebojna razmerja.
Če organizacija za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil preneha izpolnjevati pogoje iz 3. člena tega pravilnika ali če ne opravlja nalog, določenih s predpisi, ki urejajo integrirano pridelavo, minister odločbo o imenovanju organizacije za kontrolo iz drugega odstavka 1. člena tega pravilnika razveljavi.
3. člen
(tehnični in organizacijski pogoji, ki jih morajo izpolnjevati organizacije za kontrolo)
Organizacija za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil mora izpolnjevati naslednje tehnične in organizacijske pogoje:
1. imeti mora akreditacijsko listino akreditacijske službe o usklajenosti s splošnimi kriteriji za kontrolo nad pridelavo integriranih pridelkov oziroma živil, določenih v standardu SIST EN 45011, ki je dostopen pri Slovenskem inštitutu za standardizacijo;
2. imeti mora izdelan poslovnik kakovosti;
3. imeti mora jasne in podrobno razdelane kontrolne točke in kriterije pri ocenjevanju pred izdajo certifikata vključno s sankcijami;
4. imeti mora vzpostavljen sistem reševanja pritožb v skladu s standardom iz prve točke tega člena;
5. biti mora tehnično usposobljena za opravljanje kontrole nad pridelavo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil ter zagotoviti postopek vzorčenja pri jemanju vzorcev na analizo fitofarmacevtskih sredstev v skladu z navodili ministrstva, pristojnega za kmetijstvo (v nadaljnjem besedilu: ministrstvo);
6. biti mora neodvisna in nepristranska pri izdaji certifikatov;
7. imeti mora v delovnem ali v pogodbenem razmerju najmanj eno osebo, ki ima univerzitetno ali visoko strokovno izobrazbo kmetijske ali živilske smeri in najmanj pet let delovnih izkušenj v kmetijski ali živilski stroki ter mora skrbeti za stalno strokovno izobraževanje zaposlenih, ki se določi v pogodbi iz prejšnjega člena;
8. organizacija za kontrolo, ki izvaja kontrolo integrirane pridelave grozdja in vina v skladu s pravilnikom, ki ureja integrirano pridelavo grozdja in vina ima tehnično možnost priključitve na aplikacijo registra pridelovalcev grozdja in vina, ki ga vodi ministrstvo;
9. organizacija za kontrolo integrirano pridelanega sadja, ki izvaja kontrolo v skladu s pravilnikom, ki ureja integrirano pridelavo sadja ima tehnično možnost priključitve na aplikacijo registra pridelovalcev sadja v intenzivnih sadovnjakih, ki ga vodi ministrstvo;
10. ima sprejete notranje akte, ki zagotavljajo varstvo zaupnosti podatkov v skladu s predpisi o varovanju osebnih podatkov.
4. člen
(prehodni določbi)
Ne glede na določbe drugega odstavka 2. člena in prejšnjega člena tega pravilnika se do 1. januarja 2005 šteje, da pravne ali fizične osebe izpolnjujejo pogoje za imenovanje organizacije za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil tudi, če ne izpolnjujejo pogoja iz 1. točke prejšnjega člena.
Ne glede na določbo 5. točke prejšnjega člena organizacija za kontrolo integriranih kmetijskih pridelkov oziroma živil po uveljavitvi predpisov o postopku vzorčenja zagotovi postopek vzorčenja v skladu s temi predpisi.
5. člen
(končna določba)
Ta pravilnik začne veljati naslednji dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 321-01-38/01
Ljubljana, dne 9. julija 2002.
Minister
za kmetijstvo, gozdarstvo in
prehrano
mag. Franc But l. r.
Soglašam!
Minister
za zdravje
prof. dr. Dušan Keber, dr. med. l. r.

AAA Zlata odličnost