Uradni list

Številka 63
Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002
Uradni list

Uradni list RS, št. 63/2002 z dne 19. 7. 2002

Kazalo

3046. Pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje, stran 6716.

Na podlagi četrtega odstavka 7. člena zakona o prevozih v cestnem prometu (Uradni list RS, št. 59/01) izdaja minister za promet v soglasju z ministrom za okolje in prostor
P R A V I L N I K
o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje
I. SPLOŠNA DOLOČBA
1. člen
Ta pravilnik določa minimalne tehnične in druge pogoje za parkirna mesta za motorna in priklopna vozila ter mesta za njihovo vzdrževanje. Izpolnjevanje zahtev iz tega pravilnika je eden od pogojev za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu.
II. PARKIRNA MESTA
2. člen
Domača fizična ali pravna oseba, ki želi pridobiti licenco za opravljanje prevozov potnikov in blaga v cestnem prometu (v nadaljnjem besedilu: prevoznik), mora predložiti dokazila, da ima za svoja vozila zagotovljena ustrezna parkirna mesta.
3. člen
Prevoznik, ki ima eno vozilo, mora imeti najmanj eno parkirno mesto. Kolikor ima prevoznik več kot eno vozilo, mora imeti za ta vozila toliko parkirnih mest, kolikor znaša število vozil, pomnoženo s koeficientom 0,4. Števila za decimalno vejico se zaokrožajo na celo število.
4. člen
Parkirna mesta za motorna in priklopna vozila morajo biti zgrajena v skladu s predpisi o graditvi objektov in predpisi o varstvu okolja.
Dimenzije parkirnih mest in vozišč za uvoz in izvoz iz parkirnih mest morajo ustrezati vrsti in velikosti vozil ter omogočati uporabo z najmanjšim prometnim delom.
5. člen
Na parkirnih mestih so dovoljeni samo dnevni pregledi vozil ter najnujnejša popravila nenadnih okvar.
Pranje vozil, dnevni pregledi in najnujnejša popravila se smejo opravljati samo na za to posebej določenem in urejenemu delu parkirnih mest, kjer je zagotovljeno varno delo in varstvo okolja.
6. člen
Pravna ali fizična oseba, ki razpolaga s parkirnimi mesti urejenimi v skladu s tem pravilnikom, lahko sklene s prevoznikom pogodbo o najemu določenega števila parkirnih mest.
Pogodba iz prejšnjega odstavka mora biti sklenjena v pisni obliki za nedoločen čas oziroma vsaj za čas veljavnosti licence.
S pogodbo iz prvega odstavka tega člena se morata najemodajalec in prevoznik dogovoriti najmanj o naslednjem:
– številu parkirnih mest, ki se dajo v najem, in vrsti vozil, za katera so namenjena,
– času trajanja pogodbe.
III. MESTA ZA VZDRŽEVANJE VOZIL
7. člen
Za vzdrževanje svojih vozil lahko prevoznik sklene pogodbo s samostojnim podjetnikom posameznikom ali z gospodarsko družbo, ki ima registrirano dejavnost vzdrževanja in popravljanja motornih vozil in obrtno dovoljenje za navedeno dejavnost.
Pogodba iz prejšnjega odstavka tega člena mora biti sklenjena v pisni obliki za nedoločen čas oziroma vsaj za čas veljavnosti licence.
Prevoznik lahko vzdržuje svoja vozila tudi v prostoru za vzdrževanje vozil, s katerim razpolaga sam.
8. člen
Mesto za vzdrževanje vozil mora izpolnjevati naslednje pogoje:
1. mesto za vzdrževanje vozil mora biti v objektu, zgrajenem v skladu s predpisi o graditvi objektov in mora imeti uporabno dovoljenje. Mesto za vzdrževanje vozil mora biti ločeno od drugih delovnih in pomožnih prostorov;
2. tla mesta za vzdrževanje vozil morajo biti neprepustna za vodo in naftne derivate. Zagotovljeno mora biti odvajanje odplak s talnih površin v sistem odvoda odpadnih voda preko ustrezno dimenzioniranih lovilnikov olj in goriv;
3. mesto za vzdrževanje vozil mora imeti kanal za delo na podvozju vozila oziroma dvigalo, ki po dimenzijah in zmogljivosti, oziroma nosilnosti ustreza vrsti vozil, ki se popravljajo. Kanal mora imeti varnostne robnike, ki preprečujejo padec vozila v kanal, razsvetljavo, priključnico za prenosno svetilko in police za odlaganje orodja. Tla in stene kanala morajo biti obdelana tako, kot tla delavnice. Za vstop v kanal morajo biti izvedene stabilne stopnice;
4. naprave in oprema za vzdrževanje vozil morajo biti brezhibne ter merilne naprave najmanj enkrat letno pregledane in umerjene s strani pooblaščenih organizacij za kontrolo meril.
9. člen
Prevoznik, ki bo svoja vozila vzdrževal v prostoru, s katerim razpolaga sam, mora pristojnemu organu za pridobitev licence za prevoze v cestnem prometu predložiti uporabno dovoljenje.
IV. KONČNI DOLOČBI
10. člen
Z dnem uveljavitve tega pravilnika preneha veljati pravilnik o minimalnih tehničnih in drugih pogojih za parkirišča in mesta za vzdrževanje vozil (Uradni list RS, št. 33/96).
11. člen
Ta pravilnik začne veljati petnajsti dan po objavi v Uradnem listu Republike Slovenije.
Št. 2656-8/2001
Ljubljana, dne 17. maja 2002.
Minister
za promet
Jakob Presečnik l. r.
Soglašam!
Minister
za okolje in prostor
mag. Janez Kopač l. r.

AAA Zlata odličnost